stema orasului .
A+A
home . primaria consiliul . informatii . afaceri . despre sibiu . turism
job

INFORMATII PUBLICE

link Declaratii de avere
link Formulare online
link Acte necesare
link Anunturi publice
link Dispozitiile primarului
link

Buget si Executie
bugetara

link Rapoarte
link Somatii
link Angajari
link Stirile primariei
link TAXE si IMPOZITE
 

LOCURI DE MUNCA

12 Nov, 2014

Serviciul Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat (S.P.A.U.I.P.S) anunţă organizarea unui concurs de ocupare a
   - unui post de inspector de specialitate gradul I din cadrul Biroului Tehnic-Achiziţii al Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat Sibiu, pe perioadă nedeterminată.
  
   Nivelul postului: personal contractual vacant.
   Condiţii de ocupare a postului:

   
   Condiţii generale:
a) are cetãţenia românã, cetãţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba românã, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimã reglementatã de prevederile legale;
d) are capacitate deplinã de exerciţiu;
e) are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care candideazã, atestatã pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitãţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvârşirea unei infracţiuni contra umanitãţii, contra statului ori contra autoritãţii, de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care împiedicã înfãptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni sãvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilã cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 
      Condiţii specifice:
 • studii  superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, profil  tehnic;
 • o vechime de minim 4 ani în specialitatea studiilor;
 • cunoştinţe avansate de calculator;

     BIBLIOGRAFIA:
 1. OUG 34/2006 - privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu completările şi modificările ulterioare;
 2. HG 925 /2006 - pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr.34/2006  privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu completările şi modificările ulterioare;
 3. L. 10/1995 - privind calitatea în construcţii, cu completările şi modificările ulterioare;
 4. HG 273/1994 - privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu completările şi modificările ulterioare;
 5. L. 422/2001 - privind protejarea monumentelor istorice;
 6. Ordinul ANRMAP nr. 509/2011 - privind formularea criteriilor de calificare si selecţie;
 7. L. 50/1991 - privind autorizarea executării lucrărilorde construcţii, actualizată.

DOSARUL DE CONCURS
 
a) Cerere de înscriere la concurs adresatã conducãtorului S.P.A.U.I.P.S.;
b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestã identitatea, potrivit legii, dupã caz;
c) Copiile documentelor care sã ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestã efectuarea unor specializãri, copiile documentelor care atestã îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) O adeverinţã care sã ateste vechimea în muncã, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale care sã-l facã incompatibil cu funcţia pentru care candideazã;
f) Adeverinţã medicalã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare eliberatã cu cel mult 6 luni anterior derulãrii concursului de cãtre medicul de familie al candidatului sau de cãtre unitãţile sanitare abilitate;
g) Curriculum vitae.

    Adeverinţa care atestã starea de sãnãtate conţine, în clar, numãrul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sãnãtãţii.
    În cazul documentului prevãzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pânã la data desfãşurãrii primei probe a concursului.
    Actele prevãzute la lit. b), c) vor fi prezentate şi în original în vederea verificãrii conformitãţii copiilor cu acestea.
      Tipul probelor de concurs: probă scrisă şi interviu.
 
    Concursul se va desfăşura la sediul Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat Sibiu, din Sibiu, str. Turnului nr. 4, astfel:
      - proba eliminatorie - verificarea abilităţilor de lucru cu calculatorul (word, excel)  în data de 19.01.2015 ora 12:00;
      - proba scrisă în data de 20.01.2015, ora 10:00;
      - interviu în data de 22.01.2015, ora 10:00.
 
    Dosarele de concurs se vor depune până la data de 12.01.2015, ora 16,00 la sediul  Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat Sibiu, din Sibiu, str. Turnului nr. 4.
   Relaţiile se pot obţine de la sediul Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat Sibiu, din Sibiu, str. Turnului nr. 4, telefon 0269/210432 int. 105 sau pe pagina de internet.
Serviciul Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat (S.P.A.U.I.P.S) anunţă organizarea unui concurs de ocupare a
   - unui post de inspector de specialitate gradul I din cadrul Biroului Financiar - Contabil al Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat Sibiu, pe perioadă nedeterminată.
  
    Nivelul postului: personal contractual vacant.
    Condiţii de ocupare a postului:

   
    Condiţii generale:
a) are cetãţenia românã, cetãţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba românã, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimã reglementatã de prevederile legale;
d) are capacitate deplinã de exerciţiu;
e) are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care candideazã, atestatã pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitãţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvârşirea unei infracţiuni contra umanitãţii, contra statului ori contra autoritãţii, de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care împiedicã înfãptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni sãvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilã cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

     Condiţii specifice:
 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, specialitatea ştiinţe economice;
 • o vechime de minim 4 ani în specialitatea studiilor;
 • cunoştinţe avansate de calculator.

      BIBLIOGRAFIA:
 1. Legea 82/1991 a contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare,
 2. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
 4. OUG 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în 2014 precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată şi completată prin Legea 28/2014;
 5. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autorităţile şi entităţile publice;
 6. OMFP 1917/2006 privind planului de conturi din instituţiile publice, cu le si completările ulterioare,
 7. OMF nr.1954/2005 pentru aprobarea clasificaţiei indicatorilor privind finanţele  publice, cu modificările și completările uletrioare,
 8. OMFP 3512/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de întocmire şi utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie care nu au regim special privind activitatea financiar-contabilă, precum şi a modelelor acestora,
 9. HG 2139/2004 pentru aprobarea clasificaţiei şi a duratelor normale de funcţionare a mijloacelor fixe;
 10. OMFP 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privnd angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale,
 11. OMFP 2861/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea  şi efectuarea inventarierii patrimoniului;
 12. HG 841/1995 pentru aprobarea Normelor metodologice privind transferul bunurilor între instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 13. O.G. 119/1999 - republicată în 2003, cu modificările şi completările ulterioare privind organizarea controlului financiar preventiv şi controlul intern,
 14. OMFP 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv.

DOSARUL DE CONCURS
 
a) Cerere de înscriere la concurs adresatã conducãtorului S.P.A.U.I.P.S.;
b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestã identitatea, potrivit legii, dupã caz;
c) Copiile documentelor care sã ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestã efectuarea unor specializãri, copiile documentelor care atestã îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) O adeverinţã care sã ateste vechimea în muncã, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale care sã-l facã incompatibil cu funcţia pentru care candideazã;
f) Adeverinţã medicalã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare eliberatã cu cel mult 6 luni anterior derulãrii concursului de cãtre medicul de familie al candidatului sau de cãtre unitãţile sanitare abilitate;
g) Curriculum vitae.

   Adeverinţa care atestã starea de sãnãtate conţine, în clar, numãrul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sãnãtãţii.
   În cazul documentului prevãzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pânã la data desfãşurãrii primei probe a concursului.
   Actele prevãzute la lit. b), c) vor fi prezentate şi în original în vederea verificãrii conformitãţii copiilor cu acestea.
    
  Concursul se va desfăşura la sediul Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat Sibiu, din Sibiu, str. Turnului nr. 4, astfel:
    - proba eliminatorie - verificarea abilităţilor de lucru cu calculatorul (word, excel) în data de 19.01.2015  ora 12:00;
     - proba scrisă în data de 21.01.2015, ora 10:00;
     - interviu în data de 23.01.2015, ora 10:00.
 
    Dosarele de concurs se vor depune până la data de 12.01.2015, ora 16,00 la sediul  Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat Sibiu, din Sibiu, str. Turnului nr. 4.
  Relaţiile se pot obţine de la sediul Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat Sibiu, din Sibiu, str. Turnului nr. 4, telefon 0269/210432 int. 105 sau pe pagina de internet.

10 Nov, 2014

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA ANUNŢĂ concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante și temporar vacante din cadrul serviciului
 a) În cadrul Biroului Venit Minim Garantat:
       - 1 post temporar vacant de inspector tr.IA (cu atribuții de gestionare a ajutoarelor alimentare)
 
      Condiţii:
 • studii medii
 • vechime în muncă: min.7 ani (activitatea de gestionare a bunurilor constituie un avantaj)
      Bibliografia aferentă postului pentru care se organizează concurs
 1. Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 (*actualizata*) - privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice**)
 2. Hotărârea Guvernului nr.799/2014 privind implementarea Programului operațional Ajutorarea persoanelor    defavorizate.
      - 5 posturi temporar vacante de manipulant bunuri tr.II
     
      Condiţii:
 • studii generale
 • vechime în muncă: min.1 an                       
      Probă practică.        
 
 b) În cadrul Centrului de zi ”Caleidoscop”:
      - 2 posturi vacante de psihopedagog debutant
 
      Condiţii:
 • studii superioare în psihologie
      Bibliografia aferentă postului pentru care se organizează concurs
 1. Ordinul nr.25/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu dizabilitati, emis de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei-Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie.
 2. Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicată.
 4. Legea 257/2013 pentru modificarea si completarea legii 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului.
 5. Autismul infantil. Structuri psihopatologice si terapie complexa, Cristina Muresan, Presa Universitara Clujeana, 2007
      - 1 post vacant de kinetoterapeut debutant
 
      Condiţii:
 • studii superioare în kinetoterapie
      Bibliografia aferentă postului pentru care se organizează concurs
 1. Ordinul nr.25/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu dizabilitati, emis de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei-Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie.
 2. Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicată.
 4. Legea 257/2013 pentru modificarea si completarea legii 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului.
 5.  Bazele generale ale kinetoterapiei - Prof.Mârza Dănilă Doina, ed.Alma Mater Bacău, 2012.   
 c) În cadrul Biroului Protecția Copilului:
       - 1 post vacant de inspector de specialitate grad II
 
      Condiţii:
 • studii superioare în psihologie
 • vechime în specialitate: min.1 an 
Bibliografia aferentă postului pentru care se organizează concurs
 1. Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată.
 2. Legea nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu modificările si completările ulterioare.
 3. Ordinul nr.286 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea Planului de servicii si a Normelor metodologice privind intocmirea Planului individualizat de protectie.
 4. Ordinul nr. 288 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protectiei drepturilor copilului.
 5. Ordinul nr.219/2006 privind activităţile de identificare, intervenţie şi monitorizare a copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia se află la muncă în străinătate cu modificările și completările ulterioare.
 6. Tratat de psihopatologia copilului de Daniel Marcelli - Editura Fundației Generația 2003
                      Cap. 3 -  Examinarea copilului
                      Cap.21 - Strees și traumatism. Factori de risc și tulburări reactive sau de adaptare
                      Cap.22 - Copilul în familia sa
                      Cap.23 - Copilul și școala
                      Cap.26 - Copilul de protejat. Protecția copilului: structuri medico-sociale

 d) În cadrul Biroului Resurse Umane, Administrativ:
      - 1 post vacant de inspector tr.IA
 
      Condiţii:
 • studii medii
 • vechime în muncă: min.7 ani
 • cunoștințe operare calculator
      Bibliografia aferentă postului pentru care se organizează concurs
 1. Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale.

Documente necesare înscrierii la concurs:
 
a) Cerere de înscriere la concurs;
b) Curriculum vitae     
c) Actul de identitate, în original şi în copie;
d) Diplomele de studii şi alte acte care atestã efectuarea specializãrilor cerute, în original şi în copie;
e) Original şi copie de pe documentele care atestã vechimea în muncã: carnet de muncã, adeverinţe de vechime în muncă;
f) Adeverinţã medicalã de la medicul de familie, din care sã rezulte cã cel în cauzã este apt pentru a presta munca pentru care solicitã angajarea (pentru posturile temporar vacante de manipulant bunuri tr.II să se menționeze dacă este apt pentru activități fizice brute);
g) Cazierul judiciar;
h) Recomandare de la ultimul loc de muncã sau copie de pe fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale din anul anterior, după caz;
Dupã verificarea conformitãţii copiei, originalul se returneazã, pentru fiecare document în parte.

   Dosarele de înscriere la concurs se depun până în data de 21.11.2014 - ora 12:00, la sediul Serviciului Public de Asistenţă Socială Sibiu, Bd. Victoriei, nr.1-3, Biroul Resurse Umane, Administrativ -  cam. 4, de luni până joi între orele 8:00 - 15:00 şi vineri între orele 8:00 - 12:00.
            
   Procesul verbal de selecţie a dosarelor în vederea participării la concurs va fi afişat în data de 25.11.2014, la sediul serviciului.
   Proba scrisă/proba practică pentru ocuparea posturilor vacante și temporar vacante va avea loc în data de 22.12.2014, ora 10:00 la sediul Serviciului Public de Asistenţă Socială, din Bd. Victoriei, nr.1-3.
   Candidaţii care obţin minimum 50 de puncte la proba scrisă/practică, vor susţine interviul la data anunțată odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă, la sediul Serviciului Public de Asistenţă Socială, din Bd. Victoriei, nr.1-3.
 
   Persoană de contact din cadrul Biroul Resurse Umane, Administrativ -  cam.4, tel. 0269/208930 – d-na Mănesa Irina.
.
© 2002 - 2010Primăria Municipiului Sibiu - Design by MB Solutions, All Rights Reserved!