Print Friendly and PDF

MINUTA şedinţei ordinare din data de 30.06.2016 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Secţiunea: minute back

Din numărul total de 23 de consilieri sunt prezenţi la şedinţă 22 ,absent motivat dl. consilier Lerner Helmut, şedinţa fiind legal constituită.

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:


 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 175/2016 privind rectificarea bugetului local, cu unanimitate de voturi. 

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 176/2016 privind aprobarea Regulamentului privind refacerea infrastructurii domeniului public şi privat al municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi. 

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 177/2016 privind aprobarea taxei de refacere a infrastructurii în cazul lucrărilor de săpătură executate pe domeniul public sau privat al municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi. 

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 178/2016 privind aprobarea Regulamentului privind utilizarea infrastructurii subterane pentru comunicatii electronice în municipiul Sibiu, cu 21 pentru și o abținere (dl. consilier Tiberiu-Cornel Drăgan).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 179/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Extindere iluminat public strada Colinei", cu 21 pentru și o abținere (dl. consilier Tiberiu-Cornel Drăgan).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 180/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Modernizare iluminat public str. Aleea Șelimbăr", cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 181/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Modernizare iluminat public cartier Ștrand (str. Maramureșului - str. V. Cârlova - str. Ștrandului - str. Doljului - str. Bihorului - str. Gorjului)", cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 182/2016 pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Pachet străzi zona cartier Lupeni-Gușterița: str. Ceaikovski", cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 183/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare strada Șerbota" - faza S.F., cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 184/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare str. Depoului" - faza S.F. cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 185/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare str. Piața Cluj" - faza S.F.,cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 186/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 2 obiective de investiții în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 187/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "Construire volieră păsări" - faza S.F., cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 188/2016 privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 189/2016 privind modificarea statului de funcții al Direcției Fiscale Locale Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 190/2016 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilelor-terenuri în suprafață totală de 5260 mp, situate în Sibiu, zona străzii Ogorului - str. Frunzei FN, cu destinația drum, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 191/2016 privind transmiterea în administrarea Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu a unei suprafețe de 2 mp din imobilul teren identificat în CF 15032 Sibiu, nr top 5503, proprietatea Municipiului Sibiu, în vederea amplasării unei stații meteorologice, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 192/2016 privind modificarea valorilor de inventar pentru apartamentele nr. 31 și 74 situate în Sibiu, str. Gladiolelor nr. 13, bl.1, cu destinația de cabinete medicale, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 193/2016 privind modificarea valorilor de inventar pentru apartamentele situate în Sibiu, Piața Mare nr. 12 și str. Gladiolelor bl.10 proprietatea Municipului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 194/2016 privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public și privat al Municipului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către SC Apă Canal SA Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 195/2016 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren în suprafață de 89 mp, aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Colegiului Tehnic Energetic Sibiu, str. Electricienilor, nr.1, jud. Sibiu, în vederea amplasării unui chioșc alimentar provizoriu destinat comercializării de produse alimentare permise elevilor, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 196/2016 privind închirierea fără licitație publică în favoarea Organizației Județene Sibiu a Partidului România Mare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, proprietatea Statului Român, situat în Sibiu, Bd. Victoriei nr. 14, cu destinația sediu, cu 21 voturi pentru și 1 vot abținere ( dl.consilier Vasile- Tiberiu Mitrea).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 197/2016 privind atribuirea de număr cadastral pentru imobilul teren în suprafață de 640 mp, situat în Sibiu, str. 1 Decembrie 1918, FN, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 198/2016 privind atribuirea denumirii străzilor: Irisului, Dafinului și Lavandei, unor străzi nou create în Municipiul Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 199/2016 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție "Amenajare terenuri de sport pe terenul secundar al Stadionului Municipal Sibiu", situat pe Aleea Mihai Eminescu nr. 1-3, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 200/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul: "Studiu de fezabilitate - amenajare spațiu pentru computer tomograf", cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 201/2016 privind modificarea art.1 din HCL nr. 315/2010 prin care a fost înființat Consiliul de administrație al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu, cu cu 21 pentru şi 1 abţinere domnul consilier Lorant Kiss.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 202/2016 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZCP + RLU - CENTRU COMERCIAL SIBIU, STRADA LECTOR, NR. 3A Investitor: SC FESTIVAL SRL, cu 16 pentru și 6 împotrivă (d-na consilier Colceriu Elena-Manuela, dl. consiler Cotârlă Liviu, dl.consilier Mitrea Vasile-Tiberiu, d-na consilier Simtion Claudia-Mery, dl.consilier Stroie Ioan, dl. consilier Tălău Ghiorghe).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 203/2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iulie 2016, cu 21 pentru şi 1 abţinere (doamna consilier Grecu Bianke-Marion).

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, minuta se va publica la sediul Primăriei Municipiului Sibiu şi pe site-ul propriu.


Şedinţa se încheie la ora 14:38.

                       Preşedinte,                                                                                  Secretar,
                    Ecaterina Birk                                                                           Dorin Ilie Nistor

 

Minuta sedintei ordinare din data de 30.06.2016 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu (scanata in format pdf)

go top
rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


De la (alege data din calendar):
Până la: