Print Friendly and PDF

PROCES - VERBAL încheiat astăzi, 25.08.2016 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Secţiunea: procese back

Şedinţa începe la ora 14:00.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a fost convocat în scris în temeiul art.39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Din partea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, a serviciilor publice, instituţiilor publice şi societăţilor comerciale subordonate Consiliului Local Sibiu participă:
d-na primar Astrid-Cora Fodor, d-na viceprimar Bokor Corina, dl. viceprimar Pop Răzvan-Codruț, dl. secretar Dorin Ilie Nistor, d-na Claudia Trîmbițaș, d-na Liliana Ordean, d-na Ioana Urdea, d-na Georgeta Spătari, d-na Mariana Hașu, d-na Monica Dancu, d-na Dana Alexandru, d-na Corina-Aura Luca, d-na Carmen Nicula, dl. Horvath Marius, d-na Stela Matioc, d-na Mirela Gligore, d-na Cristina Bica, d-na Camelia Burlacu, d-na Sabău Mihaela, d-na Simona Pop, dl. Lucian Vizantie, dl.Vlăduț Vladimir Dan, dl.Florin Chetroni, dl. Traian Negrita, d-na Ioana Dăncăneț, dl. Marius Lunca, d-na Ganea Mioara, dl. Gheorghe-Adrian Aldea, dl. Florin Țicu, d-na Cornelia Rotaru, d-na Carmen Ploia, d-na Crina-Anca Todescu, dl. Dan Căpraru, dl.Claudiu Șari, dl. Teodor Birț, d-ra Daniela Voina, d-na Maricica Tatu.

D-na primar Astrid-Cora Fodor: Bună ziua, vă rog luați loc.
Doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați, domnule vicepreședinte al Consiliului Județean, în temeiul art. 39 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, s-a convocat consiliul local în ședință ordinară. Din 23 de consilieri sunt prezenţi 21, 2 consilieri lipsesc motivat. Întrucât consiliul este legal constituit declar şedinţa deschisă și predau conducerea lucrărilor acesteia doamnei consilier Mariana Brunchea, doamna consilier aveţi cuvântul.
Sunt absenți de la ședința de consiliu dl.consilier Helmut-Paul Niedermaier și dl. consilier Tiberiu-Cornel Drăgan.

D-na consilier Mariana-Gabriela Brunchea: Mulțumesc.
Doamnelor şi domnilor consilieri, doamnelor şi  domnilor invitaţi, vreau să vă mulţumesc în primul rând pentru încrederea pe care astăzi mi-ați acordat-o în conducerea acestei ședințe. Conform Regulamentului de funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu se va intona imnul de stat.
Se intonează imnul de stat.
D-na consilier Mariana-Gabriela Brunchea:
Declar deschise lucrările ședinței de consiliu local pentru luna august 2016.
Conform regulamentului de funcționare a consiliului local, în conformitate cu dispoziţiile art.42 alin.5 din Legea nr.215 din 2001 privind administraţia publică locală republicată, îl rog pe domnul secretar Dorin Nistor, să supună la vot procesul-verbal al ședinței ordinare a consiliului local Sibiu din data de 28 iulie 2016.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor:
Doamnelor și domnilor consilieri supun aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței ordinare a consiliului local Sibiu din data de 28 iulie 2016.
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă sunt abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor:
Vă mulțumesc, procesul verbal a fost aprobat.
D-na consilier Mariana-Gabriela Brunchea:
Supun aprobării dumneavoastră proiectul ordinii de zi propus de doamna primar Astrid Cora Fodor.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Ordinea de zi a a fost aprobată.

D-na consilier Mariana-Gabriela Brunchea:
Trecem la ordiniea de zi propriu-zisă, începem cu primul proiect.
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt intervenții? Atunci trecem la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 238/2016 privind rectificarea bugetului local, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Mariana-Gabriela Brunchea:
2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special d-nei Corina Bokor, reprezentantul Municipiului Sibiu în cadrul Adunării Generale a A.D.I. "Asociația de Apă Sibiu", în vederea exercitării votului favorabil privind prețurile pentru apă potabilă produsă, transportată și distribuită și tarifele la canalizare-epurare pentru localitățile Rășinari și Păuca.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Trecem la vot? 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 239/2016 privind acordarea unui mandat special d-nei Corina Bokor, reprezentantul Municipiului Sibiu în cadrul Adunării Generale a A.D.I. "Asociația de Apă Sibiu", în vederea exercitării votului favorabil privind prețurile pentru apă potabilă produsă, transportată și distribuită și tarifele la canalizare-epurare pentru localitățile Rășinari și Păuca, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Mariana-Gabriela Brunchea:
3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Sibiu în Adunarea Generală a S.C. Apă Canal S.A. Sibiu.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
La acest proiect, Comisia juridică propune: aprobarea cu desemnarea ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sibiu a d-lui Mezei Paul.
Supun la vot proiectul cu această propunere.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat, a fost exprimată o abținere.                                                            
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 240/2016 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Sibiu în Adunarea Generală a S.C. Apă Canal S.A. Sibiu, cu 20  pentru și o abținere (dl.consilier Paul-Constantin Mezei).

D-na consilier Mariana-Gabriela Brunchea:
4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Sibiu în comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale și a celor de prestări servicii, potrivit Legii nr. 550/2002.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
De asemenea Comisia juridică vine cu o propunere: aprobarea cu desemnarea următorilor consilieri: d-na Fazakas Ekaterina Annemarie, dl. Spătari Ovidiu Nicolae și dl. Stroie Ioan.
Supun la vot proiectul cu această propunere.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat, au fost exprimate trei abțineri.                                                    
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 241/2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Sibiu în comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale și a celor de prestări servicii, potrivit Legii nr. 550/2002, cu 18 pentru și 3 abțineri (d-na consilier Fazakas Ekaterina Annemarie, dl. consilier Spătari Ovidiu Nicolae și dl. consilier Stroie Ioan).

D-na consilier Mariana-Gabriela Brunchea:
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în Municipiul Sibiu.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Comisia juridică propune aprobarea cu următoarele amendamente:
- la art.4 alin.1 din Regulament termenul "imobil" de la finalul alin. se va înlocui cu "apartament".
- la Anexa 11 a Regulamentului se rectifică suma la penultima coloană - Taxă maximă utilizatori casnici mediu urban (lei/pers./an) de la 110,74 la 110,76.

Poftiți domnul consilier.
Dl. consilier Ioan Stroie:
La acest proiect aș vrea să intervin puțin pentru că dacă îl studiem bine, ne uităm peste el, înăuntru, observăm că procedura asta cu declarațiile acestea care se vor face sunt foarte greoaie.
De exemplu la asociațiile de bloc, președinții asociațiilor nu prea sunt de acord să își ia și această sarcină în plus și cred că vom rămâne cu foarte multe familii care nu vor face aceste declarații, o modalitate ar fi să zicem și on-line, dacă se poate, că aicea am văzut că nu specifică nimeni așa ceva, iar în ceea ce-i privește pe cei care nu-și  vor face aceste declarații, acolo se spune că se vor lua taxe ca pentru patru persoane. Sunt persoane vârstnice care probabil nu se pot integra de la început, eu zic să le dăm o perioadă de grație între trei  și șase  luni, să le socotim ca două persoane și să le încasăm ca și  două persoane nu ca patru iar după trei sau șase luni, după cum hotărâm să intre ca și patru persoane, va fi foarte greu de la început, de pe o lună pe alta să își facă, sunt oameni, unii sunt plecați în concediu alții nu știu unde, eu știu sunt oameni în vârstă.
D-na consilier Mariana-Gabriela Brunchea: Da sigur.
Ca să înțelegem mai bine cu toții ce ne spune domnul consilier Stroie, aș vrea să vă fac eu un mic rezumat al prezentului regulament, după care putem spune că regulamentul mai poate fi perfectat, nu este perfect, mai avem două luni de zile timp în care putem veni prin hotărâri de consiliu local să îl modificăm, deocamdată regulamentul este acesta iar pe regulamentul care este,  fiind de specialitate încerc să vă fac o prezentare așa pe înțelesul tuturor și anume:
Prin accesare de fonduri europene a luat contur implementarea unui sistem integrat de management a deșeurilor, toți pașii îi cunoașteți din presă, la final a fost desemnat un operator de colectare în persoana soceității Soma Bacău.
Pentru bunul mers al proiectului, utilizatorii atât persoane fizice cât și agenți economici vor plăti o taxă, taxă care va include tariful de colectare, transport, sortare compostare și depozitare a deșeurilor, deci utilizatorii vor plăti această taxă către Primăria Municipiului Sibiu.
De știut nu se va mai achita nici un alt fel de taxe către actualii operatori de salubritate după instituirea taxei însă instituirea taxei prevede depunerea unei declarații pe propria răspundere pe fiecare locuință și agent economic.
Detaliile privind întocmirea acestei declarații sunt cuprinse în prezentul regulament.
Ceea ce este important este că, nedepunerea la termen a acestor declarații până la 1 noiembrie, atrage de la sine impunerea directă, adică din oficiu, adică toate locuințele vor plăti contravaloarea taxei pentru patru persoane iar agenții economici circa 12 tone de deșeuri pe an, de aceea este bine ca această declarație să fie făcută în timp util. Neplata taxei atrage după sine penalități și majorări de întîrziere.
Pentru anul 2016, tariful este pentru persoanele fizice este 9,23 ron /lună/persoană iar pentru agenții economici 372 ron/tonă/lună. Taxa va fi plătită trimestrial adică: 9,23 ron X 3 luni=27,69 ron/ persoană/trimestru, iar în ceea ce privește agenții  economici, cantitatea generată pe trimestru X 372 ron/tonă/lună conform declarației de impunere pe propria răspundere. Primăria Municipiului Sibiu corelată cu operatorul vor verifica declarațiile și cantitățile declarate.
Nedeclararea corectă sigur că atrage după sine aplicarea legii.
Taxele se vor modifica anual după un grafic de majorare iar valoarea taxei va fi adusă la cunoștință cetățenilor Municipiului Sibiu.
Pe această calea doresc operatorului, venit nou pe piața Municipiului Sibiu spor în activitatea pe care o va desfășura iar cetățenilor Municipiului Sibiu le solicit sprijin în acest proiect pentru a avea și noi un Sibiu mai curat, un Sibiu  la nivel european.
Dacă mai aveți probleme vizavi de acest proiect?
Dl. consilier Ioan Stroie:
Vreau să specificați în procesul verbal, amendamentele pe care le-am adus eu.
D-na consilier Mariana-Gabriela Brunchea: Da.
Supun la vot proiectul numărul cinci cu cele două amendamente propuse de comisie.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 242/2016 privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în Municipiul Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Mariana-Gabriela Brunchea:
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de circulație pentru transportul public de călători efectuat de S.C. Tursib S.A valabil din data de 12.09.2016.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Poftiți.
D-na consilier Elena-ManuelaColceriu:
Solicităm conducerii Tursib, creșterea capacității de transport în timpul orelor de vârf începând cu 1 septembrie, dacă se poate. Sunt copii care se înghesuie efectiv și sunt autobuze care sunt foarte mici iar altele mult mai mari circulă aproape goale.

D-na consilier Mariana-Gabriela Brunchea: Supun la vot proiectul așa cum este el stabilit și propus de doamna primar. 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 243/2016 privind aprobarea programului de circulație pentru transportul public de călători efectuat de S.C. Tursib S.A valabil din data de 12.09.2016, cu unanimitate de voturi. 

D-na consilier Mariana-Gabriela Brunchea:
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Serviciului Public de Cadastru la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național conform Ordinului nr.954/2016 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor:
Dacă aveți întrebări la acest proiect? Dacă nu, trecem la vot.                                        
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotararea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 244/2016 privind aprobarea participării Serviciului Public de Cadastru la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național conform Ordinului nr. 954/2016 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național,cu unanimitate de voturi.

D-na. consilier Mariana-Gabriela Brunchea:
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită în favoarea Clubului Sportiv Școlar Sibiu asupra a 6 săli de sport din incinta unor unități de învățământ din Municipiul Sibiu.
.- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
.La proiectul numărul 8 dacă aveți intervenții? Dacă nu, trecem la vot.
.Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                    
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 245/2016 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită în favoarea Clubului Sportiv Școlar Sibiu asupra a 6 săli de sport din incinta unor unități de învățământ din Municipiul Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Mariana-Gabriela Brunchea:
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 3 obiective de investiții în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Poftiți doamna consilier.
D-na consilier Claudia-Mery Simtion: Mulțumesc
Doamna primar, stimați colegi, stimați participanți, legat de acest proiect la articolul 1 se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitare gard si porti la Scoala Gimnaziala Radu Selejan" aș avea de semnalat o problemă.
Pentru școala  Radu Selejan au fost trecute pe lista de investiţii în 2016 urmatoarele: proiect pentru rampă acces persoane cu dizabilitaţi; proiect pentru sistem de drenaj și proiect reabilitare gard şi porţi de acces. Cred că ar fi trebuit să fie rezolvată cu prioritate problema subsolului şcolii, care este inundat de câte ori plouă, pereţii sunt plini de mucegai, parchetul din laboratoarele de chimie şi fizică este umflat, sălile de clasă transformate în locaţii pentru desfăşurarea orelor de educație fizică se află şi ele la subsol și la subsol se mai află şi cabinetul psihologului şi cabinetul profesorului de sprijin pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale.
Un aspect important este faptul că, unul din laboratoare a fost zugrăvit şi parchetat in decembrie 2015 cu suma de 18.000 lei, bani de la bugetul local și de la Asociaţia de Părinţi şi după ce directorul şcolii a fost asigurat de cei abilitaţi din Serviciu Şcoli că nu se va mai inunda subsolul, acum acel laborator nu mai poate fi folosit din cauza stricăciunilor produse de inundaţii.
Procesul  instructiv-educativ va fi și el perturbat din cauza faptului că salile de clasă respective au devenit improrii datorită mucegaiului şi umezelii iar şcoala nu are suficiente săli de clasă. Nu era prioritar, rezolvarea acestei probleme, mai ales că d-na director a făcut demersurile necesare?
D-na consilier Mariana-Gabriela Brunchea:
Dacă dorește doamna Pop să ne răspundă?
Director Serviciul Public Administrarea Unităților de învățământ preuniversitar de stat - D-na Simona Pop:

Bună ziua. Așa cum doamna consilier a prezentat situația de la școala  Radu Selejan, pot să vă aduc completări și să vă spun că, acel laborator de fizică nu a fost reabilitat cu bani de la bugetul local ci a fost reabilitat cu banii unității de învățământ.
Orice unitate de învățământ, orice director are încheiat un contract de comodat cu serviciul școli. În contractul de comodat este precizat că orice lucrare din orice fonduri fie ele, buget local, fond de părinți sau bugetul școlii, pentru orice astfel de lucrare unitatea de învățământ trebuie să solicite acordul serviciului școli, ei să știți că acest acord, școala nu îl are.
Problema pe care dumneavoastră o sesizați ne doare foarte tare și pe noi și am discutat, este o nouă directoare care nu a știut că trebuie să se solicite astfel de acord -s-au făcut lucrările pe propria răspundere.
Noi le-am atras atenția în urma controlului efectuat în primăvară, că trebuie obligatoriu făcut drenaj. Nu stăm în stand-by cu drenajul, avem deja contractul, în luna septembrie veți vedea că indicatorii tehnico-economici pentru drenaj vor intra. În acest moment lucrarea este în derulare, la proiectare pentru că  ea a venit pe lista noastră de investiții în luna iunie după ce doamna directoare a venit doar și ne-a spus doar: uitați  ce probleme am. Și atunci noi i-am spus doamnei directoare , trebuie să faceți o solicitare în scris, noi nu am avut-o în lista de investiții și s-a intrat în luna iunie, s-a continuat procedura astfel încât în acest moment indicatorii tehnico-economici sunt în lucru iar revin și vă spun în septembrie vom intra și în luna octombrie lucrarea de drenaj se va realiza.
Acest proiect care este supus acuma ordinii de zi este doar la nivel de proiect, execuția lui se va face în 2017.
Deci execuția drenajului va fi tot anul acesta, așa cum ați propus foarte bine dar să știți îl avem în vedere.
D-na consilier Claudia-Mery Simtion: Știu, dar întrebarea mea era, cum se va rezolva situația claselor că 15 septembrie începe școala și școala nu are suficiente săli de clasă deci asta era întrebarea mea numărul unu. Ce soluții se va găsi pentru rezolvarea sălilor de clasă, mai ales că acolo, iar revin la sala de sport deci cele două săli de sport sunt acolo la subsol, doamna profesoară își făcea orele de educație fizică și pe hol, apoi  la subsol iar de când este inundat acolo este un miros de mucegai și este și umezeală nu mai poate face iar dacă vine iarna și mai ales va ploua, nu are unde să facă orele plus cele patru cabinete care nu mai pot fi folosite?
Director Serviciul Public Administrarea Unităților de învățământ preuniversitar de stat - D-na Simona Pop:
Dacă eu v-am spus că în luna octombrie se va elimina cauza- că de acolo pornește totul, mai departe nu avem de făcut altceva decât să așteptăm să se usuce pereții, să îi zugrăvim, deci sunt săli de clasă pe care ei și le-au improvizat, ele nu au fost făcute-așa cum v-am spus, fără acordul nostru.
D-na consilier Claudia-Mery Simtion:
Soțul meu a fost elev la școala 17 iar....
D-na consilier Mariana-Gabriela Brunchea:
Haideți să încercăm să mergem mai departe.
D-na consilier Claudia-Mery Simtion:
Și acolo, au fost laboratoare dintodeauna și sala de sport.
Director Serviciul Public Administrarea Unităților de învățământ preuniversitar de stat - D-na Simona Pop:
Laboratorul de fizică nu a fost acolo, l-a făcut fosta doamnă directoare, profesoară de fizică, dar poveștile acestea eu v-am mai invitat și la noi la serviciu, să le discutăm, nu știu dacă este cazul să obosim pe toată lumea cu astfel de amănunte. Mulțumesc.

D-na consilier Mariana-Gabriela Brunchea:
Supun la vot proiectul numărul nouă.Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                    
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 246/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 3 obiective de investiții în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Mariana-Gabriela Brunchea:
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Construire adăpost și țarc pentru struți și zebre" - faza S.F.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă aveți întrebări ? Dacă nu, trecem la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                     
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 247/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Construire adăpost și țarc pentru struți și zebre" - faza S.F., cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Mariana-Gabriela Brunchea:
11. Proiect de hotărârâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Sistem integrat de acces auto".
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă aveți întrebări ? Dacă nu, trecem la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                     
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 248/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Sistem integrat de acces auto", cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Mariana-Gabriela Brunchea:
12. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                   
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 249/2016 privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Mariana-Gabriela Brunchea:
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă aveți întrebări ? Dacă nu, trecem la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                     
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 250/2016 privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Mariana-Gabriela Brunchea:
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                     
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 251/2016 privind aprobarea statului de funcții la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Mariana-Gabriela Brunchea:
15. Proiect de hotărâre privind schimbarea sediului Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă nu aveți întrebări, trecem la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                     
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 252/2016 privind schimbarea sediului Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Mariana-Gabriela Brunchea:
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii, fără plată, a microbuzului școlar marca Opel Movano către U.A.T. Avrig, jud. Sibiu.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă nu aveți întrebări, trecem la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                     
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 253/2016 privind aprobarea transmiterii, fără plată, a microbuzului școlar marca Opel Movano către U.A.T. Avrig, jud. Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Mariana-Gabriela Brunchea:
17. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 73/2016 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind aprobarea delegării gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - activitățile de transport, distribuție și furnizare energie termică - în sistem centralizat în cartierul Hipodrom din Municipiul Sibiu, prin licitație publică.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă aveți întrebări ? Dacă nu, trecem la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                     
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 254/2016 pentru modificarea Hotărârii nr. 73/2016 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind aprobarea delegării gestiunii serviciului public de alimentare  cu energie termică - activitățile de transport, distribuție și furnizare energie termică - în sistem centralizat în cartierul Hipodrom din Municipiul Sibiu, prin licitație publică, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Mariana-Gabriela Brunchea:
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Modificări interioare și mansardare clădire birouri și ateliere existente în Sibiu, str. Distribuției nr. 4.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă aveți întrebări ? Dacă nu, trecem la vot.                           
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                     
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 255/2016 privind aprobarea documentației de urbanism PUD – Modificări interioare și mansardare clădire birouri și ateliere existente în Sibiu, str. Distribuției nr. 4, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Mariana-Gabriela Brunchea:
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Construire locuințe colective S+P+3E+ER cu spații comerciale parter Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 111.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă nu aveți întrebări ? Dacă nu, trecem la vot.
La proiectul 19 o să revin, comisia de urbanism propune aprobarea cu amendament:
- se va completa planșa de reglementări urbanistice cu înălțimile maxim admise în PUG Sibiu, respectiv 16,00 m la cornișă/aticul ultimului nivel neretras și max. 20 m la coama/aticul ultimului nivel retras.
Vă rog să mă scuzați și acum trecem la vot. 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                     
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 256/2016 privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Construire locuințe colective S+P+3E+ER cu spații comerciale parter Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 111, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Mariana-Gabriela Brunchea:
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ și RLU - Construire locuință unifamilială - Zonă de urbanizare - Locuințe cu regim mediu de înălțime, în Sibiu, str. Tractorului, FN.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă nu ia nimeni cuvântul, trecem la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 257/2016 privind aprobarea documentației de urbanism PUZ și RLU - Construire locuință unifamilială - Zonă de urbanizare - Locuințe cu regim mediu de înălțime, în Sibiu, str. Tractorului, FN, cu unanimitate de voturi.                                                     

D-na consilier Mariana-Gabriela Brunchea:
21. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii strada "Alunișului" unei străzi nou create în Municipiul Sibiu.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                     
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 258/2016 privind atribuirea denumirii strada "Alunișului" unei străzi nou create în Municipiul Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Mariana-Gabriela Brunchea:
22. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii strada "Măslinului", stradă nou creată în Municipiul Sibiu.
- inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă nu aveți întrebări, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 259/2016 privind atribuirea denumirii strada "Măslinului", stradă nou creată în Municipiul Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Mariana-Gabriela Brunchea:
23. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii strada "Intrarea Viile Sibiului", stradă nou creată în Municipiul Sibiu.
- inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă nu aveți întrebări, trecem la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                     
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 260/2016 privind atribuirea denumirii strada "Intrarea Viile Sibiului", stradă nou creată în Municipiul Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Mariana-Gabriela Brunchea:
24. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu.
- inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă nu aveți întrebări. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat .                                                     
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 261/2016 privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Mariana-Gabriela Brunchea:
25. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 52 mp. Situat în Sibiu str. Varului nr. 20 cu destinația "drum".
- inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă nu aveți întrebări, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                     
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 262/2016 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 52 mp. Situat în Sibiu str. Varului nr. 20 cu destinația "drum", cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Mariana-Gabriela Brunchea:
26. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Sibiu cu privire la instituirea limitării dreptului de proprietate în favoarea SDEE - Electrica Distribuție Transilvania Sud asupra unei suprafețe de 354 mp dintr-un imobil teren în suprafață de 2405 mp. proprietatea publică a Municipiului Sibiu.
- inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă aveți întrebări, Ddacă nu trecem la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?                           
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost aadoptat.                                                     
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 263/2016 privind exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Sibiu cu privire la instituirea limitării dreptului de proprietate în favoarea SDEE - Electrica Distribuție Transilvania Sud asupra unei suprafețe de 354 mp dintr-un imobil teren în suprafață de 2405 mp. proprietatea publică a Municipiului Sibiu, cu ubanimitate de voturi.

D-na consilier Mariana-Gabriela Brunchea:
27. Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Sibiu concesionate prin contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către S.C. Apă Canal S.A Sibiu.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă nu sunt întrebări.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                     
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 264/2016 privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Sibiu concesionate prin contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către S.C. Apă Canal S.A Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Mariana-Gabriela Brunchea:
28. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.1 al H.C.L. nr. 389/2003 și art.2 din H.C.L. nr. 195/2004 privind transmiterea în folosința gratuită a Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Sibiu, a spațiului aflat la etajul I și parterul imobilului situat în Sibiu, str. Gladiolelor nr. 4, proprietate publică a Municipiului Sibiu.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă aveți întrebări? Dacă nu trecem la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 265/2016 pentru modificarea art.1 al H.C.L. nr. 389/2003 și art. 2 din H.C.L. nr. 195/2004 privind transmiterea în folosința gratuită a Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Sibiu, a spațiului aflat la etajul I și parterul imobilului situat în Sibiu, str. Gladiolelor nr. 4, proprietate publică a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Mariana-Gabriela Brunchea:
29. Proiect de hotărâre privind închirierea, prin licitație publică, la pachet, a unor terenuri aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu, în vederea amplasării a 11 cabinete stradale (tip ONU).
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă aveți întrebări? Dacă nu, trecem la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 266/2016 privind închirierea, prin licitație publică, la pachet, a unor terenuri aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu, în vederea amplasării a 11 cabinete stradale (tip ONU), cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Mariana-Gabriela Brunchea:
30. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat a unor bunuri provenite din investițiile efectuate la imobilele unităților școlare din Municipiul Sibiu în anul 2016.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă aveți întrebări? Dacă nu, trecem la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 267/2016 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat a unor bunuri provenite din investițiile efectuate la imobilele unităților școlare din Municipiul Sibiu în anul 2016, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Mariana-Gabriela Brunchea:
31. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Fondului Locativ aflat în proprietatea Municipiului Sibiu, a investițiilor efectuate în perioada 2015 la imobilele aflate în administrarea acestui serviciu.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă aveți întrebări? Dacă nu, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?                           
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 268/2016 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Fondului Locativ aflat în proprietatea Municipiului Sibiu, a investițiilor efectuate în perioada 2015 la imobilele aflate în administrarea acestui serviciu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Mariana-Gabriela Brunchea:
32. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului - teren de construcții, proprietatea Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Agricultorilor, în vederea concesionării fără licitație publică a unei suprafețe de 682 mp.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor-
Dacă aveți întrebări? Dacă nu, trecem la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 269/2016 privind reglementarea situației juridice a imobilului - teren de construcții, proprietatea Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Agricultorilor, în vederea concesionării fără licitație publică a unei suprafețe de 682 mp, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Mariana-Gabriela Brunchea:
33. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului - teren de construcții, proprietatea Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, zona str. Bârsei, nr. 10, în vederea concesionării fără licitație publică a unui lot de 8,0 mp.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă aveți întrebări? Dacă nu, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 270/2016 privind reglementarea situației juridice a imobilului - teren de construcții, proprietatea Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, zona str. Bârsei, nr. 10, în vederea concesionării fără licitație publică a unui lot de 8,0 mp, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Mariana-Gabriela Brunchea:
34. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu.
- iniţiator domnul Mitrea Vasile-Tiberiu, consilier local.
Poftiți doamna consilier Grecu.
D-na consilier Bianke-Marion Grecu:
Stimată doamnă primar, doamnelor și domnilor, acest proiect inițiat de domnul consilier Mitrea Vasile-Tiberiu a primit în cadrul comisiei juridice avizul favorabil din partea tuturor membrilor.
Am reanalizat această propunere de proiect împreună cu consilierii FDGR și am ajuns la următoarele concluzii:
Cetățeanul este interesat în principal de finalitatea hotărârilor privind proiectele adoptate. Înregistrarea video și audio a ședințelor Consiliului Local este o măsură care nu aduce nici o plusvaloare pentru cetățean, ci are în vedere doar latura electorală, incompatibilă cu activitatea administrativă, respectiv legislativă a Consiliului Local.
Din studiul efectuat, niciun municipiu din România nu are pe site-ul instituției primăriei link-uri către înregistrarea sedințelor de Consiliu Local, ceea ce este și firesc, având în vedere ordinea și solemnitatea ședințelor acestuia, solemnitate care s-ar pierde cu siguranță pentru spectacolul electoral.
Dialogul  dintre consilierii locali și cetățeni trebuie să fie direct si eficient, cu finalitate clară și nu prin interpunerea unei bariere tehnice.
Dezbaterile efective nu conțin informații și nu prezintă interes decât în lumina hotărârii finale luate prin adoptarea unui proiect. Transparența se asigură printr-o ușă permanent deschisă prin care cetățeanul observă activitatea aleșilor la nivel decizional, de aceea considerăm că modalitatea actuală de funcționare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu este foarte bună.
Având în vedere aceste aspecte, grupul FDGR din Consiliul Local va vota împotriva acestui proiect.
D-na consilier Mariana-Gabriela Brunchea:
Mulțumim. Domnul consilier Tiberiu Mitrea, inițiatorul.
Dl. consilier Tiberiu Mitrea:
Doamna primar, doamnelor și domnilor, ca drept la replică aș vrea să informez toată lumea prezentă că București din 2007 face acest lucru, Timișoara din 2005 - dacă nu mă înșel și Clujul de aproximativ trei luni de zile. Pentru că în România în prezent clasa politică și instituțiile statului se regăsesc în situația de a avea cea mai mare rată de neâncredere, tocmai de aceea vă întreb, avem un cetățean astăzi aici ? Vorbim de uși deschise dar nu avem astăzi cetățeni aici?
D-na consilier Mariana-Gabriela Brunchea: Toți suntem cetățeni.
Dl. consilier Vasile-Tiberiu Mitrea:
Mă scuzați. Exact, este greșeala mea, mă scuzați.
Pentru că-bănuiesc că, nu s-au furnizat pe site foarte multe informații specifice despre această ședință de consiliului local și atunci această opțiune, de a transmite ședințele life pe site-ul primăriei o fac pentru o societate deschisă și spre o primărie eficientă și un consiliu local eficient. Vă mulțumesc.
D-na consilier Mariana-Gabriela Brunchea:
Da, mulțumesc. Domnule consilier Stroie
Dl. consilier Ioan Stroie:
Stimată doamnă consilier dumneavoastră spuneați la un moment dat că acest proiect nu va aduce plus valoare și ce ne interesează pe noi că aduce plus valoare sau nu aduce plus valoare?
Deci acest proiect este făcut la cererea cetățenilor exclusiv, dumneavoastră spuneți că nu are nici un rost. Cum nu are nici un rost când este lege și când în foarte multe orașe se aplică acest sistem?
Chiar nu înțeleg, dar dumneavoastră votați.
O intervenție din public pentru luare de cuvănt, a domnului Constantinescu căruia i se spune că acest lucru se va face la sfârșit de ședință -după ce se trece de procedura de vot .
D-na consilier Mariana-Gabriela Brunchea: Domnul consilier Cotârlă.
Dl. consilier Liviu Cotârlă:
Sigur, ședințele consiliului local până în prezent s-au desfășurat, bine și foarte bine, dar acest proiect ar aduce un plus, o deschidere mai mare către comunitate.
Și a doua chestiune, care mi s-a părut, că s-a făcut o aserțiune în cuvântul doamnei consilier, că acest proiect ar avea un caracter electoral, se pare sau sper că este o părere strict personală.
D-na consilier Mariana-Gabriela Brunchea:
Dacă nu mai avem nimic de spus din partea consilierilor, trecem la vot.
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost respins.
S-a respins proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu, cu 15 voturi împotrivă (consilierii FDGR și consilierii PNL) și 6 pentru (consilierii PSD).

D-na consilier Mariana-Gabriela Brunchea:
În mapă mai aveți informarea nr. 56878 din 01.08.2016.
35. Informarea nr. 56878/01.08.2016 privind misiunea de audit efectuată de către Camera de Conturi Sibiu în anul 2016 la UAT Municipiul Sibiu.

D-na consilier Mariana-Gabriela Brunchea:
36. Întrebări. Interpelări.
D-na consilier Mariana-Gabriela Brunchea:
Și urmează întrebări, interpelări din partea consilierilor?
Dacă nu sunt, domnul secretar dacă sunt persoane înscrise la cuvănt?
Da, avem o listă cu trei persoane.
Trebuie să supun la vot dacă le dăm cuvântul?
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Da, domnul Grigorescu Nicolae, vă rog,
Domnul Grigorescu Nicolae:
Vroiam să spun aici problema gunoaielor menajere - nemenajere care sunt lângă containerele care se umplu de către cetățeni din cartier. Aș dori ca, în numele locuitorilor și al Federației Asociațiilor de proprietari-la care sunt vicepreședinte, a municipiului Sibiu, cetățeni doresc totuși să rămână să facă curățenie firma de curățenie care a câștigat această licitație, pentru strângerea gunoiului menajer, să fie obligată prin contract să ridice și acel gunoi nemenajer-adică se curăță gardul viu, unde să îl ducă cetățeanul în jurul cartierului,  din jurul blocurilor? Este tot al nostru, al cetățenilor, al municipiului Sibiu și noi asociațiile de proprietari doresc să rămână curat în continuare cartierele Municipiului Sibiu de blocuri, mă refer la cartierele de blocuri. Și această problemă doresc cetățeni neapărat ca să obligăm, repet, firma care a căștigat licitația să facă curățenie completă în cartierele Municipiului Sibiu.

D-na consilier Mariana-Gabriela Brunchea:
Da, mulțumesc. Absolut toate problemele sesizate de dumneavoastră, direcția tehnică care este aici, le va lua în considerare, veți primi un răspuns, dacă este legal din punctul de vedere al proiectului european.
V-am spus de la momentul la care am votat proiectul, regulamentul este perfectibil, se mai pot aduce îmbunătățiri și primăria și doamna primar este deschisă în colaborarea cu dvs. pe acest domeniu.
Următorul, domnul Costan Alexandru.
Domnul Costan Alexandru:
Bună ziua. Trecem direct  la subiect , vreau să ridic ceva probleme. Una ar fi și problema pe care a ridicat-o domnul mai devreme, curățenia în jurul pubelelor a intrat sub incidența HCL 210/2001 în care asociațiile, trebuiau să facă curat, până acuma ei ne-au ajutat în acest sens dar acuma de câteva luni nu prea ne mai ajută.
Foarte interesantă este hotărârea de consiliu pe care  ați adoptat-o astăzi că …."scutirea persoanelor este  la 90 zile, dacă lipsesc, din apartament" în condițiile în care HG 1588 din 2007 cu normele de aplicare la Legea Asociațiilor de proprietari 230/2007, noi suntem obligați la 15 zile să-i scutim de la plata taxelor, ceea ce înseamnă că la principii identice se aplică reguli diferite, noi în continuare vom avea cheltuieli generate prin lipsă de persoane și noi aplicăm o regulă și primăria alta  și se pierde o cheie de control între primărie și asociație, dacă ne interpelați despre numărul de persoane peste șase luni, ceea ce aveți dumneavoastră în evidență nu va mai avea nici o legătură cu ceea ce avem noi, se va pierde legătura mai ales la apartamente care au chiriași și sunt persoane care nu au domiciliul în municipiul Sibiu și cu locatarii care vin temporar în apartamente pentru care noi deocamdată avem în evidență fiindcă avem un control relativ bun asupra asociațiilor într-un  cadru restrâns dar la  cadrul larg  se poate vedea și asta va duce mai departe la ceea ce probabil spuneți dumneavoastră se va colecta doar deșeul din ghenă, ce se întâmplă în jurul lor,  atât la cele care sunt cu colectare selectivă cât și la cele pentru gunoiul menajer, vom ajunge în situația în care va trebui să ni le păzim într-un fel sau altul pentru că tot ce se va aduna înăuntrul lor vom fi nevoiți ca asociație  ca să plătim pentru ridicarea lor și vom face cu răndul.
Ceea ce va aduce la al doilea lucru grav pentru că va duce la creșterea costurilor exponențial, pentru că se va pierde din evidență un număr mare de  persoane față de cele pe care le-am declarat noi și în continuare prețul de la 9,68 lei plus tva sau fără, va ajunge în jur la 20 lei pe care eu am să îl plătesc în două,  în condițiile în care ….pentru că pentru cei cu buletine  de Vâlcea, Cluj, Aiud nu o să mă scutească de la plata la taxelor. Mulțumesc.
D-na consilier Mariana-Gabriela Brunchea:
Înainte de a-i da cuvântul doamnei Hașu, vrea să vă spun să nu fiți îngrijorat în ceea ce privește tariful, tariful acesta va rămâne, există un grafic de majorare a lui, care a fost aprobat de către A.D.I. ECO și cu care s-a intrat în proiectul european- mă lăsați acum să termin, ceea ce  vă spun eu acuma, este faptul că la ora actuală 40% din populația Sibiului nu plătește taxa de salubrizare și aproape 50% din agenții economici nu plătesc această taxa de salubrizare, regulamentul respectiv vine să facă ordine în acest sistem de așa manieră astfel încât toată lumea să plătească 9,23 ron/persoană/lună fără tva dat fiind faptul că este taxă sau 372 ron/tonă/lună pentru agenții economici.
Pot să vă spun că în cadrul Primăriei Municipiului Sibiu evidența este strictă pentru toți agenții economici, sperăm într-o colaborare cu cetățenii municipiului Sibiu pentru persoane fizice și eu am încredere în personalul primăriei, care este pregătit în demararea acestui proiect și am încredere în  cetățenii municipiului Sibiu că lucrurile vor merge bine și acum vorbește doamna Hașu.
Director Direcția Fiscala Locală Sibiu-D-na Mariana Hașu:
Referitor la acea perioadă de 15 zile care spuneți dumneavoastră, aceasta se referă la legea asociațiilor de proprietari, da, pentru cheltuielile comune iar aceasta este o taxă specială, termenul instituit prin regulament este de 90 zile, nu are treabă una cu alta.
Acolo asociațiile de proprietari vă faceți dumneavoastră regulamentul, aceasta este o taxă specială pentru că Regulamentul este făcut și aprobat de Consiliul European  și sunt 90 zile, deci nu are treabă una cu alta, trebuie să înțelegeți că este o taxă specială instituită de codul fiscal.
Referitor la persoane, nu pierdem persoane, tocmai de aceea regulamentul s-a făcut de așa natură încât am indicat automat patru persoane să îi obligăm să vină să declare, total ne îndreptăm asupra proprietarilor, proprietarii trebuie să declare chiriașii, suntem în legătuă cu Finanțele, avem contractele de închiriere de la Finanțe noi nu pierdem persoane
Domnul Costan Alexandru:
Trebuie controale, finanțele au 10% în evidențe
Director Direcția Fiscala Locală Sibiu-D-na Mariana Hașu:
Controale există, noi suntem primăria, avem poliția locală alături de noi, noi suntem Fisc și să știți că un control va  exista, stați liniștit că nu o să pierdem noi din evidență, eu zic că o să încasăm mult mai mult decât se încasa până acum salubritatea.
Domnul Costan Alexandru:
Vreau să mai pun problema, noi în momentrul de față noi asociațiile de proprietari trebuie să ținem cărțile de imobil care ne spuneau câte persoane erau, nu avem mecanismul legal prin care să putem controla, să fim sprijiniți de poliția județeană sau de poliția locală.
În momentul de față dumneavoastră, de la o gestiunea la câțiva agenți economici v-ați extins la întreaga municipalitate, numărul de persoane în momentul de față la apartamentele închiriate- în cazul în care cineva are două apartamente închiriate, vine și face declarație cu zero, veniți și nu le găsiți pe zero și altul îl închriază unor studenți  din Vâlcea - dau un exemplu, care au domiciliul în Cluj și peste iarnă ei nu o să plătească…și nu o să puteți să îi luți în evidență, nici noi nu-i putem verifica, nu-i obligă nimeni să îi pună în contractul de apartament nici în contractul de închiriere, nu îi avem în evidență, dacă nu sunt la finanțe, nu știu cum?
Director Direcția Fiscala Locală Sibiu-D-na Mariana Hașu:
Dumneavoastră sunteți asociație de proprietari, dumneavoastră trebuie să verificați cel mai bine ca să vă încasați taxele.
Domnul Costan Alexandru:
În situația în care - acuma am înțeles că este un reprezentant de la Consiliul Județean, A.D.I. ECO este condus de doamna Iordănescu care a lucrat la Primărie, mă scuzați….50% din oameni nu plătesc aicea este problema.
Director Direcția Fiscala Locală Sibiu-D-na Mariana Hașu:
Noi suntem fisc și avem metodele noastre de a recupera banii, avem executare silită.
D-na consilier Mariana-Gabriela Brunchea:
Haideți să încercăm să finalizăm pentru că văd că discutăm în jurul aceluiaș lucru.
Încă odată, vreau să vă rog să aveți încredere în personalul primăriei care este pregătit să intervină în acest proiect și care este pregătit să preia perceperea taxei începând cu 1 noiembrie, de la data instituirii ei.
D-na primar Astrid-Cora Fodor: Dacă îmi dați voie să adaug ceva.
D-na consilier Mariana-Gabriela Brunchea: Da, poftiți.
D-na primar Astrid-Cora Fodor:
În primărie s-a înființat un compartiment dotat cu personal care de șase luni este instruit ca să știe ce are de făcut în momentul în care aplicăm acest sistem de colectare, așa că, puteți să fiți liniștit din punctul ăsta, nu spun că nu vor apărea, vor apărea probleme pe parcurs, de mai multe naturi-nu numai chiar la încasare, dar cu siguranță 80-90% dintre  probleme sunt deja gândite și se are în vedere cum să se rezolve și pe parcurs ne vom  îmbunătăți activitatea.
D-na consilier Mariana-Gabriela Brunchea:
Da, mulțumim.S-a mai înscris domnul Duma Ilie.
Domnul Ilie Duma:
Problema mea este, sunt cetățean al Sibiului, locuiesc în cartierul Vasile Aron și sunt plătitor de taxe. Acum câțiva ani de zile am vrut să pun umărul la  ridicarea Consiliului Șelimbăr și a trebuit ca să candidez acolo la un post de consilier, a trebuit să fac mutația pe Șelimbăr, pe Mohu, acuma s-a ivit o problemă, toți cei care avem mutația, în altă parte -nu suntem în Sibiu, nu avem gratuitate pe autobuz, cu toate că nu este nimic gratuit pe lumea asta. Am discutat cu cei de la Tursib și au zis : domnule eu am lucrat acolo, ce se întâmplă? Cum pot să fac?
Da domnule, adu dumneata o hotărâre de consiliu, că suntem câțiva în situația asta, eu fiind plătitor aicea, dar Tursib-ul nu poate să îmi ia banii deoarece eu am act de identitate dincolo….nevastă-mea are gratuit, eu nu, eu trebuie să iau bilet, suntem de rușine pe cuvânt…faceți o hotărâre de consiliu ca și noi ăștia 20-30 de oameni să fim și noi în regulă ca oamenii, europeni… vine controlorul dumneata te dai jos sau…e o simplă.
D-na consilier Mariana-Gabriela Brunchea:
Numai un pic, să vă răspundă domnul secretar, este o chestiune juridică, domnul secretar vă răspunde.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor:
Domnul Duma, vă rog să mă ascultați, în primul rând, actul dumneavoastră de identitate este pe altă unitate teritorial administrativ și anume pe Șelimbăr și nu pe Sibiu, astfel că, dumneavoastră nu puteți beneficia de o gratuitatate pe serviciul de transport public local din Sibiu decât atunci când veți avea buletin pe Sibiu indiferent de numărul proprietăților deținute de dumneavoastră în Sibiu. 
Al doilea, ați spus că v-ați adresat conducerii Tursib care v-au indicat procedura adoptării unei hotărâri de consiliu, puteți să ne pecizați, cine v-a transmis așa ceva?
Domnul Ilie Duma:
Eu nu am plecat cu proprietatea ,nici cu impozitul de aicea de la Sibiu, eu dorm aicea, eu sunt sibian dar datorită faptului că am vrut să pun umărul la ridicarea satului meu, eu fizic sunt sibian...
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor:
De la Tursib, vă rog să îmi răspundeți, v-a comunicat în scris? Cine v-a spus așa ceva?
Ne puteți preciza cine v-a transmis astfel de informații de la Tursib sau nu ?
Domnul Ilie Duma:
Și acuma ce să fac? Să îmi fac buletin din nou pe Sibiu?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor:
Da, bineânțeles.
Domnul Ilie Duma:
Hai domnule și dumneavoastră nu puteți face hotărâre de consiliu?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor:
Nu domnule, nu, domnul Duma, nu se pot transforma și adopta hotărâri după cum oamenii își schimbă actul de identitate și își stabilesc domiciliul.
Domnul Ilie Duma:
Eu, să vă spun, eu
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor:
Regula este pentru municipiul Sibiu și beneficiarii sunt cetățenii municipiului Sibiu.
Da, vă mulțumesc, eu cred că v-am răspuns.
Domnul Ilie Duma:
Eu sunt cetățean al municipiului Sibiu
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor:
Nu sunteți cetățean al municipiului Sibiu din punct de vedere al actului de identitate și nu puteți beneficia de facilitățile transportului în comun ca pensionar.
Domnul Ilie Duma:
Haideți,  să intrați în legalitate pentru ...
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor:
Dumneavoastră să intrați în legalitate dacă doriți să aveți beneficiul acestui transport, înțelegeți?
Nu putem da gratuitate Șelimbărului în Sibiu.Bine? Mulțumesc.
D-na consilier Mariana-Gabriela Brunchea:
Acestea fiind zise, domnul Duma mulțumesc. 
Vă rog, poftiți.

D-na consilier Claudia-Mery Simtion:
Aș avea și eu două probleme de semnalat.
Prima problemă se referă la  terenurile nou făcute de la stadion. Azi dimineață am fost, să mă uit, să văd despre ce e vorba, deci,  am citit în presă că s-a discutat foarte mult cu asociația a făcut sesizare și a transmis la primărie că nu au fost trasate corespunzător liniile.
O altă problemă, pe care am lăsat timpul să treacă, pentru că, de când am venit din concediu,din iulie am fost și am văzut terenurile, eu fiind și de specialitate și am crezut că poate o să se  sesize cineva să facă o hârtie la primărie. Terenurile de tenis cu piciorul,  s-au făcut două, chiar cum intri pe poartă, unul lângă celălalt, dar nu s-a luat în considerare faptul că sunt foarte aproape și de căsuțele de bilete și de, este o bordură care sprijină un coș de evacuare, deci distanța trebuie să fie destul de mare ca să nu pericliteze jucătorii și să creeze accidente.
Rog personalul de specialitate din primărie, să rezolve problema și să facă un singur teren de tenis cu piciorul, cu spațiul necesar pentru a nu se accidenta cineva, deci este o problemă foarte serioasă.  În al doilea rând, trebuie să se pună plase pentru despărțit terenurile pentru că o minge, deci în momentul în care se joacă simultan, o minge care poate zbură în terenul celălalt și intră sub picioarele jucătorilor (baschetbaliștilor- exemplu) și aterizează pe minge rămâne nenorocit pe viață și plasele acelea oferă protecție ca să nu se ducă mingile pe celălalt teren.
Aș mai avea o propunere, dacă se poate pentru copii să fie gratuit, să poată intra să se poată juca.
Și mai am o problemă de ridicat pentru serviciul școli, Doamna Pop sper să nu se simtă lezată,  dat fiind că amândouă suntem cadre didactice.
Legat de școala Regele Ferdinand, de a se construi o sală de sport în curtea școlii.
Terenul curţii şcolii, a fost dat în  folosinţă Companiei Naţionale de Investiţii în 2008, această companie se află în subordinea Ministerului Dezvoltarii, sursele de finanţare ale Companiei Naţionale de Investiţii sunt: bugetul de stat, bugetul local sau alte surse.
Având în vedere că suntem în 2016 şi nu s-a construit sala de sport pentru Şcoala Regele Ferdinand, cum se poate rezolva această problemă?
Director Serviciul Public Administrarea Unităților de învățământ preuniversitar de stat - D-na Simona Pop:
Îmi permiteți să am un răspuns la această întrebare.
Așa cum a-ți amintit dumneavoastră Compania Naţională de Investiţie este cea care a inițiat construirea acestei săli de sport.
Acuma pun eu o întrebare, această Companie mai există ? Oare această Companie ne mai bagă în seamă ? Dacă da, așteptăm în continuare să ne invite la construirea acelei săli de sport.
În momentul în care Compania Naţională de Investiţie, în anii ce au decurs, ne-au făcut adresă prin care ne-au cerut să le punem la dispoziție spațiile libere necesare pentru aceste săli de sport, noi am făcut ceea ce  s-a solicitat,  dovadă e că s-au construit câteva săli de sport.
Dacă această școală a rămas în afara listei de investiții a Companiei Naţionale de Investiţii, din nou trebuie să întrebăm Compania Naţională de Investiţie dacă mai are de gând, sau nu să continue acele lucrări?
Cum acel program - care s-a numit cumva în acel moment, da, cu sălile de sport- nu are rost să-l reamintesc că știm cu toții, nu s-a mai continuat, noi în acest moment  avem în vedere construirea unei săli de sport, nu cu Compania Naţională de Investiţie ci probabil cu fonduri structurale, este avută în vedere la fel ca și la alte unități- așa cum am spus și la ședința de acum două luni, o avem în vedere pentru a o propune ca și construcție cu fonduri structurale.
Bugetul local. Din bugetul local să știți că niciodată nu s-au făcut astfel de mari investiții, din bugetul local nu s-au construit săli de sport, s-au amenajat sălile, este o investție mult prea mare și fiind acel program în acel moment dezvoltat am beneficiat de el, această școală rămânând în urmă, repet la fel ca și școala Nicolae Iorga, că nu este singură, că și  Iorga a fost cuprinsă în acel moment de Companie care, nemaicontinuându-și programul noi luăm aceste măsuri acum, un alt pas cu fonduri structurale.
D-na consilier Claudia-Mery Simtion:
Mulțumesc.
Director Serviciul Public Administrarea Unităților de învățământ preuniversitar de stat - D-na Simona Pop:
Cu plăcere.

D-na consilier Mariana-Gabriela Brunchea:
Da, mulțumesc. Mulțumesc doamna Pop.
Dacă nu mai aveți nimic de spus, stimați colegi v-aș ruga să faceți propuneri pentru ședința din luna septembrie. Poftiți.
D-na viceprimar Corina Bokor:
Propun ca ședința consiliului local din luna septembrie să fie condusă de domnul consilier local Popa Virgil.
D-na consilier Mariana-Gabriela Brunchea:
Da. Trecem la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor:
Propunerea a fost adoptată, a fost exprimată o abținere, domnul consilier Popa va conduce ședința din septembrie a Consiliului Local.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 271/2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna septembrie 2016, cu 20 pentru şi 1 abţinere (domnul consilier Popa Virgil).

D-na consilier Mariana-Gabriela Brunchea:
Declar închisă ședința de consiliu local de astăzi. Vă mulțumesc pentru prezență.
                  
Şedinţa se încheie la ora 14:55.


                        Preşedinte,                                                                    Secretar,          
             Mariana-Gabriela Brunchea                                                Dorin Ilie Nistor 
               

                             

Proces - Verbal al sedintei ordinare din data de 25.08.2016 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu (scanat in format pdf)

go top
rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


De la (alege data din calendar):
Până la: