Print Friendly and PDF

MINUTA şedinţei ordinare din data de 27.01.2017 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Secţiunea: minute back

Din numărul total de 23 de consilieri sunt prezenţi la şedinţă 22, şedinţa fiind legal constituită. 

Absent de la ședință: domnul consilier Ghiorghe Tălău.       

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 1/2017 pentru aprobarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi culturale nonprofit de interes general AGENDA CULTURALĂ, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 2/2017 pentru aprobarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi sportive nonprofit de interes general AGENDA SPORT, cu unanimitate de  voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 3/2017 pentru aprobarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi de dezvoltare a comunităţii locale, nonprofit, de interes general, denumit generic AGENDA COMUNITĂȚII, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 4/2017 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Administrare Cimitir a mijloacelor fixe rezultate în urma investițiilor realizate la bunurile proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situate în incinta Cimitirului Municipal, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 5/2017 privind acordul de principiu în vederea schimbării destinației apartamentului nr. 2 din imobilul situat în Sibiu, str. Gladiolelor nr. 4, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, din unitate de învățământ în spațiu cu altă destinație, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 6/2017 privind aprobarea reevaluării bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Sibiu, transmise în administrarea Serviciului Public pentru Administrare Parcuri și Zone Verzi Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 7/2017 privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către SC Apă Canal SA Sibiu, cu unanimitate de voturi. 

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 8/2017 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat a unor bunuri provenite din investițiile efectuate la imobilele unităților școlare din Municipiul Sibiu, în anul 2016, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 9/2017 privind reglementarea situației juridice a imobilului - teren proprietatea Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Regele Ferdinand F.N., identificat cu nr. cadastral 125881, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 10/2017 privind modificarea și completarea Anexei nr. 12 la contractul nr. 11/2013 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 11/2017 privind preluarea din concesiunea SC Piețe Sibiu SA a imobilului construcție și teren aferent Piața Ștrand, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 12/2017 privind alipirea unor imobile - terenuri proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situate în Sibiu, str. George Coșbuc, nr. 5, în suprafață de 1627 mp, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 13/2017 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Asistență Socială Sibiu a imobilului situat în Sibiu, A. Șaguna nr. 21, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.14/2017 privind exprimarea acordului de principiu al Consiliului Local al Municipiului Sibiu pentru modificarea și actualizarea actelor constitutive ale Asociației Județene de Turism Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 15/2017 privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Construire vilă turistică, Sibiu, Șoseaua Alba Iulia, FN, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 16/2017 privind aprobarea renumerotării administrative a unor imobile situate în municipiul Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 17/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 6 obiective de investiții în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 18/2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "Reabilitare clădire administrativă stânga" la Serviciul Public Administrare Cimitir, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 19/2017 privind constituirea unei noi Comisii locale de ordine publică la nivelul Municipiului Sibiu, cu 19 voturi pentru și 3 voturi abținere (dl.consilier Zeno-Karl Pinter, dl.consilier Liviu Cotârlă, dl.consilier Ovidiu-Nicolae Spătari

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 20/2017 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Sibiu în consiliul administrativ al Teatrului pentru Copii și Tineret "GONG" Sibiu, cu 21 pentru și 1 abținere (d-na consilier Bianke-Marion Grecu).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 21/2017 privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public de Asistență Socială Sibiu, precum și aprobarea Actului adițional nr.1 la Convenția de parteneriat între Serviciul Public de Asistență Socială Sibiu și Fundația "Un Copil, O Speranță" Sibiu, aprobată prin HCL nr. 155/2016, modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social furnizat la domiciliu: "Centrul care acordă servicii de îngrijire și asistență la domiciliu" aprobat prin Anexa la HCL nr. 277/2016 și a Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului "Adăpostul de Noapte" aprobat prin Anexa nr. 4 la HCL nr. 417/2015, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 22/2017 privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 23/2017 modificarea statului de funcții la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 24/2017 privind modificarea organigramei și a statului de funcții la Serviciul Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 25/2017 privind aprobarea statului de funcții și a organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 26/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de ridicare, transport, depozitare a vehiculelor staţionate neregulamentar pe partea carosabilă de pe raza teritorială a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 27/2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de către Ocolul Silvic Sibiu şi Ocolul Silvic Valea Cibinului Sălişte pentru anul 2017 privind administrarea fondului forestier proprietatea Municipiului Sibiu, aflat în administrarea celor două ocoale silvice conform contractului de administrare nr. 70/2015, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 28/2017 privind aprobarea Planului de investiții cu finanțare din contul IID al SC Apă-Canal SA pentru anul 2017, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 29/2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna februarie 2017, cu 21 pentru şi 1 abţinere (doamna consilier Mariana-Gabriela Brunchea).


Şedinţa se încheie la ora 12:35.


În conformitate cu dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, minuta se va publica la sediul Primăriei Municipiului Sibiu şi pe site-ul propriu.             
                  Preşedinte de ședință,                                                                      Secretar,
                       Gerold Hermann                                                                      Dorin Ilie NistorMinuta sedintei ordinare din data de 27.01.2017 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu (scanata in format pdf)

go top
rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


De la (alege data din calendar):
Până la: