Print Friendly and PDF

MINUTA sedintei ordinare din 24.07.2003 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Secţiunea: minute back

Din numarul total de 25 de consilieri sunt prezenti 25.

S-a adoptat Hotarârea nr.204/2003 privind completarea unor comisii de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Sibiu cu 14 voturi pentru. 8 împotriva. 3 abtineri.

S-a adoptat Hotarârea nr.205/2003 privind completarea comisiei care face propuneri pentru acordarea titlului de "Cetatean de onoare al Municipiului Sibiu" cu 24 pentru. 1 împotriva (dl.cons.Klemens)

S-a adoptat Hotarârea nr.206/2003 privind modificarea si completarea HCL nr. 65/2003 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate în cadrul Serviciului public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu cu 24 pentru. O abtinere (dl.cons.Ariton).

S-a adoptat Hotarârea nr.207/2003 pentru modificarea anexei nr.3 la HCL nr. 21/2000 privind adoptarea Regulamentului de circulatie a autovehiculelor în zona centrala din municipiul Sibiu cu unanimitate de voturi

S-a adoptat Hotarârea nr.208/2003 privind completarea agendei cultural - sportive pentru anul 2003 cu unanimitate de voturi

S-a adoptat Hotarârea nr.209/2003 privind modificarea si completarea H.C.L. nr.49/2002 privind stabilirea unor masuri de organizare a activitatii de audit public intern în cadrul serviciilor publice si societatilor comerciale aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu cu unanimitate de voturi

S-a adoptat Hotarârea nr.210/2003 privind aprobarea listei persoanelor cu handicap accentuat si grav precum si a asistentilor personali ai acestora care beneficiaza de gratuitate pe transportul urban cu mijloacele de transport în comun, pe baza de abonamente lunare, finantate de bugetul local cu unanimitate de voturi

S-a adoptat Hotarârea nr.211/2003 privind privind aprobarea platii unei sume din bugetul local, Consiliului Judetean Dolj pentru un copil cu handicap, institutionalizat în Centrul de plasament nr. 11 Craiova cu unanimitate de voturi

S-a adoptat Hotarârea nr.212/2003 privind scutirea la plata impozitului pe cladiri si teren pe anul 2003 pentru persoanele cu handicap cu unanimitate de voturi

S-a adoptat Hotarârea nr.213/2003 privind scutirea de majorari de întârziere si penalitati pentru proprietarii de teren agricol situat în intravilanul localitatii cu 24 pentru. O abtinere (dl.cons.Ilie Mitea)

S-a adoptat Hotarârea nr.214/2003 privind respingerea unor solicitari de scutire, esalonare, înlesnire la plata taxei de timbru cu unanimitate de voturi

S-a adoptat Hotarârea nr.215/2003 privind modificarea statului de functii la Serviciul public de cadastru , agricultura si disciplina în constructii cu unanimitate de voturi

S-a adoptat Hotarârea nr.216/2003 privind aprobarea noilor tarife de apa potabila si canalizare - epurare în Municipiul Sibiu cu 21 pentru. 4 abtineri (dl.cons.Ion Ariton, dl.cons.Dan Nanu, dna cons.Livia Sava, dl.Constantin Trihenea)

S-a adoptat Hotarârea nr.217/2003 privind modificarea si completarea statului de functii la Teatrul "Radu Stanca" Sibiu cu unanimitate de voturi

S-a adoptat Hotarârea nr.218/2003 privind modificarea listei obiectivelor de investitii pe anul 2003 si defalcarii pozitiei C "Achizitii de bunuri" pentru Serviciul public Administrare parcuri si zone verzi cu unanimitate de voturi

S-a adoptat Hotarârea nr.219/2003 privind aprobarea chiriei pentru imobilul cu destinatie de gradinita situat în Sibiu str. Cristian nr. 21 cu 17 pentru. 3 împotriva (dl.cons.Oprea Cimpoeru, dl.cons.Nicolae Rada, dl.cons. Iancu Danulet). 5 abtineri (dl.cons.Ion Ariton, dl.cons.Dan Nanu, dna cons.Livia Sava, dl.cons.Constantin Trihenea, dl.cons.Ilie Mitea).

S-a adoptat Hotarârea nr.220/2003 privind aprobarea Protocolului de transmitere în folosinta gratuita în favoarea Fundatiei umanitare "LOGOMEDICA" a unei sali de clasa din incinta Gradinitei nr. 38 situata în Sibiu, Aleea Haiducului nr.3 cu unanimitate de voturi

S-a adoptat Hotarârea nr.221/2003 privind aprobarea platii cotizatiei municipiului Sibiu, ca membru în Asociatia "Cetati de odinioara" - "Ehemalige Burgen" cu unanimitate de voturi

S-a adoptat Hotarârea nr.222/2003 privind aprobarea documentatiei PUD - Fabrica de produse electronice - Continental Temic Zona industriala Vest cu unanimitate de voturi

S-a adoptat Hotarârea nr.223/2003 privind vânzarea prin licitatie publica deschisa a imobilului (teren fara constructii) proprietatea privata a municipiului Sibiu, situat între DN1 si DJ 106 B - zona Aeroport cu destinatia :productia de echipamente , materiale electrice si componente electronice (cod CAEN 316;321) cu unanimitate de voturi

S-a adoptat Hotarârea nr.224/2003 privind aprobarea documentatiei PUD - Centru de prezentare si vânzare plante ornamentale pe DN 1 cu unanimitate de voturi

S-a adoptat Hotarârea nr.225/2003 privind vânzarea prin licitatie publica deschisa a imobilului (teren fara constructii ) proprietatea privata a municipiului Sibiu, situat între DN1 SI DJ 106 B- zona Aeroport, cu destinatia : centru de productie, prezentare si vânzare plante ornamentale cu unanimitate de voturi

S-a adoptat Hotarârea nr.226/2003 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui teren proprietatea Statului român situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Semaforului bl. 39 B, a studiului de oportunitate si a caietului de sarcini care stau la baza concesionarii terenului cu unanimitate de voturi

S-a adoptat Hotarârea nr.227/2003 privind aprobarea vânzarii unor terenuri proprietatea Statului român, situate în intravilanul Municipiului Sibiu, B-dul Mihai Viteazul, Bl V5, pe care se afla construite o cladire si fundatii cu elevatii apartinând SC Sinecon SRL Sibiu cu 24 pentru. O abtinere (dl.cons.Ilie Mitea)

S-a adoptat Hotarârea nr.228/2003 privind aprobarea documentatiei PUD - Centru de pregatire profesionala a personalului din domeniul transporturilor rutiere - Calea Dumbravii cu unanimitate de voturi

S-a adoptat Hotarârea nr.229/2003 privind aprobarea documentatiei PUD - extindere locuinta str. Horia cu 23 pentru. Împotriva? 2 împotriva (dl.cons.Nicolae Rada, dl.cons.Dumitru Olariu)

S-a adoptat Hotarârea nr.230/2003 privind aprobarea documentatiei PUD - Sala de sport - Liceul de Arta Sibiu cu unanimitate de voturi

S-a adoptat Hotarârea nr.231/2003 privind aprobarea documentatiei PUD - Extindere reparatii recompartimentare, schimbare destinatie - spatiu comercial, depozit produse farmaceutice cu unanimitate de voturi

S-a adoptat Hotarârea nr.232/2003 privind aprobarea Actului Aditional nr.4/2003 la Contractul de Concesiune nr. 69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu si S.C. Drumuri si prestari constructii S.A. cu unanimitate de voturi

S-a adoptat Hotarârea nr.233/2003 privind modificarea Hotarârii nr. 42/1998 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu cu unanimitate de voturi

S-a adoptat Hotarârea nr.234/2003 privind completarea H.C.L. nr. 54/2003 cu unanimitate de voturi

S-a adoptat Hotarârea nr.235/2003 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica, a unui teren proprietatea Statului român, situat în Sibiu Cvartal Strand II, str. Ioan Albabei, în suprafata de 100 mp. destinat extinderii locuintei cu unanimitate de voturi

S-a adoptat Hotarârea nr.236/2003 privind aprobarea unui schimb de terenuri între Municipiul Sibiu si S.C. TRANSMIXT S.A Sibiu cu unanimitate de voturi

S-a adoptat Hotarârea nr.237/2003 privind rectificarea bugetului local cu unanimitate de voturi

S-a adoptat Hotarârea nr.238/2003 privind încredintarea directa pentru întocmirea documentatiei de evaluare funciara a terenului proprietatea Municipiului Sibiu situat în zona industriala Vest -Aeroport si numirea d-nului Acelenescu Septimiu - evaluator funciar pentru elaborarea lucrarii cu unanimitate de voturi

S-a adoptat Hotarârea nr.239/2003 privind stabilirea tarifelor la bilete si abonamente pentru transportul urban de calatori cu 21 pentru. 5 abtineri (dl.cons.Ilie Mitea, dl.cons.Ion Ariton, dl.cons.Dan Nanu, dna cons.Livia Sava, dl.cons.Constantin Trihenea)

S-a adoptat Hotarârea nr.240/2003 privind completarea listei de prioritati cu persoane a caror situatie locativa impune repartizarea în regim de urgenta de locuinte din fondul locativ de stat si repartizarea unor locuinte din fondul locativ de stat cu unanimitate de voturi

S-a adoptat Hotarârea nr.241/2003 privind modificarea HCL 160/2003 cu unanimitate de voturi

Presedinte,
Constantin Trihenea

Secretar,
Iordan Nicola14 Jul, 2003
MINUTA sedintei extraordinare din data de 14.07.2003 a CL al Municipiului Sibiu
 

Din numarul total de 25 de consilieri sunt prezenti 21.

Sunt absenti dl.cons.Oprea Cimpoeru, dl.cons.Hans Klein, dl.cons.Helmut Mathes, dl.cons.Gheorghe Popa.

S-a adoptat Hotarârea nr.203/2003 privind aprobarea listei cuprinzând persoanele carora li se vor repartiza locuinte construite în Sibiu, cartierul Resita - cu unanimitate de voturi

Presedinte,
Constantin Trihenea

Secretar,
Iordan Nicola

go top
rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


De la (alege data din calendar):
Până la: