stema orasului .
A+A
home . primaria consiliul . informatii . afaceri . despre sibiu . turism
job

INFORMATII PUBLICE

link Declaratii de avere
link Formulare online
link Acte necesare
link Anunturi publice
link Dispozitiile primarului
link

Buget si Executie
bugetara

link Rapoarte
link Somatii
link Angajari
link Stirile primariei
link TAXE si IMPOZITE
 

LOCURI DE MUNCA

17 Oct, 2014

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU cu sediul în Sibiu, Samuel Brukenthal nr. 2 anunţă concurs de ocuparea a funcţiei publice:
 
   ŞEF SERVICIU, gr.II la Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului
        
      Condiţii : 
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea arhitectură
 • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice
 • vechime în specialitate minim 2 ani
 • cunoştinţe de operare  pe calculator - nivel mediu

      Bibliografia :
 1. Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată
 3. Legea nr. 7/2004, privind codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare
 4. Legea  nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 5. Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare
 6. Legea nr.422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 7. Ordinul MDRL nr.839/2009, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991
 8. Legea nr.114 /1996, privind locuintele , republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 9. Legea nr. 184 /2001,  privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect(*republicata*)
 10. Legea nr.7/1996, a cadastrului şi pubicitătii imobiliare
 11. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare
 12. Hotarârea nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism , republicată, cu modificarile si completarile ulterioare.
 13. ORDINUL MLPAT nr. 21/N/2000, pentru aprobarea "Ghidului privind  elaborarea si aprobarea regulamentelor locale de urbanism"
 14. ORDINUL MLPAT nr. 13N/1999, pentru aprobarea "Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul- cadru al Planului Urbanistic General"
 15. ORDINUL MLPAT nr. 176/N/2000, pentru aprobarea "Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul- cadru al planului urbanistic zonal"
 16. ORDINUL MLPAT nr. 37/N/2000, pentru aprobarea "Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul- cadru al planului urbanistic de detaliu"
 17. ORDINUL MTCT nr.562/2003 pentru aprobarea Reglementării tehnice "Metodologie de elaborare şi conţinut cadru al documentaţiilor de urbanism pentru zone protejate (PUZ)"
 18. ORDINUL MDRT nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism

     Proba scrisă a concursului se va desfăşura în data de 17.11.2014, ora 10:00,  la Primăria Municipiului Sibiu, str. Samuel Brukenthal nr. 2, cam. 203. Interviul va avea loc în data de 20.11.2014, ora 11:00, la sediul Primăriei Municipiului Sibiu.
 
     Dosarele persoanelor care doresc să participe la concurs se depun la Primăria Municipiului Sibiu, camera 114, în perioada  17.10. -  05.11.2014, astfel : luni - joi : 8:30 - 15:30; vineri : 8:30 -12:30.
 

                  DOSARUL  DE  CONCURS :

1. Formularul de înscriere tip şi CV  (Descarcati Formularul de înscriere tip şi Curriculum Vitae )
2. Copia actului de identitate
3. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
4. Copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, şi/sau în specialitatea studiilor
5. Cazierul judiciar
6. Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
7. Declaraţia pe proprie răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică

    Copiile de pe actele menţionate se prezintă însoţite de documentele originale sau în copii legalizate

16 Oct, 2014

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL MUNICIPIULUI SIBIU anunţă organizarea concursului pentru ocuparea următorului post (personal contractual, pe perioadă nedeterminată)
 
   1. Inspector de specialitate gr. I în cadrul Compartimentului Financiar-Contabil, Resurse Umane şi Achiziţii Public

      Condiţii de participare:
 • cetăţenie română
 • capacitate deplină de exerciţiu
 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă, specialitatea Ştiinţe Economice
 • vechime în specialitatea studiilor minim 3 ani
 • cunoştinţe operare calculator

      Bibliografia :
 1. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificările şi completările ulterioare
 2. Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului de organizare a operaţiunilor de casă ale unităţilor socialiste
 3. Legea nr. 69/2010 a responsabilitatii fiscal-bugetare cu modificările şi completările ulterioare
 4. Legea nr. 82/1991 a contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare
 5. Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale cu modificările şi completările ulterioare
 6. Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare
 7. Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia cu modificările şi completările ulterioare
 8. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii cu modificările şi completările ulterioare
 9. Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale republicată cu modificările şi completările ulterioare
 10. O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice cu modificările şi completările ulterioare
 11. Ordinul nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice cu modificările şi completările ulterioare
 12. H.G. nr. 264/2003  privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare
 13. O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare
 14. H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare
 15. H.C.L. nr. 57/2007 privind reglementarea circulaţiei în Centrul Istoric al municipiului Sibiu cu modificările şi completările ulterioare (H.C.L. nr. 150/2008, H.C.L. nr. 340/2010 şi H.C.L. nr. 243/2011)
 16. Legea nr. 215/2001 republicată a administraţiei locale, cu modificările şi completările ulterioare
 17. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile public
 18. H.C.L. nr. 368/2005 privind reorganizarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al municipiului Sibiu cu modificările şi completările ulterioare (H.C.L. nr. 46/2009, H.C.L. nr. 383/2010, H.C.L. nr. 216/2011 şi H.C.L. nr. 293/2011)

      Calendarul de desfăşurare a concursului:
 • Selecţia dosarelor 03.11.2014  
 • Examenul scris  28.11.2014, ora 09:00
 • Interviu 03.12.2014, ora 13:00

Dosarul de concurs trebuie să conţină:
 
1. Formular de înscriere tip
2. Copia actului de identitate
3. Copia diplomelor de studii şi după caz documente care să ateste efectuarea unor specializări
4. Copie după cartea de muncă şi după caz adeverinţă cu vechimea în muncă din Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor
5. Curriculum vitae
6. Certificat de cazier judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (în cazul prezentării declaraţiei pe propria răspundere până la data organizării primei probe de concurs trebuie depus la dosar cazierul judiciar în original)
7. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
8. Recomandare de la ultimul loc de muncă
 
   (pentru documentele depuse în copie se va prezenta şi originalul pentru verificarea conformităţii copiilor cu acestea, sau se vor prezenta copii legalizate)

   Dosarele de concurs se depun la punctul de lucru al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al municipiului Sibiu din Bd. Victoriei, nr. 1-3, cam. 101, până în data de 29 octombrie 2014, ora 09:00.
  Relaţii suplimentare se pot obţine de la punctul de lucru al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al municipiului Sibiu din din Bd. Victoriei, nr. 1-3, cam. 101, tel: 0269/213302.

10 Oct, 2014

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU cu sediul în Sibiu, Samuel Brukenthal nr. 2 anunţă concurs de ocuparea a următoarelor funcţii publice:
  I. La Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului :
     CONSILIER DEBUTANT

        
      Condiţii : 
 • studii superioare  de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea arhitectură sau urbanism şi administrarea teritoriului
 • cunoştinţe de operare  pe calculator - nivel mediu

      Bibliografia pentru postul de consilier debutant:
 1. Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată
 3. Legea nr. 7/2004, privind codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare
 4. Legea  nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 5. Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare
 6. Legea nr.422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 7. Ordinul MDRL nr.839/2009, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991
 8. Legea nr.114/1996, privind locuintele , republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 9. Legea nr. 184/2001,  privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect(*republicata*)
 10. Legea nr.7/1996, a cadastrului şi pubicitătii imobiliare
 11. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare
 12. Hotarârea nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism , republicată, cu modificarile si completarile ulterioare.
 13. ORDINUL MLPAT nr. 21/N/2000, pentru aprobarea "Ghidului privind  elaborarea si aprobarea regulamentelor locale de urbanism"
 14. ORDINUL MLPAT nr. 13N/1999, pentru aprobarea "Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul- cadru al Planului Urbanistic General"
 15. ORDINUL MLPAT nr. 176/N/2000, pentru aprobarea "Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul- cadru al planului urbanistic zonal"
 16. ORDINUL MLPAT nr. 37/N/2000, pentru aprobarea "Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul- cadru al planului urbanistic de detaliu"
 17. ORDINUL MTCT nr.562/2003 pentru aprobarea Reglementării tehnice „Metodologie de elaborare şi conţinut cadru al documentaţiilor de urbanism pentru zone protejate (PUZ)
 18. ORDINUL MDRT nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism
         Actele normative mai sus menţionate vor fi actualizate în funcţie de toate modificările intervenite până la data organizării concursului.
 

 II. La Serviciul  autorizare construcţii, urmărire şi planificare oraş istoric, monumente :
      CONSILIER  ASISTENT
        
      Condiţii : 
 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea conservare si restaurare de arhitectura
 • vechime în specialitate minim 1 an
 • cunoştinţe de operare  pe calculator - nivel mediu

      Bibliografia pentru postul de consilier asistent:
 1. Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată
 3. Legea nr. 7/2004, privind codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare
 4. Legea  nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 5. Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare
 6. Legea nr.422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 7. Ordinul MDRL nr.839/2009, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991
 8. Codul civil / fiscal
 9. Legea nr.571/2003, privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
  Actele normative mai sus menţionate vor fi actualizate în funcţie de toate modificările intervenite până la data organizării concursului.

  Proba scrisă a concursului se va desfăşura în data de 10.11.2014, ora 10:00,  la Primăria Municipiului Sibiu, str. Samuel Brukenthal nr. 2, cam. 203. Interviul va avea loc în data de 13.11.2014, ora 11:00, la sediul Primăriei Municipiului Sibiu.

  Dosarele persoanelor care doresc să participe la concurs se depun la Primăria Municipiului Sibiu, camera 114, în perioada  10.10. -  29.10.2014, astfel : luni - joi : 8:30 -15:30; vineri : 8:30 - 12:30.
 

                  DOSARUL  DE  CONCURS :

1. Formularul de înscriere tip şi CV (Descarcati Formularul de înscriere tip şi Curriculum Vitae )
2. Copia actului de identitate
3. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
4. Copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, şi/sau în specialitatea studiilor
5. Cazierul judiciar
6. Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
7. Declaraţia pe proprie răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică

    Copiile de pe actele menţionate se prezintă însoţite de documentele originale sau în copii legalizate.

08 Oct, 2014

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA ANUNŢĂ concurs pentru ocuparea următoarelor posturi temporar vacante din cadrul serviciului
  a) În cadrul Biroului Protecția Copilului:
        - 1 post temporar vacant de inspector de specialitate grad II

      
      Condiţii:   
 • studii superioare în asistenţă socială
 • vechime în specialitatea studiilor: min.1 an
      Bibliografia aferentă postului pentru care se organizează concurs:
 1. Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată.
 2. Ordinul nr.286 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea Planului de servicii si a Normelor metodologice privind intocmirea Planului individualizat de protectie.
 3. Ordinul nr.288 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protectiei drepturilor copilului.
 4. Ordinul nr.219/2006 privind activităţile de identificare, intervenţie şi monitorizare a copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia se află la muncă în străinătate.
                    
  b) În cadrul Biroului Venit Minim Garantat:
        - 1 post temporar vacant de inspector de specialitate grad II

 
      Condiţii:  
 • studii superioare juridice/asistenţă socială
 • vechime în specialitatea studiilor: min.1 an
      Bibliografia aferentă postului pentru care se organizează concurs:
 1. Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.
 2. H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001  privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.
 3. Legea nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social.
 4. O.U.G 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificarile si completarile ulterioare.
 5. H.G. nr. nr.920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Documente necesare înscrierii la concurs:
    
a) Cerere de înscriere la concurs;
b) Curriculum vitae     
c) Actul de identitate, în original şi în copie;
d) Diplomele de studii şi alte acte care atestã efectuarea specializãrilor cerute, în original şi în copie;
e) Original şi copie de pe documentele care atestã vechimea în muncã: carnet de muncã, adeverinţe de vechime în muncă;
f) Adeverinţã medicalã de la medicul de familie, din care sã rezulte cã cel în cauzã este apt pentru a presta munca pentru care solicitã angajarea;
g) Cazierul judiciar;
h) Recomandare de la ultimul loc de muncã sau copie de pe fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale din anul anterior, după caz;
Dupã verificarea conformitãţii copiei, originalul se returneazã, pentru fiecare document în parte.

  Dosarele de înscriere la concurs se depun până în data de 22.10.2014 - ora 15:00, la sediul Serviciului Public de Asistenţă Socială Sibiu, Bd. Victoriei, nr.1-3, Biroul Resurse Umane, Administrativ -  cam. 4, de luni până joi între orele 8:00-15:00 şi vineri între orele 8:00-12:00.
 
   Procesul verbal de selecţie a dosarelor în vederea participării la concurs va fi afişat în data de 24.10.2014, la sediul serviciului.
   Proba scrisă pentru ocuparea posturilor temporar vacante va avea loc în data de 20.11.2014, ora 10:00 la sediul Serviciului Public de Asistenţă Socială, din Bd. Victoriei, nr.1-3.
   Candidaţii care obţin minimum 50 de puncte la proba scrisă, vor susţine interviul la data anunțată odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă, la sediul Serviciului Public de Asistenţă Socială, din Bd. Victoriei, nr.1-3.
 
  Persoană de contact din cadrul Biroul Resurse Umane, Administrativ -  cam.4, tel. 0269/208930 – d-na Mănesa Irina.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU cu sediul în Sibiu, Samuel Brukenthal nr. 2 anunţă concurs de ocuparea postului de:
  CONSILIER gr.I A la Biroul pentru proiecte cu finanţare internaţională

      Condiţii :   
 • studii superioare de lungă durată
 • vechime în specialitatea studiilor absolvite minim 7 ani
 • să fi absolvit cursuri în domeniul managementului de proiect
 • cunoştinţe operare pe calculator – nivel mediu
      Bibliografie:
 1. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 2. LEGE nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
 3. OUG 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare
 4. HOTARARE nr. 218 din 23 martie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare
 5. HG nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modifiările şi completările ulterioare
 6. ORDIN nr. 1.360 din 20 aprilie 2011 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie "Planuri integrate de dezvoltare urbana" al axei prioritare "Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere" din cadrul Programului operational regional 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare
 7. OUG nr. 66/2011 privind  prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor apărute in obţinerea si utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare
 8. HG nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii
 9. Ordonanţa nr.14 din 17 iulie 2013, privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul achizitiilor publice.
 10. Documentul Cadru de Implementare al Programului Operaţional Regional 2007-2013
 11. Ghidul solicitantului pentru Programul Operaţional Regional - axa prioritară 1 şi anexele la acesta
 12. Instrucţiunile emise de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional pentru axa prioritara 1
  Actele normative mai sus menţionate vor fi actualizate în funcţie de toate modificările intervenite până la data organizării concursului.

  Proba scrisă a concursului va avea loc în data de 18.11.2014, ora 10 la  Primăria Municipiului Sibiu, iar interviul în data de 21.11.2014.
  Dosarele persoanelor care doresc să participe la concurs se depun la Primăria Municipiului Sibiu, camera 114, în perioada  08.10. -  21.10.2014, astfel : luni - joi : 8.30 - 15.30; vineri : 8.30 - 12.30.

 
DOSARUL DE CONCURS
 
1. Cerere de înscriere
2. Copia actului de identitate
3. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
4. Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, şi/sau în specialitatea studiilor
5. Cazierul judiciar
6. Adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
7. Curriculum vitae (Descarcati Curriculum Vitae )
8. Dosar plic

   Actul de identitate, actele de studii şi cele care atestă efectuarea unor specializări vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

03 Oct, 2014

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU cu sediul în Sibiu, Samuel Brukenthal nr. 2 Anunţă concurs de promovare în funcţia publică de:
  Şef  birou - Biroul unitate de implementare a proiectelor, gr.II
          
      Condiţii :  
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, de licenţă sau echivalentă în specialitatea ştiinţe administrative
 • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 2 ani
 • să fi absolvit cursuri în domeniul managementului de proiect
 • să fie numit într-o funcţie publică din clasa I
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată
 • cunoştinţe operare pe calculator - nivel mediu.
      Bibliografie:
 1. Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Legea nr. 188/1999, privind  Statutul functionarilor  publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicată
 4. H.G.9/2007, privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei  de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare
 5. Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare
   Actele normative mai sus menţionate vor fi actualizate în funcţie de toate modificările intervenite până la data organizării concursului.

   Proba scrisă a concursului se va desfăşura în data de 03.11.2014, ora 10:00,  la Primăria Municipiului Sibiu, str. Samuel Brukenthal nr. 2, cam. 203. Interviul va avea loc în data de 06.11.2014, ora 11:00, la sediul Primăriei Municipiului Sibiu.
 
   Dosarele persoanelor care doresc să participe la concurs se depun la Primăria Municipiului Sibiu, camera 114, în perioada  03.10. -  23.10.2014, astfel : luni – joi : 8.30 - 15.30; vineri : 8.30 - 12.30.
 

                  DOSARUL  DE  CONCURS :

1. Formularul de înscriere tip (Descarcati Formularul de înscriere tip )
2. Copia actului de identitate
3. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
4. Copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice
5. Copie certificat cursuri în domeniul managementului de proiect
6. Copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, şi/sau în specialitatea studiilor
7. Cazierul administrativ
8. Cazierul judiciar
9. Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare

    Copiile de pe actele menţionate se prezintă însoţite de documentele originale sau în copii legalizate

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU cu sediul în Sibiu, Samuel Brukenthal nr. 2 Anunţă concurs pentru ocuparea postului de:
  CONSILIER  SUPERIOR  la Serviciul cultură, sport şi turism
 
      Condiţii : 
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare   de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea ştiinţe economice
 • vechime în specialitate minim 9 ani
 • cunoştinţe de operare  pe calculator - nivel mediu
      Bibliografia :
 1. Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 3. Legea nr. 7/2004, privind codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare
 4. O.G. nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. H.G. nr. 1267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr. 1051/03.03.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor si brevetelor de turism;
 7. HG nr. 305/2001 privind atestarea şi utilizarea ghizilor de turism, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. HG nr. 631/2003 pentru modificarea si completarea HG nr. 305/2001 privind atestarea şi utilizarea ghizilor de turism;
 9. Ordinul Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului nr. 637/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile şi criteriile pentru selecţionarea, şcolarizarea, atestarea şi utilizarea ghizilor de turism, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. HG nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor si criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. Ordinul Ministrului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale nr. 1096/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acreditarea centrelor naţionale de informare şi promovare turistică;
 12. Ordonanţa nr. 51 din 11 august 1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale (actualizată);
 13. Legea nr. 350  din 02 decembrie 2005  privind  regimul  finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general (actualizată);
 14. H.C.L 379/2010 cu modificările  şi  completările  ulterioare;
 15. Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe (actualizată);
 16. Hotărârea  nr. 1860/2006, privind drepturile  si obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul  deplasării  în cadrul localităţii  în interesul serviciului (actualizată);
 17. Legea nr. 82/1991  contabilităţii  (republicată şi actualizată );
 18. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale (actualizată);
 19. Ordonanţa  nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv (republicată);
 20. Ordin nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind  angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor  publice precum şi organizarea, evidenţa  şi  raportarea  angajamentelor  bugetare  si legale (actualizat);
 21. Ordin nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv (actualizat);
 22. O.U.G  nr. 34/2006  privind   atribuirea  contractelor de achiziţie  publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune servicii (actualizată);
 23. Hotararea  nr. 1447/2007 privind  aprobarea  Normelor financiare  pentru activitatea  sportivă (actualizată);
 24. Legea  nr. 69/2000  a educaţiei fizice şi sportului (actualizată);
 25. Ordinul nr. 130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de  drept  privat şi ale asociaţiilor pe  ramura de sport judeţene şi ale  municipiului Bucureşti;
 26. Legea  nr. 264/2003 privind  stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de  plaţi în avans  din fonduri publice (republicată şi actualizată);
 27. H.C.L. 380/2010 cu modificările  şi completările  ulterioare;
 28. Codul fiscal;
 29. Codul civil;
 30. Cristureanu, C. - Economia şi politica turismului internaţional, Ed. Abeona, Bucureşti, 1992;
 31. Stănciulescu, G. - Managementul operaţiunilor de turism, Ed. All Beck, Bucureşti, 2002;
 32. Minciu, R. - Economia turismului, Ed. Uranus, Bucureşti, 2000;
 33. Rotariu, I - Globalizare si turism, Ed. Continent 2004;
   Actele normative mai sus menţionate vor fi actualizate în funcţie de toate modificările intervenite până la data organizării concursului.

   Proba scrisă a concursului se va desfăşura în data de 04.11.2014, ora 10:00,  la Primăria Municipiului Sibiu, str. Samuel Brukenthal nr. 2, cam. 203. Interviul va avea loc în data de 07.11.2014, ora 11:00, la sediul Primăriei Municipiului Sibiu.

   Dosarele persoanelor care doresc să participe la concurs se depun la Primăria Municipiului Sibiu, camera 114, în perioada  03.10. -  23.10.2014, astfel : luni - joi : 8.30 - 15.30; vineri : 8.30 - 12.30.
 

                  DOSARUL  DE  CONCURS :

1. Formularul de înscriere tip şi CV (Descarcati Formularul de înscriere tip şi Curriculum Vitae )
2. Copia actului de identitate
3. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
4. Copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, şi/sau în specialitatea studiilor
5. Cazierul judiciar
6. Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
7. Declaraţia pe proprie răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică

    Copiile de pe actele menţionate se prezintă însoţite de documentele originale sau în copii legalizate

15 Sep, 2014

SERVICIUL PUBLIC PENTRU ADMINISTRAREA FONDULUI LOCATIV AFLAT IN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI SIBIU anunţă organizarea concursului pentru ocuparea următorului post vacant (personal contractual, pe perioadă nedeterminată):
1.  Inspector de specialitate gr.I A  în cadrul  Compartimentului  achizitii contabilitate-resurse umane -  1 post

 Condiţii de participare: 
 • cetăţenie română 
 • capacitate deplină de exerciţiu 
 • studii  superioare
 • vechime în specialitate minim 3 ani 
 • cunoştiinţe operare calculator
 Bibliografie:
 1. Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;
 2. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din institutiile publice;
 3. Legea nr.7/1996-Legea cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata;
 4. Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicata;
 5. HG nr.250/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a Legii nr.10/2001;
 6. Legea nr.20/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 7. OG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;
 8. HG nr.925/2006 pentru aprobarea metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr.34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si comppletarile ulterioare;
 9. Legea nr.554/2004 Legea contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
 10. Legea nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;
 11. Legea nr.112/1995, pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului;
 12. HG nr.20/1996 republicata, privind aplicarea Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului;
 13. HG nr.11/1997, pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind aplicarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului;
 14. Legea nr.114/1996, privind locuintele, actualizata;
 15. HG nr.1275/2000, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legiiu nr.114/1996;
 16. OUG nr.40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte;
 17. Legea nr.85/1992 republicata, privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondurile unitatilor economice sau bugetare de stat;
 18. Decret-Lege nr.61/1990, privind vanzarea de locuinte construite din fondurile statului catre populatie;
 19. Legea nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru locuinte;
 20. HG nr.962/2001 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998.
Dosarul de concurs trebuie să conţină:

 1. cerere de înscriere 
 2. curriculum vitae     
 3. actul de identitate – original si copie
 4. documente care să ateste nivelul studiilor şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări –original şi copii
 5. copia carnetului de muncă , conform cu originalul, si după caz  adeverinţă care să ateste vechimea în munca din Registrul General de Evidenta a Salariatilor.
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare ,eliberată de către medicul de familie.
 7. certificat de  cazier judiciar sau  declaraţie pe propria răspundere  că nu  are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.
 8. recomandare de la ultimul loc de muncă sau copie de pe fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale din anul anterior, după caz;

Dosarele de înscriere la concurs se depun până în data de 26.09.2014 - ora 12:00, la sediul Serviciului Public Administrarea Fondului Locativ  Sibiu, str.Stefan cel Mare nr.4, ( de luni până joi între orele 8.00-15.00 şi vineri între orele 8.00-12.00.)
 
Calendarul de desfasurare a concursului:
 • Selectia dosarelor: 30.09.2014
 • Proba pentru testarea cunostintelor de operare pe calculator: 22.10.2014, ora 10.00  la  sediul Primariei Municipiului Sibiu, str. Brukenthal , nr.2 –serv.informatica.
 • Proba scrisa: 24.10.2014,ora 10.00 la sediul Serviciului Public Administrarea Fondului Locativ  Sibiu, str. Stefan cel Mare nr.4.
 • Interviu:  29.10.2014, ora 10.00 la sediul Serviciului Public Administrarea Fondului Locativ  Sibiu, str.Stefan cel Mare nr.4, pentru candidatii care obtin minimum 50 de puncte la proba scrisa.
.
© 2002 - 2010Primăria Municipiului Sibiu - Design by MB Solutions, All Rights Reserved!