stema orasului .
A+A
home . primaria consiliul . informatii . afaceri . despre sibiu . turism
job

INFORMATII PUBLICE

link Declaratii de avere
link Formulare online
link Acte necesare
link Anunturi publice
link Dispozitiile primarului
link

Buget si Executie
bugetara

link Rapoarte
link Somatii
link Angajari
link Stirile primariei
link TAXE si IMPOZITE
 

LOCURI DE MUNCA

22 Oct, 2014

Serviciul Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat (S.P.A.U.I.P.S) anunţă organizarea unui concurs de ocupare a unui post de:
 - consilier juridic gradul I din cadrul Biroului Juridic – Resurse Umane al Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat Sibiu, pe perioadă nedeterminată.
    Nivelul postului: personal contractual vacant.
 
   Condiţii de ocupare a postului:
   
   Condiţii generale:
a) are cetãţenia românã, cetãţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba românã, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimã reglementatã de prevederile legale;
d) are capacitate deplinã de exerciţiu;
e) are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care candideazã, atestatã pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitãţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvârşirea unei infracţiuni contra umanitãţii, contra statului ori contra autoritãţii, de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care împiedicã înfãptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni sãvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilã cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

       Condiţii specifice:
 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, profilul ştiinţe juridice, specializarea drept;
 • o vechime de minim 4 ani în specialitatea studiilor;
 • cunoştinţe avansate de calculator.
 
       BIBLIOGRAFIA:
 1. Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, republicată,
 2. Codul Civil,
 3. Codul de procedură civilă,
 4. Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
 5. Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
 6. Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 7. OUG.34/2006  privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu completarile si modificarile ulterioare,
 8. HG. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr.34/2006  privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu completarile si modificarile ulterioare,
 9. Hotărârea nr.1252/2012, privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara,
 10. Codul muncii reglementat prin Legea nr.53/2003, republicată cu modificările și completările ulterioare,
 11. Hotărârea nr.250/1992, privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariațiilor din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare,
 12. Legea nr. 284/2010,  privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,
 13. Ordonanța de urgență nr.144/2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania.
 14. Legea nr.192/2006, privind medierea și organizarea profesiei de mediator.
             Actele normative mai sus menţionate vor fi actualizate în funcţie de toate modificările intervenite până la data organizării concursului.
 

DOSARUL DE CONCURS
 
a) Cerere de înscriere la concurs adresatã conducãtorului S.P.A.U.I.P.S.;
b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestã identitatea, potrivit legii, dupã caz;
c) Copiile documentelor care sã ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestã efectuarea unor specializãri, copiile documentelor care atestã îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) O adeverinţã care sã ateste vechimea în muncã, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale care sã-l facã incompatibil cu funcţia pentru care candideazã;
 f) Adeverinţã medicalã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare eliberatã cu cel mult 6 luni anterior derulãrii concursului de cãtre medicul de familie al candidatului sau de cãtre unitãţile sanitare abilitate;
g) Curriculum vitae.
   Adeverinţa care atestã starea de sãnãtate conţine, în clar, numãrul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sãnãtãţii.
    În cazul documentului prevãzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pânã la data desfãşurãrii primei probe a concursului.
    Actele prevãzute la lit. b), c) vor fi prezentate şi în original în vederea verificãrii conformitãţii copiilor cu acestea.    
 
   Concursul se va desfăşura la sediul Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat Sibiu, din Sibiu, str. Turnului nr. 4, astfel:
    - proba eliminatorie - verificarea abilităţilor de lucru cu calculatorul în data de 02.12.2014 ora 11:00;
    - proba scrisă în data de 03.12.2014, ora 10:00;
    - interviu în data de 05.12.2014, ora 10,00.
 
    Dosarele de concurs se vor depune până la data de 04.11.2014, ora 16,00 la sediul  Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat Sibiu, din Sibiu, str. Turnului nr. 4.
   Relaţiile se pot obţine de la sediul Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat Sibiu, din Sibiu, str. Turnului nr. 4, telefon 0269/210432 int. 105 sau pe pagina de internet.

20 Oct, 2014

Serviciul Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat (S.P.A.U.I.P.S) anunţă organizarea unui concurs pentru ocuparea unui post de:
 
 - asistent medical principal-PL-medicină generală în cadrul Compartimentului Asistență Medicală al Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat Sibiu, pe perioadă nedeterminată.
    Nivelul postului: personal contractual vacant.

   Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post de asistent medical principal - PL - medicină generală persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetãţenia românã, cetãţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba românã, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementatã de prevederile legale;
d) are capacitate deplinã de exerciţiu;
e) are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care candideazã, atestatã pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitãţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii universitare de scurtă durată şi vechime de minim 5 ani în specialitate pentru asistent medical principal, sens în care se vor prezenta diplomele aferente studiilor menţionate;
g) are certificat de membru a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali Sibiu, care să ateste libera practică ca şi asistent medical generalist - grad principal în medicină;
h) are asigurare de răspundere civilă profesională pentru malpraxis;
i) nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvârşirea unei infracţiuni contra umanitãţii, contra statului ori contra autoritãţii, de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care împiedicã înfãptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni sãvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilã cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
    

      BIBLIOGRAFIA:
 1. Urgenţe medico-chirurgicale autor Lucreţia Titircă;
 2. Ordinul 1668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat si particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, emis de Ministerul Sănătăţii.
 3. Boli infecţioase şi epidemiologice autor Constantin Bocărnea
 4. Nursing - Tehnici de evaluare şi îngrijire acordate de asistenţii medicali autor Lucreţia Titirică.
 
DOSARUL DE CONCURS
 
a) Cerere de înscriere la concurs adresatã conducãtorului S.P.A.U.I.P.S.;
b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestã identitatea, potrivit legii, dupã caz;
c) Copiile documentelor care sã ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestã efectuarea unor specializãri, copiile documentelor care atestã îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) O adeverinţã care sã ateste vechimea în muncã, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale care sã-l facã incompatibil cu funcţia pentru care candideazã;
f) Adeverinţã medicalã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare eliberatã cu cel mult 6 luni anterior derulãrii concursului de cãtre medicul de familie al candidatului sau de cãtre unitãţile sanitare abilitate;
g) Curriculum vitae.

   Adeverinţa care atestã starea de sãnãtate conţine, în clar, numãrul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sãnãtãţii.
   În cazul documentului prevãzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pânã la data desfãşurãrii primei probe a concursului.
   Actele prevãzute la lit. b), c) vor fi prezentate şi în original în vederea verificãrii conformitãţii copiilor cu acestea.    
 
   Concursul se va desfăşura la sediul Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat Sibiu, din Sibiu, str. Turnului nr. 4, astfel:
  - proba scrisă în data de 02.12.2014, ora 10:00;
  - interviu în data de 04.12.2014, ora 10:00.
 
    Dosarele de concurs se vor depune până la data de 31.10.2014, ora 13:30 la sediul  Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat Sibiu, din Sibiu, str. Turnului nr. 4.
 
  Relaţiile se pot obţine de la sediul Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat Sibiu, din Sibiu, str. Turnului nr. 4, telefon 0269/210432 int. 105 sau pe pagina de internet.

17 Oct, 2014

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU cu sediul în Sibiu, Samuel Brukenthal nr. 2 anunţă concurs de ocuparea a funcţiei publice:
 
   ŞEF SERVICIU, gr.II la Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului
        
      Condiţii : 
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea arhitectură
 • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice
 • vechime în specialitate minim 2 ani
 • cunoştinţe de operare  pe calculator - nivel mediu

      Bibliografia :
 1. Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată
 3. Legea nr. 7/2004, privind codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare
 4. Legea  nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 5. Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare
 6. Legea nr.422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 7. Ordinul MDRL nr.839/2009, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991
 8. Legea nr.114 /1996, privind locuintele , republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 9. Legea nr. 184 /2001,  privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect(*republicata*)
 10. Legea nr.7/1996, a cadastrului şi pubicitătii imobiliare
 11. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare
 12. Hotarârea nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism , republicată, cu modificarile si completarile ulterioare.
 13. ORDINUL MLPAT nr. 21/N/2000, pentru aprobarea "Ghidului privind  elaborarea si aprobarea regulamentelor locale de urbanism"
 14. ORDINUL MLPAT nr. 13N/1999, pentru aprobarea "Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul- cadru al Planului Urbanistic General"
 15. ORDINUL MLPAT nr. 176/N/2000, pentru aprobarea "Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul- cadru al planului urbanistic zonal"
 16. ORDINUL MLPAT nr. 37/N/2000, pentru aprobarea "Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul- cadru al planului urbanistic de detaliu"
 17. ORDINUL MTCT nr.562/2003 pentru aprobarea Reglementării tehnice "Metodologie de elaborare şi conţinut cadru al documentaţiilor de urbanism pentru zone protejate (PUZ)"
 18. ORDINUL MDRT nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism

     Proba scrisă a concursului se va desfăşura în data de 17.11.2014, ora 10:00,  la Primăria Municipiului Sibiu, str. Samuel Brukenthal nr. 2, cam. 203. Interviul va avea loc în data de 20.11.2014, ora 11:00, la sediul Primăriei Municipiului Sibiu.
 
     Dosarele persoanelor care doresc să participe la concurs se depun la Primăria Municipiului Sibiu, camera 114, în perioada  17.10. -  05.11.2014, astfel : luni - joi : 8:30 - 15:30; vineri : 8:30 -12:30.
 

                  DOSARUL  DE  CONCURS :

1. Formularul de înscriere tip şi CV  (Descarcati Formularul de înscriere tip şi Curriculum Vitae )
2. Copia actului de identitate
3. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
4. Copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, şi/sau în specialitatea studiilor
5. Cazierul judiciar
6. Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
7. Declaraţia pe proprie răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică

    Copiile de pe actele menţionate se prezintă însoţite de documentele originale sau în copii legalizate

16 Oct, 2014

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL MUNICIPIULUI SIBIU anunţă organizarea concursului pentru ocuparea următorului post (personal contractual, pe perioadă nedeterminată)
 
   1. Inspector de specialitate gr. I în cadrul Compartimentului Financiar-Contabil, Resurse Umane şi Achiziţii Public

      Condiţii de participare:
 • cetăţenie română
 • capacitate deplină de exerciţiu
 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă, specialitatea Ştiinţe Economice
 • vechime în specialitatea studiilor minim 3 ani
 • cunoştinţe operare calculator

      Bibliografia :
 1. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificările şi completările ulterioare
 2. Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului de organizare a operaţiunilor de casă ale unităţilor socialiste
 3. Legea nr. 69/2010 a responsabilitatii fiscal-bugetare cu modificările şi completările ulterioare
 4. Legea nr. 82/1991 a contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare
 5. Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale cu modificările şi completările ulterioare
 6. Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare
 7. Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia cu modificările şi completările ulterioare
 8. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii cu modificările şi completările ulterioare
 9. Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale republicată cu modificările şi completările ulterioare
 10. O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice cu modificările şi completările ulterioare
 11. Ordinul nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice cu modificările şi completările ulterioare
 12. H.G. nr. 264/2003  privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare
 13. O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare
 14. H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare
 15. H.C.L. nr. 57/2007 privind reglementarea circulaţiei în Centrul Istoric al municipiului Sibiu cu modificările şi completările ulterioare (H.C.L. nr. 150/2008, H.C.L. nr. 340/2010 şi H.C.L. nr. 243/2011)
 16. Legea nr. 215/2001 republicată a administraţiei locale, cu modificările şi completările ulterioare
 17. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile public
 18. H.C.L. nr. 368/2005 privind reorganizarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al municipiului Sibiu cu modificările şi completările ulterioare (H.C.L. nr. 46/2009, H.C.L. nr. 383/2010, H.C.L. nr. 216/2011 şi H.C.L. nr. 293/2011)

      Calendarul de desfăşurare a concursului:
 • Selecţia dosarelor 03.11.2014  
 • Examenul scris  28.11.2014, ora 09:00
 • Interviu 03.12.2014, ora 13:00

Dosarul de concurs trebuie să conţină:
 
1. Formular de înscriere tip
2. Copia actului de identitate
3. Copia diplomelor de studii şi după caz documente care să ateste efectuarea unor specializări
4. Copie după cartea de muncă şi după caz adeverinţă cu vechimea în muncă din Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor
5. Curriculum vitae
6. Certificat de cazier judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (în cazul prezentării declaraţiei pe propria răspundere până la data organizării primei probe de concurs trebuie depus la dosar cazierul judiciar în original)
7. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
8. Recomandare de la ultimul loc de muncă
 
   (pentru documentele depuse în copie se va prezenta şi originalul pentru verificarea conformităţii copiilor cu acestea, sau se vor prezenta copii legalizate)

   Dosarele de concurs se depun la punctul de lucru al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al municipiului Sibiu din Bd. Victoriei, nr. 1-3, cam. 101, până în data de 29 octombrie 2014, ora 09:00.
  Relaţii suplimentare se pot obţine de la punctul de lucru al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al municipiului Sibiu din din Bd. Victoriei, nr. 1-3, cam. 101, tel: 0269/213302.

10 Oct, 2014

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU cu sediul în Sibiu, Samuel Brukenthal nr. 2 anunţă concurs de ocuparea a următoarelor funcţii publice:
  I. La Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului :
     CONSILIER DEBUTANT

        
      Condiţii : 
 • studii superioare  de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea arhitectură sau urbanism şi administrarea teritoriului
 • cunoştinţe de operare  pe calculator - nivel mediu

      Bibliografia pentru postul de consilier debutant:
 1. Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată
 3. Legea nr. 7/2004, privind codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare
 4. Legea  nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 5. Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare
 6. Legea nr.422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 7. Ordinul MDRL nr.839/2009, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991
 8. Legea nr.114/1996, privind locuintele , republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 9. Legea nr. 184/2001,  privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect(*republicata*)
 10. Legea nr.7/1996, a cadastrului şi pubicitătii imobiliare
 11. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare
 12. Hotarârea nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism , republicată, cu modificarile si completarile ulterioare.
 13. ORDINUL MLPAT nr. 21/N/2000, pentru aprobarea "Ghidului privind  elaborarea si aprobarea regulamentelor locale de urbanism"
 14. ORDINUL MLPAT nr. 13N/1999, pentru aprobarea "Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul- cadru al Planului Urbanistic General"
 15. ORDINUL MLPAT nr. 176/N/2000, pentru aprobarea "Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul- cadru al planului urbanistic zonal"
 16. ORDINUL MLPAT nr. 37/N/2000, pentru aprobarea "Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul- cadru al planului urbanistic de detaliu"
 17. ORDINUL MTCT nr.562/2003 pentru aprobarea Reglementării tehnice „Metodologie de elaborare şi conţinut cadru al documentaţiilor de urbanism pentru zone protejate (PUZ)
 18. ORDINUL MDRT nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism
         Actele normative mai sus menţionate vor fi actualizate în funcţie de toate modificările intervenite până la data organizării concursului.
 

 II. La Serviciul  autorizare construcţii, urmărire şi planificare oraş istoric, monumente :
      CONSILIER  ASISTENT
        
      Condiţii : 
 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea conservare si restaurare de arhitectura
 • vechime în specialitate minim 1 an
 • cunoştinţe de operare  pe calculator - nivel mediu

      Bibliografia pentru postul de consilier asistent:
 1. Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată
 3. Legea nr. 7/2004, privind codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare
 4. Legea  nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 5. Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare
 6. Legea nr.422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 7. Ordinul MDRL nr.839/2009, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991
 8. Codul civil / fiscal
 9. Legea nr.571/2003, privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
  Actele normative mai sus menţionate vor fi actualizate în funcţie de toate modificările intervenite până la data organizării concursului.

  Proba scrisă a concursului se va desfăşura în data de 10.11.2014, ora 10:00,  la Primăria Municipiului Sibiu, str. Samuel Brukenthal nr. 2, cam. 203. Interviul va avea loc în data de 13.11.2014, ora 11:00, la sediul Primăriei Municipiului Sibiu.

  Dosarele persoanelor care doresc să participe la concurs se depun la Primăria Municipiului Sibiu, camera 114, în perioada  10.10. -  29.10.2014, astfel : luni - joi : 8:30 -15:30; vineri : 8:30 - 12:30.
 

                  DOSARUL  DE  CONCURS :

1. Formularul de înscriere tip şi CV (Descarcati Formularul de înscriere tip şi Curriculum Vitae )
2. Copia actului de identitate
3. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
4. Copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, şi/sau în specialitatea studiilor
5. Cazierul judiciar
6. Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
7. Declaraţia pe proprie răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică

    Copiile de pe actele menţionate se prezintă însoţite de documentele originale sau în copii legalizate.

08 Oct, 2014

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA ANUNŢĂ concurs pentru ocuparea următoarelor posturi temporar vacante din cadrul serviciului
  a) În cadrul Biroului Protecția Copilului:
        - 1 post temporar vacant de inspector de specialitate grad II

      
      Condiţii:   
 • studii superioare în asistenţă socială
 • vechime în specialitatea studiilor: min.1 an
      Bibliografia aferentă postului pentru care se organizează concurs:
 1. Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată.
 2. Ordinul nr.286 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea Planului de servicii si a Normelor metodologice privind intocmirea Planului individualizat de protectie.
 3. Ordinul nr.288 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protectiei drepturilor copilului.
 4. Ordinul nr.219/2006 privind activităţile de identificare, intervenţie şi monitorizare a copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia se află la muncă în străinătate.
                    
  b) În cadrul Biroului Venit Minim Garantat:
        - 1 post temporar vacant de inspector de specialitate grad II

 
      Condiţii:  
 • studii superioare juridice/asistenţă socială
 • vechime în specialitatea studiilor: min.1 an
      Bibliografia aferentă postului pentru care se organizează concurs:
 1. Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.
 2. H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001  privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.
 3. Legea nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social.
 4. O.U.G 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificarile si completarile ulterioare.
 5. H.G. nr. nr.920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Documente necesare înscrierii la concurs:
    
a) Cerere de înscriere la concurs;
b) Curriculum vitae     
c) Actul de identitate, în original şi în copie;
d) Diplomele de studii şi alte acte care atestã efectuarea specializãrilor cerute, în original şi în copie;
e) Original şi copie de pe documentele care atestã vechimea în muncã: carnet de muncã, adeverinţe de vechime în muncă;
f) Adeverinţã medicalã de la medicul de familie, din care sã rezulte cã cel în cauzã este apt pentru a presta munca pentru care solicitã angajarea;
g) Cazierul judiciar;
h) Recomandare de la ultimul loc de muncã sau copie de pe fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale din anul anterior, după caz;
Dupã verificarea conformitãţii copiei, originalul se returneazã, pentru fiecare document în parte.

  Dosarele de înscriere la concurs se depun până în data de 22.10.2014 - ora 15:00, la sediul Serviciului Public de Asistenţă Socială Sibiu, Bd. Victoriei, nr.1-3, Biroul Resurse Umane, Administrativ -  cam. 4, de luni până joi între orele 8:00-15:00 şi vineri între orele 8:00-12:00.
 
   Procesul verbal de selecţie a dosarelor în vederea participării la concurs va fi afişat în data de 24.10.2014, la sediul serviciului.
   Proba scrisă pentru ocuparea posturilor temporar vacante va avea loc în data de 20.11.2014, ora 10:00 la sediul Serviciului Public de Asistenţă Socială, din Bd. Victoriei, nr.1-3.
   Candidaţii care obţin minimum 50 de puncte la proba scrisă, vor susţine interviul la data anunțată odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă, la sediul Serviciului Public de Asistenţă Socială, din Bd. Victoriei, nr.1-3.
 
  Persoană de contact din cadrul Biroul Resurse Umane, Administrativ -  cam.4, tel. 0269/208930 – d-na Mănesa Irina.

15 Sep, 2014

SERVICIUL PUBLIC PENTRU ADMINISTRAREA FONDULUI LOCATIV AFLAT IN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI SIBIU anunţă organizarea concursului pentru ocuparea următorului post vacant (personal contractual, pe perioadă nedeterminată):
1.  Inspector de specialitate gr.I A  în cadrul  Compartimentului  achizitii contabilitate-resurse umane -  1 post

 Condiţii de participare: 
 • cetăţenie română 
 • capacitate deplină de exerciţiu 
 • studii  superioare
 • vechime în specialitate minim 3 ani 
 • cunoştiinţe operare calculator
 Bibliografie:
 1. Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;
 2. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din institutiile publice;
 3. Legea nr.7/1996-Legea cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata;
 4. Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicata;
 5. HG nr.250/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a Legii nr.10/2001;
 6. Legea nr.20/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 7. OG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;
 8. HG nr.925/2006 pentru aprobarea metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr.34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si comppletarile ulterioare;
 9. Legea nr.554/2004 Legea contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
 10. Legea nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;
 11. Legea nr.112/1995, pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului;
 12. HG nr.20/1996 republicata, privind aplicarea Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului;
 13. HG nr.11/1997, pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind aplicarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului;
 14. Legea nr.114/1996, privind locuintele, actualizata;
 15. HG nr.1275/2000, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legiiu nr.114/1996;
 16. OUG nr.40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte;
 17. Legea nr.85/1992 republicata, privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondurile unitatilor economice sau bugetare de stat;
 18. Decret-Lege nr.61/1990, privind vanzarea de locuinte construite din fondurile statului catre populatie;
 19. Legea nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru locuinte;
 20. HG nr.962/2001 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998.
Dosarul de concurs trebuie să conţină:

 1. cerere de înscriere 
 2. curriculum vitae     
 3. actul de identitate – original si copie
 4. documente care să ateste nivelul studiilor şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări –original şi copii
 5. copia carnetului de muncă , conform cu originalul, si după caz  adeverinţă care să ateste vechimea în munca din Registrul General de Evidenta a Salariatilor.
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare ,eliberată de către medicul de familie.
 7. certificat de  cazier judiciar sau  declaraţie pe propria răspundere  că nu  are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.
 8. recomandare de la ultimul loc de muncă sau copie de pe fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale din anul anterior, după caz;

Dosarele de înscriere la concurs se depun până în data de 26.09.2014 - ora 12:00, la sediul Serviciului Public Administrarea Fondului Locativ  Sibiu, str.Stefan cel Mare nr.4, ( de luni până joi între orele 8.00-15.00 şi vineri între orele 8.00-12.00.)
 
Calendarul de desfasurare a concursului:
 • Selectia dosarelor: 30.09.2014
 • Proba pentru testarea cunostintelor de operare pe calculator: 22.10.2014, ora 10.00  la  sediul Primariei Municipiului Sibiu, str. Brukenthal , nr.2 –serv.informatica.
 • Proba scrisa: 24.10.2014,ora 10.00 la sediul Serviciului Public Administrarea Fondului Locativ  Sibiu, str. Stefan cel Mare nr.4.
 • Interviu:  29.10.2014, ora 10.00 la sediul Serviciului Public Administrarea Fondului Locativ  Sibiu, str.Stefan cel Mare nr.4, pentru candidatii care obtin minimum 50 de puncte la proba scrisa.
.
© 2002 - 2010Primăria Municipiului Sibiu - Design by MB Solutions, All Rights Reserved!