Print Friendly and PDF

MINUTA şedinţei ordinare din data de 27.04.2017 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Secţiunea: minute back

Din numărul total de 23 de consilieri sunt prezenţi la şedinţă 19, şedinţa fiind legal constituită.

Absenții sunt: dl. consilier Paul Constantin Mezei, dl. consilier Ovidiu-Nicolae Spătari, dl. consilier Virgil Popa și dl. consilier Ghiorghe Tălău.

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri :

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 119/2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2018, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 120/2017 privind rectificarea bugetului local, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 121/2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 întocmit de SC URBANA SA., cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 122/2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli întocmit pentru anul 2017 de SC TURSIB SA, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 123/2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli întocmit pentru anul 2017 de SC PIEȚE SIBIU SA, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 124/2017 privind execuția bugetelor secțiunii de funcționare, a secțiunii de dezvoltare și a împrumuturilor interne și externe pentru trimestrul I 2017, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 125/2017 privind aprobarea listelor care cuprind documentele de interes public și categoriile de documente produse și/sau gestionate conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 126/2017 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului-teren în suprafață de 16 mp, situat în Sibiu, str. Viile Sibiului, nr. 1, cu destinația "drum", cu unanimitate de voturi. 

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 127/2017 privind aprobarea prețului de vânzare, valabil pentru anul 2017, a imobilului-teren de construcții, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, aferent blocului nr. 21, situat în Sibiu, str. Islazului, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 128/2017 privind rezilierea contractului de concesiune nr. 4/07.04.1997 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sibiu și dl. Igna Ioan Dorian, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 129/2017 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Asistență Socială Sibiu a imobilelor situate în Sibiu, Calea Gușteriței nr. 22 și str. Podului nr. 46, proprietatea Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 130/2017 privind schimbarea destinației apartamentului nr. 2 din imobilul situat în Sibiu, str. Gladiolelor nr. 4, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, din unitate de învățământ în spațiu cu altă destinație și transmiterea investițiilor în folosința gratuită a Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Sibiu,cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 131/2017 privind modificarea și completarea contractului nr. 11/2013 de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane în Municipiul Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 132/2017 privind aprobarea statului de funcţii şi a organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 133/2017 privind aprobarea modificării statului de funcţii şi a organigramei Teatrului pentru Copii şi Tineret "GONG" Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 134/2017 privind modificarea statului de funcţii la Casa de Cultură a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 135/2017 privind modificarea statului de funcţii al Teatrului Naţional "Radu Stanca" Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 136/2017 privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei Fiscale Locale Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 137/2017 privind modificarea statului de funcţii la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu începând cu data de 01.05.2017, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 138/2017 privind aprobarea numărului de burse şi al cuantumului unei burse pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu aferente anului 2017, cu 18 pentru și 1 abținere (d-na. consilier Claudia Mery Simtion).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 139/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Lucrări necesare pentru obținerea autorizației ISU la Colegiul Național Samuel von Brukenthal", cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 140/2017 privind aprobarea închirierii imobilului din Sibiu, str. Bastionului nr. 7 în care funcționează Colegiul Național "Octavian Goga" Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 141/2017 privind propunerea de schimbare a destinației unei părți din imobilul-internat (corp B) din incinta Liceului Tehnologic "Henri Coandă" Sibiu, aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 142/2017 pentru actualizarea indicatorilor economici la obiectivul de investiții: Lucrări de intervenții pentru clădirea grădiniței Frații Grimm pentru proiectul Calea Verde spre Dezvoltare Durabilă, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 143/2017 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor și procedurii de încadrare  a terenurilor situate în intravilanul Municipiului Sibiu, în categoria terenurilor neîngrijite, în vederea majorării impozitului pentru aceste terenuri, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 144/2017 privind aprobarea modificării și completării HCL nr. 210/2001 pentru aprobarea normelor și regimul contravențiilor privind gospodărirea, păstrarea ordinii și liniștii publice, comerț și transport în Municipiul Sibiu, republicată în baza HCL nr. 389/2012, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 145/2017 privind aprobarea finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități sportive non-profit de interes general, Agenda Sport - sesiunea 1/2017, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 146/2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna mai 2017, cu 18 pentru şi 1 abţinere (dl. consilier Zeno-Karl Pinter).


Şedinţa se încheie la ora 14:45.


În conformitate cu dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, minuta se va afișa la sediul Primăriei Municipiului Sibiu şi se va publica în site-ul propriu.            
                  Preşedinte de ședință,                                                                            Secretar,
                        Helmut Lerner                                                                              Dorin Ilie NistorMinuta ședinței ordinare din data de 27.04.2017 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu (scanată în format pdf)

go top
rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


De la (alege data din calendar):
Până la: