stema orasului .
A+A
home . primaria consiliul . informatii . afaceri . despre sibiu . turism
job

INFORMATII PUBLICE

link Declaratii de avere
link Formulare online
link Acte necesare
link Anunturi publice
link Dispozitiile primarului
link

Buget si Executie
bugetara

link Rapoarte
link Somatii
link Angajari
link Stirile primariei
link TAXE si IMPOZITE
 

LOCURI DE MUNCA

29 Aug, 2014

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA ANUNŢĂ examen de promovare a unor angajați din cadrul serviciului
  În cadrul Biroului Protecție Specială: - 1 post de inspector grad IA (SSD)
           Condiţii de participare:  - calificativul "foarte bine" obținut cel puţin de două ori în ultimii 3 ani.
              
  În cadrul Centrului care acordă servicii de îngrijire și asistență la domiciliu: - 1 post de asistent social practicant (S)
           Condiţii de participare: - absolvire învățământ superior de lungă durată specializare asistență socială;
                                                   - aviz de liberă practică.

           Documente necesare înscrierii la examen:
            - cerere de înscriere la examen.

           Bibliografia aferentă postului pentru care se organizează examen de promovare
 
   În cadrul Biroului Protecție Specială: - 1 post de inspector grad IA (SSD)
 
1. Inițiere în tehnoredactare, Elvira Nicoleta Bîzdoacă și Nicu George Bîzdoacă, Ed.Arves 2005,  Craiova.
2. Să învățăm Word și Excel pas cu pas, Simona Petrescu și Marcel Andrei Homorodean, Ed. Niculescu, București, 2007.

           Bibliografia aferentă postului pentru care se organizează examen de promovare
 
  În cadrul Centrului care acordă servicii de îngrijire și asistență la domiciliu: - 1 post de asistent social practicant (S)
 
1. Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;
2. Legea nr.17/2000 - privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. H.G. nr.886/2000 - privind aprobarea Grilei naţionale de evaluare a persoanelor vârstnice;
4. H.G. nr.1021/2000 - privind aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere in căminele pentru persoane vârstnice cu modificările şi completările ulterioare;
5. H.G. nr. 412/2003 - pentru aprobarea Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea  unităţilor de asistenţă medico-sociale;
6. Instrucţiuni nr.507/07.08.2003 de aplicare a Normelor metodologice privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea  untăţilor de asistenţă medico-sociale, aprobate prin H.G. nr.412/2003;
7. Ordinul nr.491/2003 al ministrului sănătăţii şi familiei şi ministrului muncii şi solidarităţii sociale privind aprobarea Grilei de evaluare medico-socială a persoanelor care se internează în unităţi de asistenţă medico-sociale.

    Cererile de înscriere la examenul de promovare se depun până în data de 03.09.2014, la sediul Serviciului Public de Asistenţă Socială Sibiu, Bd. Victoriei, nr.1-3, Biroul Resurse Umane, Administrativ -  cam. 4, de luni până joi între orele 8:00-15:00 şi vineri între orele 8:00-12:00.
    Pentru postul de inspector grad IA (SSD) examenul de promovare constă în susţinerea unei probe scrise și a unei probe practice (testare informatică).
    Pentru postul de asistent social practicant (S) examenul de promovare constă în susținerea unei probe scrise şi interviu.
    Proba scrisă se va susţine în data de 09.09.2014, ora 10:00 la sediul Serviciului Public de Asistenţă Socială Sibiu, din Bd.Victoriei, nr.1-3.
    Punctajul minim de promovare este 50 de puncte. Interviul va avea loc la data anunțată odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă.

26 Aug, 2014

Serviciul Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat (S.P.A.U.I.P.S) anunţă organizarea unui concurs de ocupare a
- unui post de inspector de specialitate gradul IA din cadrul Biroului Financiar - Contabil al Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat Sibiu, pe perioadă nedeterminată.
   Nivelul postului: personal contractual vacant.

  Condiţii de ocupare a postului:
   
   Condiţii generale:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

  Condiţii specifice:
 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, specialitatea ştiinţe economice;
 • o vechime de minim 7 ani în specialitatea studiilor;
 • cunoştinţe avansate de calculator.
 
   BIBLIOGRAFIA:
 
1. Legea 82/1991 a contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare,
2. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
4. OUG 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în 2014 precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată şi completată prin Legea 28/2014;
5. Legea nr. 1/2011 -  a educaţiei naţionale,
6. Lege 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare,
7. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autorităţile şi entităţile publice;
8. OMFP 1917/2006 privind planului de conturi din instituţiile publice, cu le si completările ulterioare,
9. OMF nr.1954/2005 pentru aprobarea clasificaţiei indicatorilor privind finanţele  publice, cu modificările și completările uletrioare,
10. OMFP 3512/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de întocmire şi utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie care nu au regim special privind activitatea financiar-contabilă, precum şi a modelelor acestora,
11. HG 2139/2004 pentru aprobarea clasificaţiei şi a duratelor normale de funcţionare a mijloacelor fixe;
12. OMFP 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privnd angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale,
13. OMFP 2861/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea  şi efectuarea inventarierii patrimoniului;
14. HG 841/1995 pentru aprobarea Normelor metodologice privind transferul bunurilor între instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
15. O.U.G. 34/2006 - privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, cu modificările și completările ulterioare,
16. H.G. nr. 925/2006 - pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea  contractelor de achiziţie publică, cu modificările și completările ulterioare,
17. O.G. 119/1999 - republicată în 2003, cu modificările şi completările ulterioare privind organizarea controlului financiar preventiv şi controlul intern,
18. OMFP 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv.
 

DOSARUL DE CONCURS
 
a) Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului S.P.A.U.I.P.S.;
b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) O adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 f) Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) Curriculum vitae.

    Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
    În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
    Actele prevăzute la lit. b), c) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
    
   Concursul se va desfăşura la sediul Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat Sibiu, din Sibiu, str. Turnului nr. 4, astfel:
    - proba eliminatorie - verificarea abilităţilor de lucru cu calculatorul (word, excel) în data de 03.10.2014  ora 11:00;
    - proba scrisă în data de 06.10.2014, ora 11:00;
    - interviu în data de 09.10.2014, ora 11:00.
   Dosarele de concurs se vor depune până la data de 25.09.2014, ora 16:00 la sediul  Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat Sibiu, din Sibiu, str. Turnului nr. 4.
  Relaţiile se pot obţine de la sediul Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat Sibiu, din Sibiu, str. Turnului nr. 4, telefon 0269/210432 int. 105 sau pe pagina de internet.

19 Aug, 2014

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA ANUNŢĂ Concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante și temporar vacante din cadrul serviciului
   a) În cadrul Centrului de zi "CALEIDOSCOP":
                
               -  1 post vacant de kinetoterapeut principal
                          Condiţii: - studii superioare în kinetoterapie
                                          - vechime în specialitate: min. 4 ani

   Bibliografia aferentă postului pentru care se organizează concurs
 
1. Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicată.
2. Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Ordinul nr. 24/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi, emis de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei-Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie.
4. Ordinul nr.25/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu dizabilitati, emis de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei-Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie.
5. Ordinul 288/2006 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protectiei drepturilor copilului.
6. Nicolae Robănescu - Reeducarea neuromotorie, recuperare funcțională și readaptare, Editura Medicală, București 2001

               - 2 posturi vacante de pedagog de recuperare principal           
                         Condiţii: - studii postliceale de specialitate
                                         - vechime în muncă: min.4 ani

    Bibliografia aferentă postului pentru care se organizează concurs
 
1. Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicată.
2. Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Ordinul nr. 24/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi, emis de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei-Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie
4. Ordinul nr.25/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu dizabilitati, emis de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei-Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie.
5. Autismul infantil. Structuri psihopatologice si terapie complexa, Cristina Muresan, Presa Universitara Clujeana, 2007

  b) În cadrul Biroului Protecția Copilului:

              - 1 post vacant de inspector de specialitate grad I
                         Condiţii:  - studii superioare în psihologie
                                          - vechime în specialitatea studiilor: min.4 ani

   Bibliografia aferentă postului pentru care se organizează concurs
 
1. Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată.
2. Legea nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu modificările si completările ulterioare.
3. Ordinul nr.286 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea Planului de servicii si a Normelor metodologice privind intocmirea Planului individualizat de protectie.
4. Ordinul nr. 288 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protectiei drepturilor copilului.
5. Ordinul nr.219/2006 privind activităţile de identificare, intervenţie şi monitorizare a copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia se află la muncă în străinătate cu modificările și completările ulterioare.
6. Tratat de psihopatologia copilului de Daniel Marcelli - Editura Fundației Generația 2003
Cap. 3 -  Examinarea copilului
Cap.21 - Strees și traumatism. Factori de risc și tulburări reactive sau de adaptare
Cap.22 - Copilul în familia sa
Cap.23 - Copilul și școala
Cap.26 - Copilul de protejat. Protecția copilului: structuri medico-sociale

                - 1 post temporar vacant de inspector de specialitate grad II
                          Condiţii:  - studii superioare în asistenţă socială
                                           - vechime în specialitatea studiilor: min.1 an

    Bibliografia aferentă postului pentru care se organizează concurs
 
1. Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale.
2. Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată.
3. Ordinul nr.286 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea Planului de servicii si a Normelor metodologice privind intocmirea Planului individualizat de protectie.
4. Ordinul nr. 288 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protectiei drepturilor copilului.
5. Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, Cap. II - "Întocmirea actelor de stare civilă",
    Secţiunea I  "Întocmirea actului de naştere", cu modificările si completările ulterioare.
6. Ordinul nr.219/2006 privind activităţile de identificare, intervenţie şi monitorizare a copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia se află la muncă în străinătate.
7. Legea nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

  c) În cadrul Biroului Protecţie Specială:
 
                - 1 post temporar vacant de inspector de specialitate grad I
                        Condiţii:  - studii superioare în asistenţă socială
                                         - vechime în specialitatea studiilor: min.4 ani

    Bibliografia aferentă postului pentru care se organizează concurs
 
1. Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale.
2. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Hotărârea nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările si completările ulterioare.
4. Hotărârea Guvernului nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.
5. Ordin nr. 319/2007 privind aprobarea Tematicii instruirii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav.
6. Ordin nr. 2272/2013 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, coroborate cu cele ale art. 77 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

  d) În cadrul Biroului Venit Minim Garantat:
 
               - 1 post temporar vacant de inspector de specialitate grad II
                       Condiţii:  - studii superioare juridice/asistenţă socială
                                        - vechime în specialitatea studiilor: min.1 an

    Bibliografia aferentă postului pentru care se organizează concurs
 
1. Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale.
2. Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.
3. H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001  privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.
4. Legea nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social.
5. O.U.G 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificarile si completarile ulterioare.
6. H.G. nr. nr.920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
7. H.G nr.1.488/2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acorda elevilor in cadrul Programului national de protectie sociala "Bani de liceu", cu modificarile si completarile ulterioare.
8. ORDIN nr.4.839/2004 privind criteriile specifice si metodologia de acordare a sprijinului financiar in cadrul Programului national de  protectie sociala "Bani de liceu", cu modificarile si completarile ulterioare.
9. Legea nr.269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare, cu modificarile si completarile ulterioare.
10. H.G. nr.1.294/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr.269/2004  privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare.

Documente necesare înscrierii la concurs:
 
a) Cerere de înscriere la concurs;
b) Curriculum vitae     
c) Actul de identitate, în original şi în copie;
d) Diplomele de studii şi alte acte care atestă efectuarea specializărilor cerute, în original şi în copie;
e) Original şi copie de pe documentele care atestă vechimea în muncă: carnet de muncă, adeverinţe de vechime în muncă;
f) Adeverinţă medicală de la medicul de familie, din care să rezulte că cel în cauză este apt pentru a presta munca pentru care solicită angajarea;
g) Cazierul judiciar;
h) Recomandare de la ultimul loc de muncă sau copie de pe fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale din anul anterior, după caz;
    După verificarea conformităţii copiei, originalul se returnează, pentru fiecare document în parte.

   Dosarele de înscriere la concurs se depun până în data de 01.09.2014 - ora 12:00, la sediul Serviciului Public de Asistenţă Socială Sibiu, Bd. Victoriei, nr.1-3, Biroul Resurse Umane, Administrativ -  cam. 4, de luni până joi între orele 8:00-15:00 şi vineri între orele 8:00-12:00.
   Procesul verbal de selecţie a dosarelor în vederea participării la concurs va fi afişat în data de 03.09.2014, ora 12:00 la sediul serviciului.
   Proba scrisă pentru ocuparea posturilor vacante va avea loc în data de 29.09.2014, ora 10:00 la sediul Serviciului Public de Asistenţă Socială, din Bd. Victoriei, nr.1-3.
   Candidaţii care obţin minimum 50 de puncte la proba scrisă, vor susţine interviul la data anunțată odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă, la sediul Serviciului Public de Asistenţă Socială, din Bd. Victoriei, nr.1-3.
   Persoană de contact din cadrul Biroul Resurse Umane, Administrativ -  cam.4, tel. 0269/208930 - d-na Mănesa Irina.

18 Aug, 2014

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU cu sediul în Sibiu, Samuel Brukenthal nr. 2 Anunţă concurs pentru ocuparea postului de:
 CONSILIER SUPERIOR la Serviciul resurse umane, pregătire profesională şi secretariat
        
   Condiţii: 
 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea sociologie sau psihologie
 • vechime în specialitate : minim 9 ani
 • cunoştinţe de operare  pe calculator - nivel mediu
    Bibliografia:
 
1. Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
2. Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată
3. Legea nr. 7/2004, privind codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare
4. Legea nr.284/2010, privind salarizarea unitară a personală a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare
5. Legea nr.53/2003, Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare
6. O.G.nr.158/2005, privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare
7. H.G.nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare
8. H.G.nr.1344/2007, privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, cu modificările şi completările ulterioare
9. OMF nr.946/2005, privind aprobarea codului controlului intern managerial, republicat
10. Legea nr.263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare
 
    Actele normative mai sus menţionate vor fi actualizate în funcţie de toate modificările intervenite până la data organizării concursului.

    Proba scrisă a concursului se va desfăşura în data de 17.09.2014, ora 10:00,  la Primăria Municipiului Sibiu, str. Samuel Brukenthal nr. 2, cam. 203. Interviul va avea loc în data de 19.09.2014, ora 10:00, la sediul Primăriei Municipiului Sibiu.
    Inscrierile se fac în perioada 18.08. -  08.09.2014, astfel : luni – joi : 8.30 -15.30; vineri : 8.30 -12.30.                
                 
 
DOSARUL  DE  CONCURS:
 
1. Formularul de înscriere tip şi CV (Descarcati Formularul de înscriere tip şi Curriculum Vitae )
2. Copia actului de identitate
3. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
4. Copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, şi/sau în specialitatea studiilor
5. Cazierul judiciar
6. Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
7. Declaraţia pe proprie răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică

    Copiile de pe actele menţionate se prezintă însoţite de documentele originale sau în copii legalizate

07 Aug, 2014

Căminul pentru Persoane Vârstnice Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. George Coşbuc, nr.20,anunţă concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante:
- 1 post infirmiera
                
     Condiţii:
 • studii: minim 10 clase
 • vechime în muncă - minim 5 ani
 • abilitati de comunicare cu persoanele varstnice
     Bibliografie:
 • Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Codul etic al personalului care lucrează în unităţi de asistenţă socială.
- 2 posturi ingrijitoare de curatenie
        
     Condiţii:
 • studii: minim 8 clase
 • vechime în muncă - minim 3 ani
 • abilitati de comunicare cu persoanele varstnice
     Bibliografie:
 • Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Codul etic al personalului care lucrează în unităţi de asistenţă socială
 - 1 post muncitor calificat III - instalator
 - 1 post muncitor calificat IV - electrician

 
     Condiţii:
 • studii: minim 10 clase
 • vechime in munca : minim 5 ani
 • certificat de calificare in meserie                                    
     Bibliografie:
 • Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Codul etic al personalului care lucrează în unităţi de asistenţă socială
 
Dosarul de concurs va cuprinde:   
 
 • Cerere de înscriere
 • Copie carte de muncă şi după caz adeverinţă cu vechimea în muncă după Registrul General de Evidenţă a Salariaţiilor
 • Copie buletin de identitate
 • Copie diplomă studii
 • Curriculum vitae
 • Cazier judiciar
 • Adeverinţă medicală
 • Recomandare de la ultimul loc de muncă
 • Dosar cu sina
   Proba scisa : 25.09.2014, ora 10:00
 
   Interviu : 25.09.2014, ora 13:00
 
   Copiile de pe actele menţionate se prezintă însoţite de documentele originale sau în copii legalizate  
   Dosarele se depun până în data de  24.09.2014, ora 12:00 la sediul instituţiei din str.George Coşbuc, nr. 20.
    Informaţii la telefon 0269/ 213423.

05 Aug, 2014

Căminul pentru Persoane Vârstnice Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. George Coşbuc, nr.20,anunţă concurs în data de 15.09.2014 pentru ocuparea unui post de infirmiera pe perioadă nedeterminată.
   Condiţii de participare:
 • Studii: minim 10 clase
 • Vechime în muncă - minim 5 ani
 • Abilitati de comunicare cu persoanele varstnice
  
   Bibliografie:
 • Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Codul etic al personalului care lucrează în unităţi de asistenţă socială.

Dosarul de concurs va cuprinde:   
 
 • Cerere de înscriere
 • Copie carte de muncă şi după caz adeverinţă cu vechimea în muncă după Registrul General de Evidenţă a Salariaţiilor
 • Copie buletin de identitate
 • Copie diplomă studii
 • Curriculum vitae
 • Cazier judiciar
 • Adeverinţă medicală
 • Recomandare de la ultimul loc de muncă
 • Dosar cu sina  
   Proba scisa : 15.09.2014, ora 10:00
     
   Interviu : 15.09.2014, ora 13:00
  
   Copiile de pe actele menţionate se prezintă însoţite de documentele originale sau în copii legalizate. 
   Dosarele se depun până în data de  14.09.2014, ora 12:00 la sediul instituţiei din str.George Coşbuc, nr. 20.
   Informaţii la telefon 0269/ 213423
.      
.
© 2002 - 2010Primăria Municipiului Sibiu - Design by MB Solutions, All Rights Reserved!