Print Friendly and PDF

PROCES - VERBAL încheiat astăzi, 28.07.2016 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Secţiunea: procese back

Şedinţa începe la ora 14:00.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a fost convocat în scris în temeiul art.39 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Din partea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, a serviciilor publice, instituţiilor publice şi societăţilor comerciale subordonate Consiliului Local Sibiu participă: 
d-na primar Astrid-Cora Fodor, d-na viceprimar Bokor Corina, dl. viceprimar Pop Răzvan-Codruț, dl. secretar Dorin Ilie Nistor, d-na Ioana Leca, d-na Liliana Ordean, d-na Ioana Urdea, d-na Georgeta Spătari, d-na Cornelia Andronic, d-na Felicia Baba, d-na Monica Dancu, d-na Cristina Burchea, d-na Carmen Nicula, d-na Elena Vlad, d-na Stela Matioc, d-na Mirela Gligore, d-na Cristina Bica, d-na Tatiana Stănese, d-na Camelia Burlacu, d-na Simona Pop, dl. Lucian Vizantie, dl.Vlăduț Vladimir Dan, dl. Dan Tătar, d-na Liliana Palaloga, d-na Adina Goța, d-na Ioana Dăncăneț, dl. Marius Lunca, dl. Gheorghe Aldea, d-na Tamara Camaroschi, d-na Cornelia Rotaru, dl. Iancu Boțocan, dl. Vasile-Stelian Banciu, dl. Adrian Tibu, dl.Adrian Popa, dl.Mircea Niculescu, dl. Cristian Bucura, dl. Alexandru Hlesnschi, dl.Sorin Avram, d-na Nicoleta Slavu, d-na Maricica Tatu.

D-na primar Astrid-Cora Fodor: 
Doamnelor și domnilor, stimați invitați, bună ziua și bine aţi venit la şedinţa ordinară a consiliului local, ședință convocată în temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, art. 39 alin. 1. Din totalul de 23 de consilieri sunt prezenţi 23. Întrucât consiliul este legal constituit în conformitate cu art 41 din legea care am citato înainte declar şedinţa deschisă şi o rog pe doamna consilier Grecu Bianke să preia conducerea lucrărilor, doamna consilier, aveţi cuvântul.
D-na consilier Bianke-Marion Grecu: Mulțumesc.
Doamna primar, doamnelor şi domnilor consilieri, doamnelor şi  domnilor invitaţi, vă mulţumesc pentru încrederea acordată. Conform Regulamentului de funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu se va intona imnul de stat. 
Se intonează imnul de stat.
D-na consilier Bianke-Marion Grecu: 
În conformitate cu dispoziţiile art.42 alin.5 din Legea nr.215 din 2001 privind administraţia publică locală republicată, îl rog pe domnul secretar Dorin Nistor, să supună la vot procesul–verbal al ședinței de constituire a Consiliului Local din 23 iunie 2016 și procesul verbal al ședinței ordinare a consiliului local Sibiu din data de 30 iunie 2016.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Mulțumesc.
Doamnelor și domnilor consilieri, supun aprobării dumneavoastră procesul–verbal al ședinței de constituire al Consiliului Local din 23 iunie 2016.
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor:
Vă mulțumesc. Și de asemenea supun aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței ordinare a consiliului local Sibiu din data de 30 iunie 2016.
Cine este pentru? Dacă se abține cineva? Dacă sunt voturi împotrivă?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor:
Vă mulțumesc, ambele procese verbale au fost aprobate.
D-na consilier Bianke-Marion Grecu: 
Supun aprobării dumneavoastră proiectul ordinii de zi propus. 
Dl. consilier Ioan Stroie: Doamna președinte, permiteți să am un pic de intervenție înainte de începerea ședinței.
D-na consilier Bianke-Marion Grecu: 
Poftiți.
Dl. consilier Ioan Stroie:
Noi am depus - grupul nostru de consilieri locali, un proiect de hotărâre pentru ședința de astăzi care nu a intrat pe ordinea de zi. Acum cinci minute, am primit răspuns că va intra luna viitoare. 
E bine și așa. Numai că, vreau să vă spun, că nu știu de ce s-a amînat o lună, pentru că noi am respectat toate procedurile legale? 
Trebuie să înțelegem toți, că noi nu facem proiecte că așa vrem, facem la cererea sibienilor și pentru sibieni, dar este totuși bine că îl puneți luna viitoare dar, pe viitor, vă rugăm să fiți un pic mai operativi.
D-na consilier Bianke-Marion Grecu: 
Supun aprobării dumneavoastră proiectul ordinii de zi propus de doamna primar Astrid Cora Fodor, inclusiv ordinea de zi suplimentară.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Ordinea de zi a a fost adoptată inclusiv cea suplimentară.

D-na consilier Bianke-Marion Grecu: 
Începem cu proiectul de hotărâre numărul unu. 
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. 
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.

Comisia de buget s-a întrunit astăzi în ședință și a propus aprobarea proiectului cu un amendament:
modificarea anexelor nr. 12 și 13 conform raportului întocmit de direcția economică și prezentat astăzi comisiei.
Dacă sunt luări de cuvânt? Supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 204/2016 privind rectificarea bugetului local, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Bianke-Marion Grecu: 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Iluminat public eco-eficient Parc sub Arini".
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Sunt luări de cuvânt?  
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva ? 
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                       
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 205/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Iluminat public eco-eficient Parc sub Arini", cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Bianke-Marion Grecu: 
3. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice în Municipiul Sibiu nominalizată în HCL nr. 370/2015.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.

Comisia juridică propune aprobarea proiectului cu următorul amendament: 
La art.1 din P.H. punctul 5 se modifică în sensul că în locul d-lui Plesciuc se nominalizează d-na Balteș Mihaela, consilier Dir. Tehnică.
Dacă sunt comentarii? Supun la vot.Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                             
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 206/2016 privind actualizarea componenței Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice în Municipiul Sibiu nominalizată în HCL nr. 370/2015, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:
4. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Sibiu în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Asociaţia de Apă Sibiu".
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor:
Luări de cuvânt? Supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva ? 
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat, s-a exprimat o abținere.                                                     
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 207/2016 privind mandatarea reprezentantului Municipiului Sibiu în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Asociaţia de Apă Sibiu", cu 22 voturi pentru și 1 vot abținere (d-na viceprimar Corina Bokor).

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:
5. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Sibiu în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "ECO SIBIU". 
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Luări de cuvânt? Supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat a fost exprimată o abținere.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 208/2016 privind mandatarea reprezentantului Municipiului Sibiu în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "ECO SIBIU", cu 22 pentru și o abținere (dl. viceprimar Răzvan-Codruț Pop).

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 34 mp aparținând Colegiului Național "Gheorghe Lazăr" Sibiu, str. Gheorghe Lazăr nr. 1-3, cu deschidere separată la str. General Magheru nr. 6, în vederea comercializării de produse alimentare permise elevilor.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Luări de cuvânt? Supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 209/2016 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 34 mp aparținând Colegiului Național "Gheorghe Lazăr" Sibiu, str. Gheorghe Lazăr nr. 1-3, cu deschidere separată la str. General Magheru nr. 6, în vederea comercializării de produse alimentare permise elevilor, cu unanimitate de voturi. 

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:
7. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a unui imobil-teren în suprafață de 65 mp, situat în Sibiu, str. Tractorului FN cu destinație "drum".
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor:
Intervenții? Supun la vot.                                         
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva ? 
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotararea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.210/2016 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a unui imobil-teren în suprafață de 65 mp, situat în Sibiu, str. Tractorului FN cu destinație "drum",cu unanimitate de voturi.

D-na. consilier Bianke-Marion Grecu: 
8. Proiect de privind reglementarea situației juridice a subapartamentului nr. XIV/II cu teren aferent, proprietatea Municipiului Sibiu, situat în imobilul din Sibiu, str. Argintarilor nr. 4.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor. 
Dacă sunt intervenții? Supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                     
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.211/2016 privind reglementarea situației juridice a subapartamentului nr. XIV/II cu teren aferent, proprietatea Municipiului Sibiu, situat în imobilul din Sibiu, str. Argintarilor nr. 4, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Bianke-Marion Grecu: 
9. Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către SC Apă Canal SA Sibiu.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor. 
Comisia de buget propune aprobarea cu următorul amendament:
La anexa 1, pct. 2 se modifică din “canal menajer“ în “canal pluvial“.
Sunt intervenții? Supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                     
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 212/2016 privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către SC Apă Canal SA Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Bianke-Marion Grecu: 
10. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită în favoarea Inspectoratului de Poliție al Județului Sibiu a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, proprietatea Statului Român, situat în Sibiu, cartier Valea Aurie, bl. 33.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor. 
Dorește cineva să ia cuuvântul? Supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 213/2016 privind transmiterea în folosință gratuită în favoarea Inspectoratului de Poliție al Județului Sibiu a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, proprietatea Statului Român, situat în Sibiu, cartier Valea Aurie, bl. 33, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:
11. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 181/2007, modificată prin HCL nr. 400/2015.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Sunt luări de cuvânt? Supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 214/2016 privind modificarea HCL nr. 181/2007, modificată prin HCL nr. 400/2015, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:
12. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului - teren situat în Sibiu, str. Matei Millo FN, identificat cu nr top 4052/20/10/1 și vânzarea acestuia prin licitaţie publică deschisă.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt luări de cuvânt? 
Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                    
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 215/2016 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului - teren situat în Sibiu, str. Matei Millo FN, identificat cu nr top 4052/20/10/1 și vânzarea acestuia prin licitaţie publică deschisă, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Bianke-Marion Grecu: 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la licitația masei lemnoase provenită din fondul forestier, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, valabile pentru Ocolul Silvic Sibiu.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor. 
Comentarii? Supun la vot.        
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 216/2016 privind aprobarea prețurilor de pornire la licitația masei lemnoase provenită din fondul forestier, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, valabile pentru Ocolul Silvic Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor de tip ANL situate pe raza Municipiului Sibiu și a contractelor cadru de vânzare pentru locuințele ANL.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă nu sunt luări de cuvânt, supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 217/2016 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor de tip ANL situate pe raza Municipiului Sibiu și a contractelor cadru de vânzare pentru locuințele ANL, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Bianke-Marion Grecu: 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor de vânzare pentru locuinţele A.N.L. situate în Sibiu, str. Bârsei nr. 10A, str. Prof. Aurel Popa nr. 1A, bl. 2, Şos. Alba Iulia bl. 52B, str. Prof Ioan Moga nr. 1A, bl. 4, str. Tilișca nr. 34, str. Prof. Aurel Popa 1A bloc 4A și 4B, str. Prof Aurel Decei bl. 18 şi mandatarea S.C. Urbana S.A. pentru actualizarea acestor preţuri la data vânzării.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Nu sunt luări de cuvânt? Supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 218/2016 privind aprobarea preţurilor de vânzare pentru locuinţele A.N.L. situate în Sibiu, str. Bârsei nr.10A, str. Prof. Aurel Popa nr. 1A, bl. 2, Şos. Alba Iulia bl. 52B, str. Prof Ioan Moga nr. 1A, bl. 4, str. Tilișca nr. 34, str. Prof. Aurel Popa 1A bloc 4A și 4B, str. Prof Aurel Decei bl. 18 şi mandatarea S.C. Urbana S.A. pentru actualizarea acestor preţuri la data vânzării, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Bianke-Marion Grecu: 
16. Proiect de hotărâre privind recalcularea chiriei pentru locuințele realizate prin "Programul de construire de locuințe pentru tineret ANL, destinate închirierii" situate pe raza Municipiului Sibiu.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor. 
Supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 219/2016 privind recalcularea chiriei pentru locuințele realizate prin "Programul de construire de locuințe pentru tineret ANL, destinate închirierii" situate pe raza Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Bianke-Marion Grecu: 
17. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public pentru Administrare Parcuri și Zone Verzi.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Comentarii? Supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 220/2016 privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public pentru Administrare Parcuri și Zone Verzi, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:
18. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții și a organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții dacă sunt? Supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 221/2016privind modificarea statului de funcții și a organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:
19. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții la Serviciul Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor. 
Supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 222/2016 privind modificarea statului de funcții la Serviciul Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:
20. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public de Asistență Socială Sibiu.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă nu sunt intervenții, supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat 
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 223/2016 privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public de Asistență Socială Sibiu, cu unanimitate de voturi.                                                      

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:
21. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Teatrului Național "Radu Stanca" Sibiu.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 224/2016 privind modificarea statului de funcții al Teatrului Național “Radu Stanca” Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Bianke-Marion Grecu: 
22. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu.
- inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Comentarii? Supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat. 
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 225/2016 privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi. 

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Construire locuință unifamilială în Sibiu, str. Aviației, FN, Beneficiari: Medeșan Gheorghe și Medeșan Ana.
- inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt comentarii? Supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 226/2016 privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Construire locuință unifamilială în Sibiu, str. Aviației, FN, Beneficiari: Medeșan Gheorghe și Medeșan Ana, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Construire hotel S+P+3E+ER, spații parcare (subsol), spații alimentație publică (parter), spații cazare 3E+ER, în Sibiu, B-dul Vasile Milea, nr. 29, Beneficiar: SC PREMIER SRL.
- inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Comisia de urbanism s-a întrunit astăzi și adaugă următorul amendament:
1. Cele două calcane vor fi structurate astfel încât să nu constituie elemente deranjante pentru arterele principale de circulație;
2. Datele furnizate de arhitect corespund cu regelementările în vigoare.

Dacă sunt comentarii? Îmi pare rău, dacă sunt din partea consilierilor?
Supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 227/2016privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Construire hotel S+P+3E+ER, spații parcare (subsol), spații alimentație publică (parter), spații cazare 3E+ER, în Sibiu, B-dul Vasile Milea, nr. 29, Beneficiar: SC PREMIER SRL, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ și RLU: Locuințe colective, în Sibiu, str. Metalurgiștilor, nr. 1-3, Investitor: SC Raphora Energy SA și SC Sarmis Impex SRL. 
- inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? Supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 228/2016 privind aprobarea documentației de urbanism PUZ și RLU: Locuințe colective, în Sibiu, str. Metalurgiștilor, nr. 1-3, Investitor: SC Raphora Energy SA și SC Sarmis Impex SRL, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Construire locuință pe parcela inițială conform PUZ aprobat cu HCL nr.129/31.03.2011 (nr. parcelă 2578/2/10/1/1/1) Beneficiar: Sîrbu Ioan și soția Sîrbu Elena.
- inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Comentarii? Supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost aprobat, s-a exprimat o abținere.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 229/2016 privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Construire locuință pe parcela inițială conform PUZ aprobat cu HCL nr. 129/31.03.2011 (nr. parcelă 2578/2/10/1/1/1) Beneficiar: Sîrbu Ioan și soția Sîrbu Elena, cu 22 pentru și 1 vot abținere (dl. consilier Tiberiu-Cornel Drăgan).

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării anexei D la Regulamentul local de publicitate privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, aprobat prin HCL nr. 278/2013.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt luări de cuvînt? Supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 230/2016 privind aprobarea completării anexei D la Regulamentul local de publicitate privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, aprobat prin HCL nr. 278/2013, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:
28. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.

Comisia de urbanism propune aprobarea cu următorul amendament:
Se va elimina pozitia nr. 16 din anexa nr.1 – nominalizarea d-lui Plesciuc, motivat de demisia acestuia.
Dacă suntluări de cuvânt? Nu sunt.
Supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 231/2016 privind actualizarea componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare, a secţiunii de dezvoltare şi a împrumuturilor interne şi externe pentru trimestrul II 2016.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor. 
Sunt luări de cuvânt? Poftiți doamna consilier.

D-na consilier Mariana-Gabriela Brunchea: Numai căteva cuvinte.                          
Doamna primar, doamnă, domnule viceprimar, stimați colegi, pentru că este vorba de execuția bugetului la jumătatea anului 2016 aș dori să mă raportez un pic la situația șantierelor în ceea ce privește străzile din municipiul Sibiu. 
Împreună cu doamna viceprimar și cu colegii mei din cadrul direcției economice, am solicitat direcției tehnice un raport privind stadiul acestor șantiere. 
Sper că este corect, sper că cetățenii vor fi mulțumiți însă, vreau să fac un apel direcției tehnice să facă o verificare strictă asupra tuturor etapelor de realizare a acestor proiecte pe aceste străzi și de asemenea m-aș adresa furnizorilor, să se încadreze în termenele stabilite de contractele atribuite. 
Și aici dau un termen: 1 noiembrie, sper să nu ne prindă cu nicio stradă desfundată pentru că în caz contrar eu personal voi cere doamnei primar și onorabililor mei colegi aplicarea măsurilor de penalitate pentru oricare furnizor ar fi el.
Eu consider- la fel ca și toți colegii mei, că cetățeanul municipiului Sibiu merită tot confortul indiferent dacă în municipiul Sibiu se investește și se lucrează la dezvoltare f. foarte mult. Mulțumesc.       
D-na consilier Bianke-Marion Grecu:
Mulțumesc doamna consilier.
Supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 232/2016 privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare, a secţiunii de dezvoltare şi a împrumuturilor interne şi externe pentru trimestrul II 2016, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Sibiu și a Centrului Operativ cu Activitate Temporară.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor. 
Sunt luări de cuvânt? Supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 233/2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Sibiu și a Centrului Operativ cu Activitate Temporară, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:
31. Proiect de hotărâre privind confirmarea pentru anul școlar 2016/2017 a reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membri ai Consiliilor de administrație și ai Comisiilor pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particulare acreditate/autorizate din Municipiul Sibiu.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor. 
Dacă sunt luări de cuvânt? Supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 234/2016 privind confirmarea pentru anul școlar 2016/2017 a reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membri ai Consiliilor de administrație și ai Comisiilor pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particulare acreditate/autorizate din Municipiul Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:
32. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public Baia Populară Sibiu.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor. 
Dacă sunt intervenții? Supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 235/2016 privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public Baia Populară Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:

De asemenea în mapă ați avut un raport:
33. Raport nr. 52943/15.07.2016 privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2016.

Ați mai putut citi o informare:
34. Informare nr. 52951/15.07.2016 privind activitatea Serviciului Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu pe trimestrul II al anului 2016.

O informare:
35. Informare nr. 50255/06.07.2016 privind misiunea de audit efectuată de către Camera de Conturi Sibiu în anul 2016 la UAT Municipiul Sibiu cu tema "Controlul legalității contractării sau garantării, precum și a utilizării și rambursării finanțărilor rambursabile la nivelul UATM".

Ați mai putut citi un raport:
36. Raport nr.53740/19.07.2016 privind activitatea de soluționare a petițiilor pe semestrul I 2016.

D-na consilier Bianke-Marion Grecu: Trecem acum la ordinea de zi suplimentară.
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici la obiectivul de investiții "Reparație Capitală Aleea Frații Buzești" - faza S.F. 
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor. 
Dacă sunt luări de cuvânt? Dacă nu, supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 236/2016 privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public Baia Populară Sibiu, cu unanimitate de voturi.

38. Întrebări. Interpelări.

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:
Dacă doriți să luați cuvântul?
Poftiți vă rog.

Dl. consilierVasile-Tiberiu Mitrea:
Bună ziua. Doamna primar, doamnelor și domnilor consilieri, pentru că suntem în 28 iulie, până în prezent nu este pe site nici procesul verbal și nici minuta din ședința Consiliului Local din 30 iunie vreau să aduc aminte art.42 din Legea 215 din 2001 alin 7): "În termen de 3 zile de la terminarea şedinţei, secretarul unităţii administrativ-teritoriale afişează la sediul primăriei şi, după caz, pe pagina de internet a unităţii administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al şedinţei".
Eu cred că este timpul să mărim gradul de transparență în Consiliul Local Sibiu și cred că ar trebui să intrăm în legalitate și să le publicăm la termen, la terminarea ședinței pe site-ul primăriei, atât am avut de spus. Vă mulțumesc. 

D-na consilier Bianke-Marion Grecu: 
Mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvăntul?
Atunci vă rog să faceți propuneri pentru președintele de ședința din luna următoare. 
Cine face propuneri? Poftiți domnule consilier.

Dl. Consilier Paul -Constantin Mezei:
Propun ca ședința din luna august să fie condusă de doamna consilier Brunchea Mariana.
D-na consilier Bianke-Marion Grecu:
Supun la vot.
Cine este pentru această propunere? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: 
Propunerea a fost adoptată cu o abținere, doamna consilier Brunchea va conduce ședința din luna august a Consiliului Local. 
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 237/2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna august 2016, cu 22 pentru şi 1 abţinere (doamna consilier Brunchea Mariana).


Cu aceasta ședința noastră a luat sfărșit. Vă doresc o vară liniștită, la revedere.
                      
Şedinţa se încheie la ora 14:28.

       
                           Preşedinte,                                                                              Secretar,
                   Bianke-Marion Grecu                                                                  Dorin Ilie Nistor

 

Proces - Verbal al sedintei ordinare din data de 28.07.2016 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu (scanat in format pdf)

go top
rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


De la (alege data din calendar):
Până la: