stema orasului .
A+A
home . primaria consiliul . informatii . afaceri . despre sibiu . turism
job

INFORMATII PUBLICE

link Declaratii de avere
link Formulare online
link Acte necesare
link Anunturi publice
link Dispozitiile primarului
link

Buget si Executie
bugetara

link Rapoarte
link Somatii
link Angajari
link Stirile primariei
link TAXE si IMPOZITE
 

LOCURI DE MUNCA

31 Jul, 2014

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA ANUNŢĂ Concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:
   a) În cadrul Centrului de zi "CALEIDOSCOP":
                -  1 post de kinetoterapeut principal
                          Condiţii: - studii superioare în kinetoterapie
                                          - vechime în specialitate: min. 4 ani

   Bibliografia aferentă postului pentru care se organizează concurs
 
1. Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicată.
2. Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Ordinul nr. 24/.2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi, emis de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei-Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie.
4. Ordinul nr.25/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu dizabilitati, emis de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei-Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie.
5. Ordinul 288/2006 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protectiei drepturilor copilului.
6. Nicolae Robănescu - Reeducarea neuromotorie, recuperare funcțională și readaptare, Editura Medicală, București 2001

                - 1 post psiholog practicant
                        Condiţii: - studii superioare în psihologie
                                        - vechime în specialitatea studiilor: min. 1 an
                                        - aviz de liberă practică

   Bibliografia aferentă postului pentru care se organizează concurs
 
1. Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicată.
2. Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Ordinul nr. 24/.2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi, emis de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei-Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie.
4. Ordinul nr.25/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu dizabilitati, emis de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei-Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie.
5. Autismul infantil. Structuri psihopatologice si terapie complexa, Cristina Muresan, Presa Universitara Clujeana, 2007.

               - 2 posturi de pedagog de recuperare principal          
                       Condiţii: - studii postliceale în pedagogie de recuperare
                                       - vechime în specialitate: min.4 ani

Bibliografia aferentă postului pentru care se organizează concurs
 
1. Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicată.
2. Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Ordinul nr. 24/.2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi, emis de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei-Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie
4. Ordinul nr.25/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu dizabilitati, emis de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei-Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie.
5. Autismul infantil. Structuri psihopatologice si terapie complexa, Cristina Muresan, Presa Universitara Clujeana, 2007

  b) În cadrul Biroului Protecția Copilului:

               - 1 post de inspector de specialitate grad I
                         Condiţii   - studii superioare în psihologie
                                          - vechime în specialitatea studiilor: min.4 ani

Bibliografia aferentă postului pentru care se organizează concurs
 
1. Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată.
2. Legea nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu modificările si completările ulterioare.
3. Ordinul nr.286 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea Planului de servicii si a Normelor metodologice privind intocmirea Planului individualizat de protectie.
4. Ordinul nr. 288 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protectiei drepturilor copilului.
5. Ordinul nr.219/2006 privind activităţile de identificare, intervenţie şi monitorizare a copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia se află la muncă în străinătate cu modificările și completările ulterioare.
6. Tratat de psihopatologia copilului de Daniel Marcelli - Editura Fundației Generația 2003
Cap. 3 -  Examinarea copilului
Cap.21 - Strees și traumatism. Factori de risc și tulburări reactive sau de adaptare
Cap.22 - Copilul în familia sa
Cap.23 - Copilul și școala
Cap.26 - Copilul de protejat. Protecția copilului: structuri medico-sociale


Documente necesare înscrierii la concurs:
    
a) cerere de înscriere la concurs;
b) curriculum vitae     
c) actul de identitate, în original şi în copie;
d) diplomele de studii şi alte acte care atestă efectuarea specializărilor cerute, în original şi în copie;
e) original şi copie de pe documentele care atestă vechimea în muncă: carnet de muncă, adeverinţe de vechime în muncă;
f) adeverinţă medicală de la medicul de familie, din care să rezulte că cel în cauză este apt pentru a presta munca pentru care solicită angajarea;
g) cazierul judiciar;
h) recomandare de la ultimul loc de muncă sau copie de pe fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale din anul anterior, după caz;
După verificarea conformităţii copiei, originalul se returnează, pentru fiecare document în parte.

    Dosarele de înscriere la concurs se depun până în data de 14.08.2014 - ora 12:00, la sediul Serviciului Public de Asistenţă Socială Sibiu, Bd. Victoriei, nr.1-3, Biroul Resurse Umane, Administrativ -  cam. 4, de luni până joi între orele 8:00 - 15.00 şi vineri între orele 8:00 - 12:00.
    Procesul verbal de selecţie a dosarelor în vederea participării la concurs va fi afişat în data de 19.08.2014, ora 12:00 la sediul serviciului.
    Proba scrisă pentru ocuparea posturilor vacante va avea loc în data de 16.09.2014, ora 10:00 la sediul Serviciului Public de Asistenţă Socială, din Bd. Victoriei, nr.1-3.
    Candidaţii care obţin minimum 50 de puncte la proba scrisă, vor susţine interviul la data anunțată odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă, la sediul Serviciului Public de Asistenţă Socială, din Bd. Victoriei, nr.1-3.
    Persoană de contact din cadrul Biroul Resurse Umane, Administrativ -  cam.4, tel. 0269/208930 - d-na Mănesa Irina.

24 Jul, 2014

Primăria Municipiului Sibiu anunţă ocuparea unui post vacant, prin transfer la cerere, după cum urmează:
  La Biroul autoritate tutelară:
 • CONSILIER, gradul profesional PRINCIPAL - 1 post
  Funcţionarii publici interesaţi  trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
 • Să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • Să fie numiţi cel puţin în gradul profesional egal cu al funcţiei publice pentru care depune cererea de transfer;
 • Să aibă studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea asistenţă socială
 BIBLIOGRAFIE
TRANSFER LA CERERE  LA BIROUL AUTORITATE TUTELARĂ
 • LEGEA  287/2009 privind Codul civil Cartea I Titlul III, Cartea a II-a
 • LEGEA 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu modificările ulteriare (art. 31)
 • LEGEA 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului (art. 2, art. 14-15, art. 16.2, art. 31)
  Candidaţii interesaţi vor depune la sediul instituţiei, situat în Sibiu, str .Samuel Brukenthal, nr. 2, camera 114, în perioada 24.07.2014 - 12.08.2014, dosarul de intenţie.

     Dosarul va conţine:
 • Solicitare scrisă;
 • Curriculum vitae;
 • Copie diplome de studii;
 • Copie de pe documentele care atestă vechimea în muncă: carnet de muncă , adeverinţe de vechime în muncă;
 • Copia actului de identitate;
 • Adeverinţă medicală
  Copiile de pe actele menţionate se prezintă însoţite de documentele originale sau în copii legalizate.
 
  Interviul va avea loc în data de 27.08.2014, începând cu orele 10:00 la sediul instituţiei.

09 Jul, 2014

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA ANUNŢĂ Concurs pentru pentru ocuparea următoarelor posturi temporar vacante (pe perioadă determinată)
 a) În cadrul Biroului Protecţia Copilului:
          - 1 post de inspector de specialitate grad II
          
      Condiţii:   
 • studii superioare în asistenţă socială
 •  vechime în specialitatea studiilor: min.1 an

    Bibliografia aferentă postului pentru care se organizează concurs:
 
1. Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale.
2. Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată.
3. Ordinul nr.286 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea Planului de servicii si a Normelor metodologice privind intocmirea Planului individualizat de protectie.
4. Ordinul nr. 288 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protectiei drepturilor copilului.
5. Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, Cap. II - "Întocmirea actelor de stare civilă", Secţiunea I  "Întocmirea actului de naştere”, cu modificările si completările ulterioare.
6. Ordinul nr.219/2006 privind activităţile de identificare, intervenţie şi monitorizare a copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia se află la muncă în străinătate.
7. Legea nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

  b) În cadrul Biroului Protecţie Specială:
           - 1 post de inspector de specialitate grad I
 
      Condiţii:   
 • studii superioare în asistenţă socială
 • vechime în specialitatea studiilor: min.4 ani

    Bibliografia aferentă postului pentru care se organizează concurs:
 
1. Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale.
2. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Hotărârea nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările si completările ulterioare.
4. Hotărârea Guvernului nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.
5. Ordin nr. 319/2007 privind aprobarea Tematicii instruirii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav.
6. Ordin nr. 2272/2013 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, coroborate cu cele ale art. 77 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 
 c) În cadrul Biroului Venit Minim Garantat:
          - 1 post inspector de specialitate grad II
 
     Condiţii:   
 • studii superioare juridice/asistenţă socială
 • vechime în specialitatea studiilor: min.1 an

    Bibliografia aferentă postului pentru care se organizează concurs:
 
1. Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale.
2. Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.
3. H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001  privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.
4. Legea nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social.
5. O.U.G 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificarile si completarile ulterioare.
6. H.G. nr. nr.920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
7. H.G nr.1.488/2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acorda elevilor in cadrul Programului national de protectie sociala "Bani de liceu", cu modificarile si completarile ulterioare.
8. ORDIN nr.4.839/2004 privind criteriile specifice si metodologia de acordare a sprijinului financiar in cadrul Programului national de  protectie sociala "Bani de liceu", cu modificarile si completarile ulterioare.
9. Legea nr.269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare, cu modificarile si completarile ulterioare.
10. H.G. nr.1.294/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr.269/2004  privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare.
 

Documente necesare înscrierii la concurs:
a) cerere de înscriere la concurs;
b) curriculum vitae     
c) actul de identitate, în original şi în copie;
d) diplomele de studii şi alte acte care atestă efectuarea specializărilor cerute, în original şi în copie;
e) original şi copie de pe documentele care atestă vechimea în muncă: carnet de muncă, adeverinţe de vechime în muncă;
f) adeverinţă medicală de la medicul de familie, din care să rezulte că cel în cauză este apt pentru a presta munca pentru care solicită angajarea;
g) cazierul judiciar;
h) recomandare de la ultimul loc de muncă sau copie de pe fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale din anul anterior, după caz;
    După verificarea conformităţii copiei, originalul se returnează, pentru fiecare document în parte.

   Dosarele de înscriere la concurs se depun până în data de 25.07.2014 - ora 12:00, la sediul Serviciului Public de Asistenţă Socială Sibiu, Bd. Victoriei, nr.1-3, Biroul Resurse Umane, Administrativ -  cam. 4, de luni până joi între orele 8:00-15:00 şi vineri între orele 8:00-12:00.
   Procesul verbal de selecţie a dosarelor în vederea participării la concurs va fi afişat în data de 29.07.2014, ora 12:00 la sediul serviciului.
   Proba scrisă pentru ocuparea posturilor temporar vacante va avea loc în data de 21.08.2014, ora 10:00 la sediul Serviciului Public de Asistenţă Socială, din Bd. Victoriei, nr.1-3.
 
   Candidaţii care obţin minimum 50 de puncte la proba scrisă, vor susţine interviul la data anunțată odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă, la sediul Serviciului Public de Asistenţă Socială, din Bd. Victoriei, nr.1-3.
   Persoană de contact din cadrul Biroul Resurse Umane, Administrativ -  cam.4, tel. 0269/208930 – d-na Mănesa Irina.
.
© 2002 - 2010Primăria Municipiului Sibiu - Design by MB Solutions, All Rights Reserved!