Print Friendly and PDF

MINUTA şedinţei ordinare din data de 29.06.2017 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Secţiunea: minute back

Din numărul total de 23 de consilieri sunt prezenţi la şedinţă 22, şedinţa fiind legal constituită.

Absent este dl.consilier Ghiorghe Tălău.

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 182/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "Reparaţii capitale străzi zona Gării -zona str. Uzinei - Constituţiei, Gen. Magheru, zona str. Constituţiei - Abatorului - Aleea Ţesătorilor - 9 Mai" - faza DALI, cu unanimitate de voturi.
 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 183/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Amenajări Parcări în Municipiul Sibiu (Gara Mică-sub viaduct; Aleea Streiu nr. 4-6, str. Lomonosov nr. 1 - Calea Dumbrăvii nr.22, str. Constituției nr. 1, str. Regele Ferdinand nr. 3, Casa de Cultură, str. Siretului nr. 3-7 si 13; Intrarea Siretului nr. 2 si 1-3; Aleea Șteaza; str. Rusciorului bl. 52-54)" - faza SF, cu unanimitate de voturi.
 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 184/2017 privind desemnarea a trei reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Sibiu, ca observatori în comisiile de concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de director/director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu, cu unanimitate de voturi.
 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 185/2017 privind modificarea și completarea HCL nr. 59/2003 privind stabilirea Metodologiei de ridicare, depozitare şi valorificare a unor bunuri abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu, cu modificările și completările ulterioare, cu unanimitate de voturi.
 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 186/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de ridicare și mutare a autovehiculelor staționate/parcate pe spațiul public, în caz de utilitate publică, pe raza teritorială a municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.
 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 187/2017 privind aprobarea mandatului special gratuit în favoarea SC URBANA SA pentru promovarea în instanţă a unei acţiuni civile pentru reglementarea situaţiei juridice a două spații cu altă destinație decât aceea de locuință, cu unanimitate de voturi.
 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 188/2017 pentru acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Asociația de Apă Sibiu", în vederea exercitării de către aceasta a calității de autoritate publică tutelară pentru Operatorul Regional SC APĂ-CANAL SA SIBIU, cu unanimitate de voturi.
 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 189/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare iluminat public Prelungirea str. Săcel (obținerea certificatului de urbanism + obținerea avizelor și acordurilor de principiu necesare la faza SF + elaborare SF)", cu unanimitate de voturi.
 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 190/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "Reparații capitale străzi în Cartierul Turnişor zona de blocuri" - faza DALI, cu unanimitate de voturi.
 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 191/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Reparații capitale străzi în Zona Cibin ( str. Râului, str. Metalurgiştilor, str. Cibin)" - faza DALI, cu unanimitate de voturi.
 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 192/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Reparații străzi în zona cuprinsă între strada Henri Coandă - Oțelarilor" - faza DALI, cu unanimitate de voturi.
 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 193/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Reparații capitale străzi în Zona 1 (Zona str. Școala de Înot în spatele blocurilor, Zona B-dul Vasile Milea și Gardul Poliției, str. Simion Mehedinți)" - faza DALI,cu unanimitate de voturi.
 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 194/2017 privind aprobarea comunicării prin mijloace electronice de transmitere la distanță a actelor administrative fiscale, a actelor de executare și altor acte emise de către Direcția Fiscală Locală Sibiu, cu unanimitate de voturi.
 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 195/2017 privind aprobarea tarifelor practicate de SC Piețe Sibiu SA pentru anul 2017, cu unanimitate de voturi.
 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 196/2017 privind rectificarea bugetului local, cu unanimitate de voturi.
 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 197/2017 privind dezmembrarea imobilului-teren situat în Sibiu, Dealul Dăii, în suprafață de 211.803 mp, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi
 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 198/2017 privind suplimentarea valorilor unor mijloace fixe rezultate în urma investițiilor realizate la bunurile proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situate în incinta Cimitirului Municipal, transmise în administrarea Serviciului Public Administrare Cimitir Municipal, cu unanimitate de voturi.
 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 199/2017 privind vânzarea fără licitație publică a imobilului – teren de construcții situat în Sibiu, str. Oslo, nr.41, în favoarea d-lui Purcărea Dorin Marian, cu unanimitate de voturi.
 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 200/2017 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului-teren în suprafață de 1950 mp, situat în Sibiu, str. Zăvoi FN cu destinația "drum", cu unanimitate de voturi.
 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 201/2017 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului-teren în suprafață de 36 mp, situat în Sibiu, str. Tractorului FN cu destinația "drum", cu unanimitate de voturi.
 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 202/2017 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului-teren în suprafață de 60 mp, situat în Sibiu, str. Tractorului FN cu destinația "drum", cu unanimitate de voturi.
 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 203/2017 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului-teren în suprafață de 427 mp, situat în Sibiu, str. Frunzei FN cu destinația "drum", cu unanimitate de voturi.
 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 204/2017 privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către SC Apă Canal SA Sibiu, cu unanimitate de voturi.
 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 205/2017 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu, a unor bunuri proprietatea Municipiului Sibiu provenite din investițiile efectuate în cursul anului 2016, cu unanimitate de voturi.
 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 206/2017 privind radierea din evidențele de publicitate imobiliară a dreptului de administrare al I.J.G.C.L. asupra imobilului situat în Sibiu, str. Patrioților nr. 2 și atestarea acestuia la domeniul privat al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.
 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 207/2017 privind aprobarea prețului de producere a energiei termice practicat de SC URBANA SA Sibiu în anul 2017, cu unanimitate de voturi.
 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 208/2017 privind aprobarea vânzării unui număr de 3 locuințe aparținând fondului locativ al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.
 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 209/2017 privind aprobarea subvențiilor de la bugetul local pentru anul 2017, lunile iulie-decembrie, asociațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială pe raza municipiului Sibiu, în baza Legii nr. 34/1998, cu unanimitate de voturi.
 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 210/2017 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită în favoarea Inspectoratului Școlar Județean Sibiu asupra unui imobil din incinta Școlii Gimnaziale nr.8 situat în Sibiu, str. Lupeni nr. 50, cu unanimitate de voturi.
 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 211/2017 privind aprobarea închirierii imobilului din Sibiu, str. Al. Odobescu nr. 2 în care funcționează Liceul de Artă Sibiu, cu 20 voturi pentru și două voturi abținere: d-na consilier Anita Pavel și d-na consilier Ekaterina Annemarie Fazakas.
 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 212/2017 privind aprobarea închirierii imobilului din Sibiu, str. B-dul Victoriei, nr. 42, jud. Sibiu, în care funcționează Grădinița cu program prelungit nr. 26 Sibiu, cu unanimitate de voturi.
 • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 213/2017 privind propunerea de schimbare a destinației unei suprafețe de 267,75 mp din incinta Liceului Tehnologic "Avram Iancu’", cu sediul în Sibiu, str. Movilei nr. 8, cu unanimitate de voturi.
 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 214/2017 privind aprobarea transmiterii în administrarea Palatului Copiilor Sibiu, respectiv a Clubului Sportiv Școlar "Șoimii" Sibiu a unei părți din imobilul (corp B), aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu, situate în Sibiu, str. Henri Coandă nr. 51, din incinta Liceului Tehnologic "Henri Coandă" Sibiu, cu unanimitate de voturi.
 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr .215/2017 privind soluționarea plângerilor prealabile formulate de numiții Păunescu Laura, Păunescu Alexandru și Păunescu Dorina împotriva prevederilor art.1 lit.a Anexa I.1 din H.C.L. nr.360/2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2017, cu unanimitate de voturi.
 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 216/2017 privind aprobarea documentației de urbanism P.U.D. - Construire complex cu funcțiuni de loisir public, spații comerciale, restaurant, funcțiuni sportive, P+2E și demolare  imobil existent, Sibiu, Strada Vasile Cârlova, FN, Beneficiari:  PAROHIA EVANGHELICĂ C.S. SIBIU pentru SC CORSA TRANS SRL, cu unanimitate de voturi.
 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 217/2017 privind aprobarea documentaţiei de urbanism P.U.D. - Construire WDP INDUSTRIAL PARK SIBIU - Unitate pentru producție și depozitare contacte electrice cu anexe administrative, tehnice, alei carosabile și pietonale, parcare, împrejmuire, branșamente utilități, conectare la rezerva intangibilă apă pentru incendiu, semnalistică, amenajare spații verzi plantate și organizare de șantier, Sibiu, zona străzilor Barcelona/Salzburg, fn, Beneficiari : Societatea  WDP DEVELOPMENT RO SRL, cu unanimitate de voturi.
 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 218/2017 privind aprobarea documentaţiei de urbanism P.U.D. - Extindere mansardă imobil cu modificarea acoperișului existent și schimbare de destinație în funcțiuni turistice conform PUZ aprobat cu HCL nr. 224/2013, Sibiu, str. Viilor F.N, Beneficiar: COCOȘ GHEORGHE, cu unanimitate de voturi.
 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 219/2017 privind mandatarea d-nei Crina Anca Todescu - administrator special la SC Drumuri și Prestări Construcții SA Sibiu, pentru negocierea și semnarea Contractului colectiv de muncă la nivel de unitate, cu unanimitate de voturi.
 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 220/2017 privind aprobarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.
 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 221/2017 privind modificarea statului de funcții și organigramei la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu, cu unanimitate de voturi.
 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 222/2017 privind modificarea organigramei și statului de funcții la Casa de Cultură a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.
 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 223/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "Modernizare rețea iluminat aleea principală Cimitir Municipal Sibiu" , cu unanimitate de voturi.
 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 224/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "Execuție rețea nouă iluminat alei secundare Cimitir Municipal pe o lungime de 1500 m" , cu unanimitate de voturi.
 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 225/2017 privind împuternicirea d-nei Astrid Cora Fodor, în calitate de Primar al Municipiului Sibiu, în vederea încheierii contractului de management cu Teatrul pentru Copii și Tineret "Gong" Sibiu, cu unanimitate de voturi.
 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 226/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului Teatrului pentru Copii și Tineret "GONG", cu unanimitate de voturi.
 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 227/2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iulie 2017, cu 21 pentru şi 1 abţinere (dl. consilier Liviu Cotârlă)

 

Şedinţa se încheie la ora 14:40.

În conformitate cu dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, minuta se va afișa la sediul Primăriei Municipiului Sibiu şi se va publica în site-ul propriu.

      
                  Preşedinte de ședință,                                                                            Secretar,
                   Bianke-Marion Grecu                                                                         Dorin Ilie Nistor


Minuta ședinței ordinare din data de 29.06.2017 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu (scanată în format pdf)

go top
rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


De la (alege data din calendar):
Până la: