Print Friendly and PDF

PROCES - VERBAL încheiat astăzi, 29.09.2016 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Secţiunea: procese back

Şedinţa începe la ora 14:00.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a fost convocat în scris în temeiul art.39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Din partea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, a serviciilor publice, instituţiilor publice şi societăţilor comerciale subordonate Consiliului Local Sibiu participă: 
d-na primar Astrid-Cora Fodor, d-na viceprimar Corina Bokor, dl. viceprimar Răzvan-Codruț Pop, dl. secretar Dorin Ilie Nistor, d-na Ioana Leca, d-na Liliana Ordean, d-na Amalia Rășitaru, d-na Georgeta Spătari, d-na Mariana Hașu, d-na Monica Dancu, d-na Dana Alexandru, d-na Cristina Burchea, d-na Carmen Nicula, dl. Horvath Marius, dl. Ionel Gligore, d-na Mirela Gligore, d-na Cristina Bica, d-na Tatiana Stănese, d-na Camelia Burlacu, d-na Mariana Bălușel, d-na Simona Pop, dl. Lucian Vizantie, dl. Tiberiu Părăian, dl.Alexandru Tatoiu, d-na Lacrima Munteanu, dl.G heorghe Frântu, dl. Marius Lunca, d-na Mioara Ganea, dl. Cosmin Ienciu, dl. Florin Țicu, d-na Cornelia Rotaru, dl. Iancu Boțocan, d-na Anca Calborean, d-na Crina-Anca Todescu, dl. Dan Căprariu, dl. Claudiu Șari, d-na Nicoleta Slavu, d-ra Daniela Voina.
D-na primar Astrid-Cora Fodor: Bună ziua, poftiți luați loc.
Vă propun să mai așteptăm câteva minute, comisia de urbanism are încă o scurtă ședință și văd că nu au terminat, cred că în două-trei minute vor ajunge și ei, să începem când ne vom aduna cu toții, deci acum suntem cu toții.
Doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați bine ați venit la ședința ordinară a consiliului local care a fost convocată în temeiul Legii nr.215 din 2001 republicată.
Din totalul de 23 de consilieri sunt prezenţi 23. Întrucât consiliul local este legal constituit declar şedinţa deschisă și predau conducerea acesteia domnului consilier Virgil Popa, domnule consilier aveţi cuvântul.
Dl. consilier Popa Virgil: Mulțumesc.
Doamnă primar, doamnă și domnule viceprimar, doamnelor şi domnilor consilieri, vă mulţumesc mult pentru încrederea acordată în conducerea acestei ședințe. 
Doamnelor și domnilor invitați Conform Regulamentului de funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu se va intona imnul de stat. 
Se intonează imnul de stat.

Dl. consilier Popa Virgil: 
Vă mulțumesc. În conformitate cu dispoziţiile art.42 alin.5 din Legea nr.215 din 2001 privind administraţia publică locală republicată, îl rog pe domnul secretar Dorin Nistor, să supună la vot procesul-verbal al ședinței ordinare a consiliului local Sibiu din data de 25 august 2016.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor:
Doamnelor și domnilor consilieri supun aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței ordinare a consiliului local Sibiu din data de 25 august 2016.
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă sunt abțineri? 
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor:
Vă mulțumesc. Procesul verbal a fost aprobat.
Dl. consilier Popa Virgil:  
Supun aprobării dumneavoastră proiectul ordinii de zi și a ordinii suplimentare propuse de doamna primar Astrid Cora Fodor.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Ordinea de zi a a fost aprobată.

Dl. consilier Popa Virgil: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Modernizare iluminat public str. Ștefan cel Mare - zona Broscărie (str. Ștefan cel Mare - str. Caprelor - str. Cantonului - zona Bisericii - loc de joacă - str. Henri Coandă) (SF + PT + DE + DTAC)".
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt comentarii la acest proiect? Dacă nu, supun la vot.
Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? 
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 272/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Modernizare iluminat public str. Ștefan cel Mare - zona Broscărie (str. Ștefan cel Mare - str. Caprelor - str. Cantonului - zona Bisericii - loc de joacă - str. Henri Coandă) (SF + PT + DE + DTAC)", cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Popa Virgil:  
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 4 obiective de investiții în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu. 
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt intervenții? Dacă nu supun la vot?  
Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? 
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                       
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 273/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 4 obiective de investiții în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Popa Virgil:  
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă la acest proiect se înscrie cineva? Dacă nu, supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                             
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 274/2016 privind rectificarea bugetului local, cu unanimitate de voturi. 

Dl. consilier Popa Virgil:
4. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul local în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociaților și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socaială, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei şi a Grilei de evaluare cu punctajul maxim care poate fi acordat pentru fiecare din criteriile de evaluare.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă nu sunt intervenții, supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                     
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 275/2016 privind constituirea Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul local în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociaților și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socaială, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei şi a Grilei de evaluare cu punctajul maxim care poate fi acordat pentru fiecare din criteriile de evaluare, cu unanimitate de voturi. 

Dl. consilier Popa Virgil:
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea liniilor prioritare şi capitolelor de cheltuieli pentru subvenţionarea de la bugetul local în anul 2017 a asociaţiilor şi fundaţiilor în baza Legii nr. 34/1998.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 276/2016 privind aprobarea liniilor prioritare şi capitolelor de cheltuieli pentru subvenţionarea de la bugetul local în anul 2017 a asociaţiilor şi fundaţiilor în baza Legii nr. 34/1998, cu unanimitate de voturi. 

Dl. consilier Popa Virgil:
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului care acordă servicii de îngrijire și asistență la domiciliu (CIAD) din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială Sibiu. 
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor. 
Dacă nu sunt intervenții, supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 277/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului care acordă servicii de îngrijire și asistență la domiciliu (CIAD) din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială Sibiu, cu unanimitate de voturi.
             
Dl. consilier Popa Virgil:
7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea noii proceduri de identificare a beneficiarilor și de acordare a stimulentului educațional pentru copiii din grădinițe care provin din familii defavorizate.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor:
Dacă la acest proiect sunt intervenții? Dacă nu, supun la vot.                                         
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotararea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 278/2016 pentru aprobarea noii proceduri de identificare a beneficiarilor și de acordare a stimulentului educațional pentru copiii din grădinițe care provin din familii defavorizate,cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Popa Virgil:  
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor locuințe aparținând fondului locativ al Municipiului Sibiu.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor. 
Dacă nu sunt intervenții, supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                     
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 279/2016 privind aprobarea vânzării unor locuințe aparținând fondului locativ al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Popa Virgil:  
9. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții la Serviciul Public pentru Administrarea Fondului Locativ aflat în proprietatea Municipiului Sibiu.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor. 
Dacă nu sunt intervenții la acest proiect, supun la vot. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                     
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 280/2016 privind modificarea statului de funcții la Serviciul Public pentru Administrarea Fondului Locativ aflat în proprietatea Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Popa Virgil:  
10. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Direcției Fiscale Locale Sibiu. 
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 281/2016 privind modificarea statului de funcții al Direcției Fiscale Locale Sibiu, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Popa Virgil:
11. Proiect de hotărârâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Construire imobil locuințe colective S+P+2E+M în Sibiu, Calea Turnișorului, nr. 26A. Inițiator: Oprean Iuliana Maria.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă nu, trecem la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 282/2016 privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Construire imobil locuințe colective S+P+2E+M în Sibiu, Calea Turnișorului, nr. 26A. Inițiator: Oprean Iuliana Maria, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Popa Virgil:
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Reabilitare și etajare imobil existent în Sibiu, str. Ioan Lupaș nr. 6 și str. Tribunei, nr. 5. Inițiator: SC Standing House SRL. 
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă la acest proiect sunt intervenții, dacă nu supun la vot. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                    
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 283/2016 privind aprobarea documentației de urbanism PUD – Reabilitare și etajare imobil existent în Sibiu, str. Ioan Lupaș nr. 6 și str. Tribunei, nr. 5. Inițiator: SC Standing House SRL, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Popa Virgil:  
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Construire locuință unifamilială Sp+P+M, Sibiu, strada Tractorului, FN. Beneficiari: BORSAN DORIN-VASILE ȘI BORSAN ANCA.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor. 
Dacă nu sunt intervenții, trecem la vot. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat .                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 284/2016 privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Construire locuință unifamilială Sp+P+M, Sibiu, strada Tractorului, FN. Beneficiari: BORSAN DORIN-VASILE ȘI BORSAN ANCA, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Popa Virgil:  
14. Proiect de hotărâre privind închirierea fără licitație publică, în favoarea Organizației Municipale Sibiu a Partidului Mișcarea Populară, a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, proprietatea Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Faurului nr. 18, cu destinația: sediu.
Dacă sunt intervenții? Dacă nu, supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 285/2016 privind închirierea fără licitație publică, în favoarea Organizației Municipale Sibiu a Partidului Mișcarea Populară, a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, proprietatea Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Faurului nr. 18, cu destinația: sediu, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Popa Virgil:  
15. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilelor - terenuri în suprafață totală de 2089 mp, situate în Sibiu, zona străzii Salzburg - str. Barcelona, cu destinația drum.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor. 
Dacă nu aveți întrebări, trecem la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 286/2016 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilelor - terenuri în suprafață totală de 2089 mp, situate în Sibiu, zona străzii Salzburg - str. Barcelona, cu destinația drum, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Popa Virgil:  
16. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a unui imobil - teren în suprafață de 35 mp, situat în Sibiu, DJ 106 D Sibiu - Cisnădioara, cu destinație "drum".
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor. 
Dacă nu sunt intervenții supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 287/2016 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a unui imobil - teren în suprafață de 35 mp, situat în Sibiu, DJ 106 D Sibiu - Cisnădioara, cu destinație "drum", cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Popa Virgil:  
17. Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin licitație publică deschisă, a imobilului cu teren aferent, aparținând domeniului privat al Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, Șos. Alba Iulia, nr. 47.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor. 
Supun la vot acest proiect.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 288/2016 privind vânzarea, prin licitație publică deschisă, a imobilului cu teren aferent, aparținând domeniului privat al Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, Șos. Alba Iulia, nr. 47, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Popa Virgil:  
18. Proiect de hotărâre privind închirierea, prin licitaţie publică, la pachet, a unor terenuri aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, în vederea amplasării a 20 echipamente stradale (tip ONU).
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă nu sunt intervenții, supun la vot.                            
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 289/2016 privind închirierea, prin licitaţie publică, la pachet, a unor terenuri aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, în vederea amplasării a 20 echipamente stradale (tip ONU), cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Popa Virgil:
19. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Sibiu și Serviciului Public Poliţie Locală al Municipiului Sibiu, a spaţiului în suprafaţă de 683,04 mp, respectiv 480,39 mp din imobilul situat în Sibiu, B-dul Victoriei nr. 1-3, proprietatea publică a Municipiului Sibiu.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 290/2016 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Sibiu și Serviciului Public Poliţie Locală al Municipiului Sibiu, a spaţiului în suprafaţă de 683,04 mp, respectiv 480,39 mp din imobilul situat în Sibiu, B-dul Victoriei nr. 1-3, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Popa Virgil:  
20. Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei nr.3- Lista bunurilor din domeniul public şi privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C Apă Canal SA Sibiu.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? Supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat 
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 291/2016 privind actualizarea Anexei nr. 3 -  Lista bunurilor din domeniul public şi privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C Apă Canal SA Sibiu, cu unanimitate de voturi.                                                      

Dl. consilier Popa Virgil:
21. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Administrare Cimitir, a mijlocului fix rezultat în urma investiţiilor realizate la bunurile proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situate în incinta Cimitirului Municipal.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă nu sunt intervenții, supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 292/2016 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Administrare Cimitir, a mijlocului fix rezultat în urma investiţiilor realizate la bunurile proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situate în incinta Cimitirului Municipal, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Popa Virgil:  
22. Proiect de hotărâre privind stabilirea unui număr de 37 amplasamente aflate în proprietatea Municipiului Sibiu destinate montării mijloacelor de publicitate şi aprobarea închirierii acestora prin licitaţie publică, la pachet.
- inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă nu sunt intervenții, supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat. 
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 293/2016 privind stabilirea unui număr de 37 amplasamente aflate în proprietatea Municipiului Sibiu destinate montării mijloacelor de publicitate şi aprobarea închirierii acestora prin licitaţie publică, la pachet, cu unanimitate de voturi

Dl. consilier Popa Virgil:
23. Proiect de hotărâre privind stabilirea unui număr de 2 amplasamente aflate în proprietatea Municipiului Sibiu destinate montării mijloacelor de publicitate şi aprobarea închirierii acestora prin licitaţie publică, la pachet.
- inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 294/2016 privind stabilirea unui număr de 2 amplasamente aflate în proprietatea Municipiului Sibiu destinate montării mijloacelor de publicitate şi aprobarea închirierii acestora prin licitaţie publică, la pachet, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Popa Virgil:
24. Proiect de hotărâre privind stabilirea unui număr de 31 amplasamente aflate în proprietatea Municipiului Sibiu destinate montării mijloacelor de publicitate şi aprobarea închirierii acestora prin licitaţie publică, la pachet. 
- inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat .                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 295/2016 privind stabilirea unui număr de 31 amplasamente aflate în proprietatea Municipiului Sibiu destinate montării mijloacelor de publicitate şi aprobarea închirierii acestora prin licitaţie publică, la pachet, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Popa Virgil:
25. Proiect de hotărâre privind stabilirea unui număr de 41 amplasamente aflate în proprietatea Municipiului Sibiu destinate montării mijloacelor de publicitate şi aprobarea închirierii acestora prin licitaţie publică, la pachet.
- inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 296/2016 privind stabilirea unui număr de 41 amplasamente aflate în proprietatea Municipiului Sibiu destinate montării mijloacelor de publicitate şi aprobarea închirierii acestora prin licitaţie publică, la pachet, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Popa Virgil:
26. Proiect de hotărâre privind stabilirea unui număr de 3 amplasamente aflate în proprietatea Municipiului Sibiu destinate montării mijloacelor de publicitate şi aprobarea închirierii acestora prin licitaţie publică, la pachet.
- inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?                            
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost aadoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 297/2016 privind stabilirea unui număr de 3 amplasamente aflate în proprietatea Municipiului Sibiu destinate montării mijloacelor de publicitate şi aprobarea închirierii acestora prin licitaţie publică, la pachet cu unanimitate de voturi.     

Dl. consilier Popa Virgil:
27. Proiect de hotărâre privind stabilirea unui număr de 24 amplasamente aflate în proprietatea Municipiului Sibiu destinate montării mijloacelor de publicitate şi aprobarea închirierii acestora prin licitaţie publică, la pachet.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 298/2016 privind stabilirea unui număr de 24 amplasamente aflate în proprietatea Municipiului Sibiu destinate montării mijloacelor de publicitate şi aprobarea închirierii acestora prin licitaţie publică, la pachet, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Popa Virgil:  
28. Proiect de hotărâre privind stabilirea unui număr de 32 amplasamente aflate în proprietatea Municipiului Sibiu destinate montării mijloacelor de publicitate şi aprobarea închirierii acestora prin licitaţie publică, la pachet.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?                            
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 299/2016 privind stabilirea unui număr de 32 amplasamente aflate în proprietatea Municipiului Sibiu destinate montării mijloacelor de publicitate şi aprobarea închirierii acestora prin licitaţie publică, la pachet, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Popa Virgil:
29. Proiect de hotărâre privind stabilirea unui număr de 5 amplasamente aflate în proprietatea Municipiului Sibiu destinate montării mijloacelor de publicitate şi aprobarea închirierii acestora prin licitaţie publică, la pachet.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 300/2016 privind stabilirea unui număr de 5 amplasamente aflate în proprietatea Municipiului Sibiu destinate montării mijloacelor de publicitate şi aprobarea închirierii acestora prin licitaţie publică, la pachet, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Popa Virgil:
30. Proiect de hotărâre privind stabilirea unui număr de 12 amplasamente aflate în proprietatea Municipiului Sibiu destinate montării mijloacelor de publicitate şi aprobarea închirierii acestora prin licitaţie publică, la pachet.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 301/2016 privind stabilirea unui număr de 12 amplasamente aflate în proprietatea Municipiului Sibiu destinate montării mijloacelor de publicitate şi aprobarea închirierii acestora prin licitaţie publică, la pachet, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Popa Virgil:
31. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor amplasamente aflate în proprietatea Municipiului Sibiu destinate montării mijloacelor de publicitate şi aprobarea închirierii acestora prin licitaţie publică, la pachet.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?                            
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 302/2016 privind stabilirea unor amplasamente aflate în proprietatea Municipiului Sibiu destinate montării mijloacelor de publicitate şi aprobarea închirierii acestora prin licitaţie publică, la pachet, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Virgil Popa:
32. Proiect de hotărâre pentru aprobarea metodologiei privind pregătirea și organizarea licitației pentru închirierea standurilor de prezentare și vânzare și a amplasamentelor aferente acestora de pe strada Papiu Ilarian din municipiul Sibiu.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor. 
Doamna primar.
D-na primar Astrid-Cora Fodor: Îmi retrag acest proiect de pe ordinea de zi.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost retras.

Dl. consilier Virgil Popa:
33. Proiect de hotărâre privind delegarea domnului consilier local Tiberiu Cornel Drăgan la Forumul Economic al Dunării "Smart Cities".
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor. 
Dacă sunt intervenții aici? 
Dacă nu, cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat, a fost exprimată o abținere.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 303/2016 privind delegarea domnului consilier local Tiberiu Cornel Drăgan la Forumul Economic al Dunării "Smart Cities", cu 22 pentru și o abținere ( dl. consilier Tiberiu-Cornel Drăgan).

Dl. consilier Virgil Popa:
34. Proiect de hotărâre privind înființarea unei piețe agroalimentare în subsolul parcării denumită toponimic Cazarma 90 din municipiul Sibiu.
- iniţiator consilier local Ioan Stroie.
Aici comisia, da domnule consilier.

Dl. consilier Ioan Stroie:
Stimați colegi, eu am văzut aceiași doamnă arhitect care a reușit să alunge majoritatea investitorilor imobiliari din Sibiu - asta știe toată lumea, aceștia fiind nevoiți să se reorienteze în jurul Sibiului și taxele să nu vină la noi să meragă în alte părți cu toate că majoritate știm asta și sunt foarte multe plângeri împotriva domniei sale, noi nu luăm măsuri, ne facem că nu știm sau nu știu ce se întâmplă?
În altă ordine de idei, anticipez că nu va fi votat acest proiect dar mulți dintre dumneavoastră l-ați vota însă fiind sub influența unor persoane care locuiesc în Sibiu cu viză de flotatnt - le pasă de Sibiu cum îmi pasă mie de Bobohalma și vreau să mă refer la o afirmație pe care o făcea colega noastră în ședința tecută, că noi PSD-ul facem proiecte ca să ne facem campanie electorală, nimic mai greșit, păi dacă ne gândim că cvasi-majoritatea proiectelor sunt inițiate de doamna primar, cum să gândim noi că vă pregătiți camapania electorală pe anul 2020, haideți să fim serioși.
Eu am făcut acest proiect nu că vreau eu să-mi fac campanie sau mai știu eu ce gândesc alții, eu am făcut-o la cererea anumitor cetățeni din Sibiu. Oamenii spuneau că acolo ne mănâncă șobolanii, de ce să stea acolo spațiul acela neutilizat? Să îi dăm o utilitate, da dacă cineva nu vrea să facem?  Foarte mulți spun " nu facem domnule, că este proiectul PSD ". 
Oricare dintre noi care face un proiect și va fi votat, meritul este al tuturor. Eu nu vreau să fac eu proiecte ca să mai știu eu, că să  zică cineva că eu sunt așa și așa sau alții. Tot ce este în interesul sibienilor că de aia am fost trimiși de sibieni aici, ca să muncim pentru ei, lăsând pe cei care fac politică la vârf să facă politică, numai interpretați că noi vrem să ne facem propaganda sau mai știu eu ce, e o prostie cât se poate de mare, credeți-mă.
Dl. consilier Popa Virgil:
Da, mulțumesc mult domnule consilier, dar Comisia de comerț și servicii publice propune respingerea acestui proiect și am să vă dau și câteva argumente pentru respingerea acestui proiect: - o piață trebuie aerisita si însorita și nu pot fi realizate amenajări în condiții sanitare corespunzatoare. Imposibilitatea realizării unor guri de aerisire înspre Teatrul municipal, fiind și vorba despre un monument istoric de categoria -a- .
Deci orice intervenție asupra acestui ansamblu- ne-a explicat și dl.consilier Pinter, trebuie făcut cu mare minuțiozitate, fiecare cărămidă trebuie periată și pusă deoparte și așa mai departe deci și acesta a fost un argument.
Dl. consilier Ioan Stroie:
Domnule președinte încă ceva. 
Dl. consilier Popa Virgil:
Dacă îmi dați voie să citesc raportul comisiei, da?
    - Fiind vorba de monument istoric, exact ce am spus, nu este indicată schimbarea totală a constructiei.
    - Primaria Municipiului Sibiu a demarat deja un PUZCP Piata Teatrului care cuprinde si cazarma 90. Nu este normala realizarea unei investitii mari inaintea aprobarii PUZCP în cauza.
Deci acestea au fost argumentele pentru care comisia a dat aviz negativ.

Vă rog.
Dl. consilier Ioan Stroie:
Da este monument istoric am văzut și eu aici motivația, păi când s-a dărâmat cazarma 90, nu era monument istoric? Cine a permis să demoleze cazarma 90?  
Dl. consilier Popa Virgil:
Așa îmi amintesc, că era pe vremea lui Ceaușescu, că nu prea... Da, vă rog.
Dl. consilier Niedermaier Helmut-Paul:
Sunt înșirate acolo o serie de motive care pledează împotriva acestei propuneri, aș insista asupra unui singur motiv. 
Închipuiți-vă o piață în care nu intră soarele nici un minut pe zi, nu este asigurată o aerisire corespunzătoare, închipuiți-vă ce climat bilogic se formează acolo că nu se pot deschide  ferestrele pe partea spre Teatru pentru că este  un monument istoric de clasa a treia, categoria -a- și ar deranja, practic ar distruge monumentul.
Eu sunt de acord că ar fi bine să existe o piață alimentară pentru centrul istoric și această zonă dar, sunt în același timp de părere că este - hai să nu zic cel mai rău amplasament posibil, dar în orice caz un amplasament care nu se pretează la acest lucru și aceasta dincolo de faptul că costurile pentru realizarea acolo a unei piețe ar fi mult mai mari decât în altă parte. Mulțumesc.
Dl. consilier Popa Virgil: Da, mulțumesc mult. Supun la vot. 
Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost respins.
S-a respins proiectul de hotărâre privind înființarea unei piețe agroalimentare în subsolul parcării  denumită toponimic Cazarma 90 din municipiul Sibiu, cu 15 voturi împotrivă (consilierii FDGR și consilierii PNL), 1 vot abținere (dl.consilier Cotârlă Liviu) și 5 pentru (d-na consilier Colceriu Elena-Manuela, d-na consilier Simtion Claudia-Mery, dl.consilier Mitrea Vasile-Tiberiu,  dl.consilier Stroie Ioan, dl.consilier Tălău Ghiorghe).

Dl. consilier Popa Virgil:
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii şi organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor. 
Dacă aveți întrebări? Dacă nu, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 304/2016 privind aprobarea statului de funcţii şi organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Popa Virgil:
36. Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Sibiu pentru semnarea acordului cu privire la cesiunea de drepturi de la Dexia Credit Local la BRD - Groupe Societe Generale.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor. 
Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 305/2016 privind mandatarea Primarului Municipiului Sibiu pentru semnarea acordului cu privire la cesiunea de drepturi de la Dexia Credit Local la BRD - Groupe Societe Generale, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Popa Virgil:
37. Proiect de hotărâre privind desemnarea a trei reprezentanți ai consiliului local al Municipiului Sibiu, ca membrii în comisiile de concurs pentru ocuparea funcției de director/director adjunct pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor. 
Comisia, în urma votului din comisie l-a delegat pe: domnul Pinter Zeno-Karl, domnul Spătari Ovidiu-Nicolae și domnul Hermann Gerold. 
Dacă mai sunt alte propuneri? Vă rog.
D-na consilier Simtion Claudia-Mery:
Bună ziua, eu aș vrea să fac un amendament la acest proiect doarece și în comisie au fost discuții.
Stimată doamnă primar, stimați colegi consilieri, stimați participanți la ședință, noi consilieri PSD nu putem fi de acord cu acest proiect de hotărâre deoarece considerăm că votul din comisia juridică nu este relevant, dacă nu chiar nul deoarece doamna consilier Grecu Bianke este candidat la funcția de director adjunct la Colegiul Național Brukenthal și va participa la concursul de director pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat 2016-2017 și domnia sa a făcut propuneri și a și votat acele trei propuneri din consiliul local în comisie și se încalcă articolul 87 din metodologia de concurs.
În al doilea rând, în iulie s-a votat în unanimitate hotărârea consiliului local nr. 234/2016 prin care au fost desemnați reprezentanții Consiliului Local în Consiliile de administrație ale școlilor din Sibiu, toți consilieri locali inclusiv cei de la PSD au primit școli unde să fie reprezentat consiliul local în consiliile de administrație.
Toți consilierii locali am fost votați și validați după alegerile locale și toți avem aceleași drepturi și aceleași obligații în cadrul consiliului local Sibiu.
Faptul că pentru concursul de  directori care va începe în 12.10.2016 desemnarea consilierilor locali s-a făcut numai dintr-o parte a eșicherului politic- adică doi de la FDGR și unul de la PNL duce la senzația de politizare a acestui concurs, numai dintr-o anumită parte, ceea ce peste tot se spune că acest concurs are ca scop depolitizarea învățământului,.. adică începând de la directori de școală în jos să nu mai fie politic pus nimeni și atunci dacă sunt membrii numai dintr-o parte se interpretează că se vor face niște. 
Atragem atenția că acest fapt atrage după sine următorul aspect, unii candidați pot fi dezavantajați iar alți candidați vor fi sau ar putea fi avantajați deoarce cei cinci membrii ai comisiei de examen dau note iar candidatul  trebuie să obțină minim  35 de puncte pentru a promova o probă de concurs, procentul din nota de la examen este de 40%  ai celor doi reprezentanții ai administrației publice locale, adică un reprezentant din Consiliul Local și un reprezentant al administrației publice locale. 
L-aș ruga pe domnul secretar al primăriei Sibiu să ne spună dacă procedura de vot și ceea ce a fost în comisia juridică este corect din punct de vedere juridic? 

Dl. consilier Popa Virgil:
Da, vă rog.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor:
Doamna consilier, pot să afirm în fața consiliului și public că, da, procedura a fost corectă, chiar ați și participat la ea, desemnarea s-a făcut prin vot secret, s-au numărat biletele și s-au reținut la serviciul administrație locală, deci din acest punct de vedere propunerea comisei consultative juridice, către plenul consiliului  a celor trei membrii ai consiliului local este absolut legală.
Dl. consilier Popa Virgil:
Doamna consilier dacă, noi avem o propunere sau avem trei propuneri pentru această delegare dacă dumneavoastră aveți o altă propunere vă rog faceți-o și după aceea vom supune la vot consiliului local cele-nu știu, cinci, șase sau nu știu, câte propuneri vor fi.   
D-na consilier Simtion Claudia-Mery:
Propunerea noastră a fost făcută în  comisia juridică, eu am fost propusă. 
Dl. consilier Popa Virgil:
Dacă doriți în continuare, acum aveți posibilitatea să. 
D-na consilier Simtion Claudia-Mery:
Nu pot să mă autopropun.
Dl. consilier Popa Virgil:
Haideți că vă propun eu sau din colegii dumneavoastră doamna Simtion și dacă doriți, vă rog doamna consilier.
D-na consilier Colceriu Elena-Manuela:
O propun pe doamna Claudia Simtion.
Dl. consilier Popa Virgil:
Din câte știu eu doar trei persoane pot fi delegate atunci sugerez să trecem la vot pentru fiecare din cele patru persoane care sunt nominalizate.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor:
Îmi dați voie să spun ceva ? 
Dl. consilier Popa Virgil:
Vă rog.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor:
În această situație domnilor consilieri potrivit legii 215, în articolul 45 spune foarte clar că hotărârile cu privire la desemnarea de persoane din rândul consilierilor locali se face prin vot secret. 
În acest sens aveți cabine instalate, se vor redacta buletinele de vot pe care vor fi înscrise toate cele patru propuneri de consilieri locali. 
Votul se desfășoară prin înscrierea asupra trei dintre ei cu da -pentru cine doriți să fie reperezentant  iar cu nu pentru cine nu doriți să fie reprezentant. 
Procedura este înscrisă și pe buletinele de vot care  vor fi împărțite către dumneavoastră.
La sfârșitul votării care se face secret și buletinele de vot se vor aduna în urna mobilă, comisia juridică de dată aceasta potrivit regulamentului va proceda la ridicarea urnei de la subsemnatul, va număra voturile și vă va anunța în plen rezultatul și persoanele desemnate de dumneavoastră să reprezinte în cadrul comisiilor de concurs. Mulțumesc.
Dl. consilier Popa Virgil:
Suntem pregătiți pentru buletine? Vă rog dacă se poate.

Se desfășoară procedura de votare.
 
D-na consilier Grecu Bianke-Marion - Președinte Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, repectarea drepturilor și libertăților cetățenilor:
Doamnelor și domnilor, comisia juridică a numărat buletinele de vot. 
Au fost exprimate 23 voturi dintre care un buletin de vot a fost declarat nul, deci sunt 22 de buletine valabile, domnul consilier Zeno Pinter a avut 17 voturi pentru, domnul consilier Hermann a avut 22 de voturi pentru și domnul consilier Spătari 21 voturi pentru

Dl. consilier Popa Virgil:
Da, vă mulțumim.                        
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 306/2016 privind desemnarea a trei reprezentanți ai consiliului local al Municipiului Sibiu, ca membrii în comisiile de concurs pentru ocuparea funcției de director/director adjunct pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Popa Virgil:
38. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea "Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în Municipiul Sibiu", aprobat prin HCL nr. 242/2016.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor. 
Dacă aveți întrebări? Dacă nu, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 307/2016 privind modificarea și completarea "Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în Municipiul Sibiu", aprobat prin HCL nr. 242/2016, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Popa Virgil: 
39. ORDINE DE ZI SUPLIMENTARĂ
Sunt două proiecte pe ordinea de zi suplimentară:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ și RLU Alimentare autovehicole GPL tip SKID, spălătorie, vulcanizare, împrejmuire, branșamente. Iniţiator: Primăria Municipiului Sibiu, Investitor: MUNTEAN NICOLAE.
- inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă la acest proiect sunt intervenții? Dacă nu, supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 308/2016 privind aprobarea documentației de urbanism PUZ și RLU Alimentare autovehicole GPL tip SKID, spălătorie, vulcanizare, împrejmuire, branșamente. Iniţiator: Primăria Municipiului Sibiu, Investitor: MUNTEAN NICOLAE, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Popa Virgil: 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planurilor de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2017 pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, Direcţia Fiscală Locală Sibiu, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu, Serviciul Public de Poliţie Locală al Municipiului Sibiu şi Serviciul Public de Asistenţă Socială
- inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă nu sunt intervenții, supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 309/2016 privind aprobarea Planurilor de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2017 pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, Direcţia Fiscală Locală Sibiu, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu, Serviciul Public de Poliţie Locală al Municipiului Sibiu şi Serviciul Public de Asistenţă Socială, cu unanimitate de voturi.

40. Întrebări. Interpelări.

Dl. consilier Popa Virgil:
Vă mulțumesc, am epuizat și ordinea de zi suplimentară.
Dacă din partea consilierilor dorește cineva să ia cuvântul? 
Doamna consilier a fost prima, vă rog domnul Stroie. Vă rog.

D-na consilier Simtion Claudia-Mery:
Am o sesizare de la o doamnă pentru consiliul local sau pentru … dar are legătură cu gunoiul. Citez: Se pune problema gunoiului menajer care la blocurile cu șapte, opt sau zece etaje, se aruncă pe topogan la baza scării unde sunt pubele mai bune sau mai crăpate, momentan societatea de salubritate le adună cu mașina două zile. 
În toate articolele ce au apărut referitor la colectarea selectivă nu s-a pus această problemă pentru blocurile cu șapte, opt sau zece etaje. 
La blocuri s-a scris că se pun pubele pentru aproximativ 200 de persoane la o pubelă dar nu s-a scris nimic referitor la topogane. 
Cred că ar trebui o hotărâre de consiliu pentru desființarea  acestor topogane astfel ca toți locuitorii acestor blocuri să ducă  gunoiul menajer la pubelele din  locurile marcate.
Dl. consilier Popa Virgil:
Domnul viceprimar Răzvan Pop care se ocupă de ADI ECO vă poate răspunde. 
Dl. viceprimar Răzvan-Codruț Pop:
Vă pot răspunde, este foarte simplu, atât proiectul de implementare cât și regulamentul prevede închiderea topoganelor și amenajarea de platforme și pentru blocurile care acum își strâng gunoiul prin topoganele menționate de dvs. deci nu e nevoie de o hotărâre pentru că proiectul în sine prevede acest lucru. 
Dl. consilier Popa Virgil: Poftiți domnul consilier.
Dl. consilier Stroie Ioan:
Săptămâna trecută eu am primit o sesizare de la câțiva angajați de la Tursib, de altfel am multiplicat-o, am făcut copii- am luat câteva cu mine. 
Să spun în câteva cuvinte. Eu sunt consternat de ce scrie aici, nu știu dacă e adevărat sau nu e adevărat- asta nu pot să spun eu până nu ne convingem. 
Eu l-aș ruga pe domnul secretar să facă toate pregătirile pentru convocarea unei ședințe AGA extraordinară și nu în ultimul rând să constituim o comisie care să verifice veridicitatea acestei reclamații, pentru că eu, vă spun sincer, că i-am chemat aicea pe respectivii și au spus că nu vin că le  e frică că mâine îi dă afară.
D-na consilier Grecu Bianke: Dar  cine a redactat această sesizare?
Dl. consilier Stroie Ioan:
Nu-i semnată, trei sau patru angajați de la Tursib, angajați de la Tursib.
D-na consilier Grecu Bianke:
Anonimă.
Dl. consilier Stroie Ioan:
Anonimă? Deci, nu este anonimă, pentru că  au venit cu ea la mine și puteam, eu i-am rugat să vină aicea și să stăm de vorbă cu ei dar lor le-a fost frică că mâine  îi dă afară. 
Noi ca și membrii AGA suntem obligați să facem o adunare AGA și să constatăm dacă este adevărat sau nu este adevărat. 
Oricum nu suntem judecători, am înțeles că au înaintat și la DNA, nu știu, eu vă spun ce mi-au spus oamenii, important  este că, dacă este adevărat, e grav ce se întâmplă acolo vă spun, oricum domn director va avea multe reclamații de-a lungul anilor, acuma am zis domnule o fi gura lumii -să fiu eu, dar să știți că ce se întâmplă acolo, nu este bine, dar până nu constatăm, trebuie comisie de specialiști, că degeaba mergem noi unul altul care nu suntem de meserie, niște specialiști să vadă este adevărat sau nu este adevărat, după aceea să vină domnul director într-o AGA extraordinară și să ne explice. Mulțumesc.
Dl. consilier Popa Virgil:
Vă mulțumesc mult domnule consilier.
Dacă din partea consilierilor locali mai dorește cineva să ia cuvântul?
Dacă nu, din partea publicului avem două persoane
Supun la vot  dacă sunteți de acord să ne spună punctul lor de vedere?
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. consilier Popa Virgil:
Domnul Hususan, vă rog. Dacă se poate două minute vă rog mult. Vă ascultăm domnul Hususan. 
Domnul Hususan Valeriu:
Mă numesc Hususan , sunt din Sibiu și revin pentru a doua oară în ședința de consiliu local unde avem solicitarea din ianuarie anul curent, pentru introducerea terenului în perimetrul intravilan al Municipiului Sibiu .......la o audiență care am avut-o în luna februarie la doamna primar ni s-a spus că nu este cazul să facem o documentație PUZ pentru  introducerea în intravilan pentru că PUG-l apobat prin HCL din 2011 va fi actualizat, modificat. 
Noi ne-am bucurat că sigur va fi introdus terenul începând de la centura ocolitoare a Municipiului Sibiu pe partea stânga a drumului național 14 direcția de mers Șura Mare, Mediaș.
De dată recentă, chiar acuma am primit, dezastru, de la doamna arhitect șef, o adresă cu mai multe înscrisuri care le-a trecut, răspuns cu numărul 35836 din 07.09.2016. În adresă se precizează că la cererea depusă de noi din 22 august se comunică faptul că solicitările vor fi introduse în ordinea de zi privind modificarea PUG Sibiu aprobat prin HCL în 2011 care va fi stabiltă la o dată ulterioară.
Ulteriorul ăsta este acum, cam de un an de zile, aproape, din ianuarie. 
Eu vă aduc la cunoștință stimată doamnă primar, domnule președinte, distinși oaspeți, domnilor consilieri, faptul că, am avut în ultima perioadă trei solicitări de la investitori puternici, unul venea de la un investitor din Emiratele Arabe, un colos care voiau să construiască la Sibiu un spital deosebit. Intermediarul dintre noi și arab, a comunicat că de la București a primit informația că terenul este intravilan și când a aflat de la noi că nu este așa, sigur s-a supărat foc și  a făcut cale întoarsă. Ultimul investitor, belgian,  care a voit să construiscă un centru de logistică, a venit atât de mult din luna ianuarie după ce consiliul local a aprobat partea financiară de modificare a PUG-lui.
Acești investitori au venit la noi în mod insistent în ultima vreme și au adresat și cuvinte nedorite, cuvinte rele la adresa noastră a proprietarilor și sigur a consiliului local și insituției primărie, nu vreau să mă gândesc nici în glumă, nici în vis la cuvintele care au fost rostite pentru neintroducerea în intravilan a acestui teren care este,  a fost solicitat de cei doi investitori care ofereau și sigur se asigurau, cei doi investitori pe puțin 500 de locuri de muncă  pentru municipiul Sibiu erau rezolvate.
Ar fi fost o treabă foarte bună.
Pentru acest motiv, să  mă încadreze în timpul menționat de domnul președinte, stimată doamnă primar, domnule președinte și  domnule secretar, mă adresez în mod special domnului secretar cu rugămintea stăruitoare să facă tot ce omenește  îi stă în putință pentru că suntem convinși că inițiativa aceasta cu modificarea PUG-lui trebuie să vină de la domnul secretar, omul legii și îl rugăm stăruitor să facă tot ce omenește posibil în timpul cel mai scurt cu putință să fie aprobată această modificare. 
Dl. consilier Popa Virgil:
Domnul Hususan vă mulțumim mult pot s vă spun că acum este perioada în care se elaborează caietul de sarcini pentru modificarea PUG-lui Sibiu, după aceea urmează apoi etapa de licitație- cine va câștiga această procedură, după aceea urmează modificarea sua completarea acestui PUG de care povestiți.
Domnul Hususan Valeriu: Așteptăm răspunsul dumneavoastră.
Dl. consilier Popa Virgil: Și sigur veți primi și în scris un răspuns.
Domnul Hususan Valeriu:
Îl rugăm pe domnul secretar să facă tot posibilul am pierdut doi investitori mari până acuma, nouă  ne pare tare rău după ei.
Dl. consilier Popa Virgil:
Mulumim mult. Din partea publicului mai avem pe doamna Bunea Daniela.
Vă ascultăm, vă rog.
D-na Bunea Daniela: Bună ziua.
Am venit și eu la dumneavoastră în ședință, vă rog din tot sufletul, sunt o fată necăjită-mă vedeți cum arăt, am doi copii, stau în chirie unde stau deci vă rog din tot sufletul, eu pe data de 1 octombrie trebuie să plec de acolo, nu am unde mă duce. 
Nu am nici o sursă de venit, cu salariul ce-l iau cu alocația fetelor de 1600 deci vedeți nu mă pot descurca, sunt nevoită să mă duc în gară. 
Vă rog din suflet ajutați-mă, sunt nevoită să vin în fața primăriei,  în curtea primăriei, nu am unde, nu mi-am găsit chirie (160-200 de euro), nu mă pot descurca, eu pensie alimentară nu primesc.
Ce mă fac? Unde mă duc? 
Vine femeia mă scoate pe data de întâi octombrie, am fost în audiență la doamna primar, am fost în audiență la domnul Virgil Popa, am fost în audiență la domnul Răzvan Pop: sunt pe lista de priorități , nu m-am văzut deci sunt nevoită să plec la data de 1 octombrie, a venit că mă scoate afară cu haine cu tot, nu am unde, vă rog din suflet ajutați-mă, nu am ce mă face. 
Uitați-vă am fetele acolo, deci sunt distrusă nu am unde, nu am cum.
Dl. consilier Popa Virgil:
Doamnă, mulțumim mult, astăzi chiar este comisia socială și se va discuta și cazul dumneavoastră.
D-na Bunea Daniela:
Când est comisia socială vreau să particip la comisie când e.
Dl. consilier Popa Virgil:
Cred că este foarte bine cunoscut cazul dumneavoastră.
D-na Bunea Daniela:
Uitați vă arăt și document. Am copila pe cea mare sub tratament îi dau medicamente.  
Dl. consilier Popa Virgil:
Ați anexat la dosar documentele?
D-na Bunea Daniela:
Da, am anexat toate documentele.
Dl. consilier Popa Virgil:
Mulțumim.
D-na Bunea Daniela:
Vă rog din suflet, ajutați-mă, nu am încotro.Vă mulțumesc din suflet.

Dl. consilier Popa Virgil:
Mulțumim. Vă rog mult, propuneri pentru președintele ședinței următoare.
D-na viceprimar Bokor Corina:
Propun ca ședința consiliului local din luna octombrie să fie condusă de domnul consilier local Spătari Ovidiu.
Dl. consilier Popa Virgil:
Da. Mai sunt alte propuneri? Dacă nu, supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: 
Propunerea a fost adoptată, domnul Spătari va conduce ședința din octombrie a Consiliului Local. 
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 310/2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna octombrie 2016, cu 22 pentru şi 1 abţinere (domnul consilier Spătari Ovidiu-Nicolae).

Dl. consilier Popa Virgil: Da, mulțumesc mult. La revedere.
                   
Şedinţa se încheie la ora 14:55.
      
 
              Preşedinte de ședință,                                                              Secretar,
                       Popa Virgil                                                                     Dorin Ilie Nistor

 

Proces - Verbal al sedinței ordinare din data de 29.09.2016 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu (scanat în format pdf)

go top
rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


De la (alege data din calendar):
Până la: