Print Friendly and PDF

PROCES - VERBAL încheiat astăzi, 21.12.2016 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Secţiunea: procese back

Şedinţa începe la ora 14:00.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a fost convocat în scris în temeiul art.39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Din partea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, a serviciilor publice, instituţiilor publice şi societăţilor comerciale subordonate Consiliului Local Sibiu participă: 
d-na primar Astrid-Cora Fodor, d-na viceprimar Corina Bokor, dl. viceprimar Răzvan-Codruț Pop, dl. secretar Dorin Ilie Nistor, d-na Ioana Leca, d-na Liliana Ordean, d-na Ioana Urdea, dl. Ioan Grigore, d-na Monica Dancu, dl. Ciprian-Ioan Rațiu, d-na Dana Alexandru, d-na Carmen Nicula, dl. Marius Horvath, d-na Mirela Gligore, d-na Camelia Burlacu, d-na Mihaela Sabău, d-na Simona Pop, dl. Lucian Vizantie, dl. Viorel Gligore, dl. Vlăduț Vladimir Dan, dl. Tiberiu Părăian, dl. Remus Bozovici, d-na Lacrima Munteanu, dl. Gheorghe Frântu, dl. Adrian-Gheorghe Aldea, dl. Ovidiu Dragoman, dl. Iancu Boțocan, dl. Vasile-Stelian Banciu, dl. Adrian Tibu, dl. Adrian Popa, dl. Mircea Niculescu, d-na Nicoleta Slavu.
D-na primar Astrid-Cora Fodor: Bună ziua, vă rog luați loc. 
Doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați bună ziua și bine ați venit la ultima ședința ordinară a consiliului local din anul 2016. Din totalul de 23 de consilieri sunt prezenţi 21 de consilieri, deci consiliul local este legal constituit, declar ședința deschisă și predau conducerea lucrărilor ședinței domnului consilier Stroie Ioan. Domnule consilier aveţi cuvântul.
Absenți de la ședință: dl. consilier Virgil Popa, dl. consilier Ovidiu-Nicolae Spătari.
Dl. consilier Stroie Ioan: Mulțumesc doamnă primar, mulțumesc. 
Doamnă primar, domnilor consilieri, doamnelor și domnilor invitați vă mulţumesc pentru încrederea acordată. Conform Regulamentului de organizare și funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu se va intona imnul de stat. 
Se intonează imnul de stat.
Dl. consilier Stroie Ioan:  Mulțumesc. 
În conformitate cu dispoziţiile art.42 alin.5 din Legea nr.215 din 2001 privind administraţia publică locală republicată, îl rog pe domnul secretar Dorin Nistor, să supună la vot procesul–verbal al ședinței ordinare a consiliului local din data de 24 noiembrie 2016.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Mulțumesc.
Doamnelor și domnilor consilieri, supun aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței consiliului local din data de 24 noiembrie 2016.
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă sunt abțineri? 
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor:
Vă mulțumesc. Procesul verbal a fost aprobat.
Dl. consilier Stroie Ioan:
În continuare, supun aprobării dumneavoastră proiectul ordinii de zi propus de doamna primar Astrid-Cora Fodor. 
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul ordinei de zi a a fost aprobat.

Dl. consilier Stroie Ioan: Așadar, punctul unu.
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local.
  - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt intervenții? Dacă nu, supunem la vot. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 396/2016 privind rectificarea bugetului local, cu unanimitate de voturi. 

Dl. consilier Stroie Ioan: Proiectul doi.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea subvențiilor de la bugetul local pentru anul 2017 asociațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială pe raza municipiului Sibiu, în baza Legii nr. 34/1998.
  - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt intervenții? Dacă nu, supunem la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                       
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 397/2016 privind aprobarea subvențiilor de la bugetul local pentru anul 2017 asociațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială pe raza municipiului Sibiu, în baza Legii nr. 34/1998, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Stroie Ioan: Proiectul trei. 
3. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei care va proceda la urmărirea modului de desfășurare a activității de salubrizare în Municipiul Sibiu de către operatorul delegat - SC SOMA SRL.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Comisia juridică propune aprobarea cu următoarele nominalizări:
   - d-na consilier Brunchea Mariana Gabriela 
   - d-na consilier Simtion Claudia Mery 
   - d-na consilier Fazakas Ekaterina 
Dacă sunt alte propuneri? Dacă nu, supun la vot. 
Cine este de acord cu aceată comisie? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Componența comisiei a fost aprobată.
Dl. consilier Stroie Ioan:
De asemenea, tot la acest proiect, comisia juridică propune reformularea art.2 alin.1 si alin.2 din proiectul de hotărâre astfel:
Art.2.
 (1) Comisia va studia documentația de atribuire, oferta declarată câștigătoare a licitației și contractul încheiat pentru delegarea activității de salubrizare în Municipiul Sibiu iar în situația în care apreciază ca necesar va reuni pentru lămuriri si informații factorii implicați în proiect, respectiv ADI ECO, S.C. SOMA, S.C BRANTNER, S.C. TRACOM. 
 (2) Comisia va elabora un raport care va conține concluzia verificărilor privind modul de implementare, îndeplinirea indicatorilor contractului, modul de colectare a plății și modul de decontare a serviciilor.
Se introduce alin.3 care va avea urmatorul continut:
 (3) Raportul comisiei va fi înaintat reprezentantului UAT Sibiu în cadrul ADI ECO Sibiu, dl viceprimar Răzvan Pop, pentru a fi prezentat atât asociației cât si operatorului .
Ca atare vă supun la vot acest proiect cu amendamentele pe care tocmai vi le-am prezentat.
Cine este de acord? Împotrivă? Abțineri? 
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                             
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 398/2016 privind constituirea comisiei care va proceda la urmărirea modului de desfășurare a activității de salubrizare în Municipiul Sibiu de către operatorul delegat – SC SOMA SRL, cu unanimitate de voturi. 

Dl. consilier Stroie Ioan: Mulțumesc.
Proiectul patru.
4. Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului - teren proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Ștefan cel Mare FN, identificat în CF 122970 Sibiu, nr. cad. 122970, în suprafață de 2.718 mp.
  - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt intervenții? Dacă nu, supunem la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                     
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 399/2016 privind dezlipirea imobilului - teren proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Ștefan cel Mare FN, identificat în CF 122970 Sibiu, nr. cad. 122970, în suprafață de 2.718 mp, cu unanimitate de voturi. 

Dl. consilier Stroie Ioan: Proiectul cinci.
5. Proiect de hotărâre cu privire la transmiterea în administrarea Serviciului Public pentru Administrarea Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu, a 5 spații - terenuri proprietatea publică a Municipiului Sibiu, pe care vor fi amplasate automate de parcare 
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt intervenții? Dacă nu.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 400/2016 cu privire la transmiterea în administrarea Serviciului Public pentru Administrarea Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu, a 5 spații - terenuri proprietatea publică a Municipiului Sibiu, pe care vor fi amplasate automate de parcare, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Stroie Ioan: Proiectul șase.
6. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului teren situat în Sibiu, Calea Poplăcii nr.2, identificat în CF 123632 Sibiu, nr top 7272/1/2, în suprafață de 100 mp.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt intervenții? 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 401/2016 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului teren situat în Sibiu, Calea Poplăcii nr. 2, identificat în CF 123632 Sibiu, nr top 7272/1/2, în suprafață de 100 mp, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Stroie Ioan: Proiectul șapte.
7. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosința gratuită a Fundației "Un Copil, O Speranță" - UCOS România, a imobilului situat în Sibiu, str. Uzinei, nr. 8, proprietatea privată a Municipiului Sibiu.
  - iniţiator primar Astrid Cora Fodor:
Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt.                                       
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotararea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 402/2016 privind transmiterea în folosința gratuită a Fundației "Un Copil, O Speranță" - UCOS România, a imobilului situat în Sibiu, str. Uzinei, nr. 8, proprietatea privată a Municipiului Sibiu,cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Stroie Ioan: Proiectul opt. 
8. Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către SC Apă Canal SA Sibiu.
  - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                     
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 403/2016privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către SC Apă Canal SA Sibiu, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Stroie Ioan: Proiectul nouă.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de pornire la licitație publică, valabil pentru anul 2017, în vederea vânzării unor imobile - terenuri pentru construcții aparținând domeniului privat al Municipiului Sibiu.
  - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt intervenții. Nu sunt. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                     
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 404/2016 privind aprobarea prețului de pornire la licitație publică, valabil pentru anul 2017, în vederea vânzării unor imobile - terenuri pentru construcții aparținând domeniului privat al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Stroie Ioan: Proiectul zece.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ + RLU -  Activități economice cu caracter industrial: Hale producție și depozitare, Sibiu, Centrul Economic Vest, Zona străzii Turda.
   - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții sunt? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 405/2016 privind aprobarea documentației de urbanism PUZ + RLU - Activități economice cu caracter industrial: Hale producție și depozitare, Sibiu, Centrul Economic Vest, Zona străzii Turda. Investitori: HELJU MIHAI VIOREL, MARCU SIMION FLORIN, SC FRITZMEIER ENGENEERING SRL, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Stroie Ioan: Proiectul unsprezece.
11. Proiect de hotărârâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ și RLU Zonă de urbanizare - activități economice cu caracter industrial - hală, birouri, platformă parcare, Sibiu, Zona Calea Șurii Mari (partea stângă) FN.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt intervenții? Nu. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 406/2016 privind aprobarea documentației de urbanism PUZ și RLU Zonă de urbanizare - activități economice cu caracter industrial - hală, birouri, platformă parcare, Sibiu, Zona Calea Șurii Mari (partea stângă) FN. Investitori: SC EXTAR AUTO SRL prin LELUȚIU VICTOR, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Stroie Ioan: Proiectul doisprezece.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Creare acces separat pentru cabinet medical, Sibiu, B-dul Vasile Milea nr. 11, sc. B.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt intervenții? Nu. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                    
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 407/2016 privind aprobarea documentației de urbanism PUD – Creare acces separat pentru cabinet medical, Sibiu, B-dul Vasile Milea nr. 11, sc. B.  Beneficiar:  TOMA CRISTINA, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Stroie Ioan: Proiectul treisprezece.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării, în condițiile legii, a numărului administrativ din municipiul Sibiu, Șos. Alba Iulia nr.100 (actual) în 100 B.
   - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 408/2016 privind aprobarea schimbării, în condițiile legii, a numărului administrativ din municipiul Sibiu, Șos. Alba Iulia nr. 100 (actual) în 100 B, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Stroie Ioan: Proiectul paisprezece.
14. Proiect de hotărâre privind prelungirea închirierii imobilului situat în Sibiu, str. Reconstrucției nr. 21, ap.1, în care funcționează Grădinița cu program normal nr. 2 Sibiu.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor. 
Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 409/2016 privind prelungirea închirierii imobilului situat în Sibiu, str. Reconstrucției nr. 21, ap.1, în care funcționează Grădinița cu program normal nr. 2 Sibiu, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Stroie Ioan: Proiectul cincisprezece.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "Sistem de drenaj la Grădinița cu PP Elefănțelul Curios" Aleea Haiducului nr. 3.
   - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 410/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "Sistem de drenaj la Grădinița cu PP Elefănțelul Curios" Aleea Haiducului nr. 3, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Stroie Ioan: Proiectul șaisprezece.
16. Proiect de hotărâre privind modificarea Planului de ocupare a funcțiilor publice în anul 2017, aprobat prin HCL nr. 309/2016, pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu.
   - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții. Nu sunt. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 411/2016 privind privind modificarea Planului de ocupare a funcțiilor publice în anul 2017, aprobat prin HCL nr. 309/2016, pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Stroie Ioan: Proiectul șaptesprezece. 
17. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei si a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu.
   - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? Nu sunt, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Amendamentul.
Dl. consilier Stroie Ioan:  Aici vă rog să mă scuzați, avem  un amendament peste care am sărit. 
Comisia juridică a discutat astăzi proiectul de hotărâre și a propus un amendament, în sensul aplicării noii organigrame și a statului de funcții începând cu data de 01.01.2017 nu cu 01.12.2016 cum era prevăzut
Din acest motiv mai supun odată la vot. Cine este de acord cu amendament? Împotrivă? Abțineri? 
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat cu amendament.                                                     
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 412/2016 privind modificarea organigramei si a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi. 

Dl. consilier Stroie Ioan: Proiectul optsprezece.
18. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu.
   - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Comisia juridică a discutat și a aprobat astăzi acest proiect de hotărâre.
Dacă sunt intervenții, dacă nu, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 413/2016 privind modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Stroie Ioan: Proiectul nouăsprezece.
19. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții și a organigramei Serviciului Public de Gestionare a Câinilor fără Stăpân Sibiu.
   - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                    
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 414/2016 privind modificarea statului de funcții și a organigramei Serviciului Public de Gestionare a Câinilor fără Stăpân Sibiu, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Stroie Ioan: Proiectul douăzeci.
20. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții la Serviciul Public Baia Populară Sibiu.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții ? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 415/2016 privind modificarea organigramei și a statului de funcții la Serviciul Public Baia Populară Sibiu, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Stroie Ioan: Proiectul douzecișiunu.
21. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții la Serviciul Public Cantina Municipiului Sibiu.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții ? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 416/2016 privind modificarea organigramei și a statului de funcții la Serviciul Public Cantina Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Stroie Ioan: Proiectul douăzecișidoi.
22. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat. 
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 417/2016 privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Stroie Ioan: Proiectul douăzecișitrei.
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții al Grădiniței cu program prelungit nr. 43 Sibiu pentru Creșa nr. 8 Sibiu care funcționează ca și secție în cadrul Grădiniței, situată administrativ în Sibiu, Aleea Streiu, nr. 8.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții ? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 418/2016 privind aprobarea modificării statului de funcții al Grădiniței cu program prelungit nr. 43 Sibiu pentru Creșa nr. 8 Sibiu care funcționează ca și secție în cadrul Grădiniței, situată administrativ în Sibiu, Aleea Streiu, nr. 8, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Stroie Ioan: Proiectul douăzecișipatru.
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții și a organigramei Teatrului pentru Copii și Tineret "Gong" Sibiu.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 419/2016 privind aprobarea modificării statului de funcții și a organigramei Teatrului pentru Copii și Tineret "Gong" Sibiu, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Stroie Ioan: Proiectul douăzecișicinci.
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare, a secţiunii de dezvoltare şi a împrumuturilor interne şi externe pentru trimestrul IV 2016.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
 Intervenții?  Nu sunt. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost aadoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 420/2016 privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare, a secţiunii de dezvoltare şi a împrumuturilor interne şi externe pentru trimestrul IV 2016, cu unanimitate de voturi.    

Dl. consilier Stroie Ioan: Proiectul douăzecișișase.
26. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții?  Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc.                         
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 421/2016 privind utilizarea excedentului bugetar, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Stroie Ioan: Proiectul douăzecișișapte.
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare si a contractului având ca obiect "Delegare de gestiune a serviciului public de transport, distribuție și furnizare energie termică în sistem centralizat în Cartierul Hipodrom din Municipiul Sibiu".
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? Nu sunt, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc.                            
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 422/2016 privind aprobarea raportului de evaluare si a contractului având ca obiect "Delegare de gestiune a serviciului public de transport, distribuție și furnizare energie termică în sistem centralizat în Cartierul Hipodrom din Municipiul Sibiu", cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Stroie Ioan: Proiectul douăzecișiopt.
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Branșamente utilități la imobilul: P-ța Mică nr. 25".
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? Nu. Cine este pentru? Împotrivă?Abțineri? Mulțumesc.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 423/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Branșamente utilități la imobilul: P-ța Mică nr. 25", cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Stroie Ioan: Proiectul douăzecișinouă.
29. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Modernizare Strada Prelungirea Săcel - FAZA SF".
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor. 
Intervenții nu sunt, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 424/2016 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Modernizare Strada Prelungirea Săcel - FAZA SF", cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Stroie Ioan: Proiectul treizeci.
30. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Pachet străzi zona Cartier Gușterița - Turnișor: Ana Ipătescu, Niță Octavian, Mălinului - str. NIȚĂ OCTAVIAN".
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc.                     
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 425/2016 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Pachet străzi zona Cartier Gușterița - Turnișor: Ana Ipătescu, Niță Octavian, Mălinului - str. NIȚĂ OCTAVIAN", cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Stroie Ioan: Proiectul treizecișiunu.
31. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Pachet străzi zona Gușterița - Turnișor (Ana Ipătescu, Niță Octavian, Mălinului) - str. MĂLINULUI".
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor. 
Intervenții? Nu. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 426/2016 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Pachet străzi zona Gușterița - Turnișor (Ana Ipătescu, Niță Octavian, Mălinului) - str. MĂLINULUI", cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Stroie Ioan: Proiectul treizecișidoi.
32. Proiect de hotărâre privind prorogarea termenului pentru efectuarea operațiunilor financiar - contabile în cazul desființării Serviciului Public de Cadastru.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor. 
Intervenții dacă sunt ? Nu sunt.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 427/2016 privind prorogarea termenului pentru efectuarea operațiunilor financiar - contabile în cazul desființării Serviciului Public de Cadastru, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Stroie Ioan: La treizecișitrei avem un raport.
33. Raport nr. 92222/13.12.2016 al Comisiei sociale pentru tineret privind îndreptarea erorii materiale a adresei administrative menționată la poziția nr.85 din anexa nr. 1 la HCL nr. 394/2016.
Supunem la vot și acest raport.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Raportul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 428/2016 privind îndreptarea erorii materiale a adresei administrative menționată la poziția nr.85 din anexa nr. 1 la HCL nr. 394/2016, cu unanimitate de voturi.

34. Întrebări, interpelări.

Dl. consilier Stroie Ioan:
Acestea fiind spuse, ordinea de zi s-a epuizat, trecem la punctul 34: întrebări și interpelări.
Vă rog, poftiți domnul 
Dl. consilier Pinter Zeno Karl:
Doamnelor și domnilor, stimați colegi, onorată asistență nu am nici o întrebare de pus. 
Doresc doar să spun și cu acest prilej că, ieri ( 20 decembrie 2016) s-au împlinit 825 de ani de la momentul în care Sibiul pentru prima dată a fost atestat într-un document oficial emis de Papa Celestin al III-LEA în cetatea Vaticanului sau ceea ce era atunci localitatea care astăzi o numim municipiul Sibiu. Cred că este cazul să spunem: La Mulți Ani! 
Dl. consilier Stroie Ioan:
Altcineva, poftiți doamna
D-na. consilier Simtion Claudia Mery:
Bună ziua doamnelor și domnilor colegi, doamnă primar, stimați invitați.
Am o adresă de la doamna Muntean către doamna primar și doamna mi-a înaintat adresa pentru că nu a primit o rezoluție, are număr de înregistrare 77656 din 20.10.2016. Citez: "Către, Primăria Municipiului Sibiu, în atenția doamnei primar Fodor Astrid-Cora, 
Locatarii blocului 19 de pe strada Milea de la intersecția cu strada Revoluției, ne confruntăm cu o mare problemă având în vedere parcarea dezordonată din această zonă și a faptului că sunt foarte multe autoturisme care parchează și nu aparțin de Sibiu. 
Prin prezenta vă solicităm reglementarea parcării ca parcare cu plată pentru riverani. Menționăm că  acest hoas se creează din cauza studenților de la Academia Forțelor Terestre și a instituțiilor: SRI și celor două Poliții. Majoritatea autoturismelor care nu aparțin de Sibiu aparțin studenților de la Academia Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu. În speranța că se vor lua măsuri în acest sens, vă mulțumim, semnează în numele tuturor locatarilor, Muntean Bombonica strada Vasile Milea,bl.9, apart. 76."
Doamna dorește un răspuns pentru că, nu are unde să își parcheze mașina, deorece, cei care vin la Academia Forțelor Terestre, am înțeles că ar putea intra cu mașina în incinta academieii dar, își parchează mașina pe stradă și dânsa, nu are loc de parcare, nu are unde să parcheze și dorește un răspuns dacă se poate rezolva situația.
D-na primar Astrid-Cora Fodor:
Am să verific la ce serviciu s-a repartizat această adresă și va primi un răspuns după ce o analizăm. 
D-na. consilier Simtion Claudia Mery: Mulțumesc.
Dl. consilier Stroie Ioan: Altcineva. Poftiți domnul,
Dl. consilier Mitrea Vasile-Tiberiu: Bună ziua. 
Doamna primar, doamnelor și domnilor consilieri aș dori să ridic o problemă legată de infrastructura municipiului Sibiu. 
Știm foarte bine că se lucrează pe anumite străzi și  se decopertează, dar problema este că, a venit un grup de cetățeni în audiență care mi-au spus că nu se pot racorda la utilități înainte de asfaltare. 
Ei ar fi vrut, de fapt, toată lumea  ar  fi vrut ca toate utilitățile să fie aduse la poarta cetățeanului.
De exemplu, strada Ceaikovschi. În momentul de față, se lucrează înainte de asfaltare, oamenii ar vrea să se racordeze acum, înainte de asfaltare- ei doresc să se racordeze dar li s-a spus:
că numai după ce se asfaltează. 
E o problemă. Ce facem iar spargem strada să ne racordăm și stricăm drumul?
Întrebarea asta ar fi: de ce nu le permite să se racordeze și de ce nu trag utilitățile până la poarta cetățeanului, acestea sunt două întrebări și aștept răspunsul în scris dacă se poate. Vă mulțumesc
D-na primar Astrid-Cora Fodor:
Da, eu zic să analizăm situația, să vedem despre ce este vorba. 
Bine analizăm și vă răspundem în scris,v-ați referit concret la strada Ceaikovschi, o să vedem.
Dl. consilier Mitrea Vasile-Tiberiu:
Exact, este în lucru momentan și de aceea 
D-na primar Astrid-Cora Fodor:
Da sigur că da, mulțumim.
Dl. consilier Mitrea Vasile-Tiberiu:
Vă mulțumesc, sărut-mâna.
Dl. consilier Stroie Ioan:
Mai dorește cineva? Dacă nu, vă rog, dacă sunteți de acord, s-au înscris din public doi cetățeni.
Dacă dumneavoastră sunteți de acord.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Domnul Adam Ilie.
Domnul Adam Ilie: Prezent.
Doamna primărița, dragi consilieri, am primit și eu o locuință socială dar nu am utilități, nu am curent, nu am gaz și cum pot să stau acolo cu o copilă mică, o copilă de nouă anișori ?
Eu am cerut să vină, să le facă ei dar nu o venit nimeni să pună curentul și gazul. În primul rând cum poți să stai cu o copilă mică acolo? 
Eu am mai cerut să îmi dea altă locuință în schimb cu două camere, că am o fetiță în îngrijirea mea și nu mi-a dat nici o locuință, am zis că o predau pe asta și să îmi dea două camere mai mari.
Am primit mai multe răspunsuri de la Urbana, dar erau toate false, mi-au cerut experții șaptemilioanepatrusute. Dar pentru ce să îți dau eu banii ăia șaptemilioanepatrusute că nu costă o locuință și nu poți nici să te speli, mie să îmi spună prețul, cât costă? Nici așa numai răspunsuri aiurea.
Dl. consilier Stroie Ioan: Atât aveți?
Domnul Adam Ilie: Da și mai am să îi dau o cerere la doamna primar. 
S- a îndrepat spre doamna primar și a înmânat cererea.
Dl. consilier Stroie Ioan:
Domnul Părăian este în sală? Da, puteți să îi dați un răspuns la domnul, dacă se poate?
Directorul Serviciului Public pentru Administrarea Fondului Public aflat în proprietatea Municipiului Sibiu - Domnul Părăian Tiberiu:
Da. Domnul Adam este chiriașul serviciului public. A depus cerere de cumpărare care i s-a aprobat, cred acum trei ani de zile. Obligația încheierii contractului de vânzare-cumpărare, cade în sarcina exclusivă a chiriașului. Domnului Adam i s-a răspuns,  de vreo patru-cinci ori dacă nu mă înșel, i s-au arătat care sunt pașii pentru a-și cumpăra locuința, respectiv a se adresa societății Urbana. 
Dânsul face confuzii, serviciul public nu vinde locuințe, el s-a adresat societății Urbana, Urbana i-a comunicat care sunt pașii pentru a-și cumpăra locuința și dânsul nu este mulțumit cu prețul locuinței printre altele, așa că domnul Adam să facă bine să își întocmească contractul de furnizare utilități conform contractului de închiriere. Serviciul public a făcut toate demersurile în acest sens, mai departe responsabilitatea este a dânsului. Am fost amenințat și făcut în toate felurile da, și l-am rugat să se adreseze poliției dacă are ceva cu serviciul public, asta este. 
Dl. consilier Stroie Ioan: Mulțumim. O să primiți un răspuns acasă domnul Adam, bine!
Domnul Adam Ilie: Mulțumim, dar vreau să îmi spună și mie prețul, cât costă?
Dl. consilier Stroie Ioan:
Nu vă poate spune prețul. O să vă facă Urbana prețul probabil.
Domnul Adam Ilie:
La pretențiile la care iau ei banii ăia, șaptemilioanepatrusute? Am zis că plătesc în rate. Păi nici în rate nu vor, nici așa. Ce sunt eu fabrică de bani, sunt milionar?
Dl. consilier Stroie Ioan:
Șaptemilioanepatrusute o casă?
D-na consiler Mariana-Gabriela Brunchea: Șaptesutepatruzeci.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor:
Prețul raportului de evaluare.
Dl. consilier Stroie Ioan:
O să primiți un răspuns, da. Domnul Mocanu Vasile, vă rog.
Domnul Mocanu Vasile:
Doamna primărița, domnilor consilieri, în ′93 m-o evacuat din locuință - de pe 9 Mai 27, de atunci am făcut un sac de sesizări, cereri, răspunsuri tot false tot timpul. Eu ce să fac? Am fost și la doamna primar în audiență, am fost și la domnul viceprimar Pop, e jale. Nu mi-a dat nici un răspuns până acum? Favorabil sau nefavorabil, nu mă interesează dar, trebuie să acționez în judecată Primăria? Fac și treaba asta dacă e cazul. 
Eu ce să mai zic, asta este problema mea, dorm pe afară și acuma. 
Mi-am făcut o cerere la doamna primar și la domnul viceprimar și consiliul local, am scris și de  consiliul local, să rezolve problema cu azilul ăla de noapte, păi cum acolo e numai mafie, numai bani vreau și ăia, acolo e o șmecherie. Cu Azilul de pe Coșbuc, nu mai dați bani la directoarea Rotaru, că bărbatu ei a furat Balanța II, nu mai dați bani primăria la Rotaru Cornelia pentru că acolo se fac niște mișmașuri foarte grave cu PSD-ul, cu Cindrea lor, ca să știți, vă spun ......eu am lucrat șofer zece ani acolo și am văzut ce șmecherii se fac.
Dl. consilier Stroie Ioan: Bine am înțeles.
Domnul Mocanu Vasile:
Gata, eu sunt gata. Am o inițiativă, văd aicea pe președinta Consiliului Județean ...
În sală nu se află președinta Consiliului Județean, este o eroare, o confuzie care o face domnul Mocanu Vasile.
Vreau drumuri făcute, eu am fost șofer din 1967, 44 de ani, am circulat pe toate drumurile rele, vreau o inițiativă corectă nu cum a făcut Cindrea. Domnul celălalt Bottesch care a fost președintele Consiliului Județean a făcut drumurile alea ... către Agnita numai gropi, către Mediaș numai gropi, exact drumul  pe care l-a făcut domnul Bottesch.
Dl. consilier Stroie Ioan:
Nu este treaba noastră asta, nu este competența noastră, este de competența Consiliului Județean
Domnul Mocanu Vasile: E aici, în ședință. 
În sală nu se află președinta Consiliului Județean, este o eroare, o confuzie.
Și mai este o inițiativă foarte bănoasă. Eu, ca șofer mă pricep, trebuie să facem o companie.
Sibiul trebuie să facă o companie de făcut autostrăzi, de drumuri, că avem bani destui acum ....și avem președinte din Sibiu și avem din Ardeal și premierul deocamdată. 
Adevărul nu îi place la niciunul, numai să fure domnule. 
Dl. consilier Stroie Ioan: Mulțumim frumos.
Domnul Mocanu Vasile:
PSD-iștii au făcut campanie electorală murdară., vă spun eu și înainte la alegerile locale și la parlamentare ...Trebuiesc rezolvate problemele astea domnule că putea să fie foarte bine în Sibiu, oamenii muncesc...
Dl. consilier Stroie Ioan:
Dacă este o propunere pentru președinte de ședință, vă rog.
Domnul gata, trei minute aveți atât, trei minute.
Domnul Mocanu Vasile:
Domnul, apropo, domnul de la Urbana e mafiot, fură bani, fură bani
Dl. consilier Stroie Ioan:
Aveți o propunere pentru președinte de ședință? Poftiți vă rog.
D-na. consilier Grecu Bianke Marion:
Propun ca ședința din luna ianuarie  să fie condusă de domnul consilier Hermann Gerold
Dl. consilier Stroie Ioan:
Supunem la vot cine este pentru? Mulțumesc.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor:
Propunerea a fost aprobată, domnul consilier Hermann Gerold va conduce ședința din ianuarie.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 429/2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna ianuarie 2017, cu 20 pentru şi 1 abţinere (domnul consilier Hermann Gerold).
Dl. consilier Stroie Ioan: Ședința a luat sfârșit dar nu înainte, de a vă mulțumi pentru întreaga activitate pe care ați desfășurat-o anul acesta. 
Vă doresc sărbători fericite, An Nou fericit și să dea Dumnezeu să mergem tot așa bine înainte. Mulțumesc.
D-na primar Astrid-Cora Fodor:
Domnule președinte îmi dați și mie voie să spun câteva cuvinte. 
Dl. consilier Stroie Ioan:
Da, vă rog, vă rog doamna Fodor.  
D-na primar Astrid-Cora Fodor: Mulțumesc.  
Doamnelor și domnilor consilieri și eu vreau să vă mulțumesc în mod deosebit pentru colaborarea care am avuto în anul 2016 și în prima parte și în a doua parte. 
Cred că putem spune că, este un exemplu de colaborare chiar dacă, avem uneori păreri diferite, nu asta este problema, important este că ajungem la un consens atunci când este vorba de interesul Sibiului și sibienilor și pentru acest lucru vreau să vă mulțumesc. 
Vreau să vă doresc o sărbătoare a Crăciunului frumoasă, liniștită, cum doriți, cu familia, cu prietenii, fiecare cum se simte bine. 
Vă doresc un an 2017 cu succese, cu bucurii, cu împliniri, dar mai ales cu multă sănătate.
Dl. consilier Stroie Ioan: 
Mulțumim. Aplauze.

Dl. consilier Stroie Ioan:
Cu aceasta ședința noastră a luat sfârșit. Mulțumesc.
                   
Şedinţa se încheie la ora 14:35.
      
 
              Preşedinte de ședință,                                                              Secretar,
                        Stroie Ioan                                                                    Dorin Ilie Nistor

 

Proces - Verbal al sedinței ordinare din data de 21.12.2016 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu (scanat în format pdf)

go top
rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


De la (alege data din calendar):
Până la: