stema orasului .
A+A
home . primaria consiliul . informatii . afaceri . despre sibiu . turism
job

INFORMATII PUBLICE

link Declaratii de avere
link Formulare online
link Acte necesare
link Anunturi publice
link Dispozitiile primarului
link

Buget si Executie
bugetara

link Rapoarte
link Somatii
link Angajari
link Stirile primariei
link TAXE si IMPOZITE
 

LOCURI DE MUNCA

14 Nov, 2014

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU cu sediul în Sibiu, Samuel Brukenthal nr. 2 Anunţă concurs de ocupare a funcţiei publice de:
 
  ŞEF  SERVICIU, gr.II la Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului
        
        Condiţii: 
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea arhitectură
 • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice
 • vechime în specialitate minim 2 ani
 • cunoştinţe de operare  pe calculator - nivel mediu
         Bibliografia:
 1. Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată
 3. Legea nr. 7/2004, privind codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare
 4. Legea  nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 5. Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare
 6. Legea nr.422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 7. Ordinul MDRL nr.839/2009, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991
 8. Legea nr.114 /1996, privind locuintele , republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 9. Legea nr. 184 /2001,  privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect(*republicata*)
 10. Legea nr.7/1996, a cadastrului şi pubicitătii imobiliare
 11. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare
 12. Hotarârea nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism , republicată, cu modificarile si completarile ulterioare.
 13. ORDINUL MLPAT nr. 21/N/2000, pentru aprobarea "Ghidului privind  elaborarea si aprobarea regulamentelor locale de urbanism"
 14. ORDINUL MLPAT nr. 13N/1999, pentru aprobarea "Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul- cadru al Planului Urbanistic General"
 15. ORDINUL MLPAT nr. 176/N/2000, pentru aprobarea "Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul- cadru al planului urbanistic zonal"
 16. ORDINUL MLPAT nr. 37/N/2000, pentru aprobarea "Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul- cadru al planului urbanistic de detaliu"
 17. ORDINUL MTCT nr.562/2003 pentru aprobarea Reglementării tehnice "Metodologie de elaborare şi conţinut cadru al documentaţiilor de urbanism pentru zone protejate (PUZ)"
 18. ORDINUL MDRT nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism
   Actele normative mai sus menţionate vor fi actualizate în funcţie de toate modificările intervenite până la data organizării concursului.

   Proba de testare a cunoştinţelor informatice se va organiza în data de 15.12.2014, ora 9:00, proba scrisă a concursului se va desfăşura în data de 15.12.2014, ora 10:00,  la Primăria Municipiului Sibiu, str. Samuel Brukenthal nr. 2, cam. 203. Interviul va avea loc în data de 17.12.2014, ora 10:00, la sediul Primăriei Municipiului Sibiu.

   Dosarele persoanelor care doresc să participe la concurs se depun la Primăria Municipiului Sibiu, camera 114, în perioada  13.11. -  02.12.2014, astfel : luni - joi : 8:30 - 15:30; vineri : 8:30 -12:30.

                 
DOSARUL  DE  CONCURS:

1. Formularul de înscriere tip şi CV (Descarcati Formularul de înscriere tip şi Curriculum Vitae )
2. Copia actului de identitate
3. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
4. Copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice
5. Copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, şi/sau în specialitatea studiilor
6. Cazierul judiciar
7. Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
8. Declaraţia pe proprie răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică

    Copiile de pe actele menţionate se prezintă însoţite de documentele originale sau în copii legalizate

12 Nov, 2014

Serviciul Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat (S.P.A.U.I.P.S) anunţă organizarea unui concurs de ocupare a
   - unui post de inspector de specialitate gradul I din cadrul Biroului Tehnic-Achiziţii al Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat Sibiu, pe perioadă nedeterminată.
  
   Nivelul postului: personal contractual vacant.
   Condiţii de ocupare a postului:

   
   Condiţii generale:
a) are cetãţenia românã, cetãţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba românã, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimã reglementatã de prevederile legale;
d) are capacitate deplinã de exerciţiu;
e) are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care candideazã, atestatã pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitãţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvârşirea unei infracţiuni contra umanitãţii, contra statului ori contra autoritãţii, de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care împiedicã înfãptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni sãvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilã cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 
      Condiţii specifice:
 • studii  superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, profil  tehnic;
 • o vechime de minim 4 ani în specialitatea studiilor;
 • cunoştinţe avansate de calculator;

     BIBLIOGRAFIA:
 1. OUG 34/2006 - privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu completările şi modificările ulterioare;
 2. HG 925 /2006 - pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr.34/2006  privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu completările şi modificările ulterioare;
 3. L. 10/1995 - privind calitatea în construcţii, cu completările şi modificările ulterioare;
 4. HG 273/1994 - privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu completările şi modificările ulterioare;
 5. L. 422/2001 - privind protejarea monumentelor istorice;
 6. Ordinul ANRMAP nr. 509/2011 - privind formularea criteriilor de calificare si selecţie;
 7. L. 50/1991 - privind autorizarea executării lucrărilorde construcţii, actualizată.

DOSARUL DE CONCURS
 
a) Cerere de înscriere la concurs adresatã conducãtorului S.P.A.U.I.P.S.;
b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestã identitatea, potrivit legii, dupã caz;
c) Copiile documentelor care sã ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestã efectuarea unor specializãri, copiile documentelor care atestã îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) O adeverinţã care sã ateste vechimea în muncã, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale care sã-l facã incompatibil cu funcţia pentru care candideazã;
f) Adeverinţã medicalã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare eliberatã cu cel mult 6 luni anterior derulãrii concursului de cãtre medicul de familie al candidatului sau de cãtre unitãţile sanitare abilitate;
g) Curriculum vitae.

    Adeverinţa care atestã starea de sãnãtate conţine, în clar, numãrul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sãnãtãţii.
    În cazul documentului prevãzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pânã la data desfãşurãrii primei probe a concursului.
    Actele prevãzute la lit. b), c) vor fi prezentate şi în original în vederea verificãrii conformitãţii copiilor cu acestea.
      Tipul probelor de concurs: probă scrisă şi interviu.
 
    Concursul se va desfăşura la sediul Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat Sibiu, din Sibiu, str. Turnului nr. 4, astfel:
      - proba eliminatorie - verificarea abilităţilor de lucru cu calculatorul (word, excel)  în data de 19.01.2015 ora 12:00;
      - proba scrisă în data de 20.01.2015, ora 10:00;
      - interviu în data de 22.01.2015, ora 10:00.
 
    Dosarele de concurs se vor depune până la data de 12.01.2015, ora 16,00 la sediul  Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat Sibiu, din Sibiu, str. Turnului nr. 4.
   Relaţiile se pot obţine de la sediul Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat Sibiu, din Sibiu, str. Turnului nr. 4, telefon 0269/210432 int. 105 sau pe pagina de internet.
Serviciul Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat (S.P.A.U.I.P.S) anunţă organizarea unui concurs de ocupare a
   - unui post de inspector de specialitate gradul I din cadrul Biroului Financiar - Contabil al Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat Sibiu, pe perioadă nedeterminată.
  
    Nivelul postului: personal contractual vacant.
    Condiţii de ocupare a postului:

   
    Condiţii generale:
a) are cetãţenia românã, cetãţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba românã, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimã reglementatã de prevederile legale;
d) are capacitate deplinã de exerciţiu;
e) are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care candideazã, atestatã pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitãţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvârşirea unei infracţiuni contra umanitãţii, contra statului ori contra autoritãţii, de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care împiedicã înfãptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni sãvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilã cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

     Condiţii specifice:
 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, specialitatea ştiinţe economice;
 • o vechime de minim 4 ani în specialitatea studiilor;
 • cunoştinţe avansate de calculator.

      BIBLIOGRAFIA:
 1. Legea 82/1991 a contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare,
 2. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
 4. OUG 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în 2014 precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată şi completată prin Legea 28/2014;
 5. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autorităţile şi entităţile publice;
 6. OMFP 1917/2006 privind planului de conturi din instituţiile publice, cu le si completările ulterioare,
 7. OMF nr.1954/2005 pentru aprobarea clasificaţiei indicatorilor privind finanţele  publice, cu modificările și completările uletrioare,
 8. OMFP 3512/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de întocmire şi utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie care nu au regim special privind activitatea financiar-contabilă, precum şi a modelelor acestora,
 9. HG 2139/2004 pentru aprobarea clasificaţiei şi a duratelor normale de funcţionare a mijloacelor fixe;
 10. OMFP 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privnd angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale,
 11. OMFP 2861/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea  şi efectuarea inventarierii patrimoniului;
 12. HG 841/1995 pentru aprobarea Normelor metodologice privind transferul bunurilor între instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 13. O.G. 119/1999 - republicată în 2003, cu modificările şi completările ulterioare privind organizarea controlului financiar preventiv şi controlul intern,
 14. OMFP 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv.

DOSARUL DE CONCURS
 
a) Cerere de înscriere la concurs adresatã conducãtorului S.P.A.U.I.P.S.;
b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestã identitatea, potrivit legii, dupã caz;
c) Copiile documentelor care sã ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestã efectuarea unor specializãri, copiile documentelor care atestã îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) O adeverinţã care sã ateste vechimea în muncã, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale care sã-l facã incompatibil cu funcţia pentru care candideazã;
f) Adeverinţã medicalã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare eliberatã cu cel mult 6 luni anterior derulãrii concursului de cãtre medicul de familie al candidatului sau de cãtre unitãţile sanitare abilitate;
g) Curriculum vitae.

   Adeverinţa care atestã starea de sãnãtate conţine, în clar, numãrul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sãnãtãţii.
   În cazul documentului prevãzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pânã la data desfãşurãrii primei probe a concursului.
   Actele prevãzute la lit. b), c) vor fi prezentate şi în original în vederea verificãrii conformitãţii copiilor cu acestea.
    
  Concursul se va desfăşura la sediul Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat Sibiu, din Sibiu, str. Turnului nr. 4, astfel:
    - proba eliminatorie - verificarea abilităţilor de lucru cu calculatorul (word, excel) în data de 19.01.2015  ora 12:00;
     - proba scrisă în data de 21.01.2015, ora 10:00;
     - interviu în data de 23.01.2015, ora 10:00.
 
    Dosarele de concurs se vor depune până la data de 12.01.2015, ora 16,00 la sediul  Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat Sibiu, din Sibiu, str. Turnului nr. 4.
  Relaţiile se pot obţine de la sediul Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat Sibiu, din Sibiu, str. Turnului nr. 4, telefon 0269/210432 int. 105 sau pe pagina de internet.

10 Nov, 2014

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuție vacante:
 
   1. Consilier juridic, gradul profesional principal din cadrul Compartimentului Juridic
   2. Consilier,gradul profesional asistent din cadrul Compartimentului Salarizare, Financiar-Contabil   Pentru postul  de consilier juridic, gradul profesional principal din cadrul Compartimentului Juridic   

      Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
     Condiţiile de participare specifice sunt:
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea studii juridice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 5 ani;

   Bibliografia propusă pentru funcţia publică de execuție de consilier juridic, gradul profesional principal
 1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
 4. Legea nr.53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 5. Legea nr.287/2009 privind Codul civil (Cartea I,III,IV,V,VI) republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 6. Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă (Cartea I,II,III) republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 7. Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 8. H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.448/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
 9. Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată.
 10. Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 11. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.
 12. H.G. nr.50/2011 pentru aplicarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.
 13. Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată.
 14. Hotărârea Guvernului nr.577/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum si pentru reglementarea modalitatilor de stabilire si plata a alocatiei de stat pentru copii, cu modificările și completările ulterioare.
 15. Legea nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 16. H.G. nr.38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, cu modificările și completările ulterioare.
 17. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare
 18. H.G. nr.52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare.

 Pentru postul de consilier, gradul profesional asistent din cadrul Compartimentului Salarizare, Financiar-Contabil  

      Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
 
      Condiţiile de participare specifice sunt:
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea studii economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 1 an;

   Bibliografia propusă pentru funcţia publică de execuție de consilier, gradul profesional asistent din cadrul Compartimentului Salarizare, Financiar-Contabil
 1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi  completările ulterioare.
 4. Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare.
 5. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 6. Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 7. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1917/2005 al pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare.
 8. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2021/2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.1917/2005.
 9. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.
  
   Concursul de recrutare se va desfăşura, la sediul Serviciului Public de Asistență Socială din Sibiu, B-dul Victoriei, nr. 1-3, astfel:
 • proba scrisă în data de 10.12.2014, ora 8:00;
 • interviu în data de 12.12.2014 ora 12:00.
   Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până în data de 02.12.2014,  la sediul Serviciului Public de Asistență Socială din Sibiu, B-dul Victoriei, nr. 1-3, Biroul Resurse Umane, Administrativ, cam.8, de luni până joi de la ora 8:00 la ora 15:00, iar vineri de la ora 8:00 la ora 12:00.
 

       Dosarul de concurs conține:
1. Formularul de înscriere tip;
2. Curriculum vitae-model tip european
3. Copia actului de identitate;
4. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
5. Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă tip care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice.
6. Cazierul judiciar;
7. Adeverință care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie ale candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
8. Declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică;
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA ANUNŢĂ concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante și temporar vacante din cadrul serviciului
 a) În cadrul Biroului Venit Minim Garantat:
       - 1 post temporar vacant de inspector tr.IA (cu atribuții de gestionare a ajutoarelor alimentare)
 
      Condiţii:
 • studii medii
 • vechime în muncă: min.7 ani (activitatea de gestionare a bunurilor constituie un avantaj)
      Bibliografia aferentă postului pentru care se organizează concurs
 1. Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 (*actualizata*) - privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice**)
 2. Hotărârea Guvernului nr.799/2014 privind implementarea Programului operațional Ajutorarea persoanelor    defavorizate.
      - 5 posturi temporar vacante de manipulant bunuri tr.II
     
      Condiţii:
 • studii generale
 • vechime în muncă: min.1 an                       
      Probă practică.        
 
 b) În cadrul Centrului de zi ”Caleidoscop”:
      - 2 posturi vacante de psihopedagog debutant
 
      Condiţii:
 • studii superioare în psihologie
      Bibliografia aferentă postului pentru care se organizează concurs
 1. Ordinul nr.25/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu dizabilitati, emis de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei-Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie.
 2. Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicată.
 4. Legea 257/2013 pentru modificarea si completarea legii 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului.
 5. Autismul infantil. Structuri psihopatologice si terapie complexa, Cristina Muresan, Presa Universitara Clujeana, 2007
      - 1 post vacant de kinetoterapeut debutant
 
      Condiţii:
 • studii superioare în kinetoterapie
      Bibliografia aferentă postului pentru care se organizează concurs
 1. Ordinul nr.25/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu dizabilitati, emis de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei-Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie.
 2. Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicată.
 4. Legea 257/2013 pentru modificarea si completarea legii 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului.
 5.  Bazele generale ale kinetoterapiei - Prof.Mârza Dănilă Doina, ed.Alma Mater Bacău, 2012.   
 c) În cadrul Biroului Protecția Copilului:
       - 1 post vacant de inspector de specialitate grad II
 
      Condiţii:
 • studii superioare în psihologie
 • vechime în specialitate: min.1 an 
Bibliografia aferentă postului pentru care se organizează concurs
 1. Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată.
 2. Legea nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu modificările si completările ulterioare.
 3. Ordinul nr.286 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea Planului de servicii si a Normelor metodologice privind intocmirea Planului individualizat de protectie.
 4. Ordinul nr. 288 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protectiei drepturilor copilului.
 5. Ordinul nr.219/2006 privind activităţile de identificare, intervenţie şi monitorizare a copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia se află la muncă în străinătate cu modificările și completările ulterioare.
 6. Tratat de psihopatologia copilului de Daniel Marcelli - Editura Fundației Generația 2003
                      Cap. 3 -  Examinarea copilului
                      Cap.21 - Strees și traumatism. Factori de risc și tulburări reactive sau de adaptare
                      Cap.22 - Copilul în familia sa
                      Cap.23 - Copilul și școala
                      Cap.26 - Copilul de protejat. Protecția copilului: structuri medico-sociale

 d) În cadrul Biroului Resurse Umane, Administrativ:
      - 1 post vacant de inspector tr.IA
 
      Condiţii:
 • studii medii
 • vechime în muncă: min.7 ani
 • cunoștințe operare calculator
      Bibliografia aferentă postului pentru care se organizează concurs
 1. Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale.

Documente necesare înscrierii la concurs:
 
a) Cerere de înscriere la concurs;
b) Curriculum vitae     
c) Actul de identitate, în original şi în copie;
d) Diplomele de studii şi alte acte care atestã efectuarea specializãrilor cerute, în original şi în copie;
e) Original şi copie de pe documentele care atestã vechimea în muncã: carnet de muncã, adeverinţe de vechime în muncă;
f) Adeverinţã medicalã de la medicul de familie, din care sã rezulte cã cel în cauzã este apt pentru a presta munca pentru care solicitã angajarea (pentru posturile temporar vacante de manipulant bunuri tr.II să se menționeze dacă este apt pentru activități fizice brute);
g) Cazierul judiciar;
h) Recomandare de la ultimul loc de muncã sau copie de pe fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale din anul anterior, după caz;
Dupã verificarea conformitãţii copiei, originalul se returneazã, pentru fiecare document în parte.

   Dosarele de înscriere la concurs se depun până în data de 21.11.2014 - ora 12:00, la sediul Serviciului Public de Asistenţă Socială Sibiu, Bd. Victoriei, nr.1-3, Biroul Resurse Umane, Administrativ -  cam. 4, de luni până joi între orele 8:00 - 15:00 şi vineri între orele 8:00 - 12:00.
            
   Procesul verbal de selecţie a dosarelor în vederea participării la concurs va fi afişat în data de 25.11.2014, la sediul serviciului.
   Proba scrisă/proba practică pentru ocuparea posturilor vacante și temporar vacante va avea loc în data de 22.12.2014, ora 10:00 la sediul Serviciului Public de Asistenţă Socială, din Bd. Victoriei, nr.1-3.
   Candidaţii care obţin minimum 50 de puncte la proba scrisă/practică, vor susţine interviul la data anunțată odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă, la sediul Serviciului Public de Asistenţă Socială, din Bd. Victoriei, nr.1-3.
 
   Persoană de contact din cadrul Biroul Resurse Umane, Administrativ -  cam.4, tel. 0269/208930 – d-na Mănesa Irina.

07 Nov, 2014

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU cu sediul în Sibiu, Samuel Brukenthal nr. 2 Anunţă concurs de promovare în funcţia publică de:
   Şef  birou, gr.II - la Biroul administrare infrastructură informatică
         
      Condiţii :
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, de licenţă sau echivalentă în specialitatea  informatică sau ştiinţe inginereşti
 • să fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în domeniul  ştiinţa şi ingineria calculatoarelor
 • să fie numit într-o funcţie publică din clasa I
 • vechime în specialitate minim 2 ani
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplina neradiată în condiţiile legii
 • cunoştinţe de:  programare pe calculator : Microsoft Windows Server 2000/2003/2008/2012, Microsoft Windows XP/Vista/7/8, CISCO CCNA, APC, Vmware VSphere/View.
 • cunoştinţe  avansate de administrare a retelelor de calculatoare (configurare,depanare echipamente de retea)
 • cunoștinţe avansate de sisteme server, networking, tehnologii de virtualizare, tehnologii de securitate, tehnologii Data Center, tehnologii de monitorizare si control
                                  
     Bibliografie:
 1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Legea nr. 188/1999 privind  Statutul functionarilor  publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici
 4. Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe modificată de Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică
 5. Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
 6. Sisteme de operare server (Windows 2003/2008/2012 );
 7. Sisteme de operare client (Windows XP,7 ,8,2003,2008 ,20012, Linux );
 8. Securitatea sistemelor de operare. Auditare securitate SO ( XP,7 ,8,2003,2008 ,20012, Linux);
 9. Microsoft Active Directory;
 10. Reţele de calculatoare (protocoale de reţea ,criptarea si securizarea datelor in cadrul reţelelor);
 11. Implementarea si administrarea infrastructurilor de retea CISCO;
 12. Strategii generale de implementare si administrare  a soluţiilor de securitate antivirus, firewall, antispyware etc (Solutii bazate pe infrastructuri de securitate Symantec) ;
 13. Solutii de virtualizare bazate pe tehnologia VMWare;
 14. Administrarea infrastructurilor de tip DATA CENTER;
 15. Administrarea infrastructurilor de alimentare redundanta cu energie electrica bazate pe solutiile APC/Schneider Electric;
    Actele normative mai sus menţionate vor fi actualizate în funcţie de toate modificările intervenite până la data organizării concursului.

    Proba scrisă a concursului se va desfăşura în data de 08.12.2014, ora 10:00,  la Primăria Municipiului Sibiu, str. Samuel Brukenthal nr. 2, cam. 203. Interviul va avea loc în data de 11.12.2014, ora 11:00, la sediul Primăriei Municipiului Sibiu.

    Dosarele persoanelor care doresc să participe la concurs se depun la Primăria Municipiului Sibiu, camera 114, în perioada  07.11. -  26.11.2014, astfel : luni - joi : 8.30 -15.30; vineri : 8.30 - 12.30.
 

                  DOSARUL  DE  CONCURS :

1. Formularul de înscriere tip (Descarcati Formularul de înscriere tip)
2. Copia actului de identitate
3. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
4. Copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice
5. Copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, şi/sau în specialitatea studiilor
6. Cazierul administrativ
7. Cazierul judiciar
8. Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare

    Copiile de pe actele menţionate se prezintă însoţite de documentele originale sau în copii legalizate

31 Oct, 2014

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ organizează concurs de promovare în următoarele funcţii publice de conducere:
    
     1.  Șef Birou Protecție Specială
     2.  Șef Birou Alocații Familiale
     3.  Șef Birou Venit Minim Garantat


      Pentru postul de Șef birou - Biroul Protecție Specială

Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
 
      Condiţiile de participare specifice sunt:
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea asistență socială;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 2 ani;
 • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată;                
 
      Bibliografia propusă pentru funcţia publică de conducere de Șef Birou Protecție Specială:
 1. Legea nr. 188/1999 - privind statutul funcţionarului public, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004 - privind codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale.
 4. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 5. Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările si completările ulterioare.
 6. Hotărârea Guvernului nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.
 7. Hotărârea Guvernului nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecția copilului.
 8. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap nr. 319/2007 privind aprobarea Tematicii instruirii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav.
 9. Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 2272/2013 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, coroborate cu cele ale art. 77 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

      Pentru postul de Șef birou - Biroul Alocații Familiale

Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
 
      Condiţiile de participare specifice sunt:
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea științe juridice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 2 ani;
 • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată;                 

     Bibliografia propusă pentru funcţia publică de conducere de Șef Birou Alocații Familiale:
 1. Legea nr.188/1999 - privind Statutul funcţionarului public, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr.7/2004 - privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale.
 4. Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Hotărârea Guvernului nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată;
 7. Hotărârea Guvernului nr. 577/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Hotărârea Guvernului nr. 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor.
 
      Pentru postul de Șef birou - Biroul Venit Minim Garantat

Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
 
      Condiţiile de participare specifice sunt:
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea asistență socială;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 2 ani;
 • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată;                
 
      Bibliografia propusă pentru funcţia publică de conducere de Șef Birou Venit Minim Garantat:
 1. Legea nr.188/1999 - privind statutul funcţionarului public, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr.7/2004 - privind codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale.
 4. Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.
 5. Hotărârea Guvernului nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001  privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.
 6. Legea nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social.
 7. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificarile si completarile ulterioare.
 8. Hotărârea Guvernului nr. 920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
 9. Hotărârea Guvernului nr.1.488/2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acorda elevilor in cadrul Programului national de protectie sociala "Bani de liceu", cu modificarile si completarile ulterioare.
 10. Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr.4.839/2004 privind criteriile specifice si metodologia de acordare a sprijinului financiar in cadrul Programului national de  protectie sociala "Bani de liceu", cu modificarile si completarile ulterioare.
   Concursul se va desfăşura, la sediul instituţiei din Sibiu, B-dul Victoriei, nr.1-3, cam. 6, astfel:
          - proba scrisă în data de 02.12.2014, ora 10:00;
          - interviu în data de 05.12.2014 ora 10:00.


   Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până în data de 20.11.2014,  la sediul Serviciului Public de Asistență Socială din Sibiu, B-dul Victoriei, nr. 1-3, Biroul Resurse Umane, Administrativ, cam. 8, de luni până joi de la ora 8:00 la ora 15:00, iar vineri de la ora 8:00 la ora 12:00.

             Dosarul de concurs conține:
 
1. Formularul de înscriere tip;
2. Copia actului de identitate;
3. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
4. Copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
5. Copia carnetului de muncã sau, dupã caz, o adeverinţă tip care să ateste vechimea în muncã şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice.
6. Cazierul administrativ.
   Documentele solicitate vor fi prezentate și în original, urmând ca, dupã verificarea conformităţii copiei, originalul  să se restituie.
    Relaţii se pot obţine la sediul Serviciului Public de Asistență Socială Sibiu, Bd.Victoriei, nr.1-3, cam.8.

24 Oct, 2014

Serviciul Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat (S.P.A.U.I.P.S) anunţă organizarea unui concurs pentru ocuparea unui post de:
 
- asistent medical principal-PL-medicină generală în cadrul Compartimentului Asistență Medicală al Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat Sibiu, pe perioadă determinată (8 luni).
   Nivelul postului: personal contractual temporar vacant.

   Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post de asistent medical principal - PL - medicină generală persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetãţenia românã, cetãţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba românã, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementatã de prevederile legale;
d) are capacitate deplinã de exerciţiu;
e) are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care candideazã, atestatã pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitãţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii universitare de scurtă durată şi vechime de minim 5 ani în specialitate pentru asistent medical principal, sens în care se vor prezenta diplomele aferente studiilor menţionate;
g) are certificat de membru a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali Sibiu, care să ateste libera practică ca şi asistent medical generalist - grad principal în medicină;
h) are asigurare de răspundere civilă profesională pentru malpraxis;
i) nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvârşirea unei infracţiuni contra umanitãţii, contra statului ori contra autoritãţii, de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care împiedicã înfãptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni sãvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilã cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
    
     BIBLIOGRAFIA:
 1. Urgenţe medico-chirurgicale autor Lucreţia Titircă;
 2. Ordinul 1668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat si particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, emis de Ministerul Sănătăţii.
 3. Boli infecţioase şi epidemiologice autor Constantin Bocărnea
 4. Nursing - Tehnici de evaluare şi îngrijire acordate de asistenţii medicali autor Lucreţia Titirică.
 
DOSARUL DE CONCURS
 
a) Cerere de înscriere la concurs adresatã conducãtorului S.P.A.U.I.P.S.;
b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestã identitatea, potrivit legii, dupã caz;
c) Copiile documentelor care sã ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestã efectuarea unor specializãri, copiile documentelor care atestã îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) O adeverinţã care sã ateste vechimea în muncã, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale care sã-l facã incompatibil cu funcţia pentru care candideazã;
 f) Adeverinţã medicalã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare eliberatã cu cel mult 6 luni anterior derulãrii concursului de cãtre medicul de familie al candidatului sau de cãtre unitãţile sanitare abilitate;
g) Curriculum vitae.

   Adeverinţa care atestã starea de sãnãtate conţine, în clar, numãrul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sãnãtãţii.
    În cazul documentului prevãzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pânã la data desfãşurãrii primei probe a concursului.
    Actele prevãzute la lit. b), c) vor fi prezentate şi în original în vederea verificãrii conformitãţii copiilor cu acestea.    
 
  Concursul se va desfăşura la sediul Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat Sibiu, din Sibiu, str. Turnului nr. 4, astfel:
   - proba scrisă în data de 09.12.2014, ora 10:00;
   - interviu în data de 11.12.2014, ora 10:00.
   Dosarele de concurs se vor depune până la data de 02.12.2014, ora 16,00 la sediul  Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat Sibiu, din Sibiu, str. Turnului nr. 4.
 
  Relaţiile se pot obţine de la sediul Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat Sibiu, din Sibiu, str. Turnului nr. 4, telefon 0269/210432 int. 105 sau pe pagina de internet.
.
© 2002 - 2010Primăria Municipiului Sibiu - Design by MB Solutions, All Rights Reserved!