Print Friendly and PDF

MINUTA şedinţei ordinare din data de 31.08.2017 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Secţiunea: minute back

Din numărul total de 23 de consilieri sunt prezenţi la şedinţă 22, şedinţa fiind legal constituită.

Absent este d-na consilier Mariana-Gabriela Brunchea.

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 293/2017 privind aprobarea programului de circulaţie pentru transportul public de călători efectuat de S.C. TURSIB S.A valabil din data de 11.09.2017 și prelungirea traseului 1, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 294/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "Execuție lucrări de împrejmuire și amenajare curte pentru Grădinița Nouă" - Sibiu, str. Hațegului, nr. 8, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 295/2017 privind rectificarea bugetului local, cu unanimitate de voturi. 

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 296/2017 privind modificarea art. 24 din anexa nr. 1 la HCL nr. 26/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de ridicare, transport, depozitare a vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă de pe raza teritorială a Municipiului Sibiu, modificată prin HCL nr. 117/2017, cu unanimitate de  voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 297/2017 privind aprobarea vânzării unui număr de 3 locuinţe aparţinând fondului locativ Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi. 

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 298/2017 privind atribuirea denumirii strada "Atena" unei străzi nou create în  municipiul Sibiu, cu unanimitate de voturi. 

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 299/2017 privind aprobarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi. 

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 300/2017 privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi. 

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 301/2017 privind modificarea statului de funcții al Direcției Fiscale Locale Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 302/2017 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren în suprafață de 1040 mp, aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Colegiului Național Pedagogic "Andrei Șaguna" Sibiu, str. Aleea Turnu Roșu, nr. 2, jud. Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 303/2017 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită în favoarea Clubului Sportiv Școlar Sibiu asupra a 6 săli de sport din incinta: Colegiului Național Pedagogic A. Șaguna - Sibiu, Aleea Turnu Roșu nr. 2, Liceului Teoretic "Constantin Noica" - Sibiu, str. Oștirii nr. 5, Colegiului Național O. Goga - Sibiu, str. Mitropoliei, nr. 34, Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară "Terezianum" - Sibiu, str. Postăvarilor, nr. 18, Școlii Gimnaziale nr. 18 - Sibiu, str. Lungă nr. 65, Colegiului Tehnic Energetic - Sibiu, str. Electricienilor nr. 1, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 304/2017 privind aprobarea preţului de producere al energiei termice practicat de SC URBANA SA Sibiu în anul 2017, cu unanimitate de voturi. 

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.305/2017 pentru aprobarea finanţării categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul naţional de dezvoltare locală pentru obiectivul de investiții "Canalizare pluvială str. Podului Sibiu", cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 306/2017 privind reglementarea situației juridice a Lacului lui Binder, proprietatea Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 307/2017 privind actualizarea informațiilor unor obiective din H.G. nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al județului Sibiu, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Sibiu - Anexa nr. 2 privind Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 308/2017 privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către SC Apă Canal SA Sibiu, cu unanimitate de voturi. 

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 309/2017 privind preluarea din administrarea Serviciului Public de Asistență Socială Sibiu a imobilului situat în Sibiu, str. Podului, nr. 46, proprietatea Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 310/2017 privind exprimarea acordului Consiliului Local cu privire la preluarea temporară din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" în administrarea Municipiului Sibiu, a malurilor cursului de apă Cibin, pe tronsonul Turnișor-Gușterița al Municipiului Sibiu, pe o perioadă de 10 ani, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. nr. 311/2017 privind suplimentarea valorii de inventar a imobilului-clădire: Grădinița "Frațiii Grimm" Sibiu aflat în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat, cu valoarea investițiilor efectuate la acest imobil în perioada 2016-2017, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 312/2017 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Fondului Locativ aflat în proprietatea Municipiului Sibiu, a investițiilor efectuate în cursul anului 2016 la imobilele aflate în administrarea acestui serviciu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 313/2017 privind actualizarea Regulamentului de vânzare a locuințelor de tip A.N.L. situate pe raza Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 314/2017 privind reglementarea situației juridice a imobilului-teren situat în Sibiu, str. Alunului, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 315/2017 pentru completarea H.C.L. nr. 422/2016 privind aprobarea Raportului de evaluare și a contractului având ca obiect "Delegare de gestiune a serviciului public de transport, distribuție și furnizare energie termică în sistem centralizat în cartierul Hipodrom din Municipiul Sibiu", cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 316/2017 privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Construire locuință și garaj, Sibiu, str. Granitului FN, Beneficiar: Stroia Claudiu Ioan, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 317/2017 privind completarea HCL nr. 137/2016 pentru inițierea demersurilor de actualizare a PUG Sibiu aprobat cu HCL nr.165/2011, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 318/2017 privind aprobarea tarifelor pentru participarea la Concursul Internațional de Dans Clasic și Contemporan, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 319/2017 privind aprobarea liniilor prioritare şi capitolelor de cheltuieli pentru subvenţionarea de la bugetul local în anul 2018 a asociaţiilor şi  fundaţiilor în baza Legii nr.34/1998, cu unanimitate de voturi. 

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 320/2017 privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 321/2017 privind aprobarea ratificării Acordului pentru desemnarea AJTS-ului ca entitate de organizare și implementare a programului Sibiu Regiune Gastronomică Europeană 2019, cu unanimitate de voturi. 

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 322/2017 privind modificarea statului de funcții și a organigramei Serviciului Public de Asistență Socială Sibiu, cu unanimitate de voturi. 

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 323/2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna septembrie 2017, cu 21 pentru şi o abţinere (dl. consilier Vasile Tiberiu Mitrea).

 

Şedinţa se încheie la ora 14:30.

În conformitate cu dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, minuta se va afișa la sediul Primăriei Municipiului Sibiu şi se va publica în site-ul propriu.

      
                  Preşedinte de ședință,                                                                            Secretar,
                 Elena-Manuela Colceriu                                                                     Dorin Ilie Nistor


Minuta ședinței ordinare din data de 31.08.2017 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu (scanată în format pdf)

go top
rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


De la (alege data din calendar):
Până la: