stema orasului .
A+A
home . primaria consiliul . informatii . afaceri . despre sibiu . turism
job

INFORMATII PUBLICE

link Declaratii de avere
link Formulare online
link Acte necesare
link Anunturi publice
link Dispozitiile primarului
link

Buget si Executie
bugetara

link Rapoarte
link Somatii
link Angajari
link Stirile primariei
link TAXE si IMPOZITE
 

LOCURI DE MUNCA

09 Jul, 2014

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL MUNICIPIULUI SIBIU anunţă organizarea concursului pentru ocuparea următoarelor posturi vacante (personal contractual, pe perioadă nedeterminată)
1. Inspector de specialitate gr. I  în cadrul Serviciului Administrare Parcari

    Condiţii de participare:
 • cetăţenie română
 • capacitate deplină de exerciţiu
 • studii superioare de lungă durată
 • vechime în muncă minim 3 ani
 • disponibilitate pentru munca in ture, inclusiv ore de noapte si in zilele de sambata si duminica
 
    Bibliografia :
 
1. H.C.L. nr. 368/2005 privind reorganizarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al municipiului Sibiu cu modificările şi completările ulterioare (H.C.L. nr. 46/2009, H.C.L. nr. 383/2010, H.C.L. nr. 216/2011 şi H.C.L. nr. 293/2011)
2. H.C.L. nr. 57/2007 privind reglementarea circulaţiei în Centrul Istoric al municipiului Sibiu cu modificările şi completările ulterioare (H.C.L. nr. 150/2008, H.C.L. nr. 340/2010 şi H.C.L. nr. 243/2011)
3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile public
4. Legea nr. 215/2001 republicată a administraţiei locale, cu modificările şi completările ulterioare
5. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor cu modificările şi completările ulterioare
6. H.C.L. nr. 110/2009 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al teraselor sezoniere pe domeniul public sau privat al municipiului Sibiu
7. H.C.L. nr. 210/2001 pentru aprobarea normelor şi regimul contravenţiilor privind gospodărirea, păstrarea ordinii şi liniştii publice , comerţ şi transport în municipiul Sibiu
republicată în temeiul Hotărârii nr. 389/2012 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
8. H.C.L. nr. 59/2003 privind stabilirea Metodologiei de ridicare, depozitare si valorificare a unor bunuri abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu, cu modificările şi completările ulterioare
9. Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare
10. H.C. L. nr. 278/2013 privind Regulamentul local de publicitate privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate
11. H.C.L. nr. 241/2007 privind circulatia vehiculelor cu tractiune animala pe raza Municipiului Sibiu
 
     Calendarul de desfăşurare a concursului:
 • selecţia dosarelor 29.07.2014  
 • examenul scris  26.08.2014, ora 12:00
 • interviu 29.08.2014, ora 12:00
 
2. Inspector de specialitate gr. II  în cadrul Serviciului Administrare Parcari

    Condiţii de participare:
 • cetăţenie română
 • capacitate deplină de exerciţiu
 • studii superioare de lungă durată
 • vechime în muncă minim 1 an
 • disponibilitate pentru munca in ture, inclusiv ore de noapte si in zilele de sambata si duminica
    Bibliografia :
 
1. H.C.L. nr. 368/2005 privind reorganizarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al municipiului Sibiu cu modificările şi completările ulterioare (H.C.L. nr. 46/2009, H.C.L. nr. 383/2010, H.C.L. nr. 216/2011 şi H.C.L. nr. 293/2011)
2. H.C.L. nr. 57/2007 privind reglementarea circulaţiei în Centrul Istoric al municipiului Sibiu cu modificările şi completările ulterioare (H.C.L. nr. 150/2008, H.C.L. nr. 340/2010 şi H.C.L. nr. 243/2011)
3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile public
4. Legea nr. 215/2001 republicată a administraţiei locale, cu modificările şi completările ulterioare
5. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor cu modificările şi completările ulterioare
6. H.C.L. nr. 110/2009 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al teraselor sezoniere pe domeniul public sau privat al municipiului Sibiu
7. H.C.L. nr. 210/2001 pentru aprobarea normelor şi regimul contravenţiilor privind gospodărirea, păstrarea ordinii şi liniştii publice , comerţ şi transport în municipiul Sibiu republicată în temeiul Hotărârii nr. 389/2012 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
8. H.C.L. nr. 59/2003 privind stabilirea Metodologiei de ridicare, depozitare si valorificare a unor bunuri abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu, cu modificările şi completările ulterioare
9. Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare
10. H.C. L. nr. 278/2013 privind Regulamentul local de publicitate privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate
11. H.C.L. nr. 241/2007 privind circulatia vehiculelor cu tractiune animala pe raza Municipiului Sibiu
 
     Calendarul de desfăşurare a concursului:
 • selecţia dosarelor 29.07.2014  
 • examenul scris  25.08.2014, ora 12:00
 • interviu 28.08.2014, ora 12:00

Dosarul de concurs trebuie să conţină:
 
1. Formular de înscriere tip
2. Copia actului de identitate
3. Copie certificat de nastere
4. Copie certificat de casatorie (daca este cazul)
5. Copia diplomelor de studii şi după caz documente care să ateste efectuarea unor specializări
6. Copie după cartea de muncă şi după caz adeverinţă cu vechimea în muncă din Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor
7. Curriculum vitae
8. Certificat de cazier judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (în cazul prezentării declaraţiei pe propria răspundere până la data organizării primei probe de concurs trebuie depus la dosar cazierul judiciar în original)
9. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
10. Recomandare de la ultimul loc de muncă
 
   (pentru documentele depuse în copie se va prezenta şi originalul pentru verificarea conformităţii copiilor cu acestea, sau se vor prezenta copii legalizate)

   Dosarele de concurs se depun la punctul de lucru al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al municipiului Sibiu din Bd. Victoriei, nr. 1-3, cam. 101, până în data de 25 iulie 2014, ora 10:00.

   Relaţii suplimentare se pot obţine de la punctul de lucru al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al municipiului Sibiu din din Bd. Victoriei, nr. 1-3, cam. 101, tel: 0269/213302.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA ANUNŢĂ Concurs pentru pentru ocuparea următoarelor posturi temporar vacante (pe perioadă determinată)
 a) În cadrul Biroului Protecţia Copilului:
          - 1 post de inspector de specialitate grad II
          
      Condiţii:   
 • studii superioare în asistenţă socială
 •  vechime în specialitatea studiilor: min.1 an

    Bibliografia aferentă postului pentru care se organizează concurs:
 
1. Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale.
2. Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată.
3. Ordinul nr.286 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea Planului de servicii si a Normelor metodologice privind intocmirea Planului individualizat de protectie.
4. Ordinul nr. 288 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protectiei drepturilor copilului.
5. Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, Cap. II - "Întocmirea actelor de stare civilă", Secţiunea I  "Întocmirea actului de naştere”, cu modificările si completările ulterioare.
6. Ordinul nr.219/2006 privind activităţile de identificare, intervenţie şi monitorizare a copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia se află la muncă în străinătate.
7. Legea nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

  b) În cadrul Biroului Protecţie Specială:
           - 1 post de inspector de specialitate grad I
 
      Condiţii:   
 • studii superioare în asistenţă socială
 • vechime în specialitatea studiilor: min.4 ani

    Bibliografia aferentă postului pentru care se organizează concurs:
 
1. Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale.
2. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Hotărârea nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările si completările ulterioare.
4. Hotărârea Guvernului nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.
5. Ordin nr. 319/2007 privind aprobarea Tematicii instruirii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav.
6. Ordin nr. 2272/2013 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, coroborate cu cele ale art. 77 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 
 c) În cadrul Biroului Venit Minim Garantat:
          - 1 post inspector de specialitate grad II
 
     Condiţii:   
 • studii superioare juridice/asistenţă socială
 • vechime în specialitatea studiilor: min.1 an

    Bibliografia aferentă postului pentru care se organizează concurs:
 
1. Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale.
2. Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.
3. H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001  privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.
4. Legea nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social.
5. O.U.G 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificarile si completarile ulterioare.
6. H.G. nr. nr.920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
7. H.G nr.1.488/2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acorda elevilor in cadrul Programului national de protectie sociala "Bani de liceu", cu modificarile si completarile ulterioare.
8. ORDIN nr.4.839/2004 privind criteriile specifice si metodologia de acordare a sprijinului financiar in cadrul Programului national de  protectie sociala "Bani de liceu", cu modificarile si completarile ulterioare.
9. Legea nr.269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare, cu modificarile si completarile ulterioare.
10. H.G. nr.1.294/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr.269/2004  privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare.
 

Documente necesare înscrierii la concurs:
a) cerere de înscriere la concurs;
b) curriculum vitae     
c) actul de identitate, în original şi în copie;
d) diplomele de studii şi alte acte care atestă efectuarea specializărilor cerute, în original şi în copie;
e) original şi copie de pe documentele care atestă vechimea în muncă: carnet de muncă, adeverinţe de vechime în muncă;
f) adeverinţă medicală de la medicul de familie, din care să rezulte că cel în cauză este apt pentru a presta munca pentru care solicită angajarea;
g) cazierul judiciar;
h) recomandare de la ultimul loc de muncă sau copie de pe fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale din anul anterior, după caz;
    După verificarea conformităţii copiei, originalul se returnează, pentru fiecare document în parte.

   Dosarele de înscriere la concurs se depun până în data de 25.07.2014 - ora 12:00, la sediul Serviciului Public de Asistenţă Socială Sibiu, Bd. Victoriei, nr.1-3, Biroul Resurse Umane, Administrativ -  cam. 4, de luni până joi între orele 8:00-15:00 şi vineri între orele 8:00-12:00.
   Procesul verbal de selecţie a dosarelor în vederea participării la concurs va fi afişat în data de 29.07.2014, ora 12:00 la sediul serviciului.
   Proba scrisă pentru ocuparea posturilor temporar vacante va avea loc în data de 21.08.2014, ora 10:00 la sediul Serviciului Public de Asistenţă Socială, din Bd. Victoriei, nr.1-3.
 
   Candidaţii care obţin minimum 50 de puncte la proba scrisă, vor susţine interviul la data anunțată odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă, la sediul Serviciului Public de Asistenţă Socială, din Bd. Victoriei, nr.1-3.
   Persoană de contact din cadrul Biroul Resurse Umane, Administrativ -  cam.4, tel. 0269/208930 – d-na Mănesa Irina.

01 Jul, 2014

Căminul pentru Persoane Vârstnice Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. George Coşbuc, nr.20,anunţă concurs în data de 25.07.2014 pentru ocuparea unui post de inspector de specialitate debutant pe perioadă nedeterminată
   Condiţii de participare:
 • Studii superioare economice, administrative
 • Vechime în muncă - minim 1 an
 • Domiciliul stabil in municipiul Sibiu
 • Cunostiinte operare calculator
 • Abilitati de comunicare cu persoanele varstnice
   Bibliografie:
 • Legea nr. 319/2006 - Legea Securitatii si Sanatatii in Munca cu modificarile si completarile ulterioare
 • H.G. nr.1425/2006 Norme Metodologice de aplicare a prevederilor Legii Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319/2006
 • H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii  Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319/2006 aprobate prin H.G. 1425/2006
 • Hotararea nr.1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca
 • Hotararea nr. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca
 • H.G. nr.971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate  si/sau de sanatate la locul de munca
 • Hotararea nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor de munca
 • Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor cu modificarile si completarile ulterioare
 • Ordinul nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor
 • Ordinul nr.166/2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apararea impotriva incendiilor la constructii si instalatiile aferente
 • Ordin nr. 786/2005 privind modificarea si completarea Ordinilui ministrului administratiei si internelor nr.712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Codul etic al personalului care lucrează în unităţi de asistenţă socială.
 • Ordinul 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii,cu modificatrile si completarile ulterioare
 • Ordinul ministerului finantelor nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice. Planul de conturi pentru institutii publice si instructiunile de aplicare a acestuia.

Dosarul de concurs va cuprinde :   
 
 • Cerere de înscriere
 • Copie carte de muncă şi după caz adeverinţă cu vechimea în muncă după Registrul General de Evidenţă a Salariaţiilor
 • Copie buletin de identitate
 • Copie diplomă studii
 • Curriculum vitae
 • Cazier judiciar
 • Adeverinţă medicală
 • Recomandare de la ultimul loc de muncă
 • Dosar cu sina  
    Proba scisa : 25.07.2014, ora 10:00
    Interviu : 25.07.2014, ora 14:00
 
    Copiile de pe actele menţionate se prezintă însoţite de documentele originale sau în copii legalizate  
    Dosarele se depun până în data de  24.07.2014, ora 12:00 la sediul instituţiei din str. George Coşbuc, nr. 20.
    Informaţii la telefon 0269/ 213423.  
    

25 Jun, 2014

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR AL MUNICIPIULUI SIBIU ANUNŢĂ SCOATEREA LA CONCURS A URMĂTORULUI POST:
  Pentru postul  de CONSILIER  ASISTENT la Serviciul de Evidenta Persoanelor
    1. Nivelul postului : - funcţie publică de execuţie  vacantă
    2. Condiţii pentru ocuparea postului:
 • studii superioare de lungă durată în specialitatea- ştiinţe juridice sau administrative
 • vechime în specialitatea studiilor -minim 1 an
 • cunoştinţe de operare pe calculator-nivel mediu   
  Proba practică - competențe în utilizarea calculatorului - va avea loc în data de 28.07.2014 ora 10:00 (eliminatorie), proba scrisă va avea loc în data de 28.07.2014 , ora 12:00 , iar  interviul va avea loc în data de 31.07.2014, ora 12:00 .  
  Dosarele de concurs  se vor depune până la data  de 15.07.2014 la  sediul  Serviciului  Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu, cam.103.
  Relaţii se pot obţine la sediul Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu, Bd.Victoriei, nr.1-3, sau pe pagina de Internet www.sibiu.ro.

    Bibliografia :
 
1. Legea nr.215/2001  privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare;    
2. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr.7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
4. O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, resedinţa si actele de identitate ale cetăţenilor români,  cu modificările şi completările ulterioare;    
5. H.G. nr. 1.375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a dispozitiilor legale privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani,
6. Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu  modificările şi completările ulterioare;
7. HG nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila
8. O.G.nr.41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, cu  modificările şi completările ulterioare;
9. Legea nr.21/1991 privind cetăţenia română, cu modificările şi completările ulterioare;
10.Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu  modificările şi completările ulterioare;
11.Legea nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea   datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu  modificările şi completările ulterioare;
12. Microsoft Office

DOSARUL DE CONCURS
 
1. Formularul de inscriere tip
2. Curriculum vitae-model  tip european
3. Copia actului de identitate
4. Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări  
5. Copia carnetului de muncă
6. Cazierul judiciar
7. Adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
8. Recomandare de la ultimul loc de muncă
9. Declarația pe proprie răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfașurat activități  de poliție politică
.
© 2002 - 2010Primăria Municipiului Sibiu - Design by MB Solutions, All Rights Reserved!