Print Friendly and PDF

PROCES - VERBAL încheiat astăzi, 24.11.2016 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Secţiunea: procese back

Şedinţa începe la ora 14:00.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a fost convocat în scris în temeiul art.39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Din partea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, a serviciilor publice, instituţiilor publice şi societăţilor comerciale subordonate Consiliului Local Sibiu participă: 
d-na primar Astrid-Cora Fodor, d-na viceprimar Corina Bokor, dl. viceprimar Răzvan-Codruț Pop, dl.secretar Dorin Ilie Nistor, d-na Ioana Leca, d-na Liliana Ordean, d-na Ioana Urdea, d-na Georgeta Spătari, d-na Mariana Hașu, d-na Dana Alexandru, d-na Cristina Burchea, d-na Carmen Baciu, dl. Horvath Marius, d-na Mirela Gligore, d-na Cristina Bica, d-na Tatiana Stănese, d-na Adela Vreja, dl. Lucian Vizantie, dl. Vlăduț Vladimir Dan, dl.Tiberiu Părăian, dl. Bozovici Romulus, d-na Lacrima Munteanu, dl.Gheorghe Frântu, d-ra Mioara Ganea, dl. Ienciu Cosmin, d-na Irina Albu, d-na Rotaru Cornelia, d-na Carmen Ploia, dl. Adrian Tibu, dl. Adrian Popa, dl. Claudiu Șari, dl. Cristian Bucura, d-na Nicoleta Slavu, d-ra Daniela Voina.
D-na primar Astrid-Cora Fodor: Bună ziua, vă rog luați loc.
Doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați bine ați venit la ședința ordinară a consiliului local convocată în temeiul articolului 39 aliniatul 1 din Legea nr.215 din 2001 privind administrația publică locală. Din 23 de consilieri sunt prezenţi 21. Având în vedere că domnul consilier local Drăgan Cornel-Tiberiu care a fost ales președintele acestei ședințe lipsește din motive medicale, vă rog să faceți o altă propunere pentru un  consilier local care să conducă ședința.
D-na viceprimar Corina Bokor:
Propun ca această ședință să fie condusă de domnul viceprimar Pop. 
D-na primar Astrid-Cora Fodor: Mulțumesc.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor:
Supun la vot propunerea făcută de doamna viceprimar Bokor. 
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă sunt abțineri?
Propunerea a fost aprobată.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 357/2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna noiembrie 2016, cu 20 pentru şi 1 abţinere (domnul consilier Răzvan-Codruț Pop).

D-na primar Astrid-Cora Fodor: Poftiți domnule consilier.
Întrucât consiliul local este legal constituit predau conducerea ședinței domnului consilier Răzvan Pop, domnule consilier aveţi cuvântul.

Absenți: Drăgan Cornel - Tiberiu (bolnav) și Nidermaier Helmut-Paul.

Dl. consilier Răzvan-Codruț Pop: Mulțumesc foarte mult.
Doamnă primar, domnilor consilieri, stimați invitați vă mulţumesc foarte mult pentru votul acordat. Conform Regulamentului de organizare și funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu se va intona imnul de stat. 
Se intonează imnul de stat.

Dl. consilier Răzvan-Codruț Pop: 
Vă mulțumesc. 
În conformitate cu dispoziţiile art.42 alin.5 din Legea nr.215 din 2001 privind administraţia publică locală republicată, îl rog pe domnul secretar Dorin Nistor, să supună la vot procesul–verbal al ședinței ordinare a consiliului local Sibiu din data de 27 octombrie 2016.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor:
Doamnelor și domnilor consilieri, supun aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței consiliului local din data de 27 octombrie 2016.
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă sunt abțineri? 
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor:
Vă mulțumesc. Procesul verbal a fost aprobat.
Dl. consilier Răzvan-Codruț Pop:  
În continuare, supun aprobării dumneavoastră proiectul ordinii de zi propus de doamna primar Astrid-Cora Fodor inclusiv ordinea de zi suplimentară.
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul ordinei de zi a a fost aprobat.

Dl. consilier Răzvan-Codruț Pop: Așadar punctul unu.
1. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei care face propuneri pentru acordarea titlului de "Cetăţean de onoare al Municipiului Sibiu".
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
La acest punct comisia juridică a propus următoarele nominalizări: președinte doamna primar Astrid-Cora Fodor iar ca membrii: domnul Pinter Zeno Karl, domnul Kiss Lorant, doamna Colceriu Elena-Manuela, domnul Cotârlă Liviu, domnul Pop Răzvan-Codruț și doamna Brunchea Mariana-Gabriela.
Dacă sunt observații la acest punct? Dacă nu, propun votarea și adoptarea observației comisiei juridice. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 358/2016 privind constituirea comisiei care face propuneri pentru acordarea titlului de "Cetăţean de onoare al Municipiului Sibiu", cu 15 pentru și 6 abțineri (domnul Pinter Zeno Karl, domnul Kiss Lorant, doamna Colceriu Elena-Manuela, domnul Cotârlă Liviu, domnul Pop Răzvan-Codruț și doamna Brunchea Mariana-Gabriela). 

Dl. consilier Răzvan-Codruț Pop: Punctul doi.
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. 
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Și la acest punct comisia, de buget, de această dată, propune aprobarea cu următorul amendament:
Se modifică și se completează art.1 și art.6 din proiectul de hotărâre, conform raportului nr.87082/21.11.2016, întocmit de Direcția Economică.
Dacă aveți observații, dacă nu cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                       
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 359/2016 privind rectificarea bugetului local, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Răzvan-Codruț Pop:  
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2017. 
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt observații? Da.                              

Dl. consilier Ioan Stroie:
Aicea vreau să fac o observație în sensul că,  trebuie să știm cu toții, să știe și sibieni că taxele nu s-au majorat, au rămas aceleași iar impozitul celor care îl plătesc până la data 31 martie sunt scutiți cu 10% din valoarea impozitului. Însă aș vrea totuși, să o rog-o văd pe doamna Hașu, am o nelămurire la anexa privind valorile impozabile, zice aici: clădirile  cu cadre din beton armat cu instalația ș.a.m.d. ...1000. Ce înseamnă 1000?
D-na Mariana Hașu - Director Direcția Fiscală Locală Sibiu:
1.000 lei/mp este valoarea impozabilă, suprafața clădirii respective ori 1000 lei și dă valoarea impozabilă și se calculează cu cota de impozit: 0, 2 sau 0,8 depinde. 
Dl. consilier Ioan Stroie: Am înțeles, deci asta este valoarea de impozitare de fapt? Am înțeles, bun. Mulțumesc.
D-na Mariana Hașu - Director  Direcția Fiscală Locală Sibiu: Da, da.
Dl. consilier Răzvan-Codruț Pop:
Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                             
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 360/2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2017, cu unanimitate de voturi. 

Dl. consilier Răzvan-Codruț Pop:
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor locuințe aparținând fondului locativ al Municipiului Sibiu. 
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt observații? Dacă nu.
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Mulțumesc.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                     
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 361/2016 privind aprobarea vânzării unor locuințe aparținând fondului locativ al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi. 

Dl. consilier Răzvan-Codruț Pop:
5. Proiect de hotărâre privind modificarea Grilei de evaluare a asociațiilor și fundațiilor în vederea acordării subvențiilor de la bugetul local în baza Legii nr. 34/1998, aprobată în Anexa nr. 2 la HCL nr. 275/2016, modificată prin HCL nr. 348/2016.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt observații? Dacă nu.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 362/2016 privind modificarea Grilei de evaluare a asociațiilor și fundațiilor în vederea acordării subvențiilor de la bugetul local în baza Legii nr. 34/1998, aprobată în Anexa nr. 2 la HCL nr. 275/2016, modificată prin HCL nr. 348/2016, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Răzvan-Codruț Pop:
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare atelier școală pentru sediul de pe str. Ocnei nr. 31-33 la Colegiul Tehnic Independența" Sibiu, str. Ocnei, nr.31-33. 
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor. 
Dacă sunt observații? 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 363/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare atelier școală pentru sediul de pe str. Ocnei nr. 31-33 la Colegiul Tehnic Independența" Sibiu, str. Ocnei, nr.31-33, cu unanimitate de voturi.            

Dl. consilier Răzvan-Codruț Pop:
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită în favoarea Clubului Sportiv Școlar Șoimii Sibiu asupra a 2 săli de sport din incinta Școlilor Gimnaziale nr. 21 și nr. 25 situate în Municipiul Sibiu.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor:
Dacă aveți observații ? Dacă nu?                                       
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotararea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 364/2016 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită în favoarea Clubului Sportiv Școlar Șoimii Sibiu asupra a 2 săli de sport din incinta Școlilor Gimnaziale nr. 21 și nr. 25 situate în Municipiul Sibiu,cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Răzvan-Codruț Pop:  
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației anuale către Asociația Municipiilor din România, ce revine Municipiului Sibiu, pentru perioada iulie-decembrie 2016.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor. 
Dacă aveți observații ? Dacă nu.                                      
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                     
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 365/2016 privind aprobarea plății cotizației anuale către Asociația Municipiilor din România, ce revine Municipiului Sibiu, pentru perioada iulie-decembrie 2016, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Răzvan-Codruț Pop:  
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, a organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor. 
Dacă sunt observații, dacă nu, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                     
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 366/2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, a organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Răzvan-Codruț Pop:  
10. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului minimal anual aferent anului 2016 al Teatrului Național "Radu Stanca" Sibiu, aprobat prin HCL nr. 143/2016.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor. 
Dacă aveți observații, dacă nu, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 367/2016 privind modificarea Programului minimal anual aferent anului 2016 al Teatrului Național "Radu Stanca" Sibiu, aprobat prin HCL nr. 143/2016, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Răzvan-Codruț Pop:
11. Proiect de hotărârâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului teren situat în intravilanul Municipiului Sibiu, Stațiunea Păltiniș, identificat în CF 587 Cristian III, nr. top 182/1/24/1/1/1/2/3, în suprafață de 84 mp.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt observații, dacă nu, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 368/2016 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului teren situat în intravilanul Municipiului Sibiu, Stațiunea Păltiniș, identificat în CF 587 Cristian III, nr. top 182/1/24/1/1/1/2/3, în suprafață de 84 mp, cu unanimitate de voturi.

În sala de ședință a consiliului local la orele 14 și 10 minute a intrat domnul consilier local Niedermaier Paul-Helmut care a întârziat de la ședință convocată pentru ora 14. 
Acum numărul consilierilor locali prezenți din 21 devine  22 (  23 numărul total).

Dl. consilier Răzvan-Codruț Pop:
12. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Serviciului Public pentru administrarea fondului locativ Sibiu, a etajelor I și II din internatul Liceului Tehnologic “Avram Iancu” situat în Sibiu, str. Lazaret nr. 14. 
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt observații, dacă nu, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                    
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 369/2016 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public pentru administrarea fondului locativ Sibiu, a etajelor I și II din internatul Liceului Tehnologic "Avram Iancu' situat în Sibiu, str. Lazaret nr. 14, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Răzvan-Codruț Pop:  
13. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Grădina Zoologică, a unor bunuri provenite din investiții efectuate în perioada 2015-2016. 
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor. 
Dacă sunt observații, dacă nu, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 370/2016 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Grădina Zoologică, a unor bunuri provenite din investiții efectuate în perioada 2015-2016, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Răzvan-Codruț Pop:  
14. Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către SC Apă canal SA Sibiu. 
Dacă sunt observații, dacă nu, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 371/2016 privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către SC Apă canal SA Sibiu, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Răzvan-Codruț Pop:  
15. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilelor-terenuri în suprafață totală de 96 mp, situate în sibiu, str. Calea Șurii Mari cu destinația: drum.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor. 
Dacă sunt observații, dacă nu, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 372/2016 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilelor-terenuri în suprafață totală de 96 mp, situate în sibiu, str. Calea Șurii Mari cu destinația: drum, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Răzvan-Codruț Pop:  
16. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului-teren în suprafață de 33 mp, situat în Sibiu, str. Ogorului, nr. 19, cu destinație: "drum". 
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor. 
Dacă sunt observații, dacă nu, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 373/2016 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului-teren în suprafață de 33 mp, situat în Sibiu, str. Ogorului, nr. 19, cu destinație: "drum", cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Răzvan-Codruț Pop:  
17. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat, a unor bunuri provenite din investițiile efectuate la imobilele unităților școlare din Municipiul Sibiu în anul 2016.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor. 
Dacă sunt observații, dacă nu, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                     
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 374/2016 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat, a unor bunuri provenite din investițiile efectuate la imobilele unităților școlare din Municipiul Sibiu în anul 2016, cu unanimitate de voturi. 

Dl. consilier Răzvan-Codruț Pop:  
18. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Serviciului public pentru administrarea fondului Locativ Sibiu, a 4 blocuri de locuințe și terenului aferent, situate în Sibiu, Reșița II, str. Viitorului.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt observații, dacă nu, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 375/2016 privind transmiterea în administrarea Serviciului public pentru administrarea fondului Locativ Sibiu, a 4 blocuri de locuințe și terenului aferent, situate în Sibiu, Reșița II, str. Viitorului , cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Răzvan-Codruț Pop:
19. Proiect de hotărâre pentru aprobarea metodologiei privind pregătirea și organizarea licitației pentru închirierea standurilor de prezentare și vânzare și a amplasamantelor aferente acestora de pe strada Al. Papiu Ilarian din Municipiul Sibiu precum și a caietului de sarcini.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Proiectul a fost discutat astăzi în comisia juridică și în comisia de comerț.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: 
Amendamentul!
Dl. consilier Răzvan-Codruț Pop:
Îmi cer scuze, în temeiul art.44 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, republicată amendamentul este următorul: 
Amendament al comisiei juridice:
La punctul nr.9 din Metodologia de licitație - Taxa de închiriere- se radiază prima propoziție, respectiv "taxa de închiriere a standului de prezentare și vânzare și terenului afferent acestuia este de 2 lei/mp/zi"                       
Dacă aveți observații? Îmi cer scuze că nu am citit amendamentul și atuncea refac și repropun. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                    
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 376/2016 pentru aprobarea metodologiei privind pregătirea și organizarea licitației pentru închirierea standurilor de prezentare și vânzare și a amplasamantelor aferente acestora de pe strada Al. Papiu Ilarian din Municipiul Sibiu precum și a caietului de sarcini, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Răzvan-Codruț Pop:  
20. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sibiu în comisia de licitație pentru închirierea standurilor de prezentare și vânzare și a amplasamentelor aferente acestora de pe str. Al. Papiu Ilarian din Municipiul Sibiu. 
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Comisia juridică propune aprobarea cu următoarele nominalizări:
dl. Hermann Gerold - membru titular în comisia de licitație.
dl. Lerner Helmut - membru supleant.

Dacă aveți observații față de propunerea comisiei juridice?
Dacă nu, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat, s-a exprimat două abțineri.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 377/2016 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sibiu în comisia de licitație pentru închirierea standurilor de prezentare și vânzare și a amplasamentelor aferente acestora de pe str. Al. Papiu Ilarian din Municipiul Sibiu, cu 20 pentru și 2 abțineri (dl. consilier Hermann Gerold și dl. consilier Lerner Helmut).                                                      

Dl. consilier Răzvan-Codruț Pop:
21. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții și a organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt observații? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 378/2016 privind modificarea statului de funcții și a organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Răzvan-Codruț Pop:  
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, structurii și statului de funcții la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu începând cu data de 01.11.2016.
- inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt observații, dacă nu atunci cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat. 
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 379/2016 privind aprobarea organigramei, structurii și statului de funcții la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu începând cu data de 01.11.2016, cu unanimitate de voturi. 

Dl. consilier Răzvan-Codruț Pop:
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Construire locuință unifamilială, Sibiu, Șoseaua Alba Iulia, FN. 
- inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt observații, dacă nu atunci cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 380/2016 privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Construire locuință unifamilială, Sibiu, Șoseaua Alba Iulia, FN, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Răzvan-Codruț Pop:
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Construire locuință individuală S+P+E+M, Sibiu, strada Săcel, nr. 114B.
- inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt observații, dacă nu atunci cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 381/2016 privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Construire locuință individuală S+P+E+M, Sibiu, strada Săcel, nr.114B, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Răzvan-Codruț Pop:
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ + RLU -  Activități economice cu caracter industrial: Hale producție și depozitare, Sibiu, Centrul Economic Vest, Zona străzii Turda.
- inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt observații?
D-na primar Astrid-Cora Fodor: Îmi retrag acest proiect de pe ordinea de zi domnul președinte.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost retras de inițiator.                                                      

Dl. consilier Răzvan-Codruț Pop:
26. Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr.353/27.10.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Reabilitare termică blocuri de locuințe din Municipiul Sibiu în vederea creșterii eficienței energetice", faza DALI.
- inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt observații, dacă nu atunci cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost aadoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 382/2016 pentru completarea HCL nr. 353/27.10.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Reabilitare termică blocuri de locuințe din Municipiul Sibiu în vederea creșterii eficienței energetice", faza DALI,  cu unanimitate de voturi.    

Dl. consilier Răzvan-Codruț Pop:
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi în vederea repartizării de locuinţe din fondul locativ al Municipiului Sibiu pentru cazurile sociale.
- inițiatori sunt consilierii din Comisia Socială.
Dacă sunt observații, dacă nu, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 383/2016 privind aprobarea listei de priorităţi în vederea repartizării de locuinţe din fondul locativ al Municipiului Sibiu pentru cazurile sociale,  cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Răzvan-Codruț Pop:  
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi în vederea repartizării de locuinţe din fondul locativ al Municipiului Sibiu pentru cazurile persoanelor evacuate sau care urmează a fi evacuat.
- inițiatori consilierii Comisiei Sociale.
Dacă sunt observații, dacă nu atunci cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?                            
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 384/2016 privind aprobarea listei de priorităţi în vederea repartizării de locuinţe din fondul locativ al Municipiului Sibiu pentru cazurile persoanelor evacuate sau care urmează a fi evacuat, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Răzvan-Codruț Pop:
29. Proiect de hotărâre privind modificarea metodologiei privind închirierea chioșcului și a terasei aferente acestuia, amplasate în incinta Grădinii Zoologice a Municipiului Sibiu, aprobată prin HCL nr. 71/2016.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor. 
Proiectul a fost discutat astăzi în cadrul comisiei de comerț, aceasta în temeiul art.44 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, republicată propune aprobarea.
Dacă sunt observații, dacă nu cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 385/2016 privind modificarea metodologiei privind închirierea chioșcului și a terasei aferente acestuia, amplasate în incinta Grădinii Zoologice a Municipiului Sibiu, aprobată prin HCL nr.71/2016 cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Răzvan-Codruț Pop:
30. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Direcției Fiscale Locale Sibiu.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor. 
Dacă sunt observații, dacă nu cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 386/2016 privind modificarea statului de funcții al Direcției Fiscale Locale Sibiu, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Răzvan-Codruț Pop:
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare final al membrilor consiliului de administrație la SC TURSIB SA Sibiu.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor. 
Dacă sunt observații, dacă nu cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?                            
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 387/2016 privind aprobarea raportului de evaluare final al membrilor consiliului de administrație la SC TURSIB SA Sibiu, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Răzvan-Codruț Pop:
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare final al membrilor consiliului de administrație la SC URBANA SA Sibiu.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor. 
Dacă sunt observații, dacă nu cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 388/2016 privind aprobarea raportului de evaluare final al membrilor consiliului de administrație la SC URBANA SA Sibiu, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Răzvan-Codruț Pop:
33. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în Municipiul Sibiu.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor. 
Dacă sunt observații? Da domnul Stroie.
Dl. consilier Ioan Stroie:
De la început eram convins că, acest proiect o să dea bătăi de cap și să știți că ce se întâmplă acum este, că nici nu am cuvinte să spun...
În primul rând,  nu știu cine are obligația să identifice spațiile de depozitare pentru pubele?
Nimeni nu vrea să o aibă lângă scara lui, mai ales la blocuri e dezastru, vă spun. 
Eu cred că, doamna Felicia Baba, într-o zi o ia razna, săraca, la câte are pe cap acuma.
Eu propun ca, firma care se ocupă, să meargă să identifice locațiile, să le facă ecologic, să nu deranjeze pe nimeni pentru că se adună șobolani, vin oamenii și aruncă  și lângă pubele ș.a.m.d.
Cînd era firma Schuster, eu vă spun, cel puțin la mine în Turnișor, la bloc, veneau luau pubelele, curățau, măturau. Ei au obligația în fiecare zi să vină la blocuri. De o săptămâna nu a venit deloc să ia gunoiul de la blocuri firma asta. Cum se numește Adi ? Sobis?
Eu vă spun că așa un scandal o să iasă  și noi vom fi de vină pentru că noi am aprobat un preț, 9 lei, cu posibilitatea creșterii până în 2021 la 12 lei. Ei acum au scăzut prețul și de luna viitoare crește iară și iară și dacă nu suntem atenți, sibienii o să ne sară nouă în cap.
În primul rând, doamna primar, vin cu o rugăminte la dumneavoastră, ar trebui făcut un proiect de reabilitare a spațiilor dintre blocuri că e dezastru și atunci când începem acest proiect, să identificăm noi dacă nu vor putea ei, spațiile de depozitare, ne mănâncă șobolanii. 
Mulțumesc.
D-na primar Astrid-Cora Fodor:
Da domnule consilier, noi, proiecte de reabilitare a spațiilor dintre blocuri, am început. Știți că am început, ați aprobat și dumneavoastră cu cartierul Dioda, cu Hipodrom 2 și continuăm cu restul cartierelor, deci în momentul în care pe rând vin, toate cartierele vor fi reabilitate.
Legat de ce ați spus dumneavoastră, într-adevăr este o situație de neimaginat, sunt de acord.
Problema, din punctul meu de vedere, este faptul că un proiect atât de important, care afectează pe toți cetățenii acestui oraș nu este gestionat de către administratorul local care e Primăria Sibiu ci este gestionat de o entitate unde suntem un membru. noi Primăria Sibiu- Consiliul Local Sibiu avem un vot ca toate celelalte localități care sunt membre în această asociație.
Deci, este atât de complicată procedura încât este inimaginabil. Nouă ne scriu cetățenii, încercăm să rezolvăm ce depinde de noi- dar depinde... mai nimica nu depinde de noi, transferăm mai departe la ADI ECO. Nu vreau să discut mai multe, nu aș vrea să citiți anumite răspunsuri care le primim. Eu mă întreb dacă cei care lucrează acolo ne reprezintă pe noi și cetățenii din municipiul Sibiu și din restul localităților sau reprezintă pe firma Soma când citesc unele răspunsuri.
Deci, situația trebuie să se schimbe. Eu cred că, ADI ECO trebuie să își ia foarte în serios misiunea care o are, pentru ce sunt acolo, pentru ce sunt plătiți și să vadă, să acționeze pe toate căile legale pentru a aduce lucrurile pe un făgaș normal.
Dl. consilier Ioan Stroie:
Eu propun să îi chemăm aici la următoarea ședință pe reprezentanții firmei ADI ECO.
D-na primar Astrid-Cora Fodor:
Eu acum asta nu știu, să ne documentăm. 
Nu știu în ce măsură putem să îi chemăm, nu putem să îi chemăm, știți suntem și noi un simplu membru dar poate domnul secretar va analiza problema. Va trebui să facem ceva. 
Noi scriem, infinit de multe cum ați spus dumneavoastră. Gospodăria Locală care are și alte multe atribuții, se ocupă mai nou mai mult numai de problema asta, ceea ce nu este normal dar asta este situația. 
Dl. consilier Răzvan-Codruț Pop: Da. 
D-na consilier Mariana- Gabriela Brunchea:  
Dacă îmi permiteți, doamnă primar, să intervin puțin după dumneavoastră. Îmi cer mii de scuze, aș vrea să vă propun dumneavoastră și colegilor, pentru că e clar că, problema nu este "ok".
La nivelul Sibiului, sistemul nu funcționează și acuma vorbesc din calitatea unui specialist în domeniu. Vom avea probleme și în continuare. 
Eu aș propune înființarea unei comisii în cadrul Consiliului Local cu trei consilieri din toate formațiunile politice care să monitorizeze oarecum activitatea acestei societăți și implicit activitatea lui ADI ECO.
Eu am spus-o în nenumărate rânduri, am spus-o și public că sunt la fel de nemulțumită ca și dumneavoastră și ca și toți sibienii datorită faptului că toate vocile noastre nu sunt luate în seamă. Practic, există o linie care este oarecum paralelă cu autoritatea locală- Municipiul Sibiu care are 140 de mii de locuitori și probabil vreo 15 mii de agenți economici. Deci, practic majoritatea  proiectului este dată de Sibiu și atunci, noi considerăm, sau eu consider, să nu îi bag și pe colegii mei, eu consider că ar trebui să-știu eu, să țină cont și de aspectele ridicate de Consiliul Local Sibiu.
D-na primar Astrid-Cora Fodor:
Eu sunt perfect de acord cu propunerea dumneavoastră și poate trecem, domnul secretar haideți acuma să trecem la propuneri...
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: 
Acum nu. Trebuie raport de specialitate, luna viitoare.   
D-na primar Astrid-Cora Fodor:
Bine, vom avea ședință în luna următoare și să formăm o astfel de comisie, vă rog  președinții de grup, de formațiune să faceți o propunere dar cineva care chiar se pricepe. 
De exemplu doamna Brunchea chiar este în temă știe, noi propunem iar pe cineva care știe și vă rog domnul Stroie să faceți o propunere de o persoană care chiar dorește să se implice pentru că așa nu știu dacă înaintăm.  
Dl. consilier Ioan Stroie:
Vom face propunere ...nu știu dacă ne pricepem.
D-na primar Astrid-Cora Fodor:
Bine-acum nu are nimica, dar totuși să dorească măcar să se implice, este foarte important să vrei să faci ceva, ca să fii numai cu numele nu e nevoie.  
Dl. consilier Răzvan-Codruț Pop:
Bun. Propun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 389/2016 privind modificarea și completarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în Municipiul Sibiu, cu unanimitate de voturi.

ORDINE DE ZI SUPLIMENTARĂ

Dl. consilier Răzvan-Codruț Pop:
O să trecem la ordinea de zi suplimentară și apoi revenim la punctul 34.
De pe ordinea de zi suplimentară: 
1. Proiect de hotărâre pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Pachet străzi zona cartier Gușterița-Turnișor: str. Ana Ipătescu".
- inițiator primar Astrid Cora Fodor.
La acest proiect comisia de buget finanțe propune aprobarea.           
Dacă sunt observații? Dacă nu, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 390/2016 pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Pachet străzi zona cartier Gușterița-Turnișor: str. Ana Ipătescu", cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Răzvan-Codruț Pop:
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Iluminat public - Locuințe colective Cartier Reșița II, str. Viitorului".
Dacă sunt observații ? Dacă nu, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 391/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Iluminat public - Locuințe colective Cartier Reșița II, str. Viitorului", cu unanimitate de voturi.  

Dl. consilier Răzvan-Codruț Pop: 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Programului minimal aferent anului 2016,  aprobat prin HCL nr. 144/2016, pentru Casa de Cultură a Municipiului Sibiu
- initiator primar Astrid Cora Fodor.
Din nou comisia de cultură a propus aprobarea.
Dacă sunt observații ? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 392 /2016 privind aprobarea modificării Programului minimal aferent anului 2016,  aprobat prin HCL nr. 144/2016, pentru Casa de Cultură a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.  

Dl. consilier Răzvan-Codruț Pop: 
4. Proiect de hotărâre privind alocarea unui procent de 12,5%, respectiv 11 unități locative, din blocurile construite de Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Sibiu, Cartier Reșița II, str. Viitorului, pentru chiriașii evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari.
- initiatori consilierii Comisiei Sociale. 
Dacă sunt observații, dacă nu, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 393/2016 privind alocarea unui procent de 12,5%, respectiv 11 unități locative, din blocurile construite de Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Sibiu, Cartier Reșița II, str. Viitorului, pentru chiriașii evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, cu unanimitate de voturi. 

Dl. consilier Răzvan-Codruț Pop:
Iar punctul cinci al ordinii de zi suplimentară, raportul 87331.
5. Raport nr. 87331/21.11.2016 al Comisiei sociale pentru tineret privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite de către Agențja Națională pentru locuințe, aflate în administrarea Municipiului Sibiu, situate în Sibiu
Dacă sunt observații, dacă nu, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Raportul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 394/2016 privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite de către Agențja Națională pentru locuințe, aflate în administrarea Municipiului Sibiu, situate în Sibiu, cu unanimitate de voturi.
 
34. Întrebări, interpelări.

Dl. consilier Răzvan-Codruț Pop:
Revenind la ordinea de zi normală, punctul 34, Întrebări, interpelări.
Da, vă rog.
D-na. consilier Claudia-Mery Simtion:
Bună ziua doamna primar, bună ziua stimați colegi, bună ziua stimați invitați.Vreau să ridic o problemă, adică două de fapt.
Una pentru terenul de volei care s-a făcut în cartierul Ștrand. 
Am fost și am văzut terenul. S-a făcut un teren de volei și unul de baschet. 
Terenul de volei s-a făcut pe suprafață de joc iarna, ceea ce nu este bine. 
Am cerut aviz, un punct de vedere oficial de la Federația Română de volei, cu număr de înregistrare 788 din ...2016 și îmi răspund că: nu se folosește ca suprafață de joc afară gazonul sau iarba, se pot folosi numai suprafețe sintetice. 
Când m-am dus să văd, erau acolo doi domni, probabil care lucrau și mi-au spus că este teren pentru petrecerea timpului liber. Atâta timp cât terenul este îngrădit și este făcut de către Primăria Sibiu, avem, în primul rând obligația să asigurăm, ceea ce este din punct de vedere al siguranței celor care joacă sau care vor juca, să nu se accidenteze. Iarba alunecă, nu se folosește pentru un teren de volei. În al doilea rând suprafața terenului nu este la dimensiunile nici a unui teren făcut în interior nici a unui teren pentru meci de volei, lățimea terenului este de șase metri, fileul era înfășurat pe stâlp. Fileul trebuie desfășurat- nouă metrii jumătate, el era înfășurat ca să poată sta întins, nu este normal.
Nu știu cine a fost cu ideea să se facă un teren de volei pe iarbă. afară ori se folosește tartan, se folosește zgură sau se folosește nisip. 
Deci ... nu știu cum se mai poate rezolva situația. Am văzut că s-a îngrădit acolo terenul, este cu gard. Dar vreau să întreb: sunt atâția profesori de educație fizică în orașul Sibiu?  
Deci, înainte de a demara o lucrare, ar trebui să ne informăm corect, terenul se poate folosi doar pentru badminton ca suprafață de joc. Deci este lăudabil că s-a făcut, nu zic că nu îi bine că s-a făcut dar, în momentul în care se face proiectul, să se întrebe specialiștii. 
Dl. consilier Răzvan-Codruț Pop:
Mulțumim. 
D-na. consilier Claudia-Mery Simtion:
Și mai am o problemă legat de strada Semaforului. 
Sunt trei porțiuni din strada Semaforului unde, pe trotuar, există gropi. 
Un șanț este la colțul blocului nr. 9 - de ceva timp și nimeni nu face nimic. Acolo pe trotuar trec mame cu cărucioare, bătrâni care se pot împiedica. Nimeni nu a sesizat problema și a rămas acolo șanțul nerezolvat.
A doua problemă este în față la Polisano. Este o groapă acolo, dacă intri  cu mașina îți rămâne roata acolo, se mărește pe zi ce trece.
Și a treia problemă...  este chiar în fața magazinului, tot pe Semaforului, de pe trotuarul cu Profi, unde s-a făcut parcare și la trecerea de nivel. S-a făcut acolo un șanț,...când te duci cu mașina să parchezi, îți rămâne roata acolo. 
Cine se ocupă de asfaltare să ia în considerare și problemele de pe strada Semaforului.
Dl. consilier Răzvan-Codruț Pop:
Mulțumim foarte mult. Dacă dintre consilierii locali mai sunt colegi, dacă nu, de pe tabelul nominal cu persoanele care s-au înscris  pentru a interveni în ședința noastră avem două nume: domnul Popescu Sorin-Eduard și doamna Câmpean Adriana. În ordinea în care doriți, vă invităm să luați cuvântul.
Domnul Popescu Sorin-Eduard:
Bună ziua. Legat de modernizarea care se desfășoară în cartierul Dioda, eu vorbesc în numele locatarilor din blocul 21 -în paranteză unde locuiesc eu.
Sunt anumite nemulțumiri ale locatarilor. 
Trotuarele sunt foarte înalte, sunt persoane cu dizabilități, persoane vârstnice cu handicap care nu își pot lăsa piciorul de pe trotuar.
S-a intrat foarte mult în zona verde din jurul blocurilor, s-a luat din zona verde, practic.
Ar fi bine ca, în zona de intrare în scara blocului, trotuarul să fie lăsat un pic mai în jos, având în vedere că nu sunt balustrade de susținere la intrările în bloc pentru aceste persoane cu dizabilități.
O altă problemă, ar fi cea primită de mine împreună cu alți opt proprietari de construcții provizorii tip, construite ca și garaje. Am primit o somație, în 17 octombrie anul acesta, să dărâmăm aceste construcții și să repunem terenul la forma inițială, liber de sarcini. 
Noi, vreau să menționez, că suntem plătitori de taxe și impozite. Aceste construcții au fost într-adevăr construite în 1993 și le-am folosit de bună credință. În aceste înștiințări pe care le-am primit nu este nici un temei legal, doar că, cu ocazia modernizării acestei zone care cuprinde strada Oituz, să procedăm la demolarea acestor construcții.
Părerea noastră este că, în acest context al modernizării, ar fi fost mult mai bine, să ni se pretindă proprietarilor acestor construcții provizorii să le modernizăm. Primăria să pună la dispoziție un proiect, dacă se consideră că nu au un aspect corespunzător, deși toate sunt făcute în același stil,  nu sunt cu ziduri, nici nu sunt vizibile de pe străzile lăturalnice acestei zone, sunt în așa fel amplasate  încât să nu influențeze negativ zona respectivă, să nu strice aspectul .
Și din punctul nostru de vedere, al proprietarilor acestor spații, a acestor construcții provizorii, mai bine ar fi să ni se  impună într-un fel să reamenajăm aceste construcții, să ni se dea un termen.
De ținut cont că, această zonă, este o zonă centrală a orașului unde toată lumea care are treabă în centrul Sibiului vine și parchează când vrea și oricând vrea. 
Nu se poate asigura un spațiu de parcare locuitorilor de la bloc?  Nici măcar o taxă- ceva plătit, un loc de parcare plătit, să fii sigur pe acest loc?
Așa că, eu vă rog să reanalizați această problemă și să  se ajungă la o soluție convenabilă și pentru noi, ca cetățeni plătitori, care cotizăm la bugetul local.
D-na primar Astrid-Cora Fodor: Îmi dați voie să răspund? 
Pot să vă răspund că am înțeles care este tema.
Deci, o să vă răspund la problema cu garajele. Toți suntem plătitori de impozite și taxe, deci, care trăim în Sibiu, plătim impozite și taxe. Doi, ați spus că e vorba de nouă garaje.
Domnul Popescu Sorin-Eduard: Opt.
D-na primar Astrid-Cora Fodor:
Opt și mai bine. 
În cartierul Dioda trăiesc sute de familii care nu au garaje. Acele garaje ale dumneavoastră sunt niște improvizații acolo, că le-ați ridicat tot fără acte - că ne-ați spus că nu avem temei legal. Nu aveți autorizație de construcție, au fost tolerate pe domeniul public. 
Deci, acum, cu reabilitarea cartierului, acele garaje se vor demola, pentru că nu e cazul într-un cartier reabilitat să mai avem acolo opt familii să aibă garaje și sute, sute de familii să nu aibă nimic.
V-am dat răspunsul, o să îl primiți și în scris. 
Domnul Popescu Sorin-Eduard:
Deci înțeleg că există ceva împotriva acestei zone, nu ?
D-na primar Astrid-Cora Fodor:
Nu-i împotriva. Împotriva garajelor nu împotriva zonelor. 
Domnul Popescu Sorin-Eduard:
Sunt nenumărate garaje în  tot Sibiul.
D-na primar Astrid-Cora Fodor:
V-am răspuns și atâta vă pot răspunde, mai mult nu. Pe rând, se vor demola și în alte zone când ajungem cu reabilitarea. Se vor demola.
Domnul Popescu Sorin-Eduard:Mulțumesc.
D-na primar Astrid-Cora Fodor: Cu plăcere.
Dl. consilier Răzvan-Codruț Pop: Doamna Câmpean.
Doamna Câmpean Adriana:
Mă numesc Câmpean și sunt locuitor al acestui oraș și locuitor și locatar în cartierul Dioda de aceea l-am lăsat pe locatarul să vorbească înainte.
Doamna primar, doamnelor consilieri și domnilor consilieri, acest cartier din centrul orașului a fost lăsat în paragină dar acum marea bucurie este că s-au apucat de reabilitare, reamenajare.
Deci, eu vă spun că sunt sibiancă înnăscută și sunt locatar. Am cumpărat blocul din ′77 de când s-au făcut. Acolo unde sunt garajele a fost inițial loc de joacă pentru copii, eu de aia am venit acum, să vă rog frumos, în acel loc să se dărâme acele garaje. 
D-na primar Astrid-Cora Fodor:
De acord cu dumneavoastră.
Doamna Câmpean Adriana:
Eu sunt bunică, vreau să îmi duc nepoțelul acolo, nu e corect domnule să fim unii fără și unii să aibă garaj. Să aibă dar... la casă
D-na primar Astrid-Cora Fodor:
Ați confirmat ce am spus eu înainte.
Doamna Câmpean Adriana: Corect, vă fac aplauze. Doamna primar și domnilor consilieri, acolo este loc pentru acest amenajament a copiilor - cum a fost inițial, dar domnii care au locuit acolo cu diferite pile care le-au avut, au stricat totul, inclusiv balansoare. Au fost de toate și au amenajat mai în spate pomi plantați acum de curând numai ca să zică este locul. 

D-na primar Astrid-Cora Fodor:
Da, că este zonă verde și că  noi, scoatem pomii, știu.
Doamna Câmpean Adriana:
Da, vă rog, acolo este cel mai bine, este în spatele caselor, este adăpostit în spatele caselor care au fost menținute și datorită cărora strada face curbă ca vai de ea dar acolo au fost niște oameni care au avut niște pile. Eu vă rog frumos acum s-au cam dus pilele. 
D-na primar Astrid-Cora Fodor:
Vă asigur că perioada pilelor s-a terminat, o să facem ordine în cartier.
Doamna Câmpean Adriana:
Doamna primar și domnilor consilieri, eu sunt de bună credință, nu am nici o ranchiună asupra nimănui cu garajele dar știți și dumneavoastră că această zonă este plină, plină de mașini, numai în blocul unde stau sunt optzeci de apartamente și avem o parcare de douăzeci de metri deci vă dați seama una peste alta. Deci corect, nu este nici un loc de joacă pentru copii și este corect să fie acolo. 
Eu am mai propus, în locul centralei termice care s-a dezafectat, dar am înțeles tot de la dumneavoastră că, acolo este privat și nu se poate. Bun. Când o avea primăria bani, poate să cumpere terenul ăla.
D-na primar Astrid-Cora Fodor: La prețul pe care îl va cere? 
D-na primar Astrid-Cora Fodor:
Poate ajung primar și îl cumpăr eu, deci eu vă rog frumos, asta este doleanța mea.
Ne-am mai întâlnit la ședințele la cartier. Am mai avut problema cu aceasta de pe Oituz, cu carmangeria aia care dă un fum ca la locomotive și nu s-a făcut nimic. Geamurile mele termopan sunt îngălbenite- miros nu este. Am pus reclamații peste reclamații degeaba, dar cu asta poate ne ajutați. Nu sunt în numele meu, am dispoziție - semnături cu locatarii din bloc care doresc amenajare spațiu pentru copii și derularea acestor lucrări în zona aceasta - este cea mai indicată. 
D-na primar Astrid-Cora Fodor:
Doamna Câmpean- așa vă numiți da, doamna Câmpean, așa vă numiți?
Doamna Câmpean Adriana:
Da, Câmpean Adriana mă numesc.
D-na primar Astrid-Cora Fodor: Doamna Câmpean vom analiza. 
Cu siguranță, dacă se poate și încape un loc de joacă, vom face un loc de joacă.
Doamna Câmpean Adriana: Vă mulțumesc anticipat.
D-na primar Astrid-Cora Fodor: Cu multă plăcere.
Dl. consilier Răzvan-Codruț Pop: Și noi vă mulțumim.
Dacă dintre colegii consiliului local, sunt propuneri pentru următoarea ședință ca cineva să fie președintele de ședință, vă rog.
D-na. viceprimar Bokor Corina: 
Propun ca ședința din luna decembrie să fie condusă de domnul consilier municipal Stroie Ioan.
Dl. consilier Răzvan-Codruț Pop:
Dacă sunt și alte propuneri ? Dacă nu, cine este pentru? Împotrivă? O abținere.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: 
Propunerea a fost aprobată, domnul consilier Stroie va conduce ședința din decembrie .
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 395/2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna decembrie 2016, cu 21 pentru şi 1 abţinere (domnul consilier Stroie Ioan).

Dl. consilier Răzvan-Codruț Pop: 
Vă mulțumesc foarte mult pentru îngăduința acordată.
                   
Şedinţa se încheie la ora 14:45.
      
 
              Preşedinte de ședință,                                                              Secretar,
                Răzvan-Codruț Pop                                                            Dorin Ilie Nistor

 

Proces - Verbal al sedinței ordinare din data de 24.11.2016 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu (scanat în format pdf)

go top
rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


De la (alege data din calendar):
Până la: