stema orasului .
A+A
home . primaria consiliul . informatii . afaceri . despre sibiu . turism
job

INFORMATII PUBLICE

link Declaratii de avere
link Formulare online
link Acte necesare
link Anunturi publice
link Dispozitiile primarului
link

Buget si Executie
bugetara

link Rapoarte
link Somatii
link Angajari
link Stirile primariei
link TAXE si IMPOZITE
 

LOCURI DE MUNCA

31 Oct, 2014

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ organizează concurs de promovare în următoarele funcţii publice de conducere:
    
     1.  Șef Birou Protecție Specială
     2.  Șef Birou Alocații Familiale
     3.  Șef Birou Venit Minim Garantat


      Pentru postul de Șef birou - Biroul Protecție Specială

Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
 
      Condiţiile de participare specifice sunt:
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea asistență socială;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 2 ani;
 • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată;                
 
      Bibliografia propusă pentru funcţia publică de conducere de Șef Birou Protecție Specială:
 1. Legea nr. 188/1999 - privind statutul funcţionarului public, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004 - privind codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale.
 4. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 5. Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările si completările ulterioare.
 6. Hotărârea Guvernului nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.
 7. Hotărârea Guvernului nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecția copilului.
 8. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap nr. 319/2007 privind aprobarea Tematicii instruirii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav.
 9. Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 2272/2013 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, coroborate cu cele ale art. 77 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

      Pentru postul de Șef birou - Biroul Alocații Familiale

Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
 
      Condiţiile de participare specifice sunt:
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea științe juridice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 2 ani;
 • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată;                 

     Bibliografia propusă pentru funcţia publică de conducere de Șef Birou Alocații Familiale:
 1. Legea nr.188/1999 - privind Statutul funcţionarului public, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr.7/2004 - privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale.
 4. Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Hotărârea Guvernului nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată;
 7. Hotărârea Guvernului nr. 577/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Hotărârea Guvernului nr. 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor.
 
      Pentru postul de Șef birou - Biroul Venit Minim Garantat

Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
 
      Condiţiile de participare specifice sunt:
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea asistență socială;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 2 ani;
 • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată;                
 
      Bibliografia propusă pentru funcţia publică de conducere de Șef Birou Venit Minim Garantat:
 1. Legea nr.188/1999 - privind statutul funcţionarului public, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr.7/2004 - privind codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale.
 4. Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.
 5. Hotărârea Guvernului nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001  privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.
 6. Legea nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social.
 7. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificarile si completarile ulterioare.
 8. Hotărârea Guvernului nr. 920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
 9. Hotărârea Guvernului nr.1.488/2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acorda elevilor in cadrul Programului national de protectie sociala "Bani de liceu", cu modificarile si completarile ulterioare.
 10. Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr.4.839/2004 privind criteriile specifice si metodologia de acordare a sprijinului financiar in cadrul Programului national de  protectie sociala "Bani de liceu", cu modificarile si completarile ulterioare.
   Concursul se va desfăşura, la sediul instituţiei din Sibiu, B-dul Victoriei, nr.1-3, cam. 6, astfel:
          - proba scrisă în data de 02.12.2014, ora 10:00;
          - interviu în data de 05.12.2014 ora 10:00.


   Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până în data de 20.11.2014,  la sediul Serviciului Public de Asistență Socială din Sibiu, B-dul Victoriei, nr. 1-3, Biroul Resurse Umane, Administrativ, cam. 8, de luni până joi de la ora 8:00 la ora 15:00, iar vineri de la ora 8:00 la ora 12:00.

             Dosarul de concurs conține:
 
1. Formularul de înscriere tip;
2. Copia actului de identitate;
3. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
4. Copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
5. Copia carnetului de muncã sau, dupã caz, o adeverinţă tip care să ateste vechimea în muncã şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice.
6. Cazierul administrativ.
   Documentele solicitate vor fi prezentate și în original, urmând ca, dupã verificarea conformităţii copiei, originalul  să se restituie.
    Relaţii se pot obţine la sediul Serviciului Public de Asistență Socială Sibiu, Bd.Victoriei, nr.1-3, cam.8.

28 Oct, 2014

Referitor la anuntul privind concursul pentru ocuparea postului de Sef serviciu la Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului vă facem cunoscut că desfăşurarea acestuia se va amâna la o dată pe care o vom comunica ulterior.

24 Oct, 2014

Serviciul Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat (S.P.A.U.I.P.S) anunţă organizarea unui concurs pentru ocuparea unui post de:
 
- asistent medical principal-PL-medicină generală în cadrul Compartimentului Asistență Medicală al Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat Sibiu, pe perioadă determinată (8 luni).
   Nivelul postului: personal contractual temporar vacant.

   Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post de asistent medical principal - PL - medicină generală persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetãţenia românã, cetãţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba românã, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementatã de prevederile legale;
d) are capacitate deplinã de exerciţiu;
e) are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care candideazã, atestatã pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitãţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii universitare de scurtă durată şi vechime de minim 5 ani în specialitate pentru asistent medical principal, sens în care se vor prezenta diplomele aferente studiilor menţionate;
g) are certificat de membru a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali Sibiu, care să ateste libera practică ca şi asistent medical generalist - grad principal în medicină;
h) are asigurare de răspundere civilă profesională pentru malpraxis;
i) nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvârşirea unei infracţiuni contra umanitãţii, contra statului ori contra autoritãţii, de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care împiedicã înfãptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni sãvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilã cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
    
     BIBLIOGRAFIA:
 1. Urgenţe medico-chirurgicale autor Lucreţia Titircă;
 2. Ordinul 1668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat si particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, emis de Ministerul Sănătăţii.
 3. Boli infecţioase şi epidemiologice autor Constantin Bocărnea
 4. Nursing - Tehnici de evaluare şi îngrijire acordate de asistenţii medicali autor Lucreţia Titirică.
 
DOSARUL DE CONCURS
 
a) Cerere de înscriere la concurs adresatã conducãtorului S.P.A.U.I.P.S.;
b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestã identitatea, potrivit legii, dupã caz;
c) Copiile documentelor care sã ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestã efectuarea unor specializãri, copiile documentelor care atestã îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) O adeverinţã care sã ateste vechimea în muncã, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale care sã-l facã incompatibil cu funcţia pentru care candideazã;
 f) Adeverinţã medicalã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare eliberatã cu cel mult 6 luni anterior derulãrii concursului de cãtre medicul de familie al candidatului sau de cãtre unitãţile sanitare abilitate;
g) Curriculum vitae.

   Adeverinţa care atestã starea de sãnãtate conţine, în clar, numãrul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sãnãtãţii.
    În cazul documentului prevãzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pânã la data desfãşurãrii primei probe a concursului.
    Actele prevãzute la lit. b), c) vor fi prezentate şi în original în vederea verificãrii conformitãţii copiilor cu acestea.    
 
  Concursul se va desfăşura la sediul Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat Sibiu, din Sibiu, str. Turnului nr. 4, astfel:
   - proba scrisă în data de 09.12.2014, ora 10:00;
   - interviu în data de 11.12.2014, ora 10:00.
   Dosarele de concurs se vor depune până la data de 02.12.2014, ora 16,00 la sediul  Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat Sibiu, din Sibiu, str. Turnului nr. 4.
 
  Relaţiile se pot obţine de la sediul Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat Sibiu, din Sibiu, str. Turnului nr. 4, telefon 0269/210432 int. 105 sau pe pagina de internet.

22 Oct, 2014

Serviciul Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat (S.P.A.U.I.P.S) anunţă organizarea unui concurs de ocupare a unui post de:
 - consilier juridic gradul I din cadrul Biroului Juridic – Resurse Umane al Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat Sibiu, pe perioadă nedeterminată.
    Nivelul postului: personal contractual vacant.
 
   Condiţii de ocupare a postului:
   
   Condiţii generale:
a) are cetãţenia românã, cetãţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba românã, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimã reglementatã de prevederile legale;
d) are capacitate deplinã de exerciţiu;
e) are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care candideazã, atestatã pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitãţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvârşirea unei infracţiuni contra umanitãţii, contra statului ori contra autoritãţii, de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care împiedicã înfãptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni sãvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilã cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

       Condiţii specifice:
 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, profilul ştiinţe juridice, specializarea drept;
 • o vechime de minim 4 ani în specialitatea studiilor;
 • cunoştinţe avansate de calculator.
 
       BIBLIOGRAFIA:
 1. Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, republicată,
 2. Codul Civil,
 3. Codul de procedură civilă,
 4. Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
 5. Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
 6. Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 7. OUG.34/2006  privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu completarile si modificarile ulterioare,
 8. HG. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr.34/2006  privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu completarile si modificarile ulterioare,
 9. Hotărârea nr.1252/2012, privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara,
 10. Codul muncii reglementat prin Legea nr.53/2003, republicată cu modificările și completările ulterioare,
 11. Hotărârea nr.250/1992, privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariațiilor din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare,
 12. Legea nr. 284/2010,  privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,
 13. Ordonanța de urgență nr.144/2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania.
 14. Legea nr.192/2006, privind medierea și organizarea profesiei de mediator.
             Actele normative mai sus menţionate vor fi actualizate în funcţie de toate modificările intervenite până la data organizării concursului.
 

DOSARUL DE CONCURS
 
a) Cerere de înscriere la concurs adresatã conducãtorului S.P.A.U.I.P.S.;
b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestã identitatea, potrivit legii, dupã caz;
c) Copiile documentelor care sã ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestã efectuarea unor specializãri, copiile documentelor care atestã îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) O adeverinţã care sã ateste vechimea în muncã, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale care sã-l facã incompatibil cu funcţia pentru care candideazã;
 f) Adeverinţã medicalã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare eliberatã cu cel mult 6 luni anterior derulãrii concursului de cãtre medicul de familie al candidatului sau de cãtre unitãţile sanitare abilitate;
g) Curriculum vitae.
   Adeverinţa care atestã starea de sãnãtate conţine, în clar, numãrul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sãnãtãţii.
    În cazul documentului prevãzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pânã la data desfãşurãrii primei probe a concursului.
    Actele prevãzute la lit. b), c) vor fi prezentate şi în original în vederea verificãrii conformitãţii copiilor cu acestea.    
 
   Concursul se va desfăşura la sediul Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat Sibiu, din Sibiu, str. Turnului nr. 4, astfel:
    - proba eliminatorie - verificarea abilităţilor de lucru cu calculatorul în data de 02.12.2014 ora 11:00;
    - proba scrisă în data de 03.12.2014, ora 10:00;
    - interviu în data de 05.12.2014, ora 10,00.
 
    Dosarele de concurs se vor depune până la data de 04.11.2014, ora 16,00 la sediul  Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat Sibiu, din Sibiu, str. Turnului nr. 4.
   Relaţiile se pot obţine de la sediul Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat Sibiu, din Sibiu, str. Turnului nr. 4, telefon 0269/210432 int. 105 sau pe pagina de internet.

08 Oct, 2014

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA ANUNŢĂ concurs pentru ocuparea următoarelor posturi temporar vacante din cadrul serviciului
  a) În cadrul Biroului Protecția Copilului:
        - 1 post temporar vacant de inspector de specialitate grad II

      
      Condiţii:   
 • studii superioare în asistenţă socială
 • vechime în specialitatea studiilor: min.1 an
      Bibliografia aferentă postului pentru care se organizează concurs:
 1. Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată.
 2. Ordinul nr.286 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea Planului de servicii si a Normelor metodologice privind intocmirea Planului individualizat de protectie.
 3. Ordinul nr.288 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protectiei drepturilor copilului.
 4. Ordinul nr.219/2006 privind activităţile de identificare, intervenţie şi monitorizare a copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia se află la muncă în străinătate.
                    
  b) În cadrul Biroului Venit Minim Garantat:
        - 1 post temporar vacant de inspector de specialitate grad II

 
      Condiţii:  
 • studii superioare juridice/asistenţă socială
 • vechime în specialitatea studiilor: min.1 an
      Bibliografia aferentă postului pentru care se organizează concurs:
 1. Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.
 2. H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001  privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.
 3. Legea nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social.
 4. O.U.G 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificarile si completarile ulterioare.
 5. H.G. nr. nr.920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Documente necesare înscrierii la concurs:
    
a) Cerere de înscriere la concurs;
b) Curriculum vitae     
c) Actul de identitate, în original şi în copie;
d) Diplomele de studii şi alte acte care atestã efectuarea specializãrilor cerute, în original şi în copie;
e) Original şi copie de pe documentele care atestã vechimea în muncã: carnet de muncã, adeverinţe de vechime în muncă;
f) Adeverinţã medicalã de la medicul de familie, din care sã rezulte cã cel în cauzã este apt pentru a presta munca pentru care solicitã angajarea;
g) Cazierul judiciar;
h) Recomandare de la ultimul loc de muncã sau copie de pe fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale din anul anterior, după caz;
Dupã verificarea conformitãţii copiei, originalul se returneazã, pentru fiecare document în parte.

  Dosarele de înscriere la concurs se depun până în data de 22.10.2014 - ora 15:00, la sediul Serviciului Public de Asistenţă Socială Sibiu, Bd. Victoriei, nr.1-3, Biroul Resurse Umane, Administrativ -  cam. 4, de luni până joi între orele 8:00-15:00 şi vineri între orele 8:00-12:00.
 
   Procesul verbal de selecţie a dosarelor în vederea participării la concurs va fi afişat în data de 24.10.2014, la sediul serviciului.
   Proba scrisă pentru ocuparea posturilor temporar vacante va avea loc în data de 20.11.2014, ora 10:00 la sediul Serviciului Public de Asistenţă Socială, din Bd. Victoriei, nr.1-3.
   Candidaţii care obţin minimum 50 de puncte la proba scrisă, vor susţine interviul la data anunțată odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă, la sediul Serviciului Public de Asistenţă Socială, din Bd. Victoriei, nr.1-3.
 
  Persoană de contact din cadrul Biroul Resurse Umane, Administrativ -  cam.4, tel. 0269/208930 – d-na Mănesa Irina.

.
© 2002 - 2010Primăria Municipiului Sibiu - Design by MB Solutions, All Rights Reserved!