Print Friendly and PDF

MINUTA şedinţei ordinare din data de 24.11.2016 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Secţiunea: minute back

Din numărul total de 23 de consilieri sunt prezenţi la şedinţă 21, şedinţa fiind legal constituită. 

Absenți: dl.consilier Drăgan Tiberiu-Cornel și dl.consilier Nidermaier Helmut-Paul.
              La orele 14 și 10 minute a sosit domnul consilier Nidermaier Helmut-Paul-a fost o întârziere neprevăzută, numărul de 21 consilieri prezenți la ședință se ridică la 22.
        
În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 357/2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna noiembrie 2016, cu 20 pentru şi 1 abţinere (domnul consilier Răzvan-Codruț Pop).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 358/2016 privind constituirea comisiei care face propuneri pentru acordarea titlului de "Cetăţean de onoare al Municipiului Sibiu", cu 15 pentru și 6 abțineri (domnul Pinter Zeno Karl, domnul Kiss Lorant, doamna Colceriu Elena-Manuela, domnul Cotârlă Liviu, domnul Pop Răzvan-Codruț și doamna Brunchea Mariana-Gabriela).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 359/2016 privind rectificarea bugetului local, cu unanimitate de voturi. 

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 360/2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2017, cu unanimitate de voturi. 

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 361/2016 privind aprobarea vânzării unor locuințe aparținând fondului locativ al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi. 

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 362/2016 privind modificarea Grilei de evaluare a asociațiilor și fundațiilor în vederea acordării subvențiilor de la bugetul local în baza Legii nr. 34/1998, aprobată în Anexa nr. 2 la HCL nr. 275/2016, modificată prin HCL nr. 348/2016, cu unanimitate de voturi. 

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 363/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare atelier școală pentru sediul de pe str. Ocnei nr. 31-33 la Colegiul Tehnic Independența" Sibiu, str. Ocnei, nr. 31-33, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 364/2016 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită în favoarea Clubului Sportiv Școlar Șoimii Sibiu asupra a 2 săli de sport din incinta Școlilor Gimnaziale nr. 21 și nr. 25 situate în Municipiul Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 365/2016 privind aprobarea plății cotizației anuale către Asociația Municipiilor din România, ce revine Municipiului Sibiu, pentru perioada iulie-decembrie 2016, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 366/2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, a organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 367/2016 privind modificarea Programului minimal anual aferent anului 2016 al Teatrului Național "Radu Stanca" Sibiu, aprobat prin HCL nr. 143/2016, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 368/2016 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului teren situat în intravilanul Municipiului Sibiu, Stațiunea Păltiniș, identificat în CF 587 Cristian III, nr. top 182/1/24/1/1/1/2/3, în suprafață de 84 mp, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 369/2016 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public pentru administrarea fondului locativ Sibiu, a etajelor I și II din internatul Liceului Tehnologic "Avram Iancu" situat în Sibiu, str. Lazaret nr. 14, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 370/2016 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Grădina Zoologică, a unor bunuri provenite din investiții efectuate în perioada 2015-2016, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 371/2016 privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către SC Apă canal SA Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 372/2016 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilelor-terenuri în suprafață totală de 96 mp, situate în sibiu, str. Calea Șurii Mari cu destinația: drum, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 373/2016 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului-teren în suprafață de 33 mp, situat în Sibiu, str. Ogorului, nr. 19, cu destinație: "drum", cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 374/2016 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat, a unor bunuri provenite din investițiile efectuate la imobilele unităților școlare din Municipiul Sibiu în anul 2016, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 375/2016 privind transmiterea în administrarea Serviciului public pentru administrarea fondului Locativ Sibiu, a 4 blocuri de locuințe și terenului aferent, situate în Sibiu, Reșița II, str. Viitorului, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 376/2016 pentru aprobarea metodologiei privind pregătirea și organizarea licitației pentru închirierea standurilor de prezentare și vânzare și a amplasamantelor aferente acestora de pe strada Al. Papiu Ilarian din Municipiul Sibiu precum și a caietului de sarcini, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 377/2016 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sibiu în comisia de licitație pentru închirierea standurilor de prezentare și vânzare și a amplasamentelor aferente acestora de pe str. Al. Papiu Ilarian din Municipiul Sibiu, cu 20 pentru și 2 abțineri (dl.consilier Gerold Hermann și dl. consilier Helmut Lerner).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 378/2016 privind modificarea statului de funcții și a organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 379/2016 privind aprobarea organigramei, structurii și statului de funcții la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu începând cu data de 01.11.2016, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 380/2016 privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Construire locuință unifamilială, Sibiu, Șoseaua Alba Iulia, FN, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 381/2016 privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Construire locuință individuală S+P+E+M, Sibiu, strada Săcel, nr.114B, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 382/2016 pentru completarea HCL nr. 353/27.10.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Reabilitare termică blocuri de locuințe din Municipiul Sibiu în vederea creșterii eficienței energetice", faza DALI, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 383/2016 privind aprobarea listei de priorităţi în vederea repartizării de locuinţe din fondul locativ al Municipiului Sibiu pentru cazurile sociale, cu unanimitate de voturi. 

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 384/2016 privind aprobarea listei de priorităţi în vederea repartizării de locuinţe din fondul locativ al Municipiului Sibiu pentru cazurile persoanelor evacuate sau care urmează a fi evacuate, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 385/2016 privind modificarea metodologiei privind închirierea chioșcului și a terasei aferente acestuia, amplasate în incinta Grădinii Zoologice a Municipiului Sibiu, aprobată prin HCL nr. 71/2016, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 386/2016 privind modificarea statului de funcții al Direcției Fiscale Locale Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 387/2016 privind aprobarea raportului de evaluare final al membrilor consiliului de administrație la SC TURSIB SA Sibiu, cu unanimitate de voturi. 

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 388/2016 privind aprobarea raportului de evaluare final al membrilor consiliului de administrație la SC URBANA SA Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 389/2016 privind modificarea și completarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în Municipiul Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 390/2016 pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Pachet străzi zona cartier Gușterița-Turnișor: str. Ana Ipătescu", cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 391/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Iluminat public - Locuințe colective Cartier Reșița II, str. Viitorului", cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 392/2016 privind aprobarea modificării Programului minimal aferent anului 2016, aprobat prin HCL nr. 144/2016, pentru Casa de Cultură a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 393/2016 privind alocarea unui procent de 12,5%, respectiv 11 unități locative, din blocurile construite de Agenția Națională pentru Locuințe, situate în sibiu, Cartier Reșița II, str. Viitorului, pentru chiriașii evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 394/2016 privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite de către Agențja Națională pentru locuințe, aflate în administrarea Municipiului Sibiu, situate în Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 395/2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna decembrie 2016, cu 21 pentru şi 1 abţinere (domnul consilier Stroie Ioan).


Şedinţa se încheie la ora 14:45.


În conformitate cu dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, minuta se va publica la sediul Primăriei Municipiului Sibiu şi pe site-ul propriu.             
                  Preşedinte de ședință,                                                                    Secretar,
                    Răzvan-Codruț Pop                                                                  Nistor Dorin IlieMinuta sedintei ordinare din data de 24.11.2016 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu (scanata in format pdf)

go top
rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


De la (alege data din calendar):
Până la: