Print Friendly and PDF

MINUTA şedinţei ordinare din data de 21.12.2016 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Secţiunea: minute back

Din numărul total de 23 de consilieri sunt prezenţi la şedinţă 21, şedinţa fiind legal constituită. 

Lipsesc de la ședință 2 consilieri locali: dl. Popa Virgil și dl. Spătari Ovidiu-Nicolae.       

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 396/2016 privind rectificarea bugetului local, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 397/2016 privind aprobarea subvențiilor de la bugetul local pentru anul 2017 asociațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială pe raza municipiului Sibiu, în baza Legii nr. 34/1998, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 398/2016 privind constituirea comisiei care va proceda la urmărirea modului de desfășurare a activității de salubrizare în Municipiul Sibiu de către operatorul delegat - SC SOMA SRL, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 399/2016 privind dezlipirea imobilului - teren proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Ștefan cel Mare FN, identificat în CF 122970 Sibiu, nr. cad. 122970, în suprafață de 2.718 mp, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 400/2016 cu privire la transmiterea în administrarea Serviciului Public pentru Administrarea Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu, a 5 spații - terenuri proprietatea publică a Municipiului Sibiu, pe care vor fi amplasate automate de parcare, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 401/2016 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului teren situat în Sibiu, Calea Poplăcii nr. 2, identificat în CF 123632 Sibiu, nr top 7272/1/2, în suprafață de 100 mp, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 402/2016 privind transmiterea în folosința gratuită a Fundației "Un Copil, O Speranță" - UCOS România, a imobilului situat în Sibiu, str. Uzinei, nr. 8, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 403/2016 privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către SC Apă Canal SA Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 404/2016 privind aprobarea prețului de pornire la licitație publică, valabil pentru anul 2017, în vederea vânzării unor imobile - terenuri pentru construcții aparținând domeniului privat al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 405/2016 privind aprobarea documentației de urbanism PUZ + RLU -  Activități economice cu caracter industrial: Hale producție și depozitare, Sibiu, Centrul Economic Vest, Zona străzii Turda. Investitori: HELJU MIHAI VIOREL, MARCU SIMION FLORIN, SC FRITZMEIER ENGENEERING SRL, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 406/2016 privind aprobarea documentației de urbanism PUZ și RLU Zonă de urbanizare - activități economice cu caracter industrial - hală, birouri, platformă parcare, Sibiu, Zona Calea Șurii Mari (partea stângă) FN. Investitori:SC EXTAR AUTO SRL prin LELUȚIU VICTOR cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 407/2016 privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Creare acces separat pentru cabinet medical, Sibiu, B-dul Vasile Milea nr.11, sc.B. Beneficiar:  TOMA CRISTINA, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 408/2016 privind aprobarea schimbării, în condițiile legii, a numărului administrativ din municipiul Sibiu, Șos. Alba Iulia nr.100 (actual) în 100 B, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 409/2016 privind prelungirea închirierii imobilului situat în Sibiu, str. Reconstrucției nr. 21, ap.1, în care funcționează Grădinița cu program normal nr. 2 Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 410/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "Sistem de drenaj la Grădinița cu PP Elefănțelul Curios" Aleea Haiducului nr. 3, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 411/2016 privind modificarea Planului de ocupare a funcțiilor publice în anul 2017, aprobat prin HCL nr. 309/2016, pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 412/2016 privind modificarea organigramei si a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 413/2016 privind modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 414/2016 privind modificarea statului de funcții și a organigramei Serviciului Public de Gestionare a Câinilor fără Stăpân Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 415/2016 privind modificarea organigramei și a statului de funcții la Serviciul Public Baia Populară Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 416/2016 privind modificarea organigramei și a statului de funcții la Serviciul Public Cantina Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 417/2016 privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 418/2016 privind aprobarea modificării statului de funcții al Grădiniței cu program prelungit nr. 43 Sibiu pentru Creșa nr. 8 Sibiu care funcționează ca și secție în cadrul Grădiniței, situată administrativ în Sibiu, Aleea Streiu, nr. 8, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 419/2016 privind aprobarea modificării statului de funcții și a organigramei Teatrului pentru Copii și Tineret "Gong" Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 420/2016 privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare, a secţiunii de dezvoltare şi a împrumuturilor interne şi externe pentru trimestrul IV 2016, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 421/2016 privind utilizarea excedentului bugetar, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 422/2016 privind aprobarea raportului de evaluare si a contractului având ca obiect "Delegare de gestiune a serviciului public de transport, distribuție și furnizare energie termică în sistem centralizat în Cartierul Hipodrom din Municipiul Sibiu", cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 423/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Branșamente utilități la imobilul: P-ța Mică nr. 25", cu unanimitate de  voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 424/2016 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Modernizare Strada Prelungirea Săcel - FAZA SF", cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 425/2016 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Pachet străzi zona Cartier Gușterița - Turnișor: Ana Ipătescu, Niță Octavian, Mălinului - str. NIȚĂ OCTAVIAN", cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 426/2016 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Pachet străzi zona Gușterița - Turnișor (Ana Ipătescu, Niță Octavian, Mălinului) - str. MĂLINULUI", cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 427/2016 privind prorogarea termenului pentru efectuarea operațiunilor financiar - contabile în cazul desființării Serviciului Public de Cadastru, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 428/2016 privind îndreptarea erorii materiale a adresei administrative menționată la poziția nr.85 din anexa nr. 1 la HCL nr. 394/2016, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 429/2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna ianuarie 2017, cu 20 pentru şi 1 abţinere (domnul consilier Hermann Gerold), cu unanimitate de voturi.


Şedinţa se încheie la ora 14:35.


În conformitate cu dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, minuta se va publica la sediul Primăriei Municipiului Sibiu şi pe site-ul propriu.             
                  Preşedinte de ședință,                                                                    Secretar,
                            Stroie Ioan                                                                         Nistor Dorin IlieMinuta sedintei ordinare din data de 21.12.2016 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu (scanata in format pdf)

go top
rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


De la (alege data din calendar):
Până la: