stema orasului .
A+A
home . primaria consiliul . informatii . afaceri . despre sibiu . turism
primaria

CONSILIUL LOCAL

link Componenta
link Proiecte de hotarâri supuse aprobarii
link Proiecte de hotarâri supuse dezbaterii publice
link Hotarârile C. L. Sibiu
link Minutele sedintelor
Consiliului Local
link Procesele verbale ale sedintelor C. L. Sibiu
 

PROCESE VERBALE

Inapoi

PROCES – VERBAL Încheiat astăzi, 27.03.2008 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Şedinţa începe la ora 14,00.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a fost convocat în scris în temeiul art.39 alin.3 şi alin.8 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată, completată şi republicată.
Din partea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, a serviciilor publice, instituţiilor publice şi societăţilor comerciale subordonate Consiliului Local participă: dl. primar Klaus Werner Iohannis, dl. viceprimar Eugen Ciorugă, dl. viceprimar Virgil Popa, dl. secretar Dorin Ilie Nistor, d-na Mihăilescu Gabriela, d-na Bândescu Viorica, dl. Frăţilă Nicolae, d-na Haşu Mariana, d-na Simona Brylynskei, d-na Liliana Ordean, d-ra Bica Cristina, dl. Adrian Bucura, dl. Marius Horvath, d-ra Carmen Câmpean, dl. Birţ Teodor, d-na Pop Simona, dl. Părăian Tiberiu, d-na Roman Voichiţa, dl. Negrita Traian, dl. Frântu Gheorghe, dl. Bebeşelea Constantin, d-na Mînzat Ana, dl. Chirea Gheorghe, dl. Creţu Ilie, dl. Aldea Gheorghe, dl. Vlăduţ Vladimir, d-na Rotaru Cornelia, dl. Lazăr Gheorghe, dl. Banciu Ioan, dl. Grădinaru Emil, dl. Adrian Popa, d-na Slavu Nicoleta, d-ra Voina Daniela.
Dl. primar Klaus Werner Iohannis: Avem mulţi musafiri astăzi. Puteţi să staţi înăuntru. Domnu Roşu, vedeţi puţin, fiindcă se apropie alegerile vin grupuri numeroase şi multe, să vină reprezentanţi din fiecare grup, deci să fie şi cetăţeni din cartier, şi taximetrişti, şi sindicalişti din învăţământ şi care mai sunt să vină toţi prin reprezentanţi că altfel nu putem .. Sărut mâna, bună ziua. Bine aţi venit la  şedinţa ordinară a consiliului local. Avem astăzi mulţi musafiri, mulţi cetăţeni care au venit să asiste. Bine aţi venit, mă bucur că v-aţi prezentat să asistaţi la dezbaterea problemelor municipiului Sibiu. Înainte să deschid şedinţa, sunt în sală reprezentanţii tuturor grupurilor care au vrut să se facă auzite astăzi ? Şi de pe Aleea Turnu Roşu, şi taximetrişti şi sindicalişti şi alţii ? Cine sunt oamenii de afară care zic că nu au voie să intre ?
Dl. Roşu (Serv. public de Poliţie Comunitară): De la Sindicatul învăţământului.
Dl. primar Klaus Werner Iohannis: Este cineva de la Sindicat în sală ? Deci sunteţi. Puteţi să-i asiguraţi că sunteţi bine reprezentaţi. Vă mulţumesc. În temeiul art.39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, s-a convocat Consiliul Local al Municipiului Sibiu în şedinţă ordinară. Din numărul total de 23 de consilieri sunt prezenţi 21 (absenti: d-na cons. Ionescu-Liehn Rose Marie, d-na cons. Man Otilia). Întrucât consiliul este legal constituit, în conformitate cu art.41 din aceeaşi lege declar şedinţa deschisă şi o rog pe d-na consilier Marga Grau să preia conducerea lucrărilor şedinţei. Doamna preşedinte, aveţi cuvântul. 
D-na cons. Grau Marga: Domnule primar, doamnelor şi domnilor consilieri, doamnelor şi domnilor invitaţi, vă mulţumesc pentru încrederea acordată. Conform Regulamentului de funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu se va intona imnul de stat. În conformitate cu dispoziţiile art. 42 alin.5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, îl rog pe dl. secretar Dorin Nistor să supună la vot procesul – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 28.02.2008.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Doamnelor şi domnilor consilieri supun aprobării d-voastră procesul – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 28.02.2008. Cine este pentru ? Cine este împotrivă ? Abţineri ? Vă mulţumesc. Procesul-verbal a fost adoptat în unanimitate.
D-na cons. Grau Marga: Supun aprobării d-voastră proiectul ordinii de zi propus de domnul primar Klaus Werner Iohannis.
Dl. primar Klaus Werner Iohannis: Dacă-mi permiteţi, vreau să vă supun atenţiei un punct de pe ordinea de zi suplimentară. Este vorba despre un subiect foarte important şi anume lista tinerilor care vor putea să primească locuinţă de tineret. Am rugat pe cei din comisie să încerce să finalizeze materialul în timp util şi vreau să le mulţumesc fiindcă s-au străduit şi au reuşit să întocmească acest raport, raport pe care vi-l supune comisia atenţiei d-voastră şi când o să ajungem la acest punct o să vă spun şi de ce trebuie să venim aşa şi nu sub formă de hotărâre iniţiată, când ajungem la acest punct, bineînţeles în ideea în care acceptaţi acest punct. V-aş ruga să votaţi inclusiv cu cea suplimentară.
D-na cons. Grau Marga: Deci, supun aprobării d-voastră ordinea de zi, inclusiv ordinea de zi suplimentară. Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Abţineri ? Mulţumesc.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Adoptată în unanimitate.
D-na cons. Grau Marga: Trecem la aprobarea proiectelor.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de atestare a persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de administrator de imobile
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Mulţumesc.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Adoptat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 68/2008 privind aprobarea Regulamentului de atestare a persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de administrator de imobile, cu unanimitate de voturi

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind ocuparea temporară a domeniului public şi privat al municipiului Sibiu în vederea amplasării de terase sezoniere
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Păreri ?
D-na cons. Krech Gertrud: Aş dori să fac o propunere, şi anume ca sancţiunile prevăzute la art.14 din acest regulament să se aplice şi pentru abaterile de la obligaţiile prevăzute la art.12.
D-na cons. Grau Marga: Vă mulţumesc. Mai este o părere. Poftiţi.
D-na cons. Sava Livia: Domnule primar, doamna preşedinte, stimaţi colegi, deşi a primit aviz favorabil în forma în care ne-a fost prezentată în comisie, citind cu foarte multă atenţie încă o dată şi luând în condiderare şi solicitările celor care vor aduce un venit la bugetul local prin închirierea acestor spaţii pe domeniul public pentru terase v-aş propune să modificăm ora de la 22 la 23, ţinând cont şi de faptul că totuşi este vară şi majoritatea oamenilor care lucrează în genere ies pe centru cam după orele 21, chiar şi 22. Bănuim că vor fi şi anul acesta manifestaţii şi multe acţiuni pe centru şi lumea cred că e bine să beneficieze încă de o oră de stat în aer liber şi în zona centrală a oraşului. Mulţumesc.
Dl. primar Klaus Werner Iohannis: Da, cred că se pot accepta unele amendamente.
D-na cons. Grau Marga: Deci supun la vot inclusiv cu propunerea d-nei consilier.
D-nul cons. Josza Benjamin: Propun să le supuneţi la vot separat, fiindcă dacă eşti de acord cu prima propunere, nu trebuie să fii de acord şi cu a doua şi atunci ce votez ? Fiindcă, de exemplu, eu personal nu sunt de acord cu ora aceasta ţinând cont că acolo locuiesc oameni care ar fi deranjaţi.
D-na cons. Sava Livia: Sunt prevăzute în hotărâre sancţiuni pentru cei care nu respectă regulamentul aşa cum îl aprobăm cu aceste amendamente, de asta mi-am permis.
D-na cons. Grau Marga: Deci, prima dată supun la vot cu propunerea d-nei consilier Krech referitoare la extinderea sancţiunilor la alte probleme şi a doua oară supun la vot propunerea d-nei consilier Sava. Deci, supun la vot cine este pentru prima ? (Unanimitate) Mulţumesc. Este cineva împotrivă ? Abţineri ? Acum supun la vot propunerea d-nei consilier de a se prelungi până la ora 23. Cine este pentru ? (16 voturi pentru). Cine este împotrivă ? 5 voturi împotrivă (dl. cons. Josza, dl. cons. Leopold, dl. cons. Niedermaier, d-na cons. Fritzmann, d-na cons. Nowak). Se abţine cineva ? Mulţumesc.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Cu ambele amendamente.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 69/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind ocuparea temporară a domeniului public şi privat al municipiului Sibiu în vederea amplasării de terase sezoniere

D-na cons. Grau Marga: Domnul primar mai doreşte să spună ceva.
Dl. primar Klaus Werner Iohannis: Urmează două proiecte care cred că mai necesită câteva runde de discuţii cu cei vizaţi. Este vorba de cele 2 proiecte care se referă la activitatea de taximetrie. Am primit o scrisoare de la Camera Naţională  a Taximetriştilor şi, în acelaşi timp, am primit o solicitare de la preşedintele comisiei de comerţ, dl. Hermann, de a permite o dezbatere mai aprofundată pe aceste două teme, drept pentru care retrag de pe ordinea de zi punctele 3 şi 4, lăsând astfel posibilitatea comisiei de comerţ şi a celor vizaţi să continue discuţiile până se găseşte cea mai bună formă pentru aceste acte normative. Mulţumesc.

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de transport în regim de taxi pe raza Municipiului Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de dispecerat la transporturile efectuate în regim de taxi pe raza Municipiului Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis

5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de transport în regim de închiriere pe raza Municipiului Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru  ? Este cineva împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Adoptat în unanimitate.
D-na cons. Grau Marga: Mulţumesc.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 70/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de transport în regim de închiriere pe raza Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi

6. Proiect de hotărâre privind completarea  Agendei cultural-sportive pe anul 2008
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Are şi un amendament pe care îl aveţi d-voastră. Sunt luări de cuvânt ? Nu. Cine este pentru  ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Adoptat în unanimitate.
D-na cons. Grau Marga: Mulţumesc.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 71/2008 privind completarea agendei cultural – sportive pe anul 2008, cu unanimitate de voturi

7. Proiect de hotărâre privind vânzarea unor locuinţe aparţinând fondului locativ al municipiului Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru  ? Împotrivă este cineva ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Adoptat în unanimitate.
D-na cons. Grau Marga: Mulţumesc.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 72/2008 privind vânzarea unor locuinţe aparţinând fondului locativ al municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi

8. Proiect de hotărâre privind asigurarea furnizării serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu persoanelor vîrstnice dependente
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Luări de cuvânt ? Cine este pentru  ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Adoptat în unanimitate.
D-na cons. Grau Marga: Mulţumesc.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 73/2008 privind asigurarea furnizării serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu persoanelor vârstnice dependente, cu unanimitate de voturi

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU „Construire imobil pentru birouri” în Sibiu, B-dul G-ral V.Milea nr. 17-21
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru  ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Adoptat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 74/2008 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ si RLU “Construire imobil pentru birouri”, in Sibiu, Bdul G-ral V.Milea nr.17-21, beneficiar Balosan Maria, cu unanimitate de voturi

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU „Construire locuinţe P+2E+M” în Sibiu, str. Lacul lui Binder fn
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru  ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Adoptat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 75/2008 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ si RLU “Construire locuinte P+2E+M”, in Sibiu str. Lacul lui Binder FN, beneficiari Albu Stefan si sotia, Sterp Vasile si sotia, Frasie Aurica si sotia, Dulau Aron si sotia, cu unanimitate de voturi

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU „Extindere intravilan în vederea construirii casa P+E+M” în Sibiu str. Deventer fn, Cartier Tineretului
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru  ? Este cineva împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Adoptat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 76/2008 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ si RLU “Extindere intravilan in vederea construirii casa P+E+M”, in Sibiu , str. Deventer FN, Cartier Tineretului, beneficiari VADAS IANOS si VADAS DANIELA, cu unanimitate de voturi

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei PUZ şi RLU „Construire sediu firma şi 8 apartamente S+P+4E în Sibiu, Şoseaua Alba –Iulia nr. 14
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Are un amendament, deci supun la vot cu amendament.
Dl. cons. Hans Klein: Amendamentul e numai numărul de casă.
D-na cons. Grau Marga: Da., se citeşte. Cine este pentru încă o dată ? Mulţumesc. Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Adoptat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 77/2008 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ si RLU” Construire sediu firma si 8 apartamente S+P+4E”, in Sibiu Sos. Alba Iulia 14, beneficiari Borghina Nicolae Ioan cu sotia, Bija Gheorghe cu sotia, cu unanimitate de voturi

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Construire imobil apartamentat P+2E+M în Sibiu str. Ion Albabei nr.16
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Este un amendament, deci supun la vot cu amendamentul propus: „parcare verde”. Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Adoptat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 78/2008 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Construire imobil apartamentat P+2E+M, in Sibiu, str. Ion Albabei nr. 16 benef. Mandeal Dumitru si Doina Valentina, cu unanimitate de voturi

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU – Construire imobile locuinţe P+2E+M în Sibiu str. Lungă nr.8
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Are 2 amendamente: Făcând abstracţie de fâşia neconstruibilă dintre locuinţe se propune construcţia să fie amplasată într-o formă care să elimine spaţiile între blocuri. Este şi schiţa respectivă şi vă puteţi edifica. Şi al doilea amendament este tot realizarea de parcări verzi.
Dl. cons. Hans Klein: Doar o specificare: ca să nu se arunce numai gunoaie.
Dl. cons. Stroie Ioan: Doamna preşedinte, avem aici o sesizare în legătură cu proiectul acesta. Poate cineva să ne explice şi nouă despre ce este vorba ? Nu e nici un reprezentant aici ?
O doamnă: Da, eu sunt, Ştefania Romaşcan – arhitect. Deci clădirea asta se află sub protecţia  unui monument care nu are aviz.
D-na cons. Grau Marga: Staţi puţin, cuvântul la sfârşitul şedinţei.
Dl. cons. Stroie Ioan: Da, dar noi aprobăm fără să vedem ce-i principal la un proiect ? Eu propun să-i daţi cuvântul acuma să vedem despre ce-i vorba.
Dl. primar: Nu avem nici o poziţie oficială de la Inspectoratul de Construcţii.
D-na cons. Grau Marga: Supun la vot cu cele 2 amendamente. Cine este pentru ? (17 voturi pentru). Cine este împotrivă ? Cine se abţine ? (4 abţineri: dl. cons. Stroie, dl. cons. Rascarache, d-na cons. Sîrghie, d-na cons. Krech). Deci s-a votat proiectul.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 79/2008 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ si RLU – Construire imobile locuinte P+2E+M in Sibiu, str. Lunga nr. 8, benef. Streza Vasile, cu 17 voturi „pentru”, 4 abţineri (dl. cons. Stroie, dl. cons. Rascarache, d-na cons. Sîrghie, d-na cons. Krech).

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD- Construire balcon sub amprenta balcoanelor de deasupra pentru creare acces din stradă în Sibiu, str. Hipodromului bl. T4 ap.2
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Adoptat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 80/2008 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Construire balcon sub amprenta balcoanelor de deasupra, pentru creare acces din strada, in Sibiu, str. Hipodromului bl. T4, ap. 2, benef. Ranfu Mircea si Minea Viorica Maria, cu unanimitate de voturi

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU – Desfiinţare construcţii existente, construire imobil S+P+2E+E retras în Sibiu, str. Dimitrie Anghel nr.16
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Are un amendament: etajul retras se va înlocui cu mansardă. Supun la vot cu amendamentul respectiv. Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Adoptat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 81/2008 privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,,PUZ şi RLU – DESFIINŢARE CONSTRUCŢII EXISTENTE, CONSTRUIRE IMOBIL S+P+2E+Mansardă” ÎN SIBIU, STRADA DIMITRIE ANGHEL, NR.16 Beneficiari: GHEORGHE IOAN şi soţia GHEORGHE ILEANA, cu unanimitate de voturi

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU – Construire casă P+E în Sibiu, str. Bucegi nr.10 B
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Aprobat de către comisie. Domnul Klemens.
Dl. cons. Klemens Kurt: O mică greşeală s-a strecurat aici. În raport citesc că cele 2 străzi la care se face referire în poziţionarea casei sunt vecine cu str. Bieltz, adică str. Bucegi şi Negoi sunt vecine cu str. E.A.Bieltz. Cred că e o greşeală, bănuiesc. Şi în al doilea rând tot aici e bine să ne punem la punct cu punctele cardinale, e nevoie să se ia o busolă să se vadă că limita din faţă nu este nord-est, ci este nord-vest. Se încurcă punctele cardinale. Nu stă bine într-un proiect. Vă rog să se repare aceste greşeli.
D-na cons. Grau Marga: Mulţumesc. Mai are cineva ceva de spus ? Supun la vot proiectul. Cine este pentru ? Mulţumesc. Se abţine cineva ? Împotrivă ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Adoptat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 82/2008  privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,,PUZ şi RLU – CONSTRUIRE CASĂ P+E” în SIBIU, STR. BUCEGI, nr. 10B beneficiari: SANDU PETRE şi SANDU GEORGETA LIVIA, cu unanimitate de voturi

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU „Bloc de locuinţe P+3E” în Sibiu str. Câmpului nr. 54
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Aprobat de către comisie. Vă supun la vot. Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Abţineri ? Mulţumesc.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Adoptat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 83/2008 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ si RLU “Bloc locuinte P+3E” in Sibiu str. Campului nr. 54, beneficiari Dendiu Ioan  si Dendiu Rodica, cu unanimitate de voturi

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei PUZ şi RLU – „Imobil de apartamente”- S+P+4E+M în Sibiu, str.Iazului f.n.
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Acest proiect are un amendament şi anume: deoarece imobilul este situat aproape de biserica din Valea Aurie şi pe cornişa pârâului Trinkbach se avizează cu regimul de înălţime S+P+3E+M  şi nu 4E cum se cere.
Dl. cons. Klemens Kurt: Nu este Trinkbach. Trinkbach e jos în vale. E canalul Ştezii.
D-na cons. Marga Grau: Supun la vot cu amendamentul citit. Cine este pentru ? Mulţumesc. Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Adoptat cu unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 84/2008 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ si RLU “ Imobil de apartamente” S+P+3E+M in Sibiu str. Iazului FN, beneficiari Maxim Marius si  Durbaca Dragos Ionut, cu unanimitate de voturi

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbansim PUZ şi RLU- Construire staţie de betoane şi pavilion administrativ în Sibiu, str. Turda f.n.
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
A fost aprobat de către comisie. Supun la vot proiectul. Cine este pentru ? Cineva împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Adoptat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 85/2008 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ si RLU – Construire statie de betoane si pavilion administrativ, in Sibiu, str. Turda fn, benef. S.C. Florea Grup S.R.L. – Alba Iulia, cu unanimitate de voturi

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU – Construire bloc S+P+3E+M, sediu administrativ, B-dul Victoriei nr. 29, colţ cu str. Rennes nr.1
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Dl. primar: Acest proiect are mici neconcordanţe, drept pentru care îl retrag să se mai lămurească câte ceva.

22. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Consiliului Judeţean Sibiu a unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Sibiu, str. Avram Iancu nr.10
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Aprobat de către comisie. Cine este pentru ? Cineva împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Adoptat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 86/2008 privind transmiterea în administrarea Consiliului Judeţean Sibiu a unui spaţiu cu altă destinaţie decat aceea de locuinţă situat in Sibiu str.Avram Iancu nr.10, cu unanimitate de voturi

23. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.3/2000 încheiat între Municipiul Sibiu şi SC Apă-Canal S.A Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Aprobat de către comisie. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 87/2008 privind modificarea contractului de concesiune nr.3/2000 încheiat între Municipiul Sibiu şi  S.C. APĂ CANAL S.A. Sibiu, cu unanimitate de voturi

24. Proiect de hotărâre privind scoaterea din inventarul domeniului public al Municipiului Sibiu a unor bunuri concesionate S.C. Energie Termică S.A Sibiu şi modificarea contractului de concesiune nr. 87/2002 încheiat între Municipiul Sibiu şi SC.Energie Termică S.A Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Aprobat de către comisie. Cine este pentru ? Cine este împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 88/2008 privind scoaterea din inventarul domeniului public al Municipiului Sibiu a unor bunuri concesionate S.C. ENERGIE TERMICĂ S.A. Sibiu şi modificarea contractului de concesiune nr. 87/2002 încheiat între Municipiul Sibiu şi  S.C. ENERGIE TERMICĂ S.A. Sibiu, cu unanimitate de voturi

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitaţie publică a unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale situate în Sibiu, str.N.Iorga nr. 50
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Poftiţi.
D-na cons. Sava Livia: Ştim că în Sibiu sunt mult mai multe cabinete. Pun întrebarea de ce doar cele de pe str. N. Iorga, nr.50 pot fi concesionate fără licitaţie ? Ce se întâmplă cu celelalte, ştiindu-se că medicii de familie aşteaptă să intre în posesia acestor spaţii în condiţiile legii ca să poată să şi le amenajeze conform standardelor pentru a primi acele autorizări care necesită dotări deosebite  ? Dacă nu e proprietatea lor, normal că nu se apucă să-şi facă dotările necesare şi eu cred că descurajează în primul rând populaţia, putând să se adreseze unor medici care să le ofere condiţii optime de desfăşurare a actului medical.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Ca urmare a declarării neconstituţionale a Ordonanţei privind vânzarea cabinetelor medicale către cadrele medicale, la solicitarea acestora, şi anume a celor din str. Nicolae Iorga nr.50, s-a luat hotărârea concesionării acestora pe vechiul ordin rămas în vigoare şi singurul care astăzi poate să genereze un raport juridic – concesiunea. La solicitarea lor, de asemenea, se va întocmi act de concesiune pentru toate cabinetele medicale, urmând ca atunci când se va adopta un act normativ care reglementează vânzarea, bineînţeles se va hotărî vânzarea acestora.
D-na cons. Sava Livia: N-a apărut încă un act normativ ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Din păcate, nu. N-a apărut.
D-na cons. Grau Marga: Mulţumesc. Mai sunt luări de cuvânt ? Supun la vot proiectul. Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Abţineri ? Mulţumesc.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 89/2008 privind aprobarea concesionării fără licitaţie publică a unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale,situate în Sibiu str.N.Iorga nr.50, cu unanimitate de voturi

26. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.1 la HCL nr. 40/2002 cu privire la darea în administrare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat către Serviciul Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Aprobat de către comisie. Cine este pentru ? Mulţumesc. Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 90/2008 pentru modificarea Anexei nr. 1 la  H.C.L. nr. 40/2002 privind darea în administrare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat, cu unanimitate de voturi

27. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui imobil – teren pentru construcţii – situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Lungă f.n.
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Aprobat de către comisie. Supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 91/2008 privind dezmembrarea imobilului – teren pentru construcţii – situat în intravilanul Municipiului Sibiu,str. Lungă F.N. identificat în C.F.21785 Sibiu nr. top 2606/1/1/1/1, cu unanimitate de voturi

28. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui imobil – teren pentru construcţii– situat în Sibiu, str. V.Aaron bl.32 în două loturi distincte şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a unui lot
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Proiect aprobat de către comisie. Supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Mulţumesc.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 92/2008 privind dezmembrarea imobilului – teren pentru construcţii – situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. V. Aaron bl. 32,  identificat în C.F. 7930 Şelimbăr,  nr. top 1108/34/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 în două loturi distincte distincte  şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului - teren pentru construcţii, identificat cu nr. top nou 1108/34/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2, cu unanimitate de voturi

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii în participaţiune între Municipiul Sibiu şi S.C. Beta Cons S.R.L
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Proiect aprobat de către comisie. Supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 93/2008 privind  aprobarea  asocierii în participaţiune  între  MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. BETA CONS S.R.L, cu unanimitate de voturi

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii în participaţiune între Municipiul Sibiu şi SC Max Media S.R.L.
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Proiect aprobat de către comisie. Supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 94/2008 privind  aprobarea  asocierii în participaţiune  între  MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. MAX MEDIA S.R.L., cu unanimitate de voturi

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Clubului Sportiv Şcolar „Şoimii” Sibiu asupra a două terenuri din curtea Şcolii cu cls.I-VIII nr. 25 Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Proiect aprobat de către comisie. Supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 95/2008 privind aprobarea  transmiterii dreptului de folosinţă gratuită  în favoarea Clubului Sportiv Şcolar „Şoimii” Sibiu asupra a două terenuri din curtea Scolii cu cls. I-VIII nr.25 Sibiu, cu unanimitate de voturi

32. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea organigramei şi statului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Proiect aprobat de către comisie. Supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 96/2008 privind modificarea şi completarea organigramei şi a statului de personal al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi

33. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi  statului de funcţii la Serviciul Public Administrare Parcuri şi Zone Verzi prin transferul unor posturi între compartimente
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Proiect aprobat de către comisie. Supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 97/2008 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public Administrare Parcuri şi Zone Verzi, prin transferul unor posturi între compartimente, cu unanimitate de voturi

34. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Proiect aprobat de către comisie. Supun la vot. Cine este pentru ? Cineva împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 98/2008 privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public de Administare a Domeniului Public si Privat al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi

35. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii la Casa de Cultură a Municipiului Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Proiect aprobat de către comisie. Supun la vot. Cine este pentru ? Cineva împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 99/2008 privind modificarea statului de funcţii la Casa de Cultură a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi

36. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Proiect aprobat de către comisie. Supun la vot. Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 100/2008 privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu, cu unanimitate de voturi

37. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Proiect aprobat de către comisie. Supun la vot. Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 101/2008 privind rectificarea bugetului local pe anul 2008, cu unanimitate de voturi

38. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L nr. 369/2006 privind constituirea comisiei pentru punerea în aplicare a Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală
- iniţiatori consilieri municipali: Fritzmann Marianne, Şovăială Constantin, Man Otilia, Sârghie Anca
Supun la vot. Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 102/2008 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 369 / 2006 privind constituirea comisiei pentru punerea în aplicare a Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, cu unanimitate de voturi

39. Proiect de hotărâre pentru aprobarea listelor nominale cu solicitanţii de subvenţie declaraţi eligibili şi neeligibili de către Comisia pentru punerea în aplicare a programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală
- iniţiator consilieri municipali: Fritzmann Marianne, Şovăială Constantin, Man Otilia, Sârghie Anca
Supun la vot. Cine este pentru ? Cineva împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 103/2008 pentru aprobarea  listelor nominale cu solicitanţii de subvenţie declaraţi eligibili şi neelegibili de către Comisia pentru punerea în aplicare a programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, cu unanimitate de voturi

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare spaţiu comercial Piaţa Rahova”
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Proiect aprobat de către comisia de specialitate. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 104/2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Amenajare spaţiu comercial Piaţa Rahova” la Serviciul Public Administraţia Pieţelor, cu unanimitate de voturi

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Chioşcuri Piaţa Rahova”
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supun la vot. Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 105/2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Chioşcuri Piaţa Rahova” la Serviciul Public Administraţia Pieţelor, cu unanimitate de voturi

Dl. primar: Proiectele nr.42, respectiv 43 sunt proiecte care necesită dezbateri mai detaliate şi la cererea comisiei de specialitate retrag aceste două proiecte deocamdată până la clarificări.

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiţii : acoperiş terasă, închideri vitrate, instalaţie încălzire centrală, apă-canalizare, spălător şi finisaje la Piaţa Rahova Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii „Hala multifuncţională Piaţa Obor”
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reţea Hidranţi Piaţa Obor”
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Cineva împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 106/2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reţea hidranţi Piaţa Obor” la Serviciul Public Administraţia Pieţelor, cu unanimitate de voturi

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare reţea alimentare cu energie electrică Piaţa Obor”
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Cineva împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 107/2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Modernizare reţea alimentare cu energie electrică Piaţa Obor” la Serviciul Public Administraţia Pieţelor, cu unanimitate de voturi

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Clădire administrativă”- faza S.F-la Serviciul Public Grădina Zoologică
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Aprobat de către comisie. Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiect adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 108/2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investiţii ,,Clădire administrativă”- faza S.F. la Serviciul Public Grădina Zoologică, cu unanimitate de voturi

Dl. primar: Retrag pct.47 pentru completări.

47. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor la nivelul municipiului Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis

48. Proiect de hotărâre privind imputernicirea în calitate de agenţi constatatori a unor agenţi comunitari ai Serviciului Public de Poliţie Comunitară
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supun la vot. Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiect adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 109/2008 privind împuternicirea în calitate de agenţi constatatori a unor agenţi comunitari ai Serviciului Public de Poliţie Comunitară, cu unanimitate de voturi

49. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de comodat
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Aprobat de comisie. Supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiect adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 110/2008 privind aprobarea încheierii unui contract de comodat, cu unanimitate de voturi

50.Informare privind situaţia litigiilor având ca obiect reconstituirea/constituirea dreptului de proprietate în baza Legii nr. 18/1991

Trecem la ordinea de zi suplimentară:
Dl. primar: Revin cu acel punct. Vreau numai să vă explic de ce nu avem dispozitiv de hotărâre. Legislaţia făcută de specialişti, nu ştim exact în ce, dar de specialişti, prevede că se instituie o comisie prin dispoziţie a primarului. Această comisie a fost numită şi a lucrat pe aceste dosare. În continuare legislaţia prevede că această comisie înaintează consiliului local concluziile, raportul. Primarul nu există în acel minister, drept pentru care vă dau lămuriri în loc să vă dau un dispozitiv de hotărâre. Vreau să se facă o remarcă. Comisia condusă de d-na director Simona Pop a lucrat foarte intens pentru a putea să prezinte astăzi această listă. Vă propun s-o dezbateţi dacă doriţi, dar în orice caz s-o aprobaţi. Aprobarea d-voastră se va constitui într-o hotărâre de consiliu care ulterior poate să stea la baza repartizării acestor locuinţe. Mulţumesc.

D-na cons. Marga Grau: Deci, supun la vot:
1. Prezentarea listei de priorităţi cu tinerii care au acces la locuinţele construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe date în administrarea Municipiului Sibiu
D-na cons. Sava Livia: O întrebare. Pe lista prezentată sunt 89 de viitori beneficiari ai unor locuinţe. Câte locuinţe de fapt se repartizează exact ?
Dl. primar: Atâtea. Numai cei admişi cu loc sunt pe listă.
D-na cons. Sava Livia: Pentru că au fost situaţii când am aprobat liste suplimentare.
Dl. primar: Ar fi fost jenant să publicăm lista celor care nu primesc.
D-na cons. Sava Livia: Bun. Mulţumesc.
D-na cons. Grau Marga: Mulţumesc. Mai sunt întrebări ? Supun la vot. Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Abţineri ? Mulţumesc.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Cu 1 abţinere, s-a adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 111/2008 privind aprobarea listei de priorităţi cu tinerii care au acces la locuinţele construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, date în administrarea Municipiului Sibiu, cu 20 voturi „pentru”, 1 abţinere (d-na cons. Krech)

Ordinea de zi s-a epuizat, acuma trecem la diverse, la luări de cuvânt – “Întrebări şi interpelări”.
Întâi o întrebare. Dacă consilierii sunt de acord să dăm cuvântul celor prezenţi care reprezintă anumite grupuri de oameni ? Supun la vot. Cine este pentru ? (Unanimitate). Mulţumesc. Acuma să vedem ordinea.
Dl. primar: Jurnaliştii dacă aţi face un pic de loc ar putea intra mai repede solicitanţii. Haideţi vă rog până aici mai în faţă.
D-na cons. Marga Grau: O întrebare pentru membrii Sindicatului. Cine este reprezentantul d-voastră şi care ia cuvântul ? Numele. Aveţi 2 minute la dispoziţie conform regulamentului.
Reprezentantul Sindicatului Învăţământului Preuniversitar: Mă numesc Teodor Fârţonea, sunt preşedintele Sindicatului, am dori să vă rugăm să vă exprimaţi prin vot la solicitarea unităţilor de învăţământ de rectificare bugetară în privinţa alocării unor sume pentru a se putea deconta cheltuielile privind tichetele cadou. Sunt în sală colegi reprezentanţi din fiecare unitate de învăţământ din Sibiu, practic îşi reprezintă angajaţii deoarece fiecare unitate a făcut această solicitare de suplimentare şi rectificare bugetară. Mai doresc să vă spun că v-am înaintat un material în care am prezentat paşii legali pe care i-am  întreprins până acuma, iar la final aveţi adresa Ministerului Educaţiei către Inspectoratul Şcolar Sibiu cu privire la posibilitatea ca prin votul consiliului local să se tranşeze  această solicitare a angajaţilor din unităţile de învăţământ. Aceasta a fost rugămintea noastră şi am dori să vedem cum am putea obţine acest răspuns, sperăm noi pozitiv, la doleanţa pe care o avem. Vă mulţumim.
Dl. primar: În primul rând bine aţi venit. Sper că aţi înţeles că din motive de logistică am ţinut să vă invităm doar la acest punct în sală. Mulţumesc pentru prezentare. Vreau să ştiţi că astăzi în mod expres i-am convocat pe specialiştii din primărie fiindcă am cunoscut această solicitare şi am dorit să o analizăm ca să vă dăm un răspuns cât se poate de pozitiv. Pe scurt, din analiza solicitării d-voastră şi a legislaţiei în vigoare au rezultat 2 probleme pe care, din păcate, nu am reuşit încă să le depăşim, dar vă asigur că lucrăm la ele. Prima problemă este baza legală pentru acordarea acestor tichete. Aceste tichete sunt prevăzute într-un contract semnat de Sindicat şi Inspectoratul Şcolar. Acum aici ne găsim la consiliul local care nu este partener semnatar al acestui contract. Este o problemă pe care suntem dispuşi să o discutăm, deci dacă se doreşte la nivel de sindicat să se vină cu o solicitare de negociere sau discuţie cu consiliul local, noi nu avem nici un motiv să spunem nu vă primim aşa cum v-am primit şi astăzi. Pentru consilieri şi pentru mine aceste probleme sunt foarte importante, probabil între consilieri proporţia de dascăli este semnificativă şi de aceea înţelegem această solicitare. Deci nu am reuşit până în momentul de faţă să identificăm baza legală pentru acordarea contravalorii acestor tichete de masă. Ştiu că există o adresă semnată de un director din Ministerul Învăţământului pe care, daţi-mi voie, n-aş vrea s-o comentez în plen fiindcă este total lipsită de lege. Este o părere formulată în grabă, fără o documentare pe lege, şi la o discuţie telefonică care a existat cu acel director şi-a dat seama că el a uitat că la baza unui răspuns de legalitate trebuie să existe o lege şi un articol. Deci pe această temă suntem în continuare dispuşi să discutăm şi cu sindicatul şi cu ministerul. Există o problemă de natură strict de tehnică bugetară, ştiţi bine că rectificările bugetare pe capitole de cheltuieli se pot face numai în a doua jumătate a anului, drept pentru care vă propun următorul demers. Până la jumătatea anului oricum nu se poate face această cheltuială, indiferent dacă ne convine sau nu fiindcă aşa spune legea bugetului. Vedem care este baza legală, Sindicatul învăţământului preuniversitar vine cu o solicitare de discutare a acestui contract şi dacă se găseşte o bază legală, imediat ce se poate aproba o rectificare a bugetului o vom face, este vorba de o sumă pe care am putea să ne-o permitem şi putem să venim astfel în sprijinul dascălilor din mun. Sibiu. Mulţumesc.
Dl. Fârţonea: Aş putea să intervin cu o nelămurire ? Ar însemna să avem o discuţie tehnică în zilele următoare, când stabiliţi d-voastră o dată, să detaliem atunci aspectul cu rectificarea bugetară fiindcă sunt 2 variante de aplicare a Legii 193 şi pe alt capitol, nu numai pe capitolul de la titlul 8. Există o zonă pe care noi am verificat-o bugetar şi probabil că ne vom lămuri împreună care pot fi soluţiile.
Dl. primar: Da. Eu vă propun luni în jurul orei 12 să avem o primă discuţie pe toată documentaţia pe care o discutăm atunci în etape până când găsim soluţia.
O d-nă: Domnule primar, să înţelegem că cei care au primit deja cadourile, tichetele-cadou în decembrie a fost ilegal ? Cum s-a procedat ? Că tot de la primării, şi la Timişoara şi la Bucureşti şi în judeţul Sibiu. Nu cunosc legile sau cum ?
Dl. primar: Stimate colegă, eu prefer să mă abţin. Nu pot să evaluez eu legalitatea actelor făcute de alţii.
D-na: Am pus o întrebare.
Dl. primar: Am un răspuns, dar prefer să mă abţin. Nu vreau să arăt cu degetul împotriva nimănui.
Altă d-nă: În orice caz toţi colegii din mun. Sibiu sunt hotărâţi să nu renunţe la această acţiune şi de săptămâna viitoare sperăm că vom desfăşura acţiune grevistă a dascălilor din mun. Sibiu. Nu se poate, este un drept al nostru, este un drept al atâtor profesori care l-au obţinut în ţară şi în municipiul Sibiu este ilegal. În Bucureşti este legal, în alte oraşe este legal, Craiova, Alba, în Sibiu este ilegal.
Dl. primar: Rămâne să ne vedem luni şi după aceea mai discutăm.
D-na cons. Marga Grau: Mai sunt luări de cuvânt ? Domnul Neustadter, 2 minute, da ? Poftiţi.
Dl. Neustadter: Aş vrea să vă spun pe scurt situaţia imobilului din str. Pielarilor, nr.2, al cărui proprietar sunt. Între 1994 şi 2000 am dus proces pentru retrocedarea imobilului. În perioada asta am făcut naveta între 2 ţări. Eram în Germania, am pierdut locul de muncă, am pierdut banii necesari pentru reparaţii. Imobilul s-a dat înapoi într-o stare jalnică. Domnul H. M. de la Consulatul German a spus că aşa ceva nu este posibil să se restituie un imobil într-o stare atât de jalnică. În primăvara anului 2006, maşini grele au răscolit toată strada. Starea imobilului s-a agravat şi mai mult. Un încris de la primărie în care s-a menţionat că lucrările în faţa casei mele s-au făcut manual. Nu este adevărat, am dovedit asta printr-un chestionar. Ce vreau să spun ? Nu este normal ca cetăţeanul să fie obligat să apere adevărul şi dreptatea în lupta cu primăria. Primăria trebuie să apere drepturile cetăţeanului şi adevărul. Noţiunea de “primar” în limba română vine poate de la primul, în limba germană “burgermeister” e maistrul cetăţenilor, acel maistru pe care-l avem şi care lucrează pentru toţi. Am fost prea scurt. Trebuie să lucrăm pentru adevăr şi dreptate.
D-na cons. Marga Grau: Mulţumim. Mai sunt luări de cuvânt ? Domnul, poftiţi, două minute, vă rog.
Un cetăţean: Sunt preşedintele Federaţiei Asociaţiilor de proprietari din Municipiul Sibiu. Domnule primar, domnilor consilieri vă rog să-mi permiteţi să adresez 3 întrebări. Prima întrebare: dacă certificatele de atestare, emise în baza vechii legi privind asociaţiile de proprietari, a administratorilor asociaţiilor de proprietari mai rămân valabile sau nu ? A doua întrebare: dacă domnul primar, domnii consilieri apreciază că este bine ca un membru din consiliul director al Federaţiei Asociaţiilor de proprietari Sibiu să facă parte din comisia de atestare ? Avem în vedere faptul că noi lucrăm mai mult cu oamenii, cunoaştem mai bine asociaţiile de proprietari din municipiul Sibiu, cunoaştem administratorii şi care sunt buni şi care sunt mai puţin buni. Şi a treia întrebare: în condiţiile în care am înţeles din presă că bugetul Primăriei Sibiu s-ar putea diminua prin plecarea unor bani în altă parte, se cunoaşte situaţia, dacă primăria poate constitui acel fond de 33% pentru termoizolarea blocurilor ? Ce se poate face în acest an ? Vă mulţumesc.
D-na Gabriela Mihăilescu (director Direcţia administraţie publică locală): Dacă-mi permiteţi, la prima întrebare pot să vă răspund eu pe loc. Certificatele de atestare s-au eliberat pe baza unor reglementări legale succesive care s-au modificat. Sunt certificate de atestare care au fost eliberate pe 3 ani şi dacă le-a încetat valabilitatea atunci acele persoane, dacă doresc să desfăşoare activitate de administratori, pot să vină să dobândească această calitate conform procedurii aprobate astăzi, şi o altă categorie de atestate care s-au eliberat pe durată nedeterminată ca urmare a modificării actelor normative. Deci, aceia care au certificate de administratori pe perioadă nedeterminată îşi pot desfăşura în continuare activitatea. Pentru celelalte probleme, răspunsul ....
Dl. primar: Pentru întrebarea cu participarea unui delegat, colegii şi colegele o să studieze puţin şi o să vă dea un r

.
© 2002 - 2010Primăria Municipiului Sibiu - Design by MB Solutions, All Rights Reserved!