Print Friendly and PDF

MINUTA şedinţei extraordinare din data de 15.05.2017 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Secţiunea: minute back

Din numărul total de 23 de consilieri sunt prezenţi la şedinţă 20 - au fost 3 absenți: dl. consilier Gerold Hermann, dl. consilier Helmut-Paul Niedermaier, dl. consilier Ghiorghe Tălău, şedinţa fiind legal constituită.

În cadrul şedinţei a fost adoptată următoarea hotărâre:

  • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. nr. 147/2017 privind aprobarea finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi culturale nonprofit de interes general, Agenda Culturală 2017 - sesiunea 1, cu unanimitate de voturi.


Şedinţa se încheie la ora 13:10.


În conformitate cu dispoziţiile art. 11 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, minuta se va afișa la sediul Primăriei Municipiului Sibiu şi se va publica în site-ul propriu.            
                  Preşedinte de ședință,                                                                            Secretar,
                      Zeno-Karl Pinter                                                                             Dorin Ilie NistorMinuta ședinței ordinare din data de 15.05.2017 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu (scanată în format pdf)

go top
rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


De la (alege data din calendar):
Până la: