Print Friendly and PDF

MINUTA şedinţei ordinare din data de 27.10.2016 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Secţiunea: minute back

Din numărul total de 23 de consilieri sunt prezenţi la şedinţă 23, şedinţa fiind legal constituită. 
        
În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 311/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Reparații capitale străzi în cartierul Hipodrom între străzile Aleea Frații Buzești - Calea Cisnădiei - N. Iorga" - faza SF, cu unanimitate de voturi. 

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 312/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Iluminat public eco-eficient Parc Petofi Sandor" - faza SF, cu unanimitate de voturi. 

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 313/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Canalizare pluvială str. Podului", cu unanimitate de voturi. 

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 314 /2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "Modernizare alei Cimitir Municipal Sibiu", cu unanimitate de voturi. 

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 315/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "Construire platformă gunoi și asfaltare alei acces" - faza SF, la Serviciul Public Grădina Zoologică Sibiu, cu unanimitate de voturi. 

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 316/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru două obiective de investiții în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 317/2016 privind rectificarea bugetului local, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 318/2016 privind acordarea unui mandat special d-nei Corina Bokor, reprezentantul Municipiului Sibiu în cadrul Adunării Generale a A.D.I. "Asociația de Apă" Sibiu, în vederea exercitării votului favorabil privind retragerea, respectiv excluderea Comunei Hârseni, județul Brașov, din cadrul acestei asociații, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 319/2016 privind aprobarea plății cotizației anuale către Asociația "Orașe - Energie România", cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 320/2016 privind recalcularea chiriei pentru locuinţele realizate prin "Programul de construire de locuinţe pentru tineret ANL, destinate închirierii", situate pe raza Municipiului Sibiu, pentru anul 2017, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 321/2016 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a unui imobil-teren în suprafață de 46 mp, situat în Sibiu, str. Cireșului, cu destinație "drum", cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 322/2016 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a unui imobil –teren în suprafață de 33 mp, situat în Sibiu, str. G-ral Dăscălescu, cu destinație "drum", cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 323/2016 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a unui imobil-teren în suprafață de 178 mp, situat în Sibiu, str. Islazului, nr. 18 B cu destinație "drum", cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 324/2016 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului-teren în suprafață de 118 mp, situat în Sibiu, str. Tractorului FN, cu destinație "drum", cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 325/2016 privind scoaterea din evidența Municipiului Sibiu a imobilului situat în Sibiu, str. 9 Mai nr. 50 și predarea acestuia Ministerului Finanțelor Publice, Direcția Generală a Finanțelor Publice, prin Administrația Finanțelor Publice Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 326/2016 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Administrare Cimitir a mijlocului fix rezultat în urma investițiilor realizate la bunurile proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situate în incinta Cimitirului Municipal, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 327/2016 privind aprobarea modificării prețurilor biletelor de călătorie și ale abonamentelor practicate de SC TURSIB SA, cu 17 voturi pentru și 6 voturi împotrivă ( d-na consilier Colceriu Elena-Manuela, d-na consilier Simtion Claudia-Mery, d-l consilier Cotârlă Liviu, dl. consilier Mitrea Vasile-Tiberiu, dl. consilier Stroie Ioan, dl. consilier Tălău Ghiorghe).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 328/2016 privind închirierea fără licitație publică în favoarea Organizației Municipale Sibiu a Partidului Alianța Liberalilor și Democraților a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, proprietatea Statului Român, situat în Sibiu, str. Tribunei, nr. 19, cu destinația: sediu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 329/2016 cu privire la transmiterea în administrarea Serviciului Public pentru Administrarea Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu, a imobilului teren proprietatea Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, Papiu Ilarian FN, în vederea amenajării a 28 locații necesare amplasării standurilor în suprafață de 2 mp fiecare, pentru desfășurarea de activități de prezentare și vânzare, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 330/2016 cu privire la transmiterea în administrarea Serviciului Public pentru Administrarea Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu, a protecțiilor pentru cablurile care vor fi amplasate pe domeniul public, cu ocazia organizării de evenimente cultural-științifice și sportive, cu unanimitate de voturi

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 331/2016 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilelor terenuri situate în Sibiu, str. Sibiel nr. 1A, Cvartal Ștrand II și str. Ciprian Porumbescu fn, cu unanimitate de voturi

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 332/2016 privind aprobarea modificării statului de funcții al Grădiniței cu program prelungit nr.15 Sibiu pentru Creșa nr.2 Sibiu care funcționează ca și secție în cadrul grădiniței, situată administrativ în Sibiu, str. Gladiolelor, nr. 13A, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 333/2016 privind aprobarea mandatului special gratuit în favoarea Serviciului Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu pentru promovarea în instanță a acțiunii de evacuare a spațiului în suprafață de 34 mp situat în Sibiu, str. General Magheru nr. 6, aparținând Colegiului Național "Gheorghe Lazăr" Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 334/2016 privind aprobarea accesului liber al elevilor în incinta curților și terenurilor de sport din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 335/2016 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 336/2016 privind modificarea Planului de ocupare a funcțiilor publice în anul 2017, aprobat prin HCL nr. 309/2016, pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 337/2016 privind modificarea statului de funcții al Căminului pentru Persoane Vârstnice Sibiu, cu unanimitate de voturi. 

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 338/2016 privind aprobarea statului de funcții la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 339/2016 privind modificarea statului de funcții al Teatrului Național "Radu Stanca" Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 340/2016 privind modificarea statului de funcții din cadrul Serviciului Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 341/2016 privind modificarea organigramei și statului de funcții la Casa de Cultură a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi. 

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 342/2016 privind modificarea statului de funcții al Direcției Fiscale Locale Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 343/2016 privind aprobarea modificării și completării Programului minimal pentru anul 2016, aprobat prin HCL nr. 144/2016 pentru Casa de Cultură a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 344/2016 privind aprobarea retragerii dreptului de administrare al Clubului Sportiv Școlar "Șoimii" Sibiu asupra a două vestiare aflate în incinta Stadionului Municipal Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 345/2016 pentru numirea "Colectivului de coordonare a activităților de deszăpezire, asigurarea circulației pe drumurile publice, furnizarea agentului termic, apă caldă și rece, din Municipiul Sibiu" și aprobarea programului de măsuri specifice sezonului rece perioada noiembrie 2016 - aprilie 2017, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 346/2016 privind aprobarea execuției bugetelor secțiunii de funcționare, a secțiunii de dezvoltare și a împrumuturilor interne și externe pentru trimestrul III 2016, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 347/2016 privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrare și finanțate din bugetul local al Municipiului Sibiu pentru anul 2017, cu 21 voturi pentru și 2 abținere (d-na consilier Fazakas Ekaterina Annemarie și d-na consilier Pavel Anita).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 348/2016 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul local în baza Legii nr. 34/1998 şi a Grilei de evaluare cu punctajul maxim care poate fi acordat pentru fiecare din criteriile de evaluare, aprobate prin H.C.L. nr. 275/29.09.2016, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 349/2016 privind modificarea anexei la HCL nr. 276/2016 privind aprobarea liniilor prioritare şi capitolelor de cheltuieli pentru subvenţionarea de la bugetul local în anul 2017 a asociaţiilor şi  fundaţiilor în baza Legii nr. 34/1998, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 350/2016 privind stabilirea taxei speciale pentru protecție cabluri amplasate pe domeniul public cu ocazia desfășurării evenimentelor cultural-științifice și sportive pe anul 2016, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 351/2016 privind aprobarea obiectivelor de investiții finanțate de către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în cadrul proiectului "Programul de reabilitare a străzilor în Municipiul Sibiu", cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 352/2016 privind modificarea și completarea contractului nr. 11/2013 de delegare a  gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 353/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Reabilitare termică blocuri de locuințe din Municipiul Sibiu în vederea creșterii eficienței energetice", faza DALI, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 354/2016 privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice la S.C. Tursib S.A Sibiu cu 20 voturi pentru și 3 abțineri (dl.consilier Mezei Paul Constantin, dl. consilier Popa Virgil, dl.consilier Stroie Ioan)

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 355/2016 privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice la S.C. Urbana S.A. Sibiu, cu 20 voturi pentru și 3 abțineri (dl.consilier Mezei Paul Constantin, dl. consilier Popa Virgil, dl.consilier Stroie Ioan)

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 356/2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna noiembrie 2016, cu 22 pentru şi 1 abţinere (domnul consilier Drăgan Tiberiu-Cornel).


Şedinţa se încheie la ora 14:55.


În conformitate cu dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, minuta se va publica la sediul Primăriei Municipiului Sibiu şi pe site-ul propriu.             
                  Preşedinte de ședință,                                                                    Secretar,
                  Spătari Ovidiu- Nicolae                                                              Nistor Dorin IlieMinuta sedintei ordinare din data de 27.10.2016 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu (scanata in format pdf)

go top
rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


De la (alege data din calendar):
Până la: