PROIECTE DE HOTĂRÂRI SUPUSE APROBĂRII

19.01.2018

Proiecte de hotărâri supuse aprobării pentru ședinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sibiu din data de 25.01.2018


ORDINE DE ZI
   - Ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
din data de 25.01.2018
 -
 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de investiţii cu finanţare din contul IID al SC Apă-Canal SA pentru anul 2018
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

2. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării proiectului "Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din regiunea Sibiu-Brașov, în perioada 2014-2020", Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de producere al energiei termice practicat de SC URBANA SA Sibiu în anul 2018
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

5. Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către SC Apă Canal SA Sibiu
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

6. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului-teren în suprafață de 335 mp, situat în Sibiu, str. Calea Șurii Mari FN cu destinația "drum"
- inițiator primar Astrid Cora Fodor

7. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public și privat al Municipiului Sibiu a unor imobile terenuri pentru construcții situate în intravilanul Municipiului Sibiu
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

8. Proiect de hotărâre privind vânzarea, fără licitație publică, a imobilului-teren de construcții situat în Sibiu, str. Aleea Rubens nr. 10, în favoarea d-lui Bratu Octavian
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

9. Proiect de hotărâre privind vânzarea, fără licitație publică, a imobilului-teren de construcții situat în Sibiu, str. Klagenfurt nr. 9, în favoarea d-nei Petcu Gabriela Cătălina
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

10. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu a imobilului: construcție cu teren aferent, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, zona fostelor depozite de muniție din Pădurea Dumbrava
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

11. Proiect de hotărâre privind preluarea din concesiunea SC URBANA SA a spațiului comercial situat în Sibiu, str. Aleea Filozofilor nr. 18, jud. Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

12. Proiect de hotărâre privind preluarea din concesiunea SC URBANA SA a spațiului comercial situat în Sibiu, str. Felinarului, nr. 20, jud. Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

13. Proiect de hotărâre privind preluarea din concesiunea SC URBANA SA a spațiului comercial situat în Sibiu, str. Konrad Haas, nr. 1, jud. Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

14. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 345/2017, modificată ulterior de HCL nr. 446/2017
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

15. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului indemnizației care se acordă membrilor Comisiei pentru vânzarea spațiilor comerciale proprietatea privată a Statului, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere datorată de persoanele vârstnice la Centrul Căminul pentru Persoane Vârstnice din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială pentru anul 2018
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

17. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective la centrul Căminul pentru Persoane Vârstnice din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială pentru anul 2018
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

18. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective la centrul Cantina Municipiului Sibiu din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială pentru anul 2018
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatării reprezentantului Municipiului Sibiu în Adunarea Generală a ADI "ECO Sibiu" pentru a vota împotriva majorării tarifului serviciului de depozitare a deșeurilor prestat de societatea TRACON SRL în calitate de operator al Depozitului Ecologic de Deșeuri Menajere și Industriale Comuna Cristian
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Municipiului Sibiu, propuse să funcționeze în anul școlar 2018-2019
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

22. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public de Asistență Socială Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "Modernizare țarc urși și extindere adăpost" - faza SF
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ și RLU: Zonă de urbanizare - Activități economice cu caracter terțiar - Construire hală în Sibiu, zona str. Henri Coandă
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Construire Casă unifamilială conform PUZ aprobat cu HCL nr. 70/2006, Sibiu, str. Bratislava nr. 17
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei Municipiului Sibiu la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECO Sibiu pentru anul 2017
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

27. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe terenurile neîngrijite situate în intravilanul Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor la nivelul Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local în Municipiul Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehico-economici la obiectivul de investiții Reparații capitale străzi în zona Ștefan cel Mare nr. 147
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului intern al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

32. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 291/2017 privind punerea în aplicare a Legii nr. 153/2017 și stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu și al serviciilor/instituțiilor publice subordonate
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective în vederea depunerii unui nou proiect de management pentru Teatrul Național "Radu Stanca" Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective în vederea depunerii unui nou proiect de management pentru Casa de Cultură a Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii  Municipiului Sibiu în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sibiu Regiune Gastronomică Europeană, precum și aprobarea actului constitutiv și a statutului
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

36. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 381/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Construcție nouă cu destinația de creșă la Școala Gimnazială nr. 1", faza SF
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

37. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 383/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Construcție nouă cu destinația creșă în incinta Grădiniței cu program prelungit nr. 36 Sibiu", faza SF
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

38. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 382/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Extindere corp școală și construire sală de sport la Școala Gimnazială Nicolae Iorga Sibiu", faza SF
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

39. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 432/2017privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Extindere corp școală la școala gimnazială I.L. Caragiale Sibiu", faza SF
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

40. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și descrierea sumară a investiției pentru obiectivul de investiții "Extindere corp școala și sală de sport la Școala Gimnazială Regele Ferdinand", faza SF
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

41. Informarea nr. 3995/18.01.2018 a Direcției Economice din cadrul Primăriei Sibiu privind misiunea de control efectuată de către Camera de Conturi Sibiu în anul 2017 la SC URBANA SA Sibiu

42. Raport nr. 2414/15.01.2018 privind activitatea de soluţionare a petiţiilor pe semestrul II 2017

43. Raport nr. 3198/16.01.2018 privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2017

44. Raport nr. 2911/16.01.2018 privind serviciile şi activităţile de asistenţă medicală comunitară derulate în semestrul II al anului 2017

45. Informare nr. 2972/16.01.2018 privind activitatea Serviciului Public de Poliţie Locală al Municipiului Sibiu pe trimestrul IV al anului 2017

46. Raport de activitate nr. 2975/16.01.2018 al Serviciului Public de Poliţie Locală al Municipiului Sibiu pentru anul 2017

47. Întrebări, interpelări.

rCĂUTARE PROIECTE:


De la (alege data din calendar):
Până la: