Print Friendly and PDF

MINUTA şedinţei ordinare din data de 30.03.2017 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Secţiunea: minute back

Din numărul total de 23 de consilieri sunt prezenţi la şedinţă 21, şedinţa fiind legal constituită.

Absenții sunt: dl. consilier Helmut Paul Niedermaier și dl. consilier Ghiorghe Tălău.

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri :

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 77/2017 privind acordarea unui mandat general Primarului Municipiului Sibiu în vederea reprezentării Consiliului Local al Municipiului Sibiu în fața instanțelor judecătorești, cu unanimitate de  voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 78/2017 pentru modificarea HCL nr. 383/2014 privind nominalizarea unei persoane care să conducă Subregistrul de evidenţă a datoriei publice locale şi Subregistrul garanţiei publice locale, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 79/2017 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile de ridicare, transport, depozitare a vehiculelor oprite sau staționate neregulamentar pe raza Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 80/2017 privind aprobarea vânzării unui număr de 3 locuinţe aparținând fondului locativ al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 81/2017 privind anularea creanțelor fiscale restante de până la 40 lei, ale persoanelor fizice și juridice, aflate în sold la data de 31 decembrie 2016 cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 82/2017 privind scoaterea din evidența fiscală a persoanelor fizice și juridice aflate în stare de insolvabilitate, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 83/2017 privind modificarea organigramei și a statului de funcții al Direcției Fiscale Locale Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 84/2017 privind modificarea Rețelei unităților de învățământ preuniversitar particular autorizate/acreditate din Municipiul Sibiu, propuse să funcționeze în anul școlar 2016 - 2017, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 85/2017 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Municipiului Sibiu, propuse să funcționeze în anul școlar 2017 - 2018, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 86/2017 privind aprobarea modificării contractului de administrare nr. 13/01.10.2012 având ca obiect transmiterea în administrarea Universității "Lucian Blaga" Sibiu a imobilului - Cămin nr. 1 situat administrativ în Sibiu, str. Pedagogilor nr. 7, din cadrul Liceului Tehnologic C-ții și Arh. "Carol I" Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 87/2017 privind propunerea de schimbare a destinației unui teren în suprafață de 1040 mp. aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu din incinta Colegiului Național Pedagogic "Andrei Șaguna" Sibiu, str. Aleea Turnu Roșu nr. 2 jud. Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 88/2017 privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public de Asistență Socială Sibiu,cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 89/2017 privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 90/2017 privind modificarea statului de funcții la Serviciul Public Baia Populară Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 91/2017 privind aprobarea modificării statului de funcții la Serviciul Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 92/2017 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat a unor bunuri provenite din investițiile efectuate la imobilele unităților școlare din Municipiul Sibiu în anul 2016, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 93/2017 privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către SC Apă Canal SA Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 94/2017 privind aprobarea, pentru anul 2017, a volumului, modului de valorificare și metodologiei de calcul a prețului de referință al masei lemnoase, provenită din fondul forestier, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 95/2017 privind aprobarea documentației de urbanism PUZ+RLU - Parcelare și construire locuințe/funcțiuni mixte, conform avizului de oportunitate nr. 14/2014, Sibiu, zona străzii Tractorului, FN,  Investitori: Oltean Violeta - Marcela, Oltean Marcel, Oltean Ana - Felicia, cu 20 pentru și 1 vot abținere (domnul consilier Paul Constantin Mezei).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 96/2017 privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Construire imobil locuințe și spații comerciale, Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 97 Beneficiari : Muntean Firuța și Muntean Mărioara,cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 97/2017 privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Construire imobil service auto, Sibiu, str. Dorobanților nr. 106B Beneficiari : Istrate Ilie și Istrate Pompilia Paraschiva, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 98/2017 privind aprobarea documentației de urbanism PUZ și RLU: Ansamblu rezidențial - Locuințe colective, în Sibiu, zona str. Ogorului Investitori : Buduleci Laurențiu și Buduleci Claudia Carmen, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 99/2017 privind aprobarea documentației de urbanism PUZ și RLU : Locuințe cu regim redus de înălțime în Sibiu, zona str.Rovine f.n. Investitori : Dumitru Gheorghe Marius și Dumitru Ionela Claudia, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 100/2017 privind prelungirea documentației de urbanism PUZ+RLU - zonă de dezvoltare ansamblu rezidențial aprobată cu HCL nr. 156/30.05.2013 și modificată de HCL nr. 149/26.05.2016 Investitor: SC Zac-Dev Șurii Micii SRL, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 101/2017 privind stabilirea obiectivelor de interes local a căror pază va fi asigurată de Serviciul Public Poliție Locală al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 102/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 3 obiective de investiții în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 103/2017 privind aprobarea statului de funcții și organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, cu 20 pentru și o abținere (domnul consilier Ovidiu Nicolae Spătari).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 104/2017 privind aprobarea acordării unui ajutor pentru persoanele vârstnice, cu vârsta egală sau mai mare de 100 de ani și pentru veteranii de război, aflați în situație deosebită, domiciliați în Municipiul Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 105/2017 privind aprobarea liniilor prioritare și capitolelor de cheltuieli pentru subvenționarea asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială, precum și a termenului de depunere a documentațiilor de solicitare a subvenției pentru anul 2017, lunile iulie - decembrie, de la bugetul local, în baza Legii nr. 34/1998, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 106/2017 privind aprobarea achiziționării serviciilor specializate de consultanță, asistență și reprezentare în revendicări și dispute specifice contractelor internaționale FIDIC, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 107/2017 privind înființarea Autorității Urbane la nivelul Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 108/2017 privind aprobarea contractului de închiriere pentru imobilul situat în Sibiu, str. George Coşbuc nr. 20, în care funcţionează Căminul pentru Persoane Vârstnice  Sibiu, cu 16 pentru și 5 abțineri doamna consilier Ecaterina Birk, doamna consilier Maria Gârleanu, doamna consilier Anita Pavel, domnul consilier Gerold Hermann, domnul consilier Helmut Lerner).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 109/2017 privind reglementarea accesului auto în Cimitirul Municipal Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 110/2017 privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 111/2017 privind rectificarea bugetului local, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 112/2017 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de către Ocolul Silvic Sibiu şi Ocolul Silvic Valea Cibinului Sălişte pentru anul 2017 privind administrarea fondului forestier proprietatea Municipiului Sibiu, aflat în administrarea celor două ocoale silvice conform contractului de administrare nr. 70/2015, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 113/2017 privind aprobarea modificării componenței nominale și a Regulamentului de funcționare a Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 114/2017 privind aprobarea Programului minimal aferent anului 2017 și pentru aprobarea utilizării directe și temporare, gratuit, a bunurilor aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu în vederea desfășurării proiectelor proprii și parteneriatelor pentru Teatrul Naţional "Radu Stanca" Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 115/20172017 privind aprobarea Programului minimal aferent anului 2017 în vederea desfășurării proiectelor Teatrului pentru Copii și Tineret "GONG" Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 116/2017 privind aprobarea Programului minimal aferent anului 2017 și pentru aprobarea utilizării directe, temporare și gratuite, a bunurilor aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu în vederea desfășurării proiectelor proprii și a parteneriatelor Casei de Cultură a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 117/2017 privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 26/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de ridicare, transport, depozitare a vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă de pe raza teritorială a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 118/2017, privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna aprilie 2017, cu 20 voturi pentru şi 1 abţinere ( dl. consilier Helmut Lerner).


Şedinţa se încheie la ora 14:40.


În conformitate cu dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, minuta se va afișa la sediul Primăriei Municipiului Sibiu şi se va publica în site-ul propriu.            
                  Preşedinte de ședință,                                                                              Secretar,
                        Maria Gârleanu                                                                              Dorin Ilie NistorMinuta ședinței ordinare din data de 30.03.2017 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu (scanată în format pdf)

go top
rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


De la (alege data din calendar):
Până la: