Print Friendly and PDF

MINUTA şedinţei ordinare din data de 29.05.2017 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Secţiunea: minute back

Din numărul total de 23 de consilieri sunt prezenţi la şedinţă 19, şedinţa fiind legal constituită.

Absenții sunt: dl. consilier Lorant Kiss, d-na consilier Anita Pavel, dl. consilier Virgil Popa și dl. consilier Ghiorghe Tălău.

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:

 

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 148/2017 privind rectificarea bugetului local, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 149/2017 privind aprobarea contului anual de execuție, a bilanțului contabil și a situațiilor financiare anuale ale bugetului local la data de 31.12.2016, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 150/2017 privind aprobarea programului de circulaţie pentru transportul public de călători efectuat de S.C. TURSIB S.A valabil din data de 19.06.2017, corespunzător vacanţei de vară și prelungirea traseului 14, cu unanimitate de voturi. 

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 151/2017 privind aprobarea plății cotizației anuale către Asociația "Orașe - Energie România", cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 152/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției Fiscale Locale Locale Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 153/2017 privind aprobarea reevaluării bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Sibiu, transmise în administrarea Serviciului Public pentru Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 154/2017 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului-teren în suprafață de 42 mp, situat în Sibiu, str. Alunișului (DJ 106 D Sibiu - Cisnădioara) cu destinația "drum", cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 155/2017 privind transmiterea în administrarea Teatrului Național "Radu Stanca" Sibiu a imobilului situat în Sibiu, str. N. Bălcescu nr. 17, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 156/2017 privind vânzarea prin licitație publică deschisă a imobilelor terenuri proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situate în str. Stăvilarului nr. 6, str. Dimitrie Cantemir nr. 46 (Cvartal Ștand II lot 19) și str. Ciprian Porumbescu FN, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 157/2017 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public pentru Administrare Parcuri și Zone Verzi Sibiu, a unor bunuri proprietatea Municipiului Sibiu, provenite din investițiile efectuate în anul 2016, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 158/2017 privind aprobarea prețului de vânzare, valabil pentru anul 2017, a imobilelor-terenuri, aflate în proprietatea privată a Municipiului Sibiu, cartierul Tineretului, transmise în folosință gratuită tinerilor, în baza Legii nr. 15/2003, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 159/2017 privind modificarea art. 8 din H.C.L. nr. 94/30.03.2017,cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 160/2017 privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în Sibiu, Piața Iancu de Hunedoara nr. 2, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 161/2017 privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă  și de canalizare către SC Apă Canal SA Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 162/2017 privind aprobarea statului de funcții și a organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 163/2017 privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public de Asistență Socială, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 164/2017 privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public de Administare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 165/2017 privind aprobarea participării Serviciului Public de Asistență Socială Sibiu la "Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019", conform Ordinului 661/2017 al Ministrului Mediului, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 166/2017 privind aprobarea participării Serviciului Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu la "Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019", conform Ordinului 661/2017 al Ministrului Mediului, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 167/2017 privind aprobarea documentației de urbanism PUZ+RLU - Zonă de urbanizare - Activități economice cu caracter industrial, Sibiu, str. Ștefan cel Mare. Investitori: STOICA IOAN și STOICA RODICA, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 168/2017 privind aprobarea documentației de urbanism PUD Construire locuințe conform PUZ aprobat cu HCL 224/2013, Sibiu, str. Viilor, FN. Beneficiari: Sassu Ioan Bogdan și Sassu Ana Raluca, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 169/2017 pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art. 4 lit.a din HCL nr. 232/2014 privind PUZ și RLU - UTR Balanța, modificat cu HCL nr. 194/2015, Investitor:SC Retezat S.A. Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 170/2017 privind modificarea componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 171/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Reabilitarea Școlii Gimnaziale nr.1 Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice", faza DALI, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 172/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Reabilitarea Școlii Gimnaziale nr.21 Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice", faza DALI, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 173/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Reabilitarea Școlii Gimnaziale Radu Selejan Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice", faza DALI., cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 174/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Reabilitarea Școlii Gimnaziale Radu Selejan Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice", faza DALI., cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 175/2017 privind acordarea titlului de "Cetățean de Onoare al Municipiului Sibiu" doamnei prof. univ. dr. Lucia Ana Țeposu Marinescu - istoric, arheolog și muzeograf, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 176/2017 privind aprobarea Regulamentului modificat privind refacerea infrastructurii domeniului public și privat al municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 177/2017 privind modificarea și completarea HCL nr. 210/2001 privind aprobarea normelor și regimul contravențiilor privind gospodărirea, păstrarea ordinii și liniștii publice, comerț și transport în municipiul Sibiu, republicată, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 178/2017 privind aprobarea încheierii unui protocol de asociere între Municipiul Sibiu și Comuna Șelimbăr pentru realizarea unui drum de legătură între cele două localități, respectiv de la str. Oașa situată în Sibiu până la str. Octavian Goga situată în Șelimbăr, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 179/2017 privind aprobarea finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități de dezvoltare a comunității, nonprofit de interes general, Agenda Comunității, sesiunea 1/2017, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 180/2017 privind repartizarea locuințelor pentru tineri, rămase vacante, proprietatea Statului Român, aflate în administrarea Municipiului Sibiu construite de Agenția Națională pentru Locuințe, persoanelor care întrunesc criteriile de acces și se regăsesc în anexa nr.1 la HCL nr. 114/2016, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 181/2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iunie 2017, cu 18 pentru şi 1 abţinere (doamna consilier Bianke Grecu).


Şedinţa se încheie la ora 14:45.


În conformitate cu dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, minuta se va afișa la sediul Primăriei Municipiului Sibiu şi se va publica în site-ul propriu.      
                  Preşedinte de ședință,                                                                            Secretar,
                      Zeno-Karl Pinter                                                                             Dorin Ilie NistorMinuta ședinței ordinare din data de 29.05.2017 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu (scanată în format pdf)

go top
rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


De la (alege data din calendar):
Până la: