Print Friendly and PDF

PROCES - VERBAL încheiat astăzi 23.06.2016 cu ocazia şedinţei de constituire a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Secţiunea: procese back

Şedinţa începe la ora 11.
Din partea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, a serviciilor publice, instituţiilor publice şi societăţilor comerciale subordonate Consiliului Local participă: d-na Astrid Cora Fodor, dl. Virgil Popa, d-na Bokor Corina, dl. secretar Dorin Ilie Nistor, dl. prefect Vasile-Cristian Roman, d-na Daniela Câmpeanu, d-na deputat Raluca Turcan, d-na judecător Bianca Lazăr, d-na Georgeta Spătari, d-na Nicula Carmen, dl. Marius Horvath, dl. Vlăduț Vladimir, d-na Stela Matioc,d-na Mirela Gligore, d-na Adela Vreja, dl. Traian Negrita, d-na Mirela Stoian, dl. Aldea Gheorghe, dl. Mircea Niculescu, d-na Slavu Nicoleta, d-ra Voina Daniela și alți invitați.
Dl. prefect Vasile-Cristian Roman: Stimată doamnă pimar, doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați, în temeiul Ordinului nr. 226 din 09 iunie 2016 emis de subsemnatul, prefectul Județului Sibiu a fost convocat Consiliul Local în şedinţă de constituire ca urmare a alegerilor autorităților administrației publice locale din data de 5 iunie 2016. 
Voi da cuvântul domnului consilier Helmut-Paul Niedermaier- cel mai în vârstă dintre proaspeții aleși pentru a conduce lucrările ședinței, acesta va fi asistat de către doi din consilierii noi aleși și anume doamna Colceriu Elena-Manuela și domnul Pop Răzvan-Codruț. Domnul Helmut-Paul Niedermaier aveți cuvântul.
Dl. Helmut-Paul Niedermaier:
Mulţumesc. Permiteți pentru început să vă spun: bună ziua. 
Mă bucur că suntem atât de numeroși aicea, sper că toți și cu aceste cuvinte, trebuie să spun că sunt onorat să conduc lucrările ședinței de constituire a consiliului municipal al Municipiului Sibiu astfel cum a fost ales la data de 5 iunie 2016.
Pentru început vă aduc la cunoștință că sunt prezenți un număr de 23 consilieri adică toți, ședința fiind legal constituită. Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local, vă propun să ascultăm pentru început Imnul de stat. 
Este intonat imnul de stat
Dl. Helmut-Paul Niedermaier:
La începutul ședinței dau cuvântul domnului Dorin-Ilie Nistor secretarul Municipiului Sibiu pentru a vă face cunoscute dispoziţiile prevăzute de lege în legătură cu desfăşurarea şedinţei de constiutire a Consiliului Local.
Dl. secretar Dorin-Ilie Nistor:
Vă mulţumesc domnule președinte, bună ziua, numele meu este Nistor Dorin, sunt secretar al Municipiului Sibiu începând cu anul 2007, luna martie și în prezent ocup această funcție.
O să vă aduc la cunoștință câteva detalii vizavi de caracterul ușor diferit al acestei ședințe privind constituire a consiliuluil local în conformitate cu  legea 215/2001.
La început se va alege o comisie de validare după care, urmează a fi trecută la procedura validării mandatului fiecărui consiier local și ulterior se va depune jurământul.
Pentru constituirea consiliului local, în cadrul ședinței de constituire  se va proceda la vot și comisia va face propuneri privind validarea fiecarui mandat al consilierilor locali aleși.
Ulterior Consiliul legal constituit îşi va alege un nou preşedinte de şedinţă în fața căruia doamna primar- după citirea de către doamna judecător a încheierii prin care a fost validat mandatul dânsei, 
va depune jurământul. 
După procedura de depunere a jurămâmtului, ordinea de zi a ședinței va continua cu alegerea viceprimarilor Municipiului Sibiu - în mod succesiv, urmând ca apoi consiliul să se organizeze pe comisii de specialitate.
Domnule președinte, vă rog să continuați conducerea ședinței.
Dl. Helmut-Paul Niedermaier: Mulţumesc.
Vă informez că mi-au fost puse la dispoziţie următoarele documente: 
   - cele întocmite de Biroul Electoral al Circumscripţiei Municipale Sibiu privind stabilirea rezultatului alegerilor pentru Consiliul local, care au avut loc în ziua de 5 iunie 2016;
   - dovada depunerii raportului detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, potrivit art. 30 alin.1 din Legea administraţiei publice locale şi art. 38 din Legea nr. 334/2006;
De asemenea, mi-au mai fost puse la dispoziţie opţiunea scrisă a primarului ales, întrucât a candidat şi pentru funcţia de consilier local şi opţiunile scrise ale consilierilor aleşi, care ocupă funcţii incompatibile sau au renunţat la mandat. În conformitate cu dispoziţiile art.31, alin.2 din Legea nr. 215/2001, propun alegerea unei comisii de validare care  poate fi formată din 3-5 membri. Numărul membrilor comisiei se stabileşte prin vot deschis. Precizez că această comisie va fi aleasă pe întreaga durată a mandatului Consiliului local. 
Propun ca numărul membrilor comisiei de validare să fie de 5, întrucât municipiul Sibiu este mare, sunt mulți consilieri, este normal ca și comisia de validare să fie mai mare.
Supun la vot propunerea aceasta. 
Cine este pentru această cifră de 5 membrii? Este cineva împotrivă? Se abţine cineva?
Dl. secretar Dorin-Ilie Nistor:
Propunerea a fost adoptată. Comisia de validare va fi compusă din 5 membrii.
Dl. Helmut-Paul Niedermaier:
Această comisie deci fiind adoptată în unanimitate, în urma negocierilor grupurilor politice din cadrul consiliului local a rezultat următorea componență nominală a comisiei de validare care firește trebuie pusă la vot individual fiecare. 
În urma negocierilor au rezultat următoarele cinci propuneri pentru membrii comsiei: 
Birk Ecaterina, Grecu Bianke-Marion, Mezei Paul-Constantin, Spătari Ovidiu-Nicolae şi Stroie Ioan.
Alegerea membrilor comisiei de validare,se face individual prin vot deschis al majorităţii consilierilor prezenţi. 
Astfel supun la vot nominal fiecare dintre membrii propuși, menționez faptul că persoana a cărei nominalizare se votează se abține de la vot. 
Pentru început cine este pentru Birk Ecaterina? Se abţine cineva? Este cineva împotrivă? Vă mulţumesc.
Dl. secretar Dorin-Ilie Nistor:
A fost validat mandatul doamnei Birk Ecaterina în comisia de validare, a existat și o abținere.
Dl. Helmut-Paul Niedermaier:
În continuare propun - conform negocierilor, pe Grecu Bianke-Marion.
Cine este pentru? Cine este împotrivă ? Se abţine cineva? 
Dl. secretar Dorin-Ilie Nistor: 
A fost adoptată propunerea doamnei Grecu în comisia de validare, a existat o abținere.
Dl. Helmut-Paul Niedermaier:
A treia propunere este pentru Mezei Paul Constantin.
Cine este pentru ? Se abţine cineva? Este cineva împotrivă?
Dl. secretar Dorin-Ilie Nistor: 
A fost adoptată propunerea domnului Mezei, în comisia de validare.
Dl. Helmut-Paul Niedermaier:
A patra propunere este pentru Spătari Ovidiu Nicolae.
Cine este pentru ? Se abţine cineva? O abținere. Este cineva împotrivă? 
Dl. secretar Dorin-Ilie Nistor:
A fost adoptată propunerea domnului Spătari, în comisia de validare.
Dl. Helmut-Paul Niedermaier:
Ultima propunere de pe lista noastră privește pe Stroie Ioan.
Cine este pentru? Se abţine cineva? O abținere. Cine este împotrivă?
Dl. secretar Dorin-Ilie Nistor: 
A fost adoptată propunerea domnului Stroie Ioan, în comisia de validare 
Dl. Helmut-Paul Niedermaier: 
Alegerea membrilor comisiei de validare se face- sau s-a făcut, nominal. 
În urma voturilor exprimate s-a ales comisia de validare în următoarea componență: Birk Ecaterina, Grecu Bianke-Marion, Mezei Paul -Constantin, Spătari Ovidiu Nicolae  şi  Stroie Ioan.
Potrivit art. 5 din O.G.nr. 35/2002 şi art. 4, alin.4 din Regulamentul Consiliului local, comisia de validare trebuie să îşi aleagă un preşedinte şi un secretar, cu votul majorităţii membrilor prezenţi la şedinţă. În consecinţă, vă propun să luăm o mica pauză în care comisia de validare să-şi stabilească funcţiile.
Dl. secretar Dorin Nistor: 
Membrii comisiei de validare vă rog frumos să poftiți în sala alăturată, pentru ca să vă desemnaţi preşedintele şi secretarul. (Urmează o pauză).
Dl. secretar Dorin Nistor: 
Stimate doamne consilieri și domnilor consilieri vă aduc la cunoștință că în urma deliberării din comisia de validare a rezultat următoarea componență: preşedinte doamna Birk Ecaterina, secretar domnul Stroie Ioan, membrii doamna Grecu Bianke-Marion, domnul Spătari Ovidiu și domnul Mezei Paul-Constantin. 
Rezultatul va fi constatat prin Hotărârea nr.166/1/2016 a Consiliului Local, privind alegerea comisiei de validare. Mulţumesc, domnule președinte
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 166/1/2016 privind alegerea comisiei de validare, cu unanimitate de voturi.

Dl. Helmut-Paul Niedermaier: 
Potrivit dispoziţiilor legale comisia de validare urmează să examineze legalitatea alegerii fiecărui consilier şi să propună, după caz, validarea sau invalidarea mandatelor. (art.31, alin. (3) din Legea nr. 215/2001, art.6, alin. (1) şi art.7 din O.G. nr. 35/2002), îmi cer scuze că citesc acestea dar nu am cum să le țin minte.
În acest scop vă propun să luăm o pauză- iarăși o pauză, timp în care comisia de validare va proceda la examinarea dosarelor şi va întocmi un proces-verbal pe care ni-l va prezenta în plen.
Dl. secretar Dorin Nistor: 
Invit membrii comisiei de validare în camera alăturată.
(Urmează o pauză).
D-na Birk Ecaterina:
Comisia de validare întrunită în prima sa ședință constată că au fost respectate dispoziţiile legale şi că nu sunt cazuri de incompatibilitate, fapt pentru care a hotărât să propună validarea tuturor consilierilor conform tabelului pe care vi-l voi prezenta în continuare:
1. Birk Ecaterina, 2. Bokor Corina, 3. Brunchea Mariana Gabriela, 4. Colceriu Elena-Manuela, 
5. Cotârlă Liviu, 6. Drăgan Tiberiu-Cornel, 7. Fazakaș Ecaterina-Annemarie, 8. Gârleanu Maria,
9. Grecu Bianke Marion, 10. Hermann Gerold, 11. Kiss Lorant, 12. Lerner Helmut, 
13. Mezei Paul-Constantin, 14. Mitrea Vasile-Tiberiu, 15. Helmut-Paul Niedermaier, 
16. Pavel Anita, 17. Pinter Zeno-Karl, 18. Pop Răzvan-Codruț, 19. Popa Virgil, 
20. Simtion Claudia-Mery, 21.Spătari Ovidiu-Nicolae, 22.Stroie Ioan, 23. Tălău Ghiorghe,
 
douăzecișitrei de consilieri.
Dl. Helmut-Paul Niedermaier: 
Potrivit dispozițiilor legale comisia de valiadare urmează să examineze și a examinat alegerea fiecărui consilier și a propus validarea mandatelor, nu a fost nici o propunere pentru invalidare aceasta conform art.31, alin.3 din Legea nr. 215/2001, art.6 alin.1 și art.7 din O.G.nr. 35/2002.
Am avut această validare, președintele comisiei de caliadare a dat citire procesului verbal al comisiei de vaidare.
Conform art 31 alin.5 din Legea nr. 215/2001 validarea mandatelor de consilieri se face în ordinea alfabetică, cu votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi în şedinţă. 
Vă fac precizarea că și de data aceasta, nu participă la vot cosilierul al cărui mandat este supus validării.
Și acum citesc numele tuturor consilierilor și vă rog să optați pentru sau împotriva validării lor. 
Dl. secretar Dorin Nistor:
Fac precizarea, se va auzi numele fiecărui consilier, pentru fiecare consilier se va exprima votul, care înseamnă validarea mandatului, ulterior va fi procedura depunerii jurământului.
Domnule președinte citiți fiecăre nume de consilier, apoi supuneți la vot urmând a se consemna. Mulțumesc.
Dl. Helmut-Paul Niedermaier:   
1. Birk Ecaterina.
Cine este pentru? Cine este contra? Se abţine cineva? 
Dl. secretar Dorin Nistor: A fost validat mandatul d-nei Birk Ecaterina. 
Dl. Helmut-Paul Niedermaier: 
2. Bokor Corina.
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abţine cineva?
Dl. secretar Dorin Nistor: A fost validat mandatul d-nei Bokor.
Dl. Helmut-Paul Niedermaier:   
3. Brunchea Mariana Gabriela. 
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abţine cineva?
Dl. secretar Dorin Nistor: A fost validat mandatul d-nei Brunchea.
Dl  Helmut-Paul Niedermaier:   
4. Elena-Manuela Colceriu. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 
Dl. secretar Dorin Nistor: A fost validat mandatul d-nei Elena-Manuela Colceriu.
Dl. Helmut-Paul Niedermaier:  
5. Liviu Cotârlă. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 
Dl. secretar Dorin Nistor: A fost validat mandatul d-lui Cotârlă Liviu.
Dl. Helmut-Paul Niedermaier:   
6. Tiberiu-Cornel Drăgan.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva?
Dl. secretar Dorin Nistor: A fost validat mandatul d-lui Drăgan Tiberiu.
Dl. Helmut-Paul Niedermaier:   
7. Fazakas Ecaterina-Annemarie.
Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abţine cineva? 
Dl. secretar Dorin Nistor: A fost validat mandatul d-nei Fazakas.
Dl. Helmut-Paul Niedermaier:   
8. Gârleanu Maria. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 
Dl. secretar Dorin Nistor: A fost validat mandatul d-nei Gârleanu Maria.
Dl. Helmut-Paul Niedermaier:   
9. Grecu Bianke Marion. 
Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abţine cineva?
Dl. secretar Dorin Nistor: A fost validat mandatul d-nei Grecu Bianke Marion.
Dl. Helmut-Paul Niedermaier:   
10. Hermann Gerold. 
Este cineva împotrivă? Cine este pentru? Se abţine cineva?
Dl. secretar Dorin Nistor: A fost validat mandatul d-lui Hermann Gerold.
Dl. Helmut-Paul Niedermaier:   
11. Kiss Lorant. 
Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abţine cineva?
Dl. secretar Dorin Nistor: A fost validat mandatul d-lui Kiss Lorant.
Dl. Helmut-Paul Niedermaier:  
12. Lerner Helmut. 
Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abţine cineva?
Dl. secretar Dorin Nistor: A fost validat mandatul d-lui Lerner Helmut.
Dl. Helmut-Paul Niedermaier:  
13. Mezei Paul-Constantin. 
Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abţine cineva?
Dl. secretar Dorin Nistor: A fost validat mandatul d-lui consilier Mezei Paul.
Dl. Helmut-Paul Niedermaier:  
14. Mitrea Vasile-Tiberiu. 
Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abţine cineva?
Dl. secretar Dorin Nistor: A fost validat mandatul d-lui Mitrea Vasile.
Dl . Niedermaier Helmut-Paul:  
15. Niedermaier Helmut-Paul. 
Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Mă întorc să nu văd.
Dl. secretar Dorin Nistor: A fost validat mandatul d-lui Niedermaier Paul.
Dl. Helmut-Paul Niedermaier:   
16. Pavel Anita. 
Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abţine cineva?
Dl. secretar Dorin Nistor: A fost validat mandatul d-nei Pavel Anita.
Dl. Helmut-Paul Niedermaier:   
17. Pinter Zeno-Karl.
Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abţine cineva?
Dl. secretar Dorin Nistor: A fost validat mandatul d-lui Pinter Zeno-Karl.
Dl . Helmut-Paul Niedermaier:   
18. Pop Răzvan-Codruț. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 
Dl. secretar Dorin Nistor: A fost validat mandatul d-lui Pop Răzvan-Codruț.
Dl . Helmut-Paul Niedermaier:   
19. Popa Virgil. 
Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abţine cineva?
Dl. secretar Dorin Nistor: A fost validat mandatul d-lui Popa Virgil. 
Dl. Helmut-Paul Niedermaier:   
20. Simtion Claudia-Mery. 
Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abţine cineva?
Dl. secretar Dorin Nistor: A fost validat mandatul d-nei Simtion Claudia-Mery.
Dl. Helmut-Paul Niedermaier:
21. Spătari Ovidiu-Nicolae.
Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abţine cineva?
Dl. secretar Dorin Nistor: A fost validat mandatul d-lui Spătari Ovidiu.
Dl. Helmut-Paul Niedermaier:   
22. Stroie Ioan. 
Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abţine cineva?
Dl. secretar Dorin Nistor: A fost validat mandatul d-lui Stroie Ioan.
Dl. Helmut-Paul Niedermaier:   
Am ajuns la ultimul.
23. Tălău Ghiorghe. 
Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abţine cineva?
Dl. secretar Dorin Nistor: A fost validat mandatul d-lui Tălău.
Dl. Helmut-Paul Niedermaier:   
Vă mulțumesc pentru voturi. Dau cuvântul domnului secretar, vă rog.
Dl. secretar Dorin Nistor: 
Vă aduc la cunoştinţă că odată cu votul exprimat de dumneavoastră, a fost adoptată,
Hotărârea nr. 167/2/2016 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind validarea mandatelor consilierilor aleşi la alegerile locale din data de 05.06.2016, cu unanimitate de voturi.
(consilerul al cărui mandat a fost validat s-a abținut de la vot). 
domnule președinte,
Dl. Helmut-Paul Niedermaier:   
Conform art.32 din Legea nr. 215/2001, consilierii ale căror mandate au fost validate depun în faţa Consiliului local jurământul prevăzut de lege. 
Consilierii care refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept.
În continuare, dau cuvântul domnului secretar Dorin Nistor pentru a prezenta procedura prevăzută de lege pentru depunerea jurământului şi pentru a da citire jurământului. 
Dl. secretar Dorin Nistor: 
Mulţumesc, doamnelor și domnilor consilieri, vă aduc la cunoștință că procedura depunerii jurământului este reglementată de O.G. nr. 35/2002.
Subsemnatul vă voi prezenta conţinutul jurământului, urmând ca apoi, în ordine alfabetică fiecare dintre dumneavoastră după ce v-a  fi strigat, să vină în față, la acest pupitru și să jure cu mâna pe Biblie sau pe Constituție pronunţând cuvântul “jur” , urmând ca un exemplar al jurământului să fie înmânat imediat după desfășurarea ședinței semnat de dumneavoastră și de domnul președinte. 
Vă prezint conţinutul jurământului astfel, consilerii locali a căror mandate au fost validate vor depune următorul jurământ:
Judeţul Sibiu, Consiliului Local al Municipiului Sibiu. 
 “Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună credinţă tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Sibiu. Aşa să-mi ajute Dumnezeu”
Acesta este conținutul jurământului astfel că o invit pe d-na Birk Ecaterina să jure în fața Consiliului Local , doamna consilier vă rog, 
Urmează apoi depunerea jurământului, prin rostirea cuvântului “Jur”, pe rând de fiecare consilier ales.
Dl. secretar Dorin Nistor:
Stimate doamne și domni consileri vă aduc la cunoștință că odată cu depunerea jurământului a fost adoptată Hotărârea nr.168/3/2016 privind constituirea Consiliului Local al Municipiului Sibiu ales în data de 05 iunie 2016.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 168/3/2016 privind constituirea Consiliului Local al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

Dl . consilier Helmut-Paul Niedermaier:  
În continuare, în conformitate cu prevederile art.35 din Legea nr. 215/2001 şi ale art.9 din O.G. nr. 35/2002, vom proceda la alegerea preşedintelui care va conduce şedinţa în continuare. 
Vă rog să faceţi propuneri. Poftiţi. 
D-na consilier Maria Gârleanu: 
Propun ca ședința să fie condusă în continuare de doamna Birk.
Dl. Consilier Helmut-Paul Niedermaier:  
Mai are cineva o propunere? Nu.
Atunci supun la vot această propunere făcută.
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Există o abţinere? 
În unanimitate doamna Birk a fost propusă pentru a conduce ședința și îi fac loc pe acest scaun. 
Dl. secretar Dorin-Ilie Nistor:
Vă aduc la cunoştinţă că propunerea face obiectul Hotărârii nr.169/4/2016 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 169/4/2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă, cu 22 voturi pentru și 1 vot abținere (d-na consilier Ecaterina Birk).

D-na consilier Ecaterina Birk:
Doamnelor şi domnilor consilieri vă mulțumesc pentru alegerea mea în funcție și vă asigur că lucrările ședinței se vor desfășura în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.
Potrivit dispoziţiilor art.31 din O.G. nr. 35/2002 şi art.34, alin.3 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local, urmează ceremonia de depunere a jurământului de către doamna Primar. În acest scop dau cuvântul d-nei judecător Lazăr Bianca – vicepreședinte al Judecătoriei Sibiu, pentru a prezenta Sentinţa civilă nr. 2748 din 15.06.2016 privind validarea alegerii doamnei Astrid-Cora Fodor în funcţia de Primar al Municipiului Sibiu.
Dl. secretar Dorin-Ilie Nistor: Find hotărâre în numele legii, vă rog frumos să vă ridicați 
Asistența din sala de ședință de consiliu se ridcă în picioare.
D-na judecătoare Lazăr Bianca: 
Bună ziua. În calitate de judecător - vicepreședinte al Judecătoriei Sibiu, am fost desemnată potrivit dispoziţiilor art.59 alin.1 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale pentru a prezenta în şedinţa de constituire a Consiliului Local al Municipiului Sibiu rezultatul validării alegerii primarului Municipiului Sibiu, astfel,
În încheierea civilă nr. 2748 dată în camera de consiliu a Judecătoriei Sibiu la data de 15 iunie 2016, Judecătoria Sibiu a validat alegerea primarului Municipiului Sibiu constatând că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 101 alin. 2 din Legea 115/2015, articolul 58 alin. 2  din Legea nr.215/2001- legea administrației publice locale raportat la art. 52 alin.6 din Legea nr. 115/2015 coroborat cu art. 31 alin. 4 din aceeași lege precum și condițiile de eligibilitate prevăzute de art. 4 și 6 alin. 2 din Legea nr. 115/2015 și art. 56 alin. 4 din HG 10/2016, respectiv doamna Astrid-Cora Fodor a întrunit majoritatea voturilor liber exprimate în cadrul alegerilor locale din 05 iunie 2016, respectiv 27.948 de voturi. 
A fost depus la AEP raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale de către partidul din partea căreia a candidat- FDGR și nu există cauze de invalidare a alegerii primarului.
Față de  aceste considerente în baza art. 58 alin.1 Legea nr. 215/2001 s-a dispus validarea alegerii doamnei Astrid-Cora Fodor în funcţia de primar al Municipiului Sibiu la alegerile locale din data de 05 iunie 2016. 
Încheierea este executorie și a fost dată în camera de consiliu în data de 15.06.2016. 
D-na consilier Ecaterina Birk:
O invit pe doamna primar să depună jurământul
D-na Astrid-Cora Fodor: 
Subsemnata Fodor Astrid-Cora, primar al Municipiului Sibiu, judeţul Sibiu, în conformitate cu prevederile art.32 şi 60 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, depun în faţa consiliului local următorul jurământ: “Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună credinţă tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Sibiu. Aşa să-mi ajute Dumnezeu”.

D-na consilier Ecaterina Birk:
În continuare vă supun spre aprobare următorul proiect al ordinii de zi:
   1. Alegerea viceprimarilor.
   2. Alegerea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate.
   3. Constituirea comisiei sociale a consiliului local al Municipiului Sibiu.
Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 
Dl. secretar Dorin Nistor: Ordinea de zi propusă a fost adoptată.

D-na consilier Ecaterina Birk:
Trecem la punctul 1 din ordinea de zi, alegerea viceprimarilo, în acest sens dau cuvântul domnului secretar Dorin Nistor care vă va prezenta prevederile legale privind alegerea viceprimarilor, precum şi procedura alegerii acestora, prevăzută de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu. Domnule secretar, aveţi cuvântul.
Dl. secretar Dorin Nistor: Mulţumesc doamna președintă.
Doamnelor şi domnilor consilieri, alegerea viceprimarilor se va face în mod succesiv. 
Veți proceda la alegerea unui viceprimar, alegerea se face prin vot secret potrivit O.G nr. 35/2002. aşadar, se vor face la început propuneri pentru alegerea unui viceprimar. 
Numele persoanelor propuse pentru a fi înscrise pe buletinele de vot în ordinea propunerilor făcute. Secretariatul va distribui fiecăruia dintre dumneavoastră buletinele de vot, pentru a exercita votul secret, acesta se exprimă în cabinele amplasate în spatele, respectiv fața d-voastră, prin înscrierea unui x în interiorul patrulaterului din dreptul candidatului pentru care se votează. 
Sunt nule buletinele de vot care exprimă mai mult de o opţiune și de asemenea buletinele de vot pe care nu s-a exprimat nicio opţiune;
Rugăm comisia de validare să fie pregătită pentru a face numărătoarea voturilor, pentru alegerea viceprimarului ce întrunește cel puțin majoritatea voturilor consilierilor în funcţie. 
Urmează propunerile pentru viceprimari.
D-na consilier Ecaterina Birk:
Vă rog  să faceţi o propunere pentru viceprimar al consiliului local al Municipiului Sibiu. 
Cine face propunerea? Poftim domnul Hermann
Dl. consilier Gerold Hermann:
Vreau să propun pentru funcția de viceprimar al Municipiului Sibiu pe d-na Bokor Corina. 
D-na consilier Ecaterina Birk:
A fost propusă doamna Bokor Corina.
Dl. secretar Dorin Nistor: 
Se va înscrie Bokor Corina pe buletinele de vot. 
D-na consilier Ecaterina Birk:
Dacă mai sunt și alte propuneri ? Dacă nu, vom trece la distribuirea buletinelor.
Dl. secretar Dorin Nistor: 
Se va proceda imediat la distribuirea buletinelor de vot. Durează puțin. 
Dl. secretar Dorin Nistor: 
Există pixuri în cabina de vot. Pe măsură ce primiți buletinul de vot puteți intra în cabina de vot să vă exprimați opțiunea d-voastră.
D-na consilier Ecaterina Birk:
Au votat toți consilieri?
Dl. secretar Dorin Nistor: 
Da.
D-na consilier Ecaterina Birk:
Rog comisia de validare să ne întrunim să numărăm voturile. 
D-na Birk Ecaterina: 
Au fost exprimate 23 de voturi, din care 22 valabile și 1 vot este anulat
Deci doamna Bokor Corina a fost aleasă Viceprimar al Municipiului Sibiu. Aplauze
Dl. secretar Dorin Nistor: 
În acest context vă aduc la cunoștință că în conformitate cu votul d-voastră a fost adoptată: Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 170/5/2016 privind alegerea doamnei Corina Bokor în funcția de viceprimar al Municipiului Sibiu cu 22 de voturi pentru. 
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 170/5/2016 privind alegerea doamnei viceprimar Bokor Corina cu 22 de voturi pentru și 1 vot anulat.

D-na Birk Ecaterina: 
Vă rog să faceţi propuneri pentru alegerea celuilalt, al doilea viceprimar, cu precizarea apartenenței politice. Poftiți domnule consilier.

Dl. consilier  Virgil Popa:
Îl propun pe colegul nostru Răzvan-Codruț Pop din partea Partidului Național Liberal..
D-na consilier Ecaterina Birk:
Dacă mai sunt şi alte propuneri? Nu. 
Dl. secretar Dorin Nistor:
Doamna președinte.
D-na consilier Ecaterina Birk:
Da. Comisia de validaresă ne retragem puțin. Se numără și validează voturile. 
D-na Birk Ecaterina: 
Din  23 voturi exprimate, 19 voturi au fost pentru domnul Pop Răzvan-Codruț ca Viceprimar al Consiliului Local al Municipiului Sibiu și 4 voturi au fost anulate. Aplauze.
Dl. secretar Dorin Nistor: 
Vă aduc la cunoștință că în urma votului exprimat de d-voastră a fost adoptată Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 171/6/2016 privind alegerea viceprimarului Pop Răzvan-Codruț Pop al Municipiului Sibiu. 
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 171/6/2016 privind alegerea d-lui viceprimar Pop Răzvan-Codruț cu 19 voturi pentru și 4 voturi anulate.
Potrivit art. 57 alin. 7 din Legea administraţiei publice locale, viceprimarii îşi păstrează şi statutul de consilieri locali, nu este impusă demisia.
Mulțumesc, doamna președinte
D-na Birk Ecaterina:
Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, acesta îşi organizează comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate, după cum urmează:
   1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului.
   2. Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.
   3. Comisia de comerţ şi servicii publice.
   4. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
   5. Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive, de agrement şi tineret.
Poftiți domnule secretar.
Dl. secretar Dorin Nistor: Vă mulțumesc.
Vreau să vă aduc la cunoștință că, numărul locurilor ce revine fiecărui grup de consilieri în fiecare comisie de specialitate se stabileşte de cãtre Consiliul Local, în funcţie de ponderea acestora în cadrul consiliului, potrivit art. 17 din O.G. nr. 35/2002. 
Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri avânduse în vedere de regulă opțiunea,  pregătirea lor profesională și domeniul în care își desfășoară activitatea.
În consecinţă, propunerile pe care le formulaţi și deja au fost făcute în urma negocierilor politice grupurile politice din cadrul consiliului local, componența comisiilor este de 5 membrii 4 comisii și una de 3 . Componenţa comisiilor se aprobă prin vot deschis.   
D-na consilier Birk Ecaterina:
Având în vedere negocierile purtate au fost stabilite următoarele comisii și următoarea componență: 
   • La Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, a fost propus: 
     Bokor Corina,, Birk Ecaterina, Gârleanu Maria, Brunchea Mariana-Gabriele și  Mitrea Vasile-Tiberiu.
   • La Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, a fost propus:
     Grecu Bianke-Marion, Pavel Anita, Spătari Ovidiu-Nicolae, Stroie Ioan, Simtion Claudia-Mery.
   • La Comisia de comerţ şi servicii publice următoarea componenţă: 
     Fazakas Ecaterina-Annemarie, Drăgan Tiberiu-Cornel și domnul Tălău Ghiorghe.
   • La Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură. Au fost propuși:
     Niedermaier Helmut-Paul, Pinter Zeno-Karl, Mezei Paul-Constantin, Popa Virgil și domnul Cotârlă Liviu.
   • La Comisia pentru activități științifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive, de agrement şi tineret:
      Hermann Gerold, Lerner Helmut, Kiss Lorant, Pop Răzvan-Codruț, Colceriu Elena-Manuela.

D-na Birk Ecaterina:
Supun la vot componența nominală a tuturor celor cinci comisii pe care le-am prezentat.
Cine este pentru? Împotrivă ? Dacă sut abţineri? 
Mulțumesc.
Dl. secretar Dorin Nistor: 
Vă aduc la cunoștință că urmare a votului exprimat de dumneavoastră s-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 172/7/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate a consiliului local Sibiu
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 172/7/2016 privind constituirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate, cu unanimitate de voturi.

D-na Birk Ecaterina:
Iar acum rog comisiile să se retragă şi fiecare comisie să stabilească preşedintele şi secretarul comisiei.
Comisia de buget se retrage aicea.
Dl. secretar Dorin Nistor: 
Pentru ceilalți membrii ai comisiilor - în afară de cea de buget, vă invit alături pe coridor,  veți fi conduși de colegele noastre. Se desfășoară deliberările pe comisii.
Dl. secretar Dorin Nistor: 
În urma deliberărilor pe comisii de specialitate au fost desemnaţi preşedinţii şi secretarii comisiilor anunțate de doamna președintă, astfel:
   1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, a ales:       
          Bokor Corina - preşedinte.
          Birk Ecaterina - secretar.
       
   2. Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, a desemnat:
          Grecu Bianke-Marion - preşedinte.
          Pavel Anita - secretar.
 
   3. Comisia de comerţ şi servicii publice, a desemnat:
          Fazakas Ecaterina-Annemarie - preşedinte.
          Drăgan Tiberiu-Cornel - secretar. 

   4. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură l-a desemnat pe:
          Niedermaier Helmut-Paul - preşedinte.
          Pinter Zeno Karl  - secretar.

   5. Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive, de agrement şi tineret, l-a desemnat:
          Hermann Gerold -preşedinte.
          Lerner Helmut - secretar
.

În acest context fiind adoptată Hotărârea nr. 172/7/2016, așa cum v-am adus la cunoștință.
D-na Birk Ecaterina:
Pentru a nu se creea disfuncționalități în actvitate vă propunem să avem  și comisia socială formată din 5 consilieri. În acest sens urmare negocierilor dintre partide politice au fost propuși:
Gârleanu Maria.    
Fazakas Ecaterina Annemarie.
Mezei Paul.
Pop Răzvan-Codruț.
Stroie Ioan.

Supunem la vot componența comisiei sociale. 
Dacă sunteți de acord, cine este pentru? Împotrivă ? Dacă se abţine cineva?
Dl. secretar Dorin Nistor: 
Ca urmare a votului dumneavoastră:
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 173/2016 privind constituirea Comisiei Sociale a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na Birk Ecaterina:
Comisia socială vă rog să veniți puțin. 
Se deliberează. Comisia socială și-a stabilit:
         - preşedinte: Gârleanu Maria                                                                                                        
          - secretar: Fazakas Ecaterina Annemarie

Vă dorim succes.
Având în vedere că am epuizat ordinea de zi a fost, consult dacă sunt luări de cuvânt, discuții? 
Poftiți domnule.
Dl. prefect Vasile-Cristian Roman:
Distinsă doamnă primar, domnilor viceprimari, domnule viceprimar Răzvan Pop, doamna viceprimar Corina Bokor, distinși consilieri, acestea fiind efectuate ca și proceduri administrative, Consiliul Municipal Sibiu constituit, nu ne rămâne decât-mie personal, să vă felicit și să vă doresc succes în activitate. Am avut șansa ca acum câteva luni să lucrez deja cu doamna primar și sunt convins de faptul că a fost o colaborare funcțională foarte bună și va fi o colaborare foarte bună și în continuare- de altfel m-a asigurat și doamna de acest aspect și consider că este de bun augur atât alegerea doamnei primar cât și a domnilor viceprimari cât și a dumneavoastră  ca și consilieri.
Despre domnii consilieri, vreau să spun că remarc faptul că mare parte dintre d-voastră ați făcut parte și până acuma din vechiul consiliu  prin urmare mizez pe experiența d-voastră administrativă acumulată în utimul mandat și chiar am și o rugăminte la d-voastră: să luați foarte în serios faptul că reprezentați autoritatea publică deliberativă a municipiului Sibiu. De ce spun acest lucru? Dintr-un motiv foarte simplu: trebuie să țineți cont că d-voastră sunteți cei care veți hotărî proiectele pe care  autoritatea executivă trebuie să le pună în aplicare și prin urmare tot d-voastră aveți și cea mai mare responsabilitate. Eu vreau să vă asigur că în Instituția Prefectului Sibiu veți avea un partener real care să vă sprijine atât în ceea ce privește aspectele care privesc legea și respectarea ei, cât mai ales  în a vă susține în proiectele  pe care Consiliul Municipal Sibiu și Primăria Sibiu le vor  pune ulterior spre aprobare și aplicare ulterior în beneficiul sibienilor. 
Înainte de a da cuvântul distinsei doamnei primar și celorlalți colegi care vor dori să intervină și- de ce nu? și invitaților pe care îi salut cu deosebită considerație, vreau să vă spun că partea simplă a trecut  acum urmează partea complicată dar și frumoasă în același timp, în care d-voastră veți avea posibilitatea cu toții să puneți în aplicare toate proiectele cu  care v-ați prezentat în campania electorală  în fața cetățenilor. Eu vă doresc tuturor ca printr-o atitudine constructivă și echilibrată să aveți foarte multe succese și să reușiți să promovați toate proiectele, inițiativele pe care vi le-ați propus, vă doresc mult succes în continuare și vă asigur încăodată că voi fi aproape de d-voastră și o să vă sprijin ori de câte ori este nevoie. Doamna primar vă mulțumesc și vă dau cuvăntul. 
D-na consilier Birk Ecaterina: Vă mulțumim pentru prezență.
D-na primar Astrid-Cora Fodor:
Domnule prefect, onorați invitați, stimați consilieri, în primul rând felicitări tuturor pentru validarea mandatelor de consilieri locali, de asemnea felicitări doamnei Corina Bokor și domnului Răzvan Pop în alegerea d-voastră în funcția de viceprimari, mă bucur astfel că pot colabora cu d-voastră și cu tot consiliul local. Chiar dacă noi, fiecare, am fost aleși din partea unui partid politic sau din  partea FDGR –unei alianțe a minorităților din România, cred că sibieni așteaptă de la noi să lăsăm la o parte politica și disputele acesteia și să ne concentrăm pe proiectele care duc la dezvoltarea Sibiului. Eu vă asigur că în mine veți găsi un partener dispus să colaboreze iar în cea ce privește, în echipa primăriei, veți găsi un executiv bine pregătit- foarte bine pregătit. Noi avem un întreg portofoliu de proiecte care sunt pregătite a fi supuse aprobării d-voastră iar după aprobarea acestora avem un mecanism bun pentru a le pune în aplicare. Ne așteaptă cum a zis și domnul prefect o misiune dificilă dar frumoasă dacă suntem uniți în jurul mesei sunt sigură că vom reuși.
Și cum Sibiul nu se poate dezvolta, din punctul meu de vedere, decât zonal și regional cooperarea interinstituțională între Primăria Municipiului Sibiu, președinte de județ și motorul dezvoltării acestei zone și Consiliul Județean  este absolut necesară și nu doar la nivel declarativ ci efectiv și real, tocmai din acest motiv, am invitat două doamne, pentru a da un semnal sibienilor asupra dorinței noastre reale de a transpune în practică ceea ce susținem și anume,  am invitat-o pe doamna deputat Raluca Turcan în calitate de președintă a organizației județene PNL și pe doamna consilier ales, Daniela Câmpean, candidat la funcția de președinte a Consiliului Județean care, ambele de fiecare dată m-au asigurat că îmi susțin acest demers, din acest motiv aș ruga-o pe doamna Daniela Câmpean poate ne adresează câteva cuvinte. Mulțumesc. Aplauze
Doamna consilier ales al Consilului Județean Sibiu - Doamna Daniela Câmpeanu: 
Doamnă primar Fodor Astrid, doamnă viceprimar Bokor Corin, domnule viceprimar al municipiului Sibiu Pop Răzvan Codruț, doamnelor și domnilor consilieri felicitări sincere pentru calitățile oficiale în care ați fost validați astăzi și să vă urez spor la muncă pentru că o să aveți nevoie și putere de muncă. Aș vrea totodată în calitate de reprezentant în acest moment al Consiliului Județean Sibiu să confirm ceea ce doamna primar v-a transmis și dumneaei și anume faptul că, între Consiliului Județean Sibiu și Primăria Municipiului Sibiu va exista o colaborare pentru că la fel ca și doamna primar Astrid Fodor cred, cred cu tărie că o colaborare bună poate să aducă doar beneficii orașului, municipiului Sibiuși mai departe județului Sibiu, beneficii sibienilor iar munca noastră ca aleși locali este să lucrăm în beneficiul oamenilor care ne-au adus pe aceste funcții. Așa că încăodată vă doresc succes și numai bine, să ne ajute Dumnezeu să facem ceea ce trebuie să facem. Vă mulțumesc.  
D-na consiler Birk Ecaterina:
Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul? Doamna Bokor.
D-na viceprimar Corina Bokor: 
Stimată doamnă primar, doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați, mă simt onorată să fiu viceprimarul municipiului Sibiu în următorii patru ani . În primul rând și în mod special doresc să adresez mulțumiri doamnei primar - doamnei Fodor, care a avut încredere în mine și mi-a acordat o șansă de a mă implica în administrația orașului Sibiu, mai mult decât atâta în toată perioada în care am fost viceprimar am găsit un sprijin în doamna primar Fodor, îi mulțumesc și pentru acest lucru. Nu a fost o perioadă ușoară, a fost o perioadă plină de provocări dar în această perioadă mi-am dat seama că îmi place ceea ce fac și mi-am dorit să continui această muncă. 
Sibiul, cum știm cu toții este un oraș dinamic în continuă dezvoltare și cu cetățeni implicați în realizarea proiectelor orașului, știu că nu va fi o misiune ușoară dar mă bucur să fac parte din echipa primăriei municipiului Sibiu și vă doresc și d-voastră stimați consilieri mult succes în activitatea 
d-voastră și vă mulțumesc pentru votul de încredere pe care mi l-ați acordat astăzi. 
D-na consilier Birk Ecaterina:
Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul? Poftiți.
Dl. Viceprimar Răzvan-Codruț Pop:
Vă mulțumesc și eu foarte mult doamnă primar, domnule prefect, doamna consilier Daniela Cîmpean, stimați colegi vreau să mulțumesc  pentru onoarea pe care mi-ați acordat-o, m-ați copleșit cu această onoare dar m-ați îndatorat și mă simt foarte obligat în fața sibienilor să performez în funcția pe care mi-ați încredințat-o. 
Foarte mulți dintre dumneavoastră mă cunosc și ne cunoaștem de ani buni și de aceea vă garantez o foarte bună relație și o foarte bună comunicare în toate problemele pr care le vom rezolva împreună. Trebuie să mulțumesc și colegilor care au venit astăzi să mă susțină și sunt alături de mine și să vă asigur de toată deschiderea în această perioadă pentru orice problemă care trebuie să fie rezolvată. 
D-na consilier Birk Ecaterina:
Dacă mai sunt luări de cuvânt? Întrucât ordinea de zi a fost epuizată aș vrea dintre consilieri să faceți propuneri pentru președinte de ședință, pentru ședința care urmează.
Cine face propuneri? D-na Gârleanu, poftiți
D-na consiler Maria Gârleanu:
Propun ca şedinţa de săptămâna viitoare să fie condusă de Ecaterina Birk.
D-na consilier Birk Ecaterina:
A fost propusă doamna Ecaterina Birk. 
Supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Dl. secretar Dorin Nistor: 
Propunerea a fost a adoptată, ședința ordinară a Consiliului Local din 30 iunie 2016 va fi condusă de doamna consilier Birk Ecaterina.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 174/2016 privind alegerea preşedintelui pentru ședința Consiliului Local din data de 30 iunie 2016, cu 22 voturi pentru și 1vot abţinere (d-na consilier Ecaterina Birk).

D-na consilier Birk Ecaterina:
Vă mulțumim și vă dorim succes în continuare.

Şedinţa se încheie la ora 12:40.
Preşedinte de vârstă: Helmut-Paul Niedermaier
Asistenţi: consilier:  Elena-Manuela Colceriu                                         Contrasemnează
               consilier:  Răzvan-Codruț Pop                                                       Secretar
                                                                                                                      Dorin Ilie Nistor

 

Proces - Verbal al şedinţei de constituire a Consiliului Local al Municipiului Sibiu din data de 23.06.2016 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu (scanat in format pdf)

go top
rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


De la (alege data din calendar):
Până la: