stema orasului .
A+A
home . primaria consiliul . informatii . afaceri . despre sibiu . turism
job

INFORMATII PUBLICE

link Declaratii de avere
link Formulare online
link Acte necesare
link Anunturi publice
link Dispozitiile primarului
link

Buget si Executie
bugetara

link Rapoarte
link Somatii
link Angajari
link Stirile primariei
link TAXE si IMPOZITE
 

LOCURI DE MUNCA

17 Apr, 2014

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU cu sediul în Sibiu, Samuel Brukenthal nr.2 Anunţă concurs pentru ocuparea postului de:
    ŞEF BIROU, gr.II  la Biroul pentru proiecte cu finanţare internaţională

    Condiţii : 
 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea ştiinţe juridice
 • vechime în specialitate minim 2 ani
 • să fi absolvit cursuri în domeniul managementului de proiect
 • cunoştinţe de operare  pe calculator - nivel mediu
   Bibliografia :
 • Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • LEGE nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
 • HG 547/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale
 • Documentul Cadru de Implementare al Programului Operaţional Regional 2007-2013
 • Ghidul solicitantului pentru Programul Operaţional Regional - axa prioritară 1 şi anexele la acesta
 • OUG 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare
 • HOTARARE nr. 218 din 23 martie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
 • HG nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modifiările şi completările ulterioare
 • ORDIN nr. 1.360 din 20 aprilie 2011 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie "Planuri integrate de dezvoltare urbana" al axei prioritare "Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere" din cadrul Programului operational regional 2007-2013
 • OUG nr. 66/2011 privind  prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor apărute in obţinerea si utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare
 • Instrucţiunile emise de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional pentru axa prioritara 1
 • HG nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, cu modificările şi completările ulterioare
 • Ordonanţa nr.14 din 17 iulie 2013, privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legilatia din domeniul achizitiilor publice.
    Actele normative mai sus menţionate vor fi actualizate în funcţie de toate modificările intervenite până la data organizării concursului.

     Proba scrisă a concursului se va desfăşura în data de 27.05.2014, ora 10:00,  la Primăria Municipiului Sibiu, str. Samuel Brukenthal nr. 2, cam. 203. Interviul va avea loc în data de 29.05.2014, ora 11:00, la sediul Primăriei Municipiului Sibiu.
     Dosarele persoanelor care doresc să participe la concurs se depun la Primăria Municipiului Sibiu, camera 114, în perioada  17.04 – 30.04.2014.

                  DOSARUL  DE  CONCURS :

1. Cerere de înscriere
2. Copia actului de identitate
3. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
4. Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, şi/sau în specialitatea studiilor
5. Cazierul judiciar
6. Adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
7. Curriculum vitae (Descarcati Curriculum Vitae)

   Actul de identitate, actele de studii şi cele care atestă efectuarea unor specializări vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Proces Verbal afisare rezultat final - Concursul de management pentru TEATRUL PENTRU COPII ŞI TINERET "GONG" SIBIU
    În conformitate cu prevederile art.19 alin.(8) din OUG nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare coroborat cu prevederile Regulamentului  de organizare şi desfăşurare a concursului de management pentru Teatrul pentru copii şi tineret „Gong” Sibiu aprobat prin H.C.L. nr.28/2014, rezultatul final al concursului este următorul:

     TIBU ADRIAN -IOACHIM: nota 9,68

   Ca urmare a rezultatului final obţinut, d-nul TIBU ADRIAN - IOACHIM a fost declarat câştigător al concursului organizat pentru ocuparea funcţiei de manager al Teatrului pentru copii şi tineret „Gong” Sibiu.
    Procesul verbal de afisare a rezultatului final al concursului de management pentru Teatrul pentru Copii şi Tineret "Gong" Sibiu poate fi consultat ( AICI).

SERVICIUL PUBLIC DE CADASTRU anunţă concurs pentru:
   CONSILIER JURIDIC GR. II  în cadrul Serviciului Public de Cadastru - 1 post
 
   Condiţii de participare:
 • cetăţenie română;
 • cunoaşte limba română scris şi vorbit;
 • capacitate deplină de exerciţiu
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă
 • vechime în muncă minim 3 ani
 • vechime în specialitatea studiilor juridice minimum 3 ani
   Dosarul de concurs trebuie să conţină:
 1. Formular de înscriere tip
 2. Copia actului de identitate
 3. Curriculum vitae model tip european
 4. Copia certificatului de naştere
 5. Copiile diplomelor de studii şi după caz ale documentelor care să ateste efectuarea unor specializări
 6. Copie carnet  de muncă, conformă cu originalul sau  după caz o adeverinţă care să   ateste vechimea în muncă din Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor
 7. Cazier judiciar
 8. Adeverinţă  medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
 9. Recomandare de la ultimul loc de muncă
    Actele din dosar vor fi prezentate de candidaţi în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, cu scopul de a certifica conformitatea acestora cu originalele.
   Dosarele de concurs se depun la sediul  Serviciului Public de Cadastru, Sibiu, str. S. Brukenthal, nr. 2, cam. 317, până în data de 06 mai 2014, ora 15:00.

    Bibliografie :
 
1. Lege nr. 215/2001 - Legea administraţiei publice locale, republicată
2. Lege nr. 287/ 2009 republicată - privind Codul civil
3. Lege nr. 134/ 2010 republicată - privind Codul de procedură civilă
4. Lege nr. 53/2003 republicată, actualizată - Codul muncii
5. ORDIN nr. 946/2005 republicat, actualizat - pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzand standardele de control intern/managerial la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial
6. OMFP nr. 1.649/2011 -  privind modificarea si completarea OMFP nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzand standardele de management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial
7. Lege nr. 319/2006 actualizată - a securităţii şi sănătăţii în muncă
8. Lege nr. 514/2003 - privind organizarea  şi exercitarea profesiei de consilier juridic cu modificările şi completările ulterioare
9. Lege nr. 554/2004 - contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
10. Lege nr. 50/1991 republicată - privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
11. Lege nr. 213/1998 - privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare
12. Lege  nr. 7/1996 - Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare cu modificările şi completările ulterioare
13. Lege nr. 247/2005 - privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare.
14. Lege nr. 1/2000 - pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997.
15. Lege 18/1991 - Legea Fondului Funciar , cu  modificările şi completările ulterioare
16. Lege nr. 24/2000 - privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
17. O.G. nr. 2/2001 - privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare
18. O.U.G. nr. 34/2006 - privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare
19. H.G. nr. 925/2006 - pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare
20. O.U.G. nr. 54/2006 - privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare
22. Lege nr. 477/2004 - privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice

    Calendarul de desfăşurare a concursului:
           - 06 mai-09 mai - selecţia dosarelor
           - 03 iunie 2014 ora  09.00 - proba scrisă;
           - 07 iunie 2014 ora  09.00 - interviul

 
    SUBINGINER în cadrul  BIROULUI DE CADASTRU - 1 post:
 
    Condiţii de participare:
 • cetăţenie română
 • capacitate deplină de exerciţiu
 • studii superioare de specialitate de scurtă durată (cadastru, topografie)
 • cunoştinţe de operare calculator (AUTOCAD);
 • permis de conducere categoria B
 • vechime în muncă minim 5 ani
 • vechime în specialitatea cadastru-topografie 3 ani
    Dosarul de concurs trebuie să conţină :
 1. Formular de înscriere tip
 2. Copia actului de identitate
 3. Copia certificatului de naştere
 4. Curriculum vitae model tip european
 5. Copiile diplomelor de studii şi după caz ale documentelor care să ateste efectuarea unor specializări
 6. Copie carnet  de muncă, conformă cu originalul sau  după caz o adeverinţă care să   ateste vechimea în muncă din Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor
 7. Cazier judiciar
 8. Adeverinţă  medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
 9. Recomandare de la ultimul loc de muncă
      (pentru documentele depuse în copie se va prezenta şi originalul pentru verificarea conformităţii copiilor cu acestea, sau se vor prezenta copii legalizate)
 
 
      Actele din dosar vor fi prezentate de candidaţi în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, cu scopul de a certifica conformitatea acestora cu originalele.
     Dosarele de concurs se depun la sediul  Serviciului Public de Cadastru, Sibiu, str. Samuel Brukenthal, nr. 2, cam. 317, până la data de 06 mai 2014, ora 15:00.

    Bibliografie :
 
1. Legea nr. 215/2001 -  Legea administraţiei  publice locale, republicată.
2. Legea nr. 18/1991- Legea Fondului Funciar, republicată.
3. Legea nr. 1/2000 - Legea privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor cu vegetaţie forestieră şi celor agricole.
4. Legea nr. 7/1996 - Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare,cu modificările ulterioare.
5. Legea nr. 247/2005 -  Lege privind reforma în domeniile proprietăţii  şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu completările ulterioare.
6. Legea  nr. 477/2004 - privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.

    Bibliografia şi formularul de înscriere se pot procura de la sediul Serviciului Public de Cadastru, Sibiu, str. Samuel Brukenthal nr. 2, cam. 317, et.III,  începând cu data de  18 aprilie 2014.

   Calendarul de desfăşurare a concursului:
         - 06 mai-09 mai - selectia dosarelor
         - 03 iunie 2014 ora  12.00 - proba scrisă
         - 06 iunie 2014 ora  12.00 - interviul

  Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public de Cadastru, Sibiu str. Samuel Brukenthal nr. 2, cam.317, et.III, telefon nr. 0269/208965.

16 Apr, 2014

SERVICIUL PUBLIC DE GESTIONARE A CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN SIBIU anunţă organizarea unui concurs pentru ocuparea următorului post (personal contractual, pe perioadă nedeterminată):
    Director adjunct gr. II al Serviciului Public de Gestionare a Câinilor fără Stăpân Sibiu

    Condiţii de participare:
 • cetăţenie română
 • capacitate deplină de exerciţiu
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea ştiinţe economice
 • vechime în domeniul finanţelor publice de minimum 3 ani, conform Ordinului 522/2003
 • vechime în specialitatea studiilor minim 4 ani
 • nu a suferit vreo condamnare pentru fapte incompatibile cu funcţia de conducere
   Bibliografia :
 1. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificările şi completările ulterioare
 2. Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului de organizare a operaţiunilor de casă ale unităţilor socialiste
 3. Legea nr. 69/2010 a responsabilitatii fiscal-bugetare cu modificările şi completările ulterioare
 4. Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare
 5. Legea nr. 82/1991 a contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare
 6. Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale cu modificările şi completările ulterioare
 7. O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventive cu modificările şi completările ulterioare
 8. Ordinul nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventive cu modificările şi completările ulterioare
 9. Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare
 10. Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia cu modificările şi completările ulterioare
 11. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii cu modificările şi completările ulterioare
 12. Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale republicată cu modificările şi completările ulterioare
 13. O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice cu modificările şi completările ulterioare
 14. Ordinul nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice cu modificările şi completările ulterioare
 15. H.G. nr. 264/2003  privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare
 16. O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare
 17. H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare
 18. Legea nr. 53/2003 Codul muncii republicată cu modificările şi completările ulterioare
 19. Legea nr. 215/2001 republicată a administraţiei locale, cu modificările şi completările ulterioare
 20. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile public
 21. H.C.L. nr. 378/2008 privind înfiinţarea Serviciului Public de Gestionare a Câinilor fără Stăpân Sibiu cu modificările şi completările ulterioare (  HCL 48/2014, etc.)
 22. HCL nr.43/2014 privind aprobarea taxelor de revendicare şi adopţie la distanţă a câinilor fără stăpân din adăpostul Serviciului Public de Gestionare a Câinilor fără Stăpân Sibiu.
          Calendarul de desfăşurare a concursului:
              - depunerea dosarelor până la data de 30.04.2014 ora 10
              - selecţia dosarelor - 07.05.2014  
              - examenul scris - 29.05.2014, ora 09:00
              - interviu - 03.06.2014, ora 10:00

Dosarul de concurs trebuie să conţină:
 
- formular de înscriere tip
- copia actului de identitate
- copia diplomelor de studii şi după caz documente care să ateste efectuarea unor specializări
- copie după cartea de muncă şi după caz adeverinţă cu vechimea în muncă din Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor
- curriculum vitae
- certificat de cazier judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (în cazul prezentării declaraţiei pe propria răspundere până la data organizării primei probe de concurs trebuie depus la dosar cazierul judiciar în original)
- adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
- recomandare de la ultimul loc de muncă
 (pentru documentele depuse în copie se va prezenta şi originalul pentru verificarea conformităţii copiilor cu acestea, sau se vor prezenta copii legalizate)

   Dosarele de concurs se depun la sediul Serviciului Public de Gestionare a Câinilor fără Stăpân Sibiu din Bd. Victoriei, nr. 1-3, cam. 115, până în data de 30 aprilie 2014, ora 10:00.

   Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Serviciului Public de Gestionare a Câinilor fără Stăpân Sibiu, B-dul Victoriei nr 1-3 cam. 115, tel: 0269/229959.

15 Apr, 2014

MUNICIPIUL SIBIU Directia Fiscala Locala Sibiu Anunta concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi:
 INSPECTOR ASISTENT la Serviciul Contabilitate – 1 post
                
   1. Nivelul postului: - funcţie de execuţie: inspector
   2. Gradul profesional: clasa I, gradul asistent
   3. Cerinţe privind ocuparea postului:
 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
 • studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta în stiinte economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării functiei publice - minim 1 an;
 • cunostiinte operare pe calculator.
  Bibliografie:
 • LEGEA  NR.571/2003 - privind codul fiscal, titlul IX, cu modificările ulterioare;       
 • DECRET NR. 209/1976 - pentru aprobarea regulamentului operaţilor de casă;
 • LEGEA NR. 188/1999 - privind statutul funcţionarului public, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • LEGEA NR. 7/2004 - privind codul de conduită a funcţionarilor publici, modificată;
 •  - LEGEA NR.215/2001- privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 INSPECTOR SUPERIOR la Serviciul Impozite şi Taxe Persoane Juridice – 1 post
 
   1. Nivelul postului: - funcţie de execuţie: inspector
   2. Gradul profesional: clasa I, gradul superior
   3. Cerinţe privind ocuparea postului:
 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
 • studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta în stiinte economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării functiei publice - minim 9 ani;
 • cunostiinte operare pe calculator.
 Bibliografie:    
 • ORDONANŢA DE GUVERN NR. 92/2003 - privind codul de procedură fiscală, republicată şi modificată;
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 1050/2004 - privind normele metodologice de aplicare a O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală;
 • LEGEA  NR.571/2003 - privind codul fiscal, titlul IX, cu modificările ulterioare;             
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 44/2004 - pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, titlul IX, cu modificările ulterioare;
 • ORDONANŢA DE GUVERN NR. 2/2001 - privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările ulterioare;   
 • LEGEA NR. 188/1999 - privind statutul funcţionarului public, republicată;
 • LEGEA NR. 7/2004 - privind codul de conduită a funcţionarilor publici, modificată;
 • LEGEA NR.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
     Concursul se va desfăşura, la sediul instituţiei din Sibiu, str. Samuel Brukenthal, nr. 2, cam M08, astfel:
           - proba scrisă în data de 19.05.2014, ora 10:00;
           - interviu în data de 21.05.2014, ora 10:00.


    Dosarele de înscriere se pot depune până în data de 05.05.2014, la sediul instituţie din Sibiu, str. Samuel Brukenthal, nr. 2, cam M08, Compartiment Juridic şi Resurse Umane.

Dosarul de inscriere va cuprinde:
 
1. Formular de inscriere;
2. Copia actului de identitate;
3. Copiile diplomelor de studii si a altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
4. Copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
5. Cazierul judiciar;
6. Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata de catre medicul de familie sau de catre unitatile sanitare abilitate;
7. Declaratie pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica.

  Copiile de pe actele menţionate se prezintă însoţite de documentele originale sau în copii legalizate.

11 Apr, 2014

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR AL MUNICIPIULUI SIBIU ANUNŢĂ SCOATEREA LA CONCURS A URMĂTORULUI POST :
Pentru postul  de CONSILIER  PRINCIPAL la Serviciul de Evidenta Persoanelor
   
    1. Nivelul postului : - funcţie publică de execuţie  vacantă
   
    2. Condiţii pentru ocuparea postului:
 • studii superioare de lungă durată în specialitatea- ştiinţe juridice sau administrative
 • vechime în specialitatea studiilor -minim 5 ani
 • cunoştinţe de operare pe calculator-nivel mediu
  Proba scrisă va avea loc în data de 12.05.2014 , ora 11:00 iar  interviul va avea loc în data de 15.05.2014 , ora 12:00.
  Dosarele de concurs  se vor depune până la data de 05.05.2014  la sediul  Serviciului  Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu, cam. 103.
  Relaţii se pot obţine la sediul Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu, Bd.Victoriei, nr.1-3, sau pe pagina de Internet www.sibiu.ro .

  Bibliografia :
 
1. Legea nr.215/2001  privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare;    
2. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr.7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
4. O.U.G. nr. 97 /2005 privind evidenţa, domiciliul, resedinţa si actele de identitate ale cetăţenilor români,  cu modificările şi completările ulterioare;    
5. H.G. nr. 1.375 /2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a dispozitiilor legale privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani,
6. Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu  modificările şi completările ulterioare;
7. HG nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila
8. O.G.nr.41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, cu  modificările şi completările ulterioare;
9. Legea nr.21/1991 privind cetăţenia română, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu  modificările şi completările ulterioare;
11. Legea nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea   datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu  modificările şi completările ulterioare;

DOSARUL DE CONCURS
1. Formularul de inscriere tip
2. Curriculum vitae-model  tip european
3. Copia actului de identitate
4. Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări  
5. Copia carnetului de muncă
6. Cazierul judiciar
7. Adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
8. Recomandare de la ultimul loc de muncă
9. Declarația pe proprie răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfașurat activități de poliție politică
Serviciului Public de Poliţie Locală a Municipiului Sibiu organizează concurs pentru ocupararea funcţiilor publice de executie , din cadrul Serviciului Public de Poliţie Locală a Municipiului Sibiu pe perioada nedeterminata
şi anume:
 
1 post de inspector  –  cl. I grad profesional superior
 
  În cadrul Serviciului financiar contabil administrativ-arhivă- Biroul financiar contabil
     Condiţii specifice:
 • Studii  universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă întrunul dintre domeniile ştiinţe juridice, economice sau ştiinţe inginereşti
 • Vechime în specialitatea studiilor minim 9 ani
  Bibliografia propusă:
 • Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată.
 • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici.
 • Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările si completările ulterioare
 • Legea nr.155/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Locale.
 • H.G. nr.1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei locale
 • Legea contabilitatii nr.82/1991
 • OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
 • H.G. nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica dinOrdonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006  privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
 • H.G. nr.1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006  privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
 
1 post de inspector  –  cl. I grad profesional asistent
 
 În cadrul Biroului financiar contabil
     Condiţii specifice:
 • Studii  universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă întrunul dintre domeniile ştiinţe economice sau juridice
 • Vechime în specialitatea studiilor minim 1 an
 • Cunoştinte operare pe calculator - nivel medi
 Bibliografia propusă
 • Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată.
 • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici.
 • Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările si completările ulterioare
 • Legea nr.155/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Locale.
 • H.G. nr.1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei locale
 • Legea contabilitatii nr.82/1991
 • OUG nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare
 • Ordinul  nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice pricind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea,evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale.
 • O.M.F. nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii

1 post de inspector  –  cl. I grad profesional asistent
 
  În cadrul Compartimentului  implementare proiecte
     Condiţii specifice :
 • Studii  universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă întrunul dintre domeniile ştiinţe juridice, economice
 • Vechime în specialitatea studiilor minim 1 an
 • Cunoştinte operare pe calculator - nivel mediu
 Bibliografia propusă:
 • Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată.
 • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici.
 • Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările si completările ulterioare.
 • Legea nr.155/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Locale.
 • O.U.G. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare
 • HOTARARE nr. 218 din 23 martie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
 • HG nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modifiările şi completările ulterioare
 • O.M.F. 2370/2011 privind modificarea  Normelor metodologice de aplicarea prevederilor O.U.G. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă,

     Dosarele persoanelor care doresc să participe la concurs se depun pâna la data de 08.05.2014 sediul instituţiei din municipiul Sibiu, B-dul. Victoriei nr.1-3.

     Proba scrisă a concursului să se desfăşoare în data de 13.05.2014 ora 10:00
     Interviul în data de 15.05.2014 ora 12:00 la sediul instituţiei din municipiul Sibiu, B-dul. Victoriei nr.1-3.

    Actele normative mai sus menţionate vor fi actualizate în funcţie de toate modificările intervenite până la data organizării concursului
Serviciului Public de Poliţie Locală a Municipiului Sibiu organizează concurs pentru ocupararea funcţiei publice de executie , din cadrul Serviciului Public de Poliţie Locală a Municipiului Sibiu pe perioada nedeterminata 
şi anume:
 
1 posturi de consilier juridic

  În cadrul  Biroului juridic
     Condiţii specifice:
 • Studii univeristarea de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe juridice
 • Vechime în specialitatea studiilor minim 1 an
 • Cunoştinte operare pe calculator - nivel mediu
 Bibliografia propusă:
 • Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată.
 • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici.
 • Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările si completările ulterioare.
 • Legea nr.155/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Locale.
 • H.G. nr.1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei locale
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului Public de Poliţie Locală aprobat prin HCL nr.2/2011
 • Ordonanţa nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuiresocială, a ordinii şi liniştii publice, cu modificările şi completările ulterioare
 • H.C.L. nr.210/29.11.2001 pentru aprobarea normelor şi regimul contravenţiilor privind gospodărirea, păstrarea ordinii şi liniştii publice, comerţ şi transport în municipiul Sibiu.
 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr.554/2004 contenciosului administrativ
 • O.G. nr.99/2000 privind  comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată
 • H.G.nr.333/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a  O.G. nr.99/2000 privind  comercializarea produselor și serviciilor de piață,
 • H.C.L.nr.138/2011 privind aprobarea Metodologoiei de aplicare a  H.G.nr.333/2003, a Legii nr.650/2002 de aprobare a  O.G. nr.99/2000 privind  comercializarea produselor și serviciilor de piață,
 • Codul civil . Cartea I, III, IV, V, VII.
 • Codul de procedură civilă. Cartea I, II, III.                    

     Dosarele persoanelor care doresc să participe la concurs se depun pâna la data de 05.05.2014 sediul instituţiei din municipiul Sibiu, B-dul. Victoriei nr.1-3.

      Proba scrisă a concursului să se desfăşoare în data de 12.05.2014 ora 10:00
      Interviul în data de 15.05.2014 ora 12:00 la sediul instituţiei din municipiul Sibiu, B-dul. Victoriei nr.1-3.

     Actele normative mai sus menţionate vor fi actualizate în funcţie de toate modificările intervenite până la data organizării concursului
Serviciului Public de Poliţie Locală a Municipiului Sibiu organizează concurs pentru ocupararea funcţiilor publice de executie ,
din cadrul Serviciului Public de Poliţie Locală a Municipiului Sibiu pe perioada nedeterminata şi anume:
 
2 posturi de poliţist local –  cl. III grad profesional superior

 În cadrul compartimentului  Ordine si linişte publică
     Condiţii specifice:
 • Studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat  
 • Vechime în specialitatea studiilor minim 9 ani
 • Cunoştinte operare pe calculator - nivel mediu
 Bibliografia propusă:
 • Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată.
 • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici.
 • Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările si completările ulterioare.
 • Legea nr.295/2004  privin regimul armelor şi muniţiilor.
 • Legea nr.155/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Locale.
 • H.G. nr.1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei locale
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului Public de Poliţie Locală aprobat prin HCL nr.2/2011
 • Legea nr.333/08.07.2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţiei persoanelor.
 • Ordonanţa nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
 • H.G. nr.661/2001 privind procedura de evaluare a certificatului de producator.
 • Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuiresocială, a ordinii şi liniştii publice, cu modificările şi completările ulterioare
 • H.C.L. nr.210/29.11.2001 pentru aprobarea normelor şi regimul contravenţiilor privind gospodărirea, păstrarea ordinii şi liniştii publice, comerţ şi transport în municipiul Sibiu.
 • H.C.L. nr. 57/2007 privind reglementarea circulaţiei în Centrul Istoric al Municipiului Sibiu, modificatî de H.C.L. nr. 150/2008
 • Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.
 • HCL 241/2007 privind circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală pe raza Municipiului Sibiu.
 • H.C.L. nr.110/2009 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al teraselor sezoniere pe domeniul public sau privat al municipiului Sibiu.
 • Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 244/2007, cap. VIII contravenţii şi sacţiuni pentru faptele săvârşite  în incinta Cimitirului Municipal Sibiu.
   Dosarele persoanelor care doresc să participe la concurs se depun pâna la data de 23.04.2014 sediul instituţiei din municipiul Sibiu, B-dul. Victoriei nr.1-3.

    Proba sportiva 05.05.2014 ora 9:00 la Stadionul Municipal
    Proba scrisă a concursului să se desfăşoare în data de 06.05.2014 ora 10:00
    Interviul în data de 08.05.2014 ora 12:00 la sediul instituţiei din municipiul Sibiu, B-dul. Victoriei nr.1-3.


2 post de poliţist local –  cl. I grad profesional asistent
 
 În cadrul compartimentului  dispecerat, analiză şi sinteză
     Condiţii specifice:
 • Studii  universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă întrunul dintre domeniile ştiinţe juridice, economice sau ştiinţe inginereşti
 • Vechime în specialitatea studiilor minim 1 an
 • Cunoştinte operare pe calculator - nivel mediu
 Bibliografia propusă:
 • Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată.
 • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici.
 • Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările si completările ulterioare.
 • Legea nr.295/2004  privind regimul armelor şi muniţiilor.
 • Legea nr.155/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Locale.
 • H.G. nr.1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei locale
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului Public de Poliţie Locală aprobat prin HCL nr.2/2011
 • Ordonanţa nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
 • H.G. nr.661/2001 privind procedura de evaluare a certificatului de producator.
 • Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuiresocială, a ordinii şi liniştii publice, cu modificările şi completările ulterioare
 • H.C.L. nr.210/29.11.2001 pentru aprobarea normelor şi regimul contravenţiilor privind gospodărirea, păstrarea ordinii şi liniştii publice, comerţ şi transport în municipiul Sibiu.
 • Mihai Radu Solcan - Managementul informaţiei - curs
 • Microsoft Office Excel .Teste si aplicaţii

     Dosarele persoanelor care doresc să participe la concurs se depun pâna la data de 23.04.2014 sediul instituţiei din municipiul Sibiu, B-dul. Victoriei nr.1-3.
 
     Proba P.C.-proba suplimentară 05.05.2014 ora 9:00 la sediul instituţiei din municipiul Sibiu, B-dul. Victoriei nr.1-3.
     Proba scrisă a concursului să se desfăşoare în data de 06.05.2014 ora 10:00
     Interviul în data de 08.05.2014 ora 12:00 la sediul instituţiei din municipiul Sibiu, B-dul. Victoriei nr.1-3.


2 posturi de poliţist local –  cl. I grad profesional principal
 
 În cadrul Biroului  control- Compartiment disciplina în construcţii
     Condiţii specifice:
 • Studii  universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă întrunul dintre domeniile ştiinţe juridice sau ştiinţe inginereşti  
 • Vechime în specialitatea studiilor minim 5 ani
 • Cunoştinte operare pe calculator - nivel mediu  
 Bibliografia propusă:
   
 • Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată.
 • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici.
 • Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările si completările ulterioare.
 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr.155/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Locale.
 • H.G. nr.1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei locale
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului Public de Poliţie Locală aprobat prin HCL nr.2/2011
 • Ordonanţa nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Legea nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate
 • H.C.L. nr.210/29.11.2001 pentru aprobarea normelor şi regimul contravenţiilor privind gospodărirea, păstrarea ordinii şi liniştii publice, comerţ şi transport în municipiul Sibiu.
 • Codul Civil art. 602-630 si art.755-791

      Dosarele persoanelor care doresc să participe la concurs se depun pâna la data de 23.04.2014 sediul instituţiei din municipiul Sibiu, B-dul. Victoriei nr.1-3.

      Proba scrisă a concursului să se desfăşoare în data de 06.05.2014 ora 10:00
      Interviul în data de 08.05.2014 ora 10:00 la sediul instituţiei din municipiul Sibiu, B-dul. Victoriei nr.1-3.

     Actele normative mai sus menţionate vor fi actualizate în funcţie de toate modificările intervenite până la data organizării concursului

07 Apr, 2014

SERVICIUL PUBLIC PENTRU ADMINISTRAREA FONDULUI LOCATIV AFLAT IN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI SIBIU anunţă organizarea concursului pentru ocuparea următorului post vacant (personal contractual, pe perioadă nedeterminată):
  Administrator tr. I  în cadrul Serviciului Juridic – Administrare - 1 post

   Condiţii de participare:
 • cetăţenie română
 • capacitate deplină de exerciţiu
 • studii medii
 • cunoştiinţe operare calculator
  Bibliografia :
 
1. H.C.L. nr.  353 / 2004  privind înfiinţarea Serviciului Public Administrarea  Fondului Locativ Sibiu
2. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
3. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din instituţiile publice;
4. Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată;
5. HG nr.250/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr.10/2001;
6. Codul civil;
7. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
8.Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Legea nr.112/1995, pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului;
10. HG nr.20/1996 republicată, privind aplicarea Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinte, trecute in proprietatea statului;
11. HG nr.11/1997, pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind aplicarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului;
12. Legea nr.114/1996, privind locuinţele, actualizată;
13. HG nr.1275/2000, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.114/1996;
14. OUG nr.40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe;
15. Legea nr.85/1992 republicată, privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie construite din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat;
16. Decret-Lege nr.61/1990, privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie;
17. Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru locuinţe;
18.HG nr.962/2001 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998.

Dosarul de concurs trebuie să conţină:

a) cerere de înscriere la concurs adresata  conducatorului instituţiei publice organizatoare;
b)  curriculum vitae     
c)  actul de identitate –original si copie
d)  documente care să ateste nivelul studiilor şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări –original şi copii
e) copia carnetului de muncă , conform cu originalul, sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în munca
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare ,eliberată de către medicul de familie.
g) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere  că nu  are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.
h) recomandare de la ultimul loc de muncă sau copie de pe fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale din anul anterior, după caz;

  Dosarele de înscriere la concurs se depun până în data de 18.04.2014 - ora 12:00, la sediul Serviciului Public Administrarea Fondului Locativ  Sibiu, str.Stefan cel Mare nr.4, Biroul Resurse Umane ( de luni până joi între orele 8.00-15.00 şi vineri între orele 8.00-12.00.)
   Procesul verbal de selecţie a dosarelor în vederea participării la concurs va fi afişat în data de 24.04.2014  la sediul serviciului.
   Proba scrisă pentru ocuparea posturilor vacante va avea loc în data de 20.05.2014, ora 10:00 la sediul Serviciului Public Administrarea Fondului Locativ  Sibiu, str.Stefan cel Mare nr.4.
   Candidaţii care obţin minimum 50 de puncte la proba scrisă, vor susţine interviul în data de 23.05.2014, ora 10:00 la sediul Serviciului Public Administrarea Fondului Locativ  Sibiu, str.Stefan cel Mare nr.4.
    Rezultatele finale se vor afisa la sediul serviciului public in data de 27.05.2014.
  Pagina urmatoare
.
© 2002 - 2010Primăria Municipiului Sibiu - Design by MB Solutions, All Rights Reserved!