Print Friendly and PDF

PROCES - VERBAL încheiat astăzi, 23.02.2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Secţiunea: procese back

Şedinţa începe la ora 14:00.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a fost convocat în scris în temeiul art. 39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Din partea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, a serviciilor publice, instituţiilor publice şi societăţilor comerciale subordonate Consiliului Local Sibiu participă: 
d-na primar Astrid-Cora Fodor, d-na viceprimar Corina Bokor, dl. viceprimar Răzvan-Codruț Pop, dl. secretar Dorin Ilie Nistor, d-na Ioana Leca, d-na Liliana Ordean, dl. Remus Bozovici, d-na Ioana Urdea, d-na Georgeta Spătari, d-na Mariana Hașu, d-na Monica Dancu, dl. Ciprian-Ioan Rațiu, d-ra Dana Alexandru, d-na Cristina Burchea, d-na Carmen Nicula, dl. Marius Horvath, d-na Mirela Gligore, d-na Livia Florea, d-na Alexandra Dincă, dl. Sorin Avram, d-na Camelia Burlacu, d-na Mihaela Sabău, d-na Simona Pop, dl. Lucian Vizantie, dl. Viorel Gligore, dl. Vladimir Dan Vlăduț, dl. Tiberiu Părăian, d-na Ioana Pureca, dl. Gheorghe Frântu, dl. Marius Lunca, d-na Mioara Ganea, dl. Gheorghe Adrian Aldea, d-na Cornelia Rotaru, dl. Iancu Boțocan, dl. Vasile-Stelian Banciu, dl. Adrian Tibu, d-na Crina Anca Todescu, dl. Dan Căprariu, dl. Mircea Ovidiu, dl.Hlenschi Alexandru, d-na Nicoleta Slavu, d-ra Daniela Voina.

D-na primar Astrid-Cora Fodor: Bună ziua, vă rog luați loc.
Doamnelor și domnilor consileri, stimați invitați încă odată bună ziua
În temeiul art.39 alin. 1 din Legea 215 din 2001 s-a convocat consiliul local în ședință ordinară.
Din 23 de consilieri sunt prezenţi 22, deci consiliul local este legal constituit și drept urmare dau cuvântul doamnei consilier Mariana Brunchea pentru a prelua conducerea lucrărilor ședinței. 
Doamna consilier aveți cuvântul.  Absent de la ședință: domnul consilier Ghiorghe Tălău. 

D-na consilier Mariana Gabriela Brunchea:
Vă mulțumesc doamna primar.
Doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați vă mulţumesc pentru încrederea acordată și anume aceea de a conduce astăzi ședința de consiliu local. Conform Regulamentului de organizare și funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu se va intona imnul de stat. 
Se intonează imnul de stat.
D-na consilier Mariana Gabriela Brunchea:
În conformitate cu dispoziţiile art.42 alin.5 din Legea nr.215 din 2001 privind administraţia publică locală republicată, îl rog pe domnul secretar Dorin-Ilie Nistor să supună la vot procesul–verbal al ședinței ordinare a consiliului local din data de 27 ianuarie 2017.
Dl. secretar Dorin  Ilie Nistor:
Mulțumesc. Doamnelor și domnilor consilieri, supun aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței consiliului local din data de 27 ianuarie 2017. 
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă sunt abțineri? Vă mulțumesc. 
Procesul verbal a fost aprobat.
D-na consilier Mariana Gabriela Brunchea: Mulțumesc. 
Supun aprobării dumneavoastră proiectul ordinii de zi propus de doamna primar Astrid-Cora Fodor inclusiv ordinea de zi suplimentară.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 
Dl. secretar Dorin  Ilie Nistor:
Ordinea de zi propusă a fost aprobată.

D-na consilier Mariana Gabriela Brunchea:  
Trecem la proiectele propriu zise, proiectul numărul unu.
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivelor de investiţii finanţate de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în cadrul proiectului "Programul de reabilitare a străzilor în Municipiul Sibiu".
  - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă nu sunt intervenții, trecem la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 30/2017 privind aprobarea obiectivelor de investiţii finanţate de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în cadrul proiectului "Programul de reabilitare a străzilor în Municipiul Sibiu", cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Mariana Gabriela Brunchea: Proiectul numărul doi.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului şi a taxelor de utilizare pentru terenul sintetic de fotbal al Stadionului Municipal Sibiu.
  - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
În cazul acestui proiect comisia juridică a întocmit raport de aprobare și a solicitat ca înainte de această ședință să fie distribuită consilierilor reformularea art.12 alin.2 din Cap. III al Regulamentului referitor la taxele de închiriere în sensul precizării mai clare a sumelor care se vor achita cu reducere pentru închirierea terenului, de aceea, fiecare consilier a primit acest regulament reformulat.
În aceste condiții, supun la vot proiectul numărul doi. 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                       
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 31/2017 privind aprobarea Regulamentului şi a taxelor de utilizare pentru terenul sintetic de fotbal al Stadionului Municipal Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Mariana Gabriela Brunchea: Proiectul numărul trei.
3. Proiect de hotărâre pentru acordarea unui mandat special doamnei Corina Bokor, reprezentantul Municipiului Sibiu în cadrul Adunării Generale a A.D.I. "Asociația de Apă Sibiu", în vederea exercitării votului favorabil privind aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilități publice.
  - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă nu sunt intervenții, trecem la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                             
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 32/2017 pentru acordarea unui mandat special doamnei Corina Bokor, reprezentantul Municipiului Sibiu în cadrul Adunării Generale a A.D.I. "Asociația de Apă Sibiu", în vederea exercitării votului favorabil privind aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilități publice, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Mariana Gabriela Brunchea: Proiectul numărul patru.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatului special gratuit în favoarea Serviciului Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu pentru promovarea unei acțiuni în instanță în vederea recuperării sumei cu titlu de folos nerealizat pentru spațiul în suprafață de 34 mp situat în Sibiu, str. General Magheru nr. 6, aparținând Colegiului Național "Gheorghe Lazăr" Sibiu.
  - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă nu sunt intervenții, trecem la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                     
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 33/2017privind aprobarea mandatului special gratuit în favoarea Serviciului Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu pentru promovarea unei acțiuni în instanță în vederea recuperării sumei cu titlu de folos nerealizat pentru spațiul în suprafață de 34 mp situat în Sibiu, str. General Magheru nr. 6, aparținând Colegiului Național "Gheorghe Lazăr" Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Mariana Gabriela Brunchea: Proiectul numărul cinci.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții al Grădiniței cu program prelungit nr. 22 Sibiu pentru Creșa nr. 4 Sibiu care funcționează ca și secție în cadrul grădiniței, situată administrativ în Sibiu, str. Calea Poplăcii, nr. 11.
  - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă nu sunt intervenții să trecem la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 34/2017 privind aprobarea modificării statului de funcții al Grădiniței cu program prelungit nr. 22 Sibiu pentru Creșa nr. 4 Sibiu care funcționează ca și secție în cadrul grădiniței, situată administrativ în Sibiu, str. Calea Poplăcii, nr. 11, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Mariana Gabriela Brunchea: Proiectul numărul șase.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației anuale către Asociația Municipiilor din România, ce revine Municipiului Sibiu, pentru anul 2017.
  - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Supun la vot acest proiect.
Cine este pentru acest proiect? Împotrivă? Se abține cineva? 
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 35/2017 privind aprobarea plății cotizației anuale către Asociația Municipiilor din România, ce revine Municipiului Sibiu, pentru anul 2017, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Mariana Gabriela Brunchea: Proiectul numărul șapte.
7. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea "Serviciului public de management si monitorizare servicii de salubrizare" în Municipiul Sibiu.
  - iniţiator primar Astrid Cora Fodor:
Dacă nu sunt intervenții să trecem la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotararea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 36/2017 privind înfiinţarea "Serviciului public de management si monitorizare servicii de salubrizare" în Municipiul Sibiu,cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Mariana Gabriela Brunchea: Proiectul numărul opt.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Municipiului Sibiu pe anul 2017.
  - iniţiator primar Astrid Cora Fodor. 
Dacă nu sunt intervenții să trecem la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                     
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 37/2017 privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Municipiului Sibiu pe anul 2017, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Mariana Gabriela Brunchea: Proiectul numărul nouă.
9. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii străzilor: Nicolae Branga și Dimitrie Cunțan, unor străzi nou create în Municipiul Sibiu
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                     
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 38/2017 privind atribuirea denumirii străzilor: Nicolae Branga și Dimitrie Cunțan, unor străzi nou create în Municipiul Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Mariana Gabriela Brunchea: Proiectul numărul zece.  
10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea "Strategiei privind Adaptarea la Schimbările Climatice în Municipiul Sibiu".
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă nu sunt intervenții să trecem la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 39/2017 pentru aprobarea "Strategiei privind Adaptarea la Schimbările Climatice în Municipiul Sibiu", cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Mariana Gabriela Brunchea: Proiectul numărul unsprezece.
11. Proiect de hotărârâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local în Municipiul Sibiu.
   - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 40/2017 privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local în Municipiul Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Mariana Gabriela Brunchea: Proiectul numărul doisprezece.
12. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului-teren în suprafață de 437 mp, situat în Sibiu, zona străzii Europa Unită - str. Barcelona cu destinația "drum". 
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă nu aveți intervenții să trecem la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.     
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 41/2017 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului-teren în suprafață de 437 mp, situat în Sibiu, zona străzii Europa Unită - str. Barcelona cu destinația "drum",cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Mariana Gabriela Brunchea: Proiectul numărul treisprezece.
13. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilelor-terenuri în suprafață totală de 82 mp, situate în Sibiu, str. Viilor FN, cu destinația "drum"
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor. 
Dacă nu aveți intervenții, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                             
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 42/2017 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilelor-terenuri în suprafață totală de 82 mp, situate în Sibiu, str. Viilor FN, cu destinația "drum", cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Mariana Gabriela Brunchea: Proiectul numărul paisprezece.
14. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilelor-terenuri în suprafață totală de 743 mp, situate în Sibiu, str. Frunzei, cu destinația "drum"
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                    
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 43/2017 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilelor-terenuri în suprafață totală de 743 mp, situate în Sibiu, str. Frunzei, cu destinația "drum", cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Mariana Gabriela Brunchea: Proiectul numărul cincisprezece.
15. Proiect de hotărâre privind repartizarea a două spații cu altă destinație decât aceea de locuință d-nei deputat Raluca Turcan și d-lui senator Mircea Cazan, ambele cu destinația: birou parlamentar.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă nu aveți intervenții, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                    
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 44/2017 privind repartizarea a două spații cu altă destinație decât aceea de locuință d-nei deputat Raluca Turcan și d-lui senator Mircea Cazan, ambele cu destinația: birou parlamentar, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Mariana Gabriela Brunchea: Proiectul numărul șaisprezece. 
16. Proiect de hotărâre privind închirierea, fără licitație publică, în favoarea Organizației Municipale Sibiu a Partidului Alianța Liberalilor și Democraților, a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în Sibiu, str. N. Bălcesu nr. 39, cu destinația de sediu organizație municipală.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
În acest caz, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                  
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 45/2017 privind închirierea, fără licitație publică, în favoarea Organizației Municipale Sibiu a Partidului Alianța Liberalilor și Democraților, a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în Sibiu, str. N. Bălcesu nr. 39, cu destinația de sediu organizație municipală, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Mariana Gabriela Brunchea: Proiectul numărul șaptesprezece.
17. Proiect de hotărâre privind închirierea fără licitație publică în favoarea Uniunii Salvați România a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, proprietatea Statului Român, situat în Sibiu, B-dul Victoriei, nr. 14, cu destinația: sediul organizației municipale. 
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
La acest proiect, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 46/2017 privind închirierea fără licitație publică în favoarea Uniunii Salvați România a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, proprietatea Statului Român, situat în Sibiu, B-dul Victoriei, nr. 14, cu destinația: sediul organizației municipale, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Mariana Gabriela Brunchea: Proiectul numărul optsprezece.
18. Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către SC Apă Canal SA Sibiu
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                    
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 47/2017privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către SC Apă Canal SA Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Mariana Gabriela Brunchea: Proiectul numărul nouăsprezece.
19. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică deschisă a subapartamentului XIV/II cu teren aferent, situat în Sibiu, str. Argintarilor nr. 4, proprietatea privată a Municipiului Sibiu.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 48/2017 privind vânzarea prin licitație publică deschisă a subapartamentului XIV/II cu teren aferent, situat în Sibiu, str. Argintarilor nr. 4, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Mariana Gabriela Brunchea: Proiectul numărul douăzeci.
20. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosința gratuită a Uniunii Arhiecților din România, a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Sibiu, Piața Mică nr. 24.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
La acest proiect, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 49/2017 privind transmiterea în folosința gratuită a Uniunii Arhiecților din România, a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Sibiu, Piața Mică nr. 24, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Mariana Gabriela Brunchea: Proiectul numărul douăzeci și unu.
21. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Direcției Județene pentru Sport și Tineret Sibiu a spațiului proprietatea Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. N. Teclu nr. 41.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Comisia de buget propune aprobarea cu următorul amendament:
- la art.5 lit. d din anexa 1 - Contractul de administrare - se va rectifica termenul din 60 de zile în 30 de zile.

Vă supun la vot proiectul cu acest amendament și cu această modificare.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat. 
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 50/2017 privind transmiterea în administrarea Direcției Județene pentru Sport și Tineret Sibiu a spațiului proprietatea Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. N. Teclu nr. 41, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Mariana Gabriela Brunchea: Proiectul numărul douăzeci și doi. 
22. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu, a unor bunuri provenite din investițiile efectuate la imobilele aflate în administrarea Spitalului de Pediatrie.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 51/2017 privind transmiterea în administrarea Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu, a unor bunuri provenite din investițiile efectuate la imobilele aflate în administrarea Spitalului de Pediatrie, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Mariana Gabriela Brunchea: Proiectul numărul douăzeci și trei.
23. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe terenurile neingrijite situate în intravilanul Municipiului Sibiu.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă nu aveți intervenții, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 52/2017 privind majorarea impozitului pe terenurile neingrijite situate în intravilanul Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Mariana Gabriela Brunchea: Proiectul numărul douăzeci și patru.
24. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă la SC Urbana SA Sibiu.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                   
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 53/2017 privind declanșarea procedurii de selecție conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă la SC Urbana SA Sibiu, cu unanimitate de voturi.  

D-na consilier Mariana Gabriela Brunchea: Proiectul numărul douăzeci și cinci.
25. Proiect de hotărâre privind înființarea funcției contractuale de administrator public, aprobarea criteriilor, procedurilor și atribuțiilor specifice funcției de administrator public, precum și aprobarea statului de funcții și a organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă nu sunt intervenții, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                         
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 54/2017 privind înființarea funcției contractuale de administrator public, aprobarea criteriilor, procedurilor și atribuțiilor specifice funcției de administrator public, precum și aprobarea statului de funcții și a organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Mariana Gabriela Brunchea: Proiectul numărul douăzeci și șase.
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă nu sunt intervenții, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?               
Dl. secretar Dorin  Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 55/2017 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionareal aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Mariana Gabriela Brunchea: Proiectul numărul douăzeci și șapte. 
27. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Să trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 56/2017 privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu,cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Mariana Gabriela Brunchea: Proiectul numărul douăzeci și opt.
28. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții și a organigramei Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu.
- inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă nu aveți nimic de spus, să trecem la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 57/2017 privind modificarea statului de funcții și a organigramei Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Mariana Gabriela Brunchea:  Proiectul numărul douăzeci și nouă.
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere datorată de persoanele vârstnice la Căminul pentru persoane vârstnice Sibiu pentru anul 2017.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Nu sunt intervenții? Trecem la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?                      
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost aprobat.                                                  
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 58/2017 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere datorată de persoanele vârstnice la Căminul pentru persoane vârstnice Sibiu pentru anul 2017, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Mariana Gabriela Brunchea: Proiectul numărul treizeci.
30. Proiect de hotărâre privind preluarea Căminului pentru persoane vârstnice și a Cantinei Municipiului Sibiu în structura Serviciului Public de Asistență Socială, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sibiu
   - iniţiator primar Astrid Cora Fodor
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 59/2017 privind preluarea "Căminului pentru persoane vârstnice" și a "Cantinei Municipiului Sibiu" în structura Serviciului Public de Asistență Socială, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Mariana Gabriela Brunchea: Proiectul numărul treizeci și unu.
31. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții la Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă nu aveți intervenții, să trecem la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                    
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 60/2017 privind modificarea organigramei și statului de funcții la Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Mariana Gabriela Brunchea: Proiectul numărul treizeci și doi. 
32. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții la Serviciul Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 61/2017 privind modificarea organigramei și statului de funcții la Serviciul Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Mariana Gabriela Brunchea: Proiectul numărul treizeci și trei.
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de asistență pentru proiect, încheiat la data de 30.11.2011 între Municipiul Sibiu, SC Apă-Canal SA Sibiu și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în legătură cu proiectul "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și canalizare în județul Sibiu și Brașov".
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă nu aveți intervenții, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor:  Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 62/2017 privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de asistență pentru proiect, încheiat la data de 30.11.2011 între Municipiul Sibiu, SC Apă-Canal SA Sibiu și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în legătură cu proiectul "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și canalizare în județul Sibiu și Brașov", cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Mariana Gabriela Brunchea: Proiectul numărul treizeci și patru.
34. Proiect de hotărâre privind externalizarea activității de agrement pe lacul nr. 1 din incinta Grădinii Zoologice a Municipiului Sibiu, prin concesionarea luciului de apă, a debarcaderului și a unui număr de 26 de ambarcațiuni.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Să trecem la vot atunci. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat. 
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 63/2017 privind externalizarea activităţii de agrement pe lacul nr. 1 din incinta Grădinii Zoologice a Municipiului Sibiu, prin concesionarea luciului de apă, a debarcaderului şi a unui număr de 26 de ambarcaţiuni (13 bărci, cu vâslele aferente şi 13 hidrobiciclete), cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Mariana Gabriela Brunchea: Proiectul numărul treizeci și cinci.
35. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu a bunurilor proprietatea Municipiului Sibiu necesare activității de ridicare, transport, depozitare a vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă de pe raza teritorială a Municipiului Sibiu.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă nu aveți intervenții, cine este pentru? 
Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 64/2017 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu a bunurilor proprietatea Municipiului Sibiu necesare activității de ridicare, transport, depozitare a vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă de pe raza teritorială a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Mariana Gabriela Brunchea:  Proiectul numărul treizeci și șase.
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în administrarea Universității "Lucian Blaga" Sibiu a imobilului - Cămin nr. 2, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Pedagogilor nr. 7.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă nu sunt intervenții, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                     
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 65/2017 privind aprobarea transmiterii în administrarea Universității "Lucian Blaga" Sibiu a imobilului - Cămin nr. 2, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Pedagogilor nr. 7, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Mariana Gabriela Brunchea: Proiectul numărul treizeci și șapte.
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea suportului alimentar sub formă de pachet alimentar pentru elevii Colegiului Național Pedagogic "Andrei Șaguna" Sibiu.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă aveți întrebări? Dacă nu aveți, am să spun eu câteva cuvinte vizavi de acest proiect. A fost demarat de fostul guvern, la inițiativa unui deputat de Sibiu, este vorba de deputatul Raluca Turcan. 
Și în aceste condițiii să trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                     
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 66/2017 privind aprobarea suportului alimentar sub formă de pachet alimentar pentru elevii Colegiului Național Pedagogic "Andrei Șaguna" Sibiu, cu unanimitate de voturi.


ORDINE DE ZI SUPLIMENTARĂ

D-na consilier Mariana Gabriela Brunchea: Proiectul numărul unu.
Trecem la ordinea de zi suplimentară. Proiectul numărul unu din ordinea de zi suplimentară.
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management, în vederea încredințării managementului Teatrului pentru Copii și Tineret "GONG" Sibiu.
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 67/2017 privind aprobarea Caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management, în vederea încredințării managementului Teatrului pentru Copii și Tineret "GONG" Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Mariana Gabriela Brunchea: Proiectul numărul doi.
2. Proiect de hotărâre privind mandatarea directorului general al SC Tursib SA, dl. Dan Căprariu, pentru negocierea și semnarea Contractului Colectiv de Muncă la nivel de unitate.
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor. 
Dacă nu aveți intervenții, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 68/2017 privind mandatarea directorului general al SC Tursib SA pentru negocierea și semnarea Contractului Colectiv de Muncă la nivel de unitate, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Mariana Gabriela Brunchea: Proiectul numărul trei.
3. Proiect de hotărâre privind corectarea art. 1 pct. 2.b) din H.C.L. nr. 10/27.01.2017.
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă nu aveți intervenții, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 69/2017 privind corectarea art. 1 pct. 2.b) din H.C.L. nr. 10/27.01.2017, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Mariana Gabriela Brunchea: Proiectul numărul patru.
4. Proiect de hotărâre referitor la încheierea unui contract de colaborare între Consiliul Judetean Alba, ADI Salubris Alba și ADI ECO Sibiu.
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă nu aveți intervenții,să trecem la vot.            
Cine este pentru?
D-na primar Astrid-Cora Fodor:
Pentru?
D-na consilier Mariana Gabriela Brunchea:
Pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor:  Cinci abțineri, proiectul a fost respins.
D-na primar Astrid-Cora Fodor:
Poftiți ?
Dl. secretar Dorin  Ilie Nistor:  
Este respins proiectul, nu s-a votat pentru.
Dl. consilier Ioan Stroie: Pentru aprobarea proiectului.
D-na primar Astrid-Cora Fodor:
Lumea nu înțelege, explicați-le ce înseamnă domnul secretar.
Dl. secretar Dorin  Ilie Nistor:
Stimați consilieri, proiectul inițiatorului, primarul Municipiului Sibiu, doamna Astrid-Cora Fodor prevede ca prin aprobare să se respingă contractul de colaborare, astfel.
Dl. consilier Ioan Stroie:
Se respinge că așa scrie în proiect, noi luăm proiectul așa cum este el în mapă.
D-na primar Astrid-Cora Fodor:
Da, dar nu toată lumea a înțeles.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor:
Votul exprimat de dumneavoastră pentru înseamnă a respinge contractul, deci proiectul trebuie aprobat. Supuneți-l vă rog la vot.
D-na consilier Mariana Gabriela Brunchea:
Stimați colegi, dacă ați înțeles conținutul proiectului, reluăm ședința de vot.
Cine este pentru?
Dl. consilier Ioan Stroie: Pentru respingere.
D-na consilier Mariana Gabriela Brunchea:  
Da, pentru respingere. Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor:  Proiectul a fost respins, au fost înregistrate cinci abțineri.
D-na consilier Mariana Gabriela Brunchea:
Da, mulțumim.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor:  
Proiectul a fost aprobat, scuzați-mă acum am greșit eu.
D-na consilier Mariana Gabriela Brunchea:  
A fost aprobată respingerea.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Da.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 70/2017 referitor la încheierea unui contract de colaborare între Consiliul Judetean Alba, ADI Salubris Alba și ADI ECO Sibiu, cu 16 voturi pentru și 5 abțineri ( d-na consilier Mariana Gabriela Brunchea, dl. consilier Tiberiu-Cornel Drăgan, dl. consilier Răzvan Codruț Pop, dl. consilier Virgil Popa, dl. consilier Nicolae Ovidiu Spătari).

38. Întrebări, interpelări.
D-na consilier Mariana Gabriela Brunchea:  
Urmează întrebări și interpelări din partea consilierilor. Vă rog domnul consilier.
Dl. consilier Ioan Stroie: 
Stimați colegi, cred că este deja de notorietate pentru noi toți faptul că, viceprimarul Răzvan Pop colegul nostru, a lansat pe rețele de socializare mesaje instigând sibienii la ură. 
Mi se pare un mesaj extrem de grav, mai ales că vine de la un edil al Sibiului, nu de la un oarecare cetățean pentru că eu, azi-mâine fac șaptesprezeceani de când sunt în consiliul local, este un fapt fără precedent și din acest motiv grupul de consilieri PSD propune ca domnul viceprimar să își dea demisia din funcția de viceprimar și din cea de consilier pentru că noi, considerăm că, locul dânsului nu este alături de noi, în urma declarațiilor făcute, mai degrabă, am putea spune că, locul dânsului se găsește în partea către musulmani încolo, unde se practică aceste declarații. Mulțumesc. 
Credeți-mă pe cuvânt că bunul simț mă face să mă opresc aici că ar fi foarte multe de spus.
D-na consilier Mariana Gabriela Brunchea: Vă mulțumesc domnule consilier.
În acest caz, l-aș ruga pe domnul secretar să ne spună ceva, vizavi de procedură, în cazul propunerii.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Dacă domnul viceprimar dorește să își dea demisia poate să o facă, în scris și să o prezinte primarului municipiului Sibiu.
D-na consilier Mariana Gabriela Brunchea:
Alte intervenții dacă mai aveți, stimați colegi. 
Dacă nu mai aveți, datorită faptului că eu, împreună cu două colege, am fost numită printr-o hotărâre a consilului local, la propunerea doamnei primar, într-o comisie de monitorizare a activității de salubrizare, aș vrea să vă spun câteva aspecte vizavi de activitatea noastră în această comisie.
După ce împreună, am analizat documentele puse la dispoziție de administrația locală respectiv, caietele de sarcini, contractele de delegare respectiv și celelalte documente ce însoțesc acestea, putem să vă prezentăm câteva aspecte, pe care dealtfel le-am prezentat într-un raport care l-am înaintat domnului viceprimar Pop, cel care răspunde de această activitate și care bănuiesc că l-a înmânat și doamnei primar.
D-na primar Astrid Cora Fodor: Da.
D-na consilier Mariana Gabriela Brunchea:
Vizavi de distribuirea pubelelor, am constatat din reclamațiile oamenilor că nu au fost distribuite toate pubelele și igluurile care au fost puse la dispoziție de proiect.
De asemenea nu a fost efectuată publicitate țintită, astfel cel puțin patru luni consecutiv, graficul de colectare pe  fracții și deșeu nu a fost trimis către cetățeni, și un același ritm de informații privind modul de selectare primară a deșeurilor de către SOMA SRL. 
Dar cel mai grav lucru în acest proiect, este că, proiectul a fost scris prost, consultantul și-a impus propriile soluții tehnice și economice și ca să fiu corectă cu dumneavoastră, nu s-a opus nimeni dintre cei în măsură la aceste soluții. 
Conducerea proiectului SCMID a fost schimbată de trei ori în cadrul proiectului și de această manieră, fiecare șef a luat-o de la capăt și în cadrul ADI ECO nu sunt specialiști în deșeuri care să poată să ia decizii în această manieră. 
Soluția tehnică este proastă în ceea ce privește hârtia și cartonul, practic cu soluția igluu-lui  această fracție este compromisă pentru că igluurile nu se potrivesc la configurația străzilor din municipiul Sibiu, sunt prea puține la asociațiile de locatari, au gurile insuficient de mari pentru acest tip de deșeu și de aceea foarte mulți cetățeni ne-au sesizat că se duc cu pungile de plastic la aceste igluuri și nu reușesc să introducă cartonul sau hârtia în acest recipient iar la acest moment, nu au fost distribuite  cred că toate igluu-rile ceea ce duce ca acest tip de deșeuri să ajungă la deșeul rezidual.
Colectarea în acest tip de igluu este greoaie după ce timp de zece ani de zile populația de la case particulare a fost învățată să colecteze selectiv hârtia și cartonul în propria curte, acest tip de colectare trebuia păstrat deoarece s-a învățat într-un timp relativ lung.
Soluțiile tehnice, în general  la aceste proiecte, se iau ținând cont de mai multe aspecte: mediu urban sau rural, numărul de locuitori pe diferitele tipuri de locuințe, configurația străzilor și natura reliefului, se pare că cei care au scris acest proiect nu au luat în considerare aceste lucruri. 
Și ca să trecem mai departe de aceste aspecte, am încercat să dăm și câteva sugestii și anume, la momentul când noi am analizat situația colectării deșeurilor pe municipiul Sibiu am simțit un război rece între operatorii vechi și operatorii noi, cei care au câștigat licitația pe piață și de aceea considerăm că, în Sibiu trebuie să stabilim un comportament civilizat între operatori, să își asume toți oportunitățile câștigate dar și riscurile aferente.
 De asemenea, nu suntem de acord ca toți  ceilalți operatori din zonă să facă eforturi imense pentru punerea în aplicare a acestui proiect iar operatorul de groapă, și aici mă refer la societatea Tracon, să nu își asume nici un risc.
Am solicitat intervenția lui ADI ECO ca o reconciliere între operatori și TRACON, deoarece s-a ajuns la un moment dat și la o problemă de acest gen.
De asemenea, am solicitat stabilirea liniilor principale la contractele încheiate cu operatorii prin contractul cadru de delegare cu TRACON și cel mai grav lucru cu care sunt amenințați operatorii,  închiderea  groapei de la Cristian în caz de neplată la termen, ceea ce nu este un lucru normal pentru că, în toate condițiile în care se încasează o sumă, există  penalități  pentru neplată. 
Am solicitat de asemenea lui SOMA să distribuie de urgență toate igluurile așa cum au fost prevăzute în proiect și după ce acest lucru este făcut, la case particulare considerăm că trebuie găsită o soluție de colectare a deșeurilor de carton din casă în casă care să ne ajute să îndeplinim țintele proiectului pentru că proiectul a fost scris și ne-au fost stabilite niște ținte, respectiv cred că 20% din deșeurile colectate să fie colectate selectiv.
De asemenea, i-am cerut reglarea programului de colectare a societății SOMA, cu acestă fracțiune de deșeuri, tot acestei societăți o campanie pe termen lung de comunicare și informare atât la casele particulare cât și la asociațiile de locatari. I-am rugat, într-o ședință cu domnul viceprimar, să pună niște instrucțiuni pe fiecare celulă de la blocuri, loc de amplasare a containerelor, în care să ne mai indice încă odată fiecare tip de deșeu unde trebuie pus. 
Și poate că ultimul lucru, crearea unui serviciu de salubritate la nivelul primăriei municipiului Sibiu și am văzut că doamna primar deja în ședința de astăzi l-a constituit într-un proiect, care să fie mai aproape de aceste probleme, să supravegheze în numele municipiului Sibiu activitatea operatorilor și să colaboreze cu ADI ECO la recepția serviciului, ritmicitate și control a cantităților colectate. 
De asemenea împreună cu Direcția Economică, ne-am întâlnit și am găsit noi soluții fiabile în ceea ce  privește taxa la agenții economici  că acolo a mai fost o problemă. 
Cum acest proiect are probleme din fașă din păcate, sunt necesare o serie de modificări cu aprobarea Autorității Naționale, a Ministerului Mediului  și Agenția de Mediu.
Sper că vom găsi deschidere acolo și pentru că am auzit foarte multă lume care spune că proiectul este nefuncțional , eu vă spun că proiectul este funcțional dar este funcțional cu anumite corecții. 
În primul rând, cantitatea de deșeuri a proiectului a fost greșit estimată, în acest caz  operatorii și-au creat oferta financiară și tehnică la o cantitate dublă față de cea actuală, dacă acum  zona 1 Sibiu, zona care conține municipiul Sibiu și celelalte localități, se generează cincizecidemii de tone pe an, proiectul a fost scris pentru o sută de mii de tone în acest caz operatorii care au licitat au venit cu anumite capacități tehnice pentru aceste cantități, deci costurile sunt foarte mari și încasările datorită faptului că ei încasează pe tona care o duci acolo, încasările mult mai mici, ca atare solicităm deschidere din partea autorităților naționale pentru găsirea de soluții în acest caz. 
Nu aș vrea să auzim că nu se poate acest lucru, respectiv să schimbăm puțin proiectul, cu justificarea că nu ne aprobă Uniunea Europeană. Din punctul meu de vedere  Uniunea Europeană nu este bau-bau și pe de altă parte greșeala vine de la cel care a gândit proiectul nu de la noi, toată lumea trebuie să înțeleagă că Primăria Sibiu  își dă toată silința ca acest proiect să funcționeze, mă refer la cel care a gândit proiectul în studiul de fezbiliate  și în special consultantul care a asigurat activitatea de consultanță unității de implementare pe toată perioada implementării proiectului, ori pe aceștia nu i-am autorizat noi, au fost autorizați de către minister, de către autoritatea de mediu. Înțelegem că, cu toții greșim, în această situație însă, cred că dacă mergem la București  și explicăm că dorim să corectăm  aceste lucruri, nu cred că UE sau alte foruri nu au să înțeleagă aceste lucru, în condițiile în care aceste probleme nu își găsesc deschiderea necesară vom avea mari probleme cu operatorii care ne amenință că o să se retragă, vorbesc și de operatorul de transport și de cel care administrează stația de sortare. 
În acest sens fac apel la calm, înțelegere, comunicare, tuturor factorilor implicați:autorităților locale, județene, ADI ECO, operatori dar și autorităților naționale. Și în primul rând cetățenilor muncipiului Sibiu, le cerem scuze din cauza disconfortului apărut sau cauzat de această situație nouă și bizară care, în cea mai mare parte, nu se datorează nouă. Vă mulțumesc. 
D-na primar Astrid-Cora Fodor: Dacă îmi dați voie.
Eu doresc să mulțumesc doamnei consilier Mariana Brunchea și doamnei consilier Fazakas pentru implicare, raportul, sunt, sută la sută de acord cu ceea ce a prezentat doamna consilier Brunchea, am primit și eu mai înainte raportul. Mai ales, doresc să mulțumesc doamnei consilier Brunchea care datorită experienței sale acumulate, că a lucrat în acest domeniu, a putut să se aplece profund, vă spun că au trebuit să fie verificate sute, sute de documente, pagini întregi, că sunt tone de dosare-nu chiar tone,  dar un dulap întreg de dosare care au trebuit să fie parcurse și multe  aspecte încă tot nu sunt sută la sută clarificate. 
Într-adevăr, trebuie aduse modificări la proiect dar, în prima fază trebuie îmbunătățită colaborarea,  colaborarea care, din păcate, este deficitară, ați constatat-o și la proiectul care l-am supus spre aprobare, deci cred că, colaborare înseamnă altceva. Noi trebuie să colaborăm în interesul cetățenilor minicipiului Sibiu și atunci lucrurile pot să mergă mai bine.   
Acum, doamna consilier Brunchea a fost împuternicită de către mine, să mă reprezinte la discuțiile, care au loc aproape săptămânal, la ADI ECO, alături de domnul viceprimar Răzvan Pop, doamna, în calitate de specialistă. Și lucrurile încep să meargă mai bine, mai este încă mult loc de mai bine. Totuși, un început s-a făcut cu crearea acestui serviciu public de salubritate- cu siguranță vom putea exercita și noi un control mai bun asupra a ceea ce se desfășoară în orașul Sibiu. La ora actuală avem un singur inspector care verifică ceea ce înseamnă salubritatea-deci, vă dați seama că, este imposibil. Înființarea acestui serviciu public-însă mai durează. Ați văzut că are termen 1 iulie să devină funcțional, este absolut normal, pentru că trebuie proceduri de angajare, începând de la conducere până la ultimul angajat, dotările și tot ce trebuie dar până atunci, aceste atribuții le exercită direcția tehnică prin serviciul de gospodărire locală. 
Încă odată  vreau să vă mulțumesc și contăm în continuare pe sprijinul dumneavoastră în cadrul ADI ECO, să reprezentați într-adevăr interesele primăriei, consiliului local și a cetățenilor din Sibiu.
D-na consilier Mariana Gabriela Brunchea: Mulțumesc. 
S-au înscris la cuvânt un număr de cinci persoane: domnul Adam Ilie, în primul rând, o clipă trebuie să supun la vot dacă colegii sunt de acord cu lista pe care v-o citesc:
Adam Ilie, Cruciat Iuliana, Pleșcan Neculai, Iorganu ...și  Constantinescu Ion. Câte două minute de unul.
Domnul Bleahu Dumitru : Și Bleahu Dumitru, pe mine nu m-ați citit.  
D-na consilier Mariana Gabriela Brunchea:  
Bleahu Dumitru? Mă scuzați, nu am înțeles scrisul, dumneavoastră erați, încă odată îmi cer scuze.
Stimați colegi, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumim. 
Propunerea a fost adoptată. Domnul Adam Ilie,
Domnul Adam Ilie:
Doamna primar, domnilor consilieri, am primit o locuință și nu am utilități acolo, nu am curent, nu am gaz și  am cerut să vină să repare, ei nu vor să facă nimic de atâția ani. 
Am mai solicitat și eu o locuință cu două camere- că am o copilă în îngrijirea mea și văd că nu am mai primit nici un răspuns. Am depus o cerere la doamna Fodor în data de 21 decembrie 2016, i-am dat-o la doamna Fodor în mână, dar nu știu ce s-a întâmplat cu ea că nu mi-a dat răspunsul, a trecut deja un an de zile
D-na primar Astrid-Cora Fodor:
Când ? Cât a trecut domnul?

Domnul Adam Ilie:
În data de 21 decembrie 2016 v-am dat-o dumneavoastră.
D-na primar Astrid-Cora Fodor: 
Da știu, când am ieșit din sală mi-ați dat-o.
Domnul Adam Ilie:
Nu știu, că deja o trecut un an. 
D-na primar Astrid-Cora Fodor:
Cererea dumneavoastră este la domnul director. Este la domnul director, am fost sigură că  răspunsul s-a făcut, după câte știu a fost la mine la semnat deci nu știu unde a ajuns.
Domnul Adam Ilie:
La mine nu a ajuns. 
D-na primar Astrid-Cora Fodor:
O să verificăm de ce nu a ajuns până la dumneavostră dar domnul director vă poate oricum încă odată lămuri.
Domnul Adam Ilie:
Dar nu am cu cine să vorbesc că acesta este un mafiot mi-a cerut șaptemilioanepatrusute de lei pentru evaluare la  locuința aia....Să îmi zică prețul cât e,... că toate locuințele sunt la fel.
D-na primar Astrid-Cora Fodor:  
Da, acuma lăsați pe domnul director să răspundă ca să audă și tot consiliul local despre ce este vorba ca lumea să plece de aicea cu nu știu ce nelămuriri.
Domnul Părăian Tiberiu -Directorul Serviciului Public pentru Administrarea Fondului Locativ aflat în proprietatea Municipiului Sibiu:
Dacă îmi permiteți, domnul Adam Ilie este chiriașul serviciului public de administrarea Fondului Locativ, are o garsonieră în Țiglari. 
A primit aprobarea consiliului local pentru vânzarea locuinței, dânsul s-a prezentat la Urbana pentru a cumpăra acea locuință dar este nemulțumit de prețul pe care Urbana i l-a făcut deci cei șaptemilioane se referă la prețul pe care l-a făcut Urbana.
D-na primar Astrid-Cora Fodor:
Indiferent cine l-a făcut, l-a făcut în baza unor prevederi legale pentru că nimeni nu face acest preț după cum dorește, sunt norme și legi după care se face prețul deci alt preț decât acela nu se poate stabili.
Domnul Adam Ilie:
...dar eu am găsit un evaluator mai ieftin la un milion și jumătate, de ce îmi cere mie  șaptemilioanepatrusute?  Nu dau, eu nu am. 
D-na primar Astrid-Cora Fodor:
Noi nu suntem pe piața liberă unde negociem un preț, noi trebuie să lucrăm după niște norme.
D-na consilier Mariana Gabriela Brunchea:
Domnul Adam asta este, timpul dumneavoastră a expirat, urmează doamna Cruciat Iuliana.
Doamna Cruciat Iuliana:
Sunt Cruciat Iuliana în calitate de președintă a Asociației Revoluției din decembrie 1989 și vin cu  cererea pentru înființarea unui Muzeu al Revoluției din decembrie 1989. 
Vreau să vă gândiți un pic la acest aspect, acest Muzeu al Revoluției din 1989, există în Timișoara, există în Brașov, în toate orașele martir iar la Sibiu totdeauna evenimentul ăsta a fost lăsat de izbeliște chiar și revoluția ca eveniment în sine.
Și în ceea ce privește activitatea revoluționarilor din Sibiu, m-am gândit în condițiile în care casa domnului Iohannis a fost luată și este liberă, ar fi acolo un loc în care să putem face un muzeu pentru revoluție și nu numai, intercalat și cu altceva. 
O să revin cu o cerere scrisă în acest sens și îi rog pe toți consilierii să se gândească la acest aspect și să fim și noi așa cum sunt și celelalte orașe mari. Mulțumesc.
D-na consilier Mariana Gabriela Brunchea: 
Mulțumim. Domnul Pleșcan Nicolai.

Domnul Pleșcan Necolai: 
Stimați consilieri, stimată asistență, am venit la dumneavoastră cu următoarea problemă, locuiesc pe Alba Iulia la numărul 100, același număr a fost folosit abuziv și de societatea Ambient, această situație durează din 1998.
 Deși am făcut numeroase solicitări către primărie să acorde numere administrative după numărul 104, după respectivul numărul 104 până la sensul giratoriu cu strada Szalburg, toate numerele administrative sunt date haotic, deci după mine urmează  104, apoi Lukoil cu 118, Ana Oil cu 120, SC Poduri.. are 68, Vin Alcool- are 98, Ambient-ul are 100, după Ambient este 70. Am cerut consiliului local să  stabilească numerele administrative în ordinea numeralului ordinar care arată ordinea și implică ordine și disciplină. 
Vă spun sincer că, timp de optsprezece ani, fiecare vă puteți imagina ce înseamnă să îți vină zece mii de oameni la poartă care vor să primească ajutoare sociale, ce înseamnă vreo șapte mii de oameni care au dispensarul medical care s-a mutat din Turnișor de pe Bieltz la Ambient. Acolo sunt aproximativ patru medici de familie care au în asistență șapte-opt mii de oameni.
Mult timp am crezut că cineva din instituție, mai ales din urbanism "nu vrea", că "nu se poate", "nu există". M-am adresat personal doamnei primar și am solicitat să acționeze pentru  încetarea acestui <terorism instituțional > pe care îl face primăria împreună cu consiliul local asupra mea.
Am făcut cereri către consiliul local, absolut către consiliul local, niciodată nu am primit răspuns.
Doamna primar împreună cu alte persoane, care au intrat acum în sfera infracționalității, au stabilit cu de la sine putere să îmi schimbe mie numărul administrativ din numărul 100 în numărul 100 b. Eu sunt sincer, doamna este aici și știe ce răspuns am primit. Eu am cerut să acordați numerele în ordine. Deci numărul 100 este situat la 1 km de mine, toată lumea care caută numărul, care caută firme vine la mine. Au fost în jur de 80 de firme, a mai atribuit numărul 100 și unei doamne care a fost notar- fiicei care și-a construit o locuință fără acte legale acolo pe o străduță în spate la Lukoil care folosește tot numărul meu administrativ. Există sentință de demolare. Eu mai știu situații când executorul judecătoresc inclusiv la mine a venit în casă, că are o firmă care există acolo și  vrea să făcă  "executare silită". 
Mi-au răspuns că s-au întâlnit cu celelalte servicii și din considerente economice au stabilit să îmi schimbe mie numărul administrativ. Dar tot arhitectul șef mi-a răspuns, într-una din petițiile mele, că numărul administrativ se schimbă numai la cererea mea. 
Doamna primar, eu nu v-am cerut să îmi schimbați mie numărul, eu v-am cerut să schimbați numerele administrative acolo unde ele nu sunt în ordine, deci după 98 urmează 100, după 100 urmează 102 iar dacă ar fi alte locuințe atunci se putea atribui 100 A, 100 B. Dar ceea ce  ați făcut dumneavoastră este un abuz și mi-ați încălcat drepturile înscrise în cartea ONU, dreptul la intimitate, pentru asta vă cer în public să vă dați demisia, oricum să șiți că vă fac trimitere penală pentru abuz în serviciu. 
D-na consilier Mariana Gabriela Brunchea:  
Mulțumim, a expirat termenul dumneavoastră. Domnul Bleahu Dumitru, vă rog.
Domnul Bleahu Dumitru:
Încă odată cer demisia, glumesc de data asta. 
După atâția ani vin la o ședință de consiliu, cu toate că în 1989- acuma îmi aminteam, că am ieșit cu pieptul așa, pentru dreptate,  pentru așa și când colo lucrurile merg mai hoțește decât înainte, de asta să nu râdă nimeni că ăsta este adevărul. 
Eu am o problemă mică dar pentru mine e mare. De trei luni de zile umblu la toate nivelele Consiliului Județean, Consiliului Local, peste tot discuții și așa, nimeni nu mi-a spus că sunt prost, sau toți mi-au zis că sunt prost.
Ce se întâmplă. Eu am locuința mea, că mi-au plecat copii din  țară, cu facultăți că aicea nu se pot angaja decât pe zecemilioane. Mi-am făcut niște spații comerciale- camere mici, am firme în ele și  taxele de salubrizare pentru firmele respective îmi vin pe decizia mea și de trei luni de zile spun: trimiteți pe cel care este beneficiarul nu pe mine că firma vine astăzi, mâine pleacă și rămâne să plătesc eu ca prostul. Nu se poate, adică se poate rectifica, ar fi foarte simplu să vină pe numele lor. Păi eu ce să plătesc? Taxele să vină pe numele lor pentru că dumneavoastră îi controlați și cu autorizațiile de funcționare. Deci, până acuma eu nu am avut probleme, domnule, și de trei luni umblu,  când mă dă afară șefu de la gaz că nu am plătit că am întârziat, păi nu se poate domnule,  păi eu așa retrag toate. Așa ajungem de înebunim cu toții, că  mă trezesc dimineața și spun: ce sunt eu chiar așa de prost de plătesc serviciile la altul ? Ce dacă vine cineva la firma respectivă și îi repară „un- ce îi repară”,, zice “păi domnul Bleahu să vă dea banii”, e un abuz pur și simplu, deci trebuie făcut ceva să vină taxele pe firmele lor. 
Și aicea, vreau să îi ajut un pic- și să vă spun dumenavoastră dacă se poate-pe ei: unul repară chei, face un pic de praf, altul are amanet, cu aur -nu îl aruncă sigur, deci, nu se poate să le vină treizeci de lei  pe lună. E mult, mi se pare mult, treizeci de lei acolo, treizeci de lei acolo. 
Deci punctul principal este ca, în decizia care vine, să vină taxele pe firme. Când vine după autorizație, îi spui : domnule dacă nu îți plătești gunoiul cât este, eu nu îți mai dau autorizație, că așa a fost și până acuma. Deci nu pe mine, că ei pleacă- deja au început să plece și eu trebuie să le plătesc milioane de lei plus penalizarea.
D-na consilier Mariana Gabriela Brunchea:
Da, vă mulțumim. Dacă există posibilitatea legală  și ne va spune doamna Hașu dacă există această posibilitate la acest moment.
Domnul Bleahu Dumitru:
Este, că am și un articol aici. 
Uite că pe doamna Hașu am căutat-o și nu am găsit-o, m-a întâmpinat un lucrător de al dânsei care m-a luat tare.
D-na Mariana Hașu - Director Direcția Fiscală Locală Sibiu:
Juristul. Oricum v-am dat răspunsul în scris. 
În regulament se spune foarte clar că plătește proprietarul. 
Relațiile contractuale sunt între dumneavoastră și chiriaș, noi nu avem absolut nimic cu acești chiriași.
Domnul Bleahu Dumitru:
Doamnă dragă, trebuie să vedem cum facem, dreptul proprietarilor este călcat în picioare nu se poate așa ceva, cine a decis lucrurile astea?
D-na Mariana Hașu - Director Direcția Fiscală Locală Sibiu:
Este o taxă specială nu este o înțelegere, este o taxă specială constituită pe Codul Fiscal, totul se dă la proprietar.
Domnul Bleahu Dumitru:
Doamnă dar doăzeci și șapte de ani sau o sută de ani a fost așa și acum?
D-na Mariana Hașu - Director Direcția Fiscală Locală Sibiu:
Factura de prestări servicii o plătește primăria, aceasta este o taxă specială  constituită pe codul fiscal.
Domnul Bleahu Dumitru:
Păi este un abuz să-mi spuneți mie să plătesc eu. 
D-na Mariana Hașu - Director Direcția Fiscală Locală Sibiu:
Nu este un abuz.
Domnul Bleahu Dumitru: 
Cum să nu fie abuz? 
D-na Mariana Hașu - Director Direcția Fiscală Locală Sibiu:
Taxa de salubrizare este o taxă specială pe proprietar, taxa este o legătură cu proprietarul. 
Domnul Bleahu Dumitru:
La beneficiar nu mie domnule, că nu eu arunc acolo gunoiul, eu plătesc partea mea care o am, deci trebuie făcut ceva.
D-na Mariana Hașu - Director Direcția Fiscală Locală Sibiu:
Taxa de salubrizare este pe proprietar.
Domnul Bleahu Dumitru:
Unde doamnă? Că este articolul trei  la aliniatul zece care spune că beneficiarul plătește.
D-na Mariana Hașu - Director Direcția Fiscală Locală Sibiu:
Este vorba de clădire care este proprietate de stat unde chiriașul plătește, acolo da.
Domnul Bleahu Dumitru:
Și ce, domnule pe proprietatea mea, îmi impui mie. Nu știu cine poate să vorbească așa? Nu se poate așa ceva doamna primar.
D-na primar Astrid Cora Fodor:
Da acesta este regulamentul, aceasta este legislația, noi nu putem lucra altfel.

Domnul Bleahu Dumitru:
Păi unde este legislația? Atuncea să o schimbăm, că nu este mare lucru cum am tot votat, la toate spațiile?
D-na primar Astrid Cora Fodor:
Nu aici. Nu putem noi aici.
Domnul Bleahu Dumitru: 
Dar unde?  Unde, în Parlament, că mă duc acolo.
D-na consilier Mariana Gabriela Brunchea: La nivelul Codului Fiscal.
Domnul Bleahu Dumitru: 
Atunci eu îmi retrag-uite aici atâția martori, îmi retrag actele la firme, că eu le-am băgat actele la firme, și fiecare să vină să își depună și pe pielea lui să plătească, doamna Hașu..
D-na consilier Mariana Gabriela Brunchea: Bun domnul Bleahu.
Domnul Bleahu Dumitru: Da, e mare lucru să se facă o decizie pe firma respectivă?
D-na primar Astrid Cora Fodor:
Dar nu poți să faci decizii pentru cine nu prevede legislația. Este un abuz.
Domnul Bleahu Dumitru:
Este un abuz să îmi luați mie banii ăsta este abuzul, cum să îmi luați mie banii, nu se poate așa ceva.
D-na Mariana Hașu - Director Direcția Fiscală Locală Sibiu:
Dumneavoastră vă luați banii de la chiriaș pentru că aveți contract cu chiriașii.
Domnul Bleahu Dumitru:
Cum să iau eu banii de la chiriaș? Eu am contract că îi cedez spațiul acela, atâta.
D-na consilier Mariana Gabriela Brunchea:
O să primiți un răspuns, în scris, domnul Bleahu.
Domnul Bleahu Dumitru: 
Am mai primit un răspuns în scris, dar atunci scot actele de la plată și să plătiți dumneavoastră, dacă nu vreți corectitudine și dreptate, este un abuz.  
D-na consilier Mariana Gabriela Brunchea:
Domnul Constantinescu Ioan.Vă rog domnul Constantinescu.
Domnul Constantinescu Ioan:
Mi-am propus să vin cu o critică la dumneavoastră dar ținând cont că este luna februarie, martie se apropie, am venit pregătit de ziua femeii să mai fiți și lăudați nu numai criticați, la fiecare doamnă câte o floricică –v-am păcălit că nu vă criticam și un mărțișor din toată inima, este inimioară.  dar nu o să vin eu la fiecare dintre dumneavoastră pentru că sunt răcit.
D-na consilier Mariana Gabriela Brunchea:
Poate îl ajută cineva pe domnul Constantinescu. 
Domnul Constantinescu Ioan împarte mărțișoarele  și florile doamnelor consilier local..
D-na consilier Mariana Gabriela Brunchea:
Domnul Constantinescu vreau să vă mulțumesc în numele tuturor femeilor din consiliul local pentru flori și mărțișor. 
Vă rog să faceți propuneri pentru conducerea ședinței din luna martie. Poftiți doamna consilier

D-na. consilier Ecaterina Birk:
Propun ca ședința din luna martie să fie condusă de doamna consilier Gârleanu Maria.
D-na consilier Mariana Gabriela Brunchea:  
Supun la vot propunerea doamanei Birk.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Propunerea a fost aprobată, doamna Gârleanu va conduce ședința din martie a consiliului local.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 71/2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna martie 2017, cu 21 pentru şi 1 abţinere (doamna consilier Gârleanu Maria).

D-na consilier Mariana Gabriela Brunchea:
Declar închisă ședința de astăzi. Vă doresc o săptămână frumoasă.

                   
Şedinţa se încheie la ora 15:00.
      
 
              Preşedinte de ședință,                                                                      Secretar,
          Mariana Gabriela Brunchea                                                             Dorin Ilie Nistor

 

Proces - Verbal al sedinței ordinare din data de 23.02.2017 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu (scanat în format pdf)

go top
rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


De la (alege data din calendar):
Până la: