Print Friendly and PDF

MINUTA şedinţei ordinare din data de 28.07.2016 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Secţiunea: minute back

Din numărul total de 23 de consilieri sunt prezenţi la şedinţă 23, şedinţa fiind legal constituită. 

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:


 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 204/2016 privind rectificarea bugetului local, cu unanimitate de voturi. 

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 205/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Iluminat public eco-eficient Parc sub Arini", cu unanimitate de voturi. 

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 206/2016 privind actualizarea componenței Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice în Municipiul Sibiu nominalizată în HCL nr. 370/2015, cu unanimitate de voturi. 

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 207/2016 privind mandatarea reprezentantului Municipiului Sibiu în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Asociaţia de Apă Sibiu", cu 22 pentru și 1 vot abținere (d-na viceprimar Corina Bokor).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 208/2016 privind mandatarea reprezentantului Municipiului Sibiu în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "ECO SIBIU", cu 22 pentru și 1 vot abținere (dl. viceprimar Răzvan-Codruț Pop).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 209/2016 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 34 mp aparținând Colegiului Național "Gheorghe Lazăr" Sibiu, str. Gheorghe Lazăr nr. 1-3, cu deschidere separată la str. General Magheru nr. 6, în vederea comercializării de produse alimentare permise elevilor, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 210/2016 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a unui imobil-teren în suprafață de 65 mp, situat în Sibiu, str. Tractorului FN cu destinație "drum", cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 211/2016 privind reglementarea situației juridice a subapartamentului nr.XIV/II cu teren aferent, proprietatea Municipiului Sibiu, situat în imobilul din Sibiu, str. Argintarilor nr. 4, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 212/2016 privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către SC Apă Canal SA Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 213/2016 privind transmiterea în folosință gratuită în favoarea Inspectoratului de Poliție al Județului Sibiu a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, proprietatea Statului Român, situat în Sibiu, cartier Valea Aurie, bl. 33, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 214/2016 privind modificarea HCL nr. 181/2007, modificată prin HCL nr. 400/2015,cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 215/2016 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului - teren situat în Sibiu, str. Matei Millo FN, identificat cu nr top 4052/20/10/1 și vânzarea acestuia prin licitaţie publică deschisă, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 216/2016 privind aprobarea prețurilor de pornire la licitația masei lemnoase provenită din fondul forestier, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, valabile pentru Ocolul Silvic Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 217/2016 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor de tip ANL situate pe raza Municipiului Sibiu și a contractelor cadru de vânzare pentru locuințele ANL, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 218/2016 privind aprobarea preţurilor de vânzare pentru locuinţele A.N.L. situate în Sibiu, str. Bârsei nr. 10A, str. Prof. Aurel Popa nr. 1A, bl. 2, Şos. Alba Iulia bl. 52B, str. Prof Ioan Moga nr. 1A, bl. 4, str. Tilișca nr. 34, str. Prof. Aurel Popa 1A bloc 4A și 4B, str. Prof Aurel Decei bl. 18 şi mandatarea S.C. Urbana S.A. pentru actualizarea acestor preţuri la data vânzării, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 219/2016 privind recalcularea chiriei pentru locuințele realizate prin "Programul de construire de locuințe pentru tineret ANL, destinate închirierii" situate pe raza Municipiului Sibiu,cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 220/2016 privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public pentru Administrare Parcuri și Zone Verzi, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 221/2016 privind modificarea statului de funcții și a organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 222/2016 privind modificarea statului de funcții la Serviciul Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 223/2016 privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public de Asistență Socială Sibiu,cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 224/2016 privind modificarea statului de funcții al Teatrului Național "Radu Stanca" Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 225/2016 privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 226/2016 privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Construire locuință unifamilială în Sibiu, str. Aviației, FN, Beneficiari: Medeșan Gheorghe și Medeșan Ana, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 227/2016 privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Construire hotel S+P+3E+ER, spații parcare (subsol), spații alimentație publică (parter), spații cazare 3E+ER, în Sibiu, B-dul Vasile Milea, nr. 29, Beneficiar: SC PREMIER SRL, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 228/2016 privind aprobarea documentației de urbanism PUZ și RLU: Locuințe colective, în Sibiu, str. Metalurgiștilor, nr. 1-3, Investitor: SC Raphora Energy SA și SC Sarmis Impex SRL, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 229/2016 privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Construire locuință pe parcela inițială conform PUZ aprobat cu HCL nr.129/31.03.2011 (nr. parcelă 2578/2/10/1/1/1) Beneficiar: Sîrbu Ioan și soția Sîrbu Elena, cu 22 pentru și 1 abținere (dl consilier Tiberiu-Cornel Drăgan). 

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 230/2016 privind aprobarea completării anexei D la Regulamentul local de publicitate privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, aprobat prin HCL nr. 278/2013 cu unanimitate de  voturi. 

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 231/2016 privind actualizarea componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism, cu unanimitat de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 232/2016 privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare, a secţiunii de dezvoltare şi a împrumuturilor interne şi externe pentru trimestrul II 2016, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 233/2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Sibiu și a Centrului Operativ cu Activitate Temporară, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 234/2016 privind confirmarea pentru anul școlar 2016/2017 a reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membri ai Consiliilor de administrație și ai Comisiilor pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particulare acreditate/autorizate din Municipiul Sibiu, cu unanimitate de voturi. 

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 235/2016 privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public Baia Populară Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 236/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiții "Reparație Capitală Aleea Frații Buzești" - faza S.F., cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 237/2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe luna august, cu 22 pentru şi o abţinere (d-na Mariana- Gabriela Brunchea).


Şedinţa se încheie la ora 14:28.


În conformitate cu dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, minuta se va publica la sediul Primăriei Municipiului Sibiu şi pe site-ul propriu.             

 


                           Preşedinte,                                                                              Secretar,
                   Bianke-Marion Grecu                                                                  Dorin Ilie Nistor

 

Minuta sedintei ordinare din data de 28.07.2016 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu (scanata in format pdf)

go top
rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


De la (alege data din calendar):
Până la: