stema orasului .
A+A
home . primaria consiliul . informatii . afaceri . despre sibiu . turism
job

INFORMATII PUBLICE

link Declaratii de avere
link Formulare online
link Acte necesare
link Anunturi publice
link Dispozitiile primarului
link

Buget si Executie
bugetara

link Rapoarte
link Somatii
link Angajari
link Stirile primariei
link TAXE si IMPOZITE
 

LOCURI DE MUNCA

16 Sep, 2014

SERVICIUL PUBLIC DE GESTIONARE A CAINILOR FARA STAPAN organizeaza la sediul Primariei Municipiului Sibiu, Str. Bd Victoriei nr 1-3, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi ( personal contractual , pe perioada nedeterminată)
  1. Inspector de specialitate gr II – 1 post, în cadrul Compartimentului contabilitate şi resurse umane
 
      Conditii de participare:
 • cetăţenie română
 • capacitate deplină de exerciţiu
 • studii superioare economice
 • vechime în specialitatea studiilor minim 1an.
 • cunoştinţe operare calculator
      Bibliografia:
 1. H.C.L. nr. 378/2008 privind înfiinţarea Serviciului Public de Gestionare a Câinilor fără Stăpân cu modificările şi completările ulterioare (H.C.L. nr. 48 /2014)
 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice
 3. Legea nr. 215/2001 republicată a administraţiei locale, cu modificările şi completările ulterioare.
 4. OUG 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân , cu modificările ulterioare.
 5. Legea nr 258/2013 pentru modificarea şi completarea OUG 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân.
 6. Legea nr 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare.
 7. Decretul nr 209/1976 pentru aprobarea regulamentului de organizare a operaţiunilor de casă
 8. Legea nr 82/1991 a contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare
 9. Ordinul nr 1792/2002 privind aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale cu modificările şi completările ulterioare.
 10. Ordinul nr 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia cu modificările şi completările ulterioare.
 11. Legea cadru nr 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare
 12. OUG nr 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.
 13. HG nr 925/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.
 14. Legea nr 53/2003 Codul muncii republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  Dosarele de concurs se depun la punctul de lucru al Serviciului Public de Gestionare a Câinilor fără Stăpân  din Sibiu, B-dul Victoriei nr 1-3 cam 113-115, până în data de 30 SEPTEMBRIE 2014, ora 10:00.
   Calendarul de desfăşurare a concursului:
     03 OCTOMBRIE 2014 - selecţia dosarelor
     28 OCTOMBRIE  2014, ora 09:00 -  proba scrisă
     31 OCTOMBRIE 2014,  ora 11:00 - interviul


  2. Muncitor necalificat tr I - 1 post

      Condiţii de participare:
 • cetăţenie română
 • capacitate deplină de exerciţiu
 • studii generale
       Bibliografia :
 1. H.C.L. nr. 378/2008 privind înfiinţarea Serviciului Public de Gestionare a Câinilor fără Stăpân cu modificările şi completările ulterioare (H.C.L. nr. 48 /2014

   Dosarele de concurs se depun la punctul de lucru al Serviciului Public de Gestionare a Câinilor fără Stăpân  din Sibiu, B-dul Victoriei nr 1-3 cam 113-115, până în data de 30 SEPTEMBRIE 2014, ora 10:00.
    Calendarul de desfăşurare a concursului:
     03 OCTOMBRIE 2014 - selecţia dosarelor
     28 OCTOMBRIE  2014, ora 09:00 - proba scrisă
     31 OCTOMBRIE 2014,  ora 11:00-  interviul


 Dosarul de concurs trebuie sa cuprinda:
 
1. formular de înscriere tip
2. copia actului de identitate
3. copia diplomelor de studii şi după caz documente care să ateste efectuarea unor specializări
4. copie după cartea de muncă şi după caz adeverinţă cu vechimea în muncă din Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor
5. curriculum vitae
6. certificat de cazier judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează
7. adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
8. recomandare de la ultimul loc de muncă

   (pentru documentele depuse în copie se va prezenta şi originalul pentru verificarea conformităţii copiilor cu acestea)

   Relatii suplimentare se pot obtine de la sediul Serviciului public de gestionare a cainilor fara stapan, str. Bd Victoeriei nr. 1-3 cam 113-115 , telefon nr. 0269/229959.
Serviciul Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat (S.P.A.U.I.P.S) anunţă organizarea unui concurs de ocupare a
 - un post de șef birou în cadrul Biroului Tehnic - Achiziții al Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat Sibiu, pe perioadă nedeterminată. 
 Nivelul postului: personal contractual vacant.
 Condiţii de ocupare a postului:
   
 Condiţii generale:
 
a) are cetãţenia românã, cetãţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba românã, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimã reglementatã de prevederile legale;
d) are capacitate deplinã de exerciţiu;
e) are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care candideazã, atestatã pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitãţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvârşirea unei infracţiuni contra umanitãţii, contra statului ori contra autoritãţii, de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care împiedicã înfãptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni sãvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilã cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 Condiţii specifice:
 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, profil tehnic;
 • o vechime de minim 5 ani în specialitatea studiilor;
 • cunoştinţe avansate de calculator.
 BIBLIOGRAFIA:
 1. Legea 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
 2. Legea nr. 34/2006 - privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. H.G. 925/2006 - pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. OG 30/2006 - privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Ordinul ANRMAP nr. 314/2010 - privind punerea în aplicare a certificatului de participare la licitații cu oferta independentă;
 6. L. 346/2004 - privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. L. 10/1995 - privind calitatea în construcții, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. HG 273/1994 - privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. L 422/2001 - privind protejarea monumentelor istorice;
 10. Ordinul ANRMAP nr. 302/2011 - privind aprobarea formularelor standard ale Procesului Verbal al ședinței de deschidere a ofertelor și Raportului procedurii, aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;
 11. Ordinul ANRMAP nr. 509/2011 - privind formularea criteriilor de calificare și selecție;
 12. Legea nr. 213/1998 - privind bunurile proprietate publică, actualizată.

DOSARUL DE CONCURS
 
a) cerere de înscriere la concurs adresatã conducãtorului S.P.A.U.I.P.S.;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestã identitatea, potrivit legii, dupã caz;
c) copiile documentelor care sã ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestã efectuarea unor specializãri, copiile documentelor care atestã îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) o adeverinţã care sã ateste vechimea în muncã, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale care sã-l facã incompatibil cu funcţia pentru care candideazã;
 f) adeverinţã medicalã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare eliberatã cu cel mult 6 luni anterior derulãrii concursului de cãtre medicul de familie al candidatului sau de cãtre unitãţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.

   Adeverinţa care atestã starea de sãnãtate conţine, în clar, numãrul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sãnãtãţii.
   În cazul documentului prevãzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pânã la data desfãşurãrii primei probe a concursului.
   Actele prevãzute la lit. b), c) vor fi prezentate şi în original în vederea verificãrii conformitãţii copiilor cu acestea.    
 
 Concursul se va desfăşura la sediul Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat Sibiu, din Sibiu, str. Turnului nr. 4, astfel:
  - proba eliminatorie - verificarea abilităţilor de lucru cu calculatorul (word, excel)  în data de 27.10.2014 ora 12:00;
   - proba scrisă în data de 28.10.2014, ora 11:00;
   - interviu în data de 30.10.2014, ora 11:00.
 
  Dosarele de concurs se vor depune până la data de 29.09.2014, ora 16,00 la sediul  Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat Sibiu, din Sibiu, str. Turnului nr. 4.
  Relaţiile se pot obţine de la sediul Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat Sibiu, din Sibiu, str. Turnului nr. 4, telefon 0269/210432 int. 105 sau pe pagina de internet
Serviciul Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat (S.P.A.U.I.P.S) anunţă organizarea unui concurs pentru ocuparea unui post de:
- asistent medical principal-PL-medicină generală în cadrul Compartimentului Asistență Medicală al Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat Sibiu, pe perioadă determinată (10 luni).
  Nivelul postului: personal contractual temporar vacant.

  Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post de asistent medical principal - PL -medicină generală persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetãţenia românã, cetãţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba românã, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementatã de prevederile legale;
d) are capacitate deplinã de exerciţiu;
e) are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care candideazã, atestatã pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitãţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii universitare de scurtă durată şi vechime de minim 5 ani în specialitate pentru asistent medical principal, sens în care se vor prezenta diplomele aferente studiilor menţionate;
g) are certificat de membru a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali Sibiu, care să ateste libera practică ca şi asistent medical generalist - grad principal în medicină;
h) are asigurare de răspundere civilă profesională pentru malpraxis;
i) nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvârşirea unei infracţiuni contra umanitãţii, contra statului ori contra autoritãţii, de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care împiedicã înfãptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni sãvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilã cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
    
   BIBLIOGRAFIA:
 1. Urgenţe medico-chirurgicale autor Lucreţia Titircă;
 2. Ordinul 1668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat si particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, emis de Ministerul Sănătăţii.
 3. Boli infecţioase şi epidemiologice autor Constantin Bocărnea
 4. Nursing - Tehnici de evaluare şi îngrijire acordate de asistenţii medicali autor Lucreţia Titirică.
 
DOSARUL DE CONCURS
 
a) cerere de înscriere la concurs adresatã conducãtorului S.P.A.U.I.P.S.;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestã identitatea, potrivit legii, dupã caz;
c) copiile documentelor care sã ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestã efectuarea unor specializãri, copiile documentelor care atestã îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) o adeverinţã care sã ateste vechimea în muncã, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale care sã-l facã incompatibil cu funcţia pentru care candideazã;
 f) adeverinţã medicalã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare eliberatã cu cel mult 6 luni anterior derulãrii concursului de cãtre medicul de familie al candidatului sau de cãtre unitãţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.

   Adeverinţa care atestã starea de sãnãtate conţine, în clar, numãrul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sãnãtãţii.
   În cazul documentului prevãzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pânã la data desfãşurãrii primei probe a concursului.
   Actele prevãzute la lit. b), c) vor fi prezentate şi în original în vederea verificãrii conformitãţii copiilor cu acestea.    
  Concursul se va desfăşura la sediul Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat Sibiu, din Sibiu, str. Turnului nr. 4, astfel:
    - proba scrisă în data de 29.10.2014, ora 11:00;
    - interviu în data de 31.10.2014, ora 11:00.
 
   Dosarele de concurs se vor depune până la data de 20.10.2014, ora 16:00 la sediul  Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat Sibiu, din Sibiu, str. Turnului nr. 4.
  Relaţiile se pot obţine de la sediul Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat Sibiu, din Sibiu, str. Turnului nr. 4, telefon 0269/210432 int. 105 sau pe pagina de internet.

15 Sep, 2014

SERVICIUL PUBLIC PENTRU ADMINISTRAREA FONDULUI LOCATIV AFLAT IN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI SIBIU anunţă organizarea concursului pentru ocuparea următorului post vacant (personal contractual, pe perioadă nedeterminată):
1.  Inspector de specialitate gr.I A  în cadrul  Compartimentului  achizitii contabilitate-resurse umane -  1 post

 Condiţii de participare: 
 • cetăţenie română 
 • capacitate deplină de exerciţiu 
 • studii  superioare
 • vechime în specialitate minim 3 ani 
 • cunoştiinţe operare calculator
 Bibliografie:
 1. Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;
 2. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din institutiile publice;
 3. Legea nr.7/1996-Legea cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata;
 4. Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicata;
 5. HG nr.250/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a Legii nr.10/2001;
 6. Legea nr.20/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 7. OG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;
 8. HG nr.925/2006 pentru aprobarea metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr.34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si comppletarile ulterioare;
 9. Legea nr.554/2004 Legea contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
 10. Legea nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;
 11. Legea nr.112/1995, pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului;
 12. HG nr.20/1996 republicata, privind aplicarea Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului;
 13. HG nr.11/1997, pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind aplicarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului;
 14. Legea nr.114/1996, privind locuintele, actualizata;
 15. HG nr.1275/2000, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legiiu nr.114/1996;
 16. OUG nr.40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte;
 17. Legea nr.85/1992 republicata, privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondurile unitatilor economice sau bugetare de stat;
 18. Decret-Lege nr.61/1990, privind vanzarea de locuinte construite din fondurile statului catre populatie;
 19. Legea nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru locuinte;
 20. HG nr.962/2001 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998.
Dosarul de concurs trebuie să conţină:

 1. cerere de înscriere 
 2. curriculum vitae     
 3. actul de identitate – original si copie
 4. documente care să ateste nivelul studiilor şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări –original şi copii
 5. copia carnetului de muncă , conform cu originalul, si după caz  adeverinţă care să ateste vechimea în munca din Registrul General de Evidenta a Salariatilor.
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare ,eliberată de către medicul de familie.
 7. certificat de  cazier judiciar sau  declaraţie pe propria răspundere  că nu  are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.
 8. recomandare de la ultimul loc de muncă sau copie de pe fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale din anul anterior, după caz;

Dosarele de înscriere la concurs se depun până în data de 26.09.2014 - ora 12:00, la sediul Serviciului Public Administrarea Fondului Locativ  Sibiu, str.Stefan cel Mare nr.4, ( de luni până joi între orele 8.00-15.00 şi vineri între orele 8.00-12.00.)
 
Calendarul de desfasurare a concursului:
 • Selectia dosarelor: 30.09.2014
 • Proba pentru testarea cunostintelor de operare pe calculator: 22.10.2014, ora 10.00  la  sediul Primariei Municipiului Sibiu, str. Brukenthal , nr.2 –serv.informatica.
 • Proba scrisa: 24.10.2014,ora 10.00 la sediul Serviciului Public Administrarea Fondului Locativ  Sibiu, str. Stefan cel Mare nr.4.
 • Interviu:  29.10.2014, ora 10.00 la sediul Serviciului Public Administrarea Fondului Locativ  Sibiu, str.Stefan cel Mare nr.4, pentru candidatii care obtin minimum 50 de puncte la proba scrisa.

09 Sep, 2014

SERVICIUL Cantina Municipiului Sibiu anunţă organizarea unui concurs pentru ocuparea următorului post (personal contractual, pe perioadă nedeterminată):
1. Director adjunct gr. II al Serviciului Cantina Municipiului Sibiu

Condiţii de participare:
 • cetăţenie română
 • capacitate deplină de exerciţiu
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea ştiinţe economice
 • vechime în domeniul finanţelor publice de minimum 3 ani, conform Ordinului 522/2003.
 • experienţă managerială (funcţii de conducere) minim 3 ani 
 • vechime în specialitatea studiilor minim 6 ani
 • nu a suferit vreo condamnare pentru fapte incompatibile cu funcţia de conducere
Bibliografia:
 • Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificările şi completările ulterioare
 • Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului de organizare a operaţiunilor de casă ale unităţilor socialiste
 • Legea nr. 69/2010 a responsabilitatii fiscal-bugetare cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 82/1991 a contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare
 • Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale cu modificările şi completările ulterioare
 • O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventive cu modificările şi completările ulterioare
 • Ordinul nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventive cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare
 • Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia cu modificările şi completările ulterioare
 • Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale republicată cu modificările şi completările ulterioare
 • O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice cu modificările şi completările ulterioare
 • Ordinul nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice cu modificările şi completările ulterioare
 • H.G. nr. 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare
 • O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare
 • H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 53/2003 Codul muncii republicată cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 215/2001 republicată a administraţiei locale, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile public 
 • HCL nr. 259/2004 privind reorganizarea Cantinei de ajutor social in Cantina municipiului Sibiu
Dosarul de concurs trebuie să conţină:
 • cerere de inscriere
 • copia actului de identitate 
 • copia diplomelor de studii şi după caz documente care să ateste efectuarea unor specializări
 • copie după cartea de muncă şi după caz adeverinţă cu vechimea în muncă din Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor
 • curriculum vitae
 • certificat de cazier judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (în cazul prezentării declaraţiei pe propria răspundere până la data organizării primei probe de concurs trebuie depus la dosar cazierul judiciar în original)
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
 • recomandare de la ultimul loc de muncă (pentru documentele depuse în copie se va prezenta şi originalul pentru verificarea conformităţii copiilor cu acestea, sau se vor prezenta copii legalizate)
Dosarele de concurs se depun la sediul Serviciului Cantina Municipiului Sibiu din Calea Gusteritei nr.25, până în data de 22.09.2014, ora 13:00.

Calendarul de desfăşurare a concursului:
 • selecţia dosarelor   25.09.2014  
 • examenul scris       21.10.2014, ora 10:00
 • interviu                   28.10.2014, ora 10:00
Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Serviciului Cantina Municipiului Sibiu din Calea Gusteritei nr.25, tel: 0369/454430 

08 Sep, 2014

PRIMARIA MUNICIPIULUI SIBIU cu sediul in Sibiu, Samuel Brukenthal nr. 2 - Anunţă concurs pentru ocuparea postului de:
DIRECTOR, gradul II AL SERVICIULUI PUBLIC „BAIA POPULARĂ  SIBIU”
                                             
Condiţii:
 • studii superioare de lungă durată în specialitatea ştiinţe juridice, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
 • master sau studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
 • vechime în specialitate minim 3 ani 
 • experienţă managerială minim 6 luni
 • cunoştinţe operare pe calculator 
 • nu i-a incetat contractul de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani
 • nu a suferit vreo condamnare pentru fapte incompatibile cu exercitarea functiei de conducere
Bibliografia:
 
 1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr.477/2004 privind codul de conduită al personalului contractual;
 4. Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Ordinul nr. 119/2014 al Ministerului Sănătăţii pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;
 6. O.U.G. nr.34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică,  a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. H.G. nr.925/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publică din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completarile ulterioare 
 8. Ordinul nr. 509/2011 al autoritaţii naţionale pentru reglementarea şi monitorizarea achiziţiilor publice, privind formularea criteriilor de calificare si selectie;
 9. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern / managerial, cuprinzând standardele de control intern / managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern / managerial, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările si completarile ulterioare
 11. O.G.nr.27/2002, privind activitatea de soluţionare a petiţiilor, cu modificările si completarile ulterioare

Actele normative mai sus menţionate vor fi actualizate în funcţie de toate modificările intervenite până la data organizării concursului.

Proba pentru testarea cunoştinţelor de operare pe calculator: 20.10.2014, ora 10
Proba scrisă: 22.10.2014, ora 10 
Interviul: 24.10.2014, ora 10
Concursul va fi organizat la sediul Primăriei Municipiului Sibiu, str.S.Brukenthal, nr.2. 
Inscrierile se fac în perioada 08.09. – 19.09.2014 la Serviciul resurse umane din Primăria Municipiului Sibiu iar selecţia dosarelor va avea loc în data de 22.09.2014.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Serv.resurse umane, telefon nr. 0269/208835. 

DOSARUL DE CONCURS
 1. Cerere de înscriere 
 2. Copia actului de identitate
 3. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
 4. Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, şi/sau în specialitatea studiilor
 5. Cazierul judiciar
 6. Adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
 7. Curriculum vitae
 8. Dosar plic
Actul de identitate, actele de studii şi cele care atestă efectuarea unor specializări vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

04 Sep, 2014

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR AL MUNICIPIULUI SIBIU ANUNŢĂ:
Organizarea concursului  de promovare în grad profesional ca urmare a îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege,  pentru:
 
Serviciul de Evidenţă a Persoanelor:
 • 1 funcţie publică de consilier,  gradul profesional superior;
 • 1 funcţie publică de consilier,  gradul profesional principal.
Concursul se va desfăşura, la sediul instituţiei din Sibiu, str. B-dul Victoriei nr. 1-3 , astfel:
 • proba scrisă în data de 06.10.2014, ora 11:00;
 • interviul în data de  09.10.2014 ora 11:00.
Dosarele de înscriere se pot depune până în data de 24.09.2014, la sediul instituţiei din Sibiu, str. B-dul Victoriei nr. 1-3 cam 103, Compartiment Contabilitate,  Resurse Umane,  Juridic.

Bibliografia propusă pentru funcţiile din cadrul Serviciului de Evidenţă a Persoanelor este urmatoarea:
 1. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, republicată;
 2. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, republicată;
 3. Legea nr.7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare
 4. O.G.nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a  petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. O.U.G. nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, resedinţa si actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. H.G. nr.1.375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a dispozitiilor legale privind evidenta, domiciliul, reședinta si actele de identitate ale cetățenilor români,
 7. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea   datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu  modificările şi completările ulterioare;
 9. Legea nr.119/1996  cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. HG nr.64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila;
 11. Legea nr.287/2009 –Codul Civil-art. 1-art.534;
 12. O.G. nr.41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale  administrativă a numelor persoanelor fizice;
 13. Legea nr.21/1991 privind cetăţenia română, cu modificările şi completările ulterioare;
DOSARUL DE CONCURS
 1. Formularul de inscriere tip
 2. Copie de pe carnetul de muncã sau adeverinţa eliberatã de compartimentul de resurse umane în vederea atestãrii vechimii în gradul profesional din care se promoveazã
 3. Copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani.


02 Sep, 2014

Căminul pentru Persoane Vârstnice Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. George Coşbuc, nr.20,anunţă concurs în data de 02.10.2014 pentru ocuparea următoarelor posturi vacante pe perioadă nedeterminată:
  - 1 post de infirmieră
         Condiții : - studii: minim 10 clase
                         - vechime în muncă-minim 5 ani
                         - abilități de comunicare cu persoanele vârstnice

   Bibliografie:
 
1. Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, cu modificările și completările ulterioare;
2. Codul etic al personalului care lucrează în unități de asistență socială

 - 1 post de spălătoreasă
        Condiții : - studii: minim 10 clase
                        - vechime în muncă-minim 5 ani
                        - abilități de comunicare cu persoanele vârstnice

   Bibliografie:
 
1. Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, cu modificările și completările ulterioare;
2. Codul etic al personalului care lucrează în unități de asistență socială


Dosarul de concurs va cuprinde:   
 • Cerere de înscriere
 • Copie carte de muncă şi după caz adeverinţă cu vechimea în muncă după Registrul General de Evidenţă a Salariaţiilor
 • Copie buletin de identitate
 • Copie diplomă studii
 • Curriculum vitae
 • Cazier judiciar
 • Adeverinţă medicală
 • Recomandare de la ultimul loc de muncă
 • Dosar plic  
  Proba scisă : 02.10.2014, ora 10:00
   Interviu : 02.10.2014, ora 13:00
 
   Copiile de pe actele menţionate se prezintă însoţite de documentele originale sau în copii legalizate  
   Dosarele se depun până în data de  01.10.2014, ora 15:00 la sediul instituţiei din str.George Coşbuc, nr. 20.
    Informaţii la telefon 0269/ 213423.
      

26 Aug, 2014

Serviciul Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat (S.P.A.U.I.P.S) anunţă organizarea unui concurs de ocupare a
- unui post de inspector de specialitate gradul IA din cadrul Biroului Financiar - Contabil al Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat Sibiu, pe perioadă nedeterminată.
   Nivelul postului: personal contractual vacant.

  Condiţii de ocupare a postului:
   
   Condiţii generale:
a) are cetãţenia românã, cetãţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba românã, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimã reglementatã de prevederile legale;
d) are capacitate deplinã de exerciţiu;
e) are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care candideazã, atestatã pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitãţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvârşirea unei infracţiuni contra umanitãţii, contra statului ori contra autoritãţii, de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care împiedicã înfãptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni sãvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilã cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

  Condiţii specifice:
 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, specialitatea ştiinţe economice;
 • o vechime de minim 7 ani în specialitatea studiilor;
 • cunoştinţe avansate de calculator.
 
   BIBLIOGRAFIA:
 
1. Legea 82/1991 a contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare,
2. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
4. OUG 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în 2014 precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată şi completată prin Legea 28/2014;
5. Legea nr. 1/2011 -  a educaţiei naţionale,
6. Lege 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare,
7. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autorităţile şi entităţile publice;
8. OMFP 1917/2006 privind planului de conturi din instituţiile publice, cu le si completările ulterioare,
9. OMF nr.1954/2005 pentru aprobarea clasificaţiei indicatorilor privind finanţele  publice, cu modificările și completările uletrioare,
10. OMFP 3512/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de întocmire şi utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie care nu au regim special privind activitatea financiar-contabilă, precum şi a modelelor acestora,
11. HG 2139/2004 pentru aprobarea clasificaţiei şi a duratelor normale de funcţionare a mijloacelor fixe;
12. OMFP 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privnd angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale,
13. OMFP 2861/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea  şi efectuarea inventarierii patrimoniului;
14. HG 841/1995 pentru aprobarea Normelor metodologice privind transferul bunurilor între instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
15. O.U.G. 34/2006 - privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, cu modificările și completările ulterioare,
16. H.G. nr. 925/2006 - pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea  contractelor de achiziţie publică, cu modificările și completările ulterioare,
17. O.G. 119/1999 - republicată în 2003, cu modificările şi completările ulterioare privind organizarea controlului financiar preventiv şi controlul intern,
18. OMFP 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv.
 

DOSARUL DE CONCURS
 
a) Cerere de înscriere la concurs adresatã conducãtorului S.P.A.U.I.P.S.;
b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestã identitatea, potrivit legii, dupã caz;
c) Copiile documentelor care sã ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestã efectuarea unor specializãri, copiile documentelor care atestã îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) O adeverinţã care sã ateste vechimea în muncã, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale care sã-l facã incompatibil cu funcţia pentru care candideazã;
 f) Adeverinţã medicalã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare eliberatã cu cel mult 6 luni anterior derulãrii concursului de cãtre medicul de familie al candidatului sau de cãtre unitãţile sanitare abilitate;
g) Curriculum vitae.

    Adeverinţa care atestã starea de sãnãtate conţine, în clar, numãrul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sãnãtãţii.
    În cazul documentului prevãzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pânã la data desfãşurãrii primei probe a concursului.
    Actele prevãzute la lit. b), c) vor fi prezentate şi în original în vederea verificãrii conformitãţii copiilor cu acestea.
    
   Concursul se va desfăşura la sediul Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat Sibiu, din Sibiu, str. Turnului nr. 4, astfel:
    - proba eliminatorie - verificarea abilităţilor de lucru cu calculatorul (word, excel) în data de 03.10.2014  ora 11:00;
    - proba scrisă în data de 06.10.2014, ora 11:00;
    - interviu în data de 09.10.2014, ora 11:00.
   Dosarele de concurs se vor depune până la data de 25.09.2014, ora 16:00 la sediul  Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat Sibiu, din Sibiu, str. Turnului nr. 4.
  Relaţiile se pot obţine de la sediul Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat Sibiu, din Sibiu, str. Turnului nr. 4, telefon 0269/210432 int. 105 sau pe pagina de internet.

19 Aug, 2014

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA ANUNŢĂ Concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante și temporar vacante din cadrul serviciului
   a) În cadrul Centrului de zi "CALEIDOSCOP":
                
               -  1 post vacant de kinetoterapeut principal
                          Condiţii: - studii superioare în kinetoterapie
                                          - vechime în specialitate: min. 4 ani

   Bibliografia aferentă postului pentru care se organizează concurs
 
1. Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicată.
2. Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Ordinul nr. 24/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi, emis de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei-Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie.
4. Ordinul nr.25/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu dizabilitati, emis de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei-Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie.
5. Ordinul 288/2006 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protectiei drepturilor copilului.
6. Nicolae Robănescu - Reeducarea neuromotorie, recuperare funcțională și readaptare, Editura Medicală, București 2001

               - 2 posturi vacante de pedagog de recuperare principal           
                         Condiţii: - studii postliceale de specialitate
                                         - vechime în muncă: min.4 ani

    Bibliografia aferentă postului pentru care se organizează concurs
 
1. Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicată.
2. Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Ordinul nr. 24/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi, emis de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei-Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie
4. Ordinul nr.25/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu dizabilitati, emis de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei-Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie.
5. Autismul infantil. Structuri psihopatologice si terapie complexa, Cristina Muresan, Presa Universitara Clujeana, 2007

  b) În cadrul Biroului Protecția Copilului:

              - 1 post vacant de inspector de specialitate grad I
                         Condiţii:  - studii superioare în psihologie
                                          - vechime în specialitatea studiilor: min.4 ani

   Bibliografia aferentă postului pentru care se organizează concurs
 
1. Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată.
2. Legea nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu modificările si completările ulterioare.
3. Ordinul nr.286 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea Planului de servicii si a Normelor metodologice privind intocmirea Planului individualizat de protectie.
4. Ordinul nr. 288 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protectiei drepturilor copilului.
5. Ordinul nr.219/2006 privind activităţile de identificare, intervenţie şi monitorizare a copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia se află la muncă în străinătate cu modificările și completările ulterioare.
6. Tratat de psihopatologia copilului de Daniel Marcelli - Editura Fundației Generația 2003
Cap. 3 -  Examinarea copilului
Cap.21 - Strees și traumatism. Factori de risc și tulburări reactive sau de adaptare
Cap.22 - Copilul în familia sa
Cap.23 - Copilul și școala
Cap.26 - Copilul de protejat. Protecția copilului: structuri medico-sociale

                - 1 post temporar vacant de inspector de specialitate grad II
                          Condiţii:  - studii superioare în asistenţă socială
                                           - vechime în specialitatea studiilor: min.1 an

    Bibliografia aferentă postului pentru care se organizează concurs
 
1. Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale.
2. Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată.
3. Ordinul nr.286 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea Planului de servicii si a Normelor metodologice privind intocmirea Planului individualizat de protectie.
4. Ordinul nr. 288 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protectiei drepturilor copilului.
5. Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, Cap. II - "Întocmirea actelor de stare civilă",
    Secţiunea I  "Întocmirea actului de naştere", cu modificările si completările ulterioare.
6. Ordinul nr.219/2006 privind activităţile de identificare, intervenţie şi monitorizare a copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia se află la muncă în străinătate.
7. Legea nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

  c) În cadrul Biroului Protecţie Specială:
 
                - 1 post temporar vacant de inspector de specialitate grad I
                        Condiţii:  - studii superioare în asistenţă socială
                                         - vechime în specialitatea studiilor: min.4 ani

    Bibliografia aferentă postului pentru care se organizează concurs
 
1. Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale.
2. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Hotărârea nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările si completările ulterioare.
4. Hotărârea Guvernului nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.
5. Ordin nr. 319/2007 privind aprobarea Tematicii instruirii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav.
6. Ordin nr. 2272/2013 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, coroborate cu cele ale art. 77 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

  d) În cadrul Biroului Venit Minim Garantat:
 
               - 1 post temporar vacant de inspector de specialitate grad II
                       Condiţii:  - studii superioare juridice/asistenţă socială
                                        - vechime în specialitatea studiilor: min.1 an

    Bibliografia aferentă postului pentru care se organizează concurs
 
1. Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale.
2. Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.
3. H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001  privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.
4. Legea nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social.
5. O.U.G 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificarile si completarile ulterioare.
6. H.G. nr. nr.920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
7. H.G nr.1.488/2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acorda elevilor in cadrul Programului national de protectie sociala "Bani de liceu", cu modificarile si completarile ulterioare.
8. ORDIN nr.4.839/2004 privind criteriile specifice si metodologia de acordare a sprijinului financiar in cadrul Programului national de  protectie sociala "Bani de liceu", cu modificarile si completarile ulterioare.
9. Legea nr.269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare, cu modificarile si completarile ulterioare.
10. H.G. nr.1.294/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr.269/2004  privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare.

Documente necesare înscrierii la concurs:
 
a) Cerere de înscriere la concurs;
b) Curriculum vitae     
c) Actul de identitate, în original şi în copie;
d) Diplomele de studii şi alte acte care atestã efectuarea specializãrilor cerute, în original şi în copie;
e) Original şi copie de pe documentele care atestã vechimea în muncã: carnet de muncã, adeverinţe de vechime în muncă;
f) Adeverinţã medicalã de la medicul de familie, din care sã rezulte cã cel în cauzã este apt pentru a presta munca pentru care solicitã angajarea;
g) Cazierul judiciar;
h) Recomandare de la ultimul loc de muncã sau copie de pe fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale din anul anterior, după caz;
    Dupã verificarea conformitãţii copiei, originalul se returneazã, pentru fiecare document în parte.

   Dosarele de înscriere la concurs se depun până în data de 01.09.2014 - ora 12:00, la sediul Serviciului Public de Asistenţă Socială Sibiu, Bd. Victoriei, nr.1-3, Biroul Resurse Umane, Administrativ -  cam. 4, de luni până joi între orele 8:00-15:00 şi vineri între orele 8:00-12:00.
   Procesul verbal de selecţie a dosarelor în vederea participării la concurs va fi afişat în data de 03.09.2014, ora 12:00 la sediul serviciului.
   Proba scrisă pentru ocuparea posturilor vacante va avea loc în data de 29.09.2014, ora 10:00 la sediul Serviciului Public de Asistenţă Socială, din Bd. Victoriei, nr.1-3.
   Candidaţii care obţin minimum 50 de puncte la proba scrisă, vor susţine interviul la data anunțată odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă, la sediul Serviciului Public de Asistenţă Socială, din Bd. Victoriei, nr.1-3.
   Persoană de contact din cadrul Biroul Resurse Umane, Administrativ -  cam.4, tel. 0269/208930 - d-na Mănesa Irina.
  Pagina urmatoare
.
© 2002 - 2010Primăria Municipiului Sibiu - Design by MB Solutions, All Rights Reserved!