Print Friendly and PDF

Primarul Municipiului Sibiu convoacă Consiliul Local al Municipiului Sibiu în şedinţă ordinară în data de 24.11.2016, ora 14:00

Secţiunea: anunturi back
18.11.2016

   În temeiul art.39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, Primarul Municipiului Sibiu convoacă Consiliul Local al Municipiului Sibiu în şedinţă ordinară care va avea loc la data de 24.11.2016, ora 14:00, la sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sibiu şi propune următoarea ordine de zi :

 

1. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei care face propuneri pentru acordarea titlului de "Cetăţean de onoare al Municipiului Sibiu"
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2017
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor locuințe aparținând fondului locativ al Municipiului Sibiu
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Grilei de evaluare a asociațiilor și fundațiilor în vederea acordării subvențiilor de la bugetul local în baza Legii nr. 34/1998, aprobată în Anexa nr. 2 la HCL nr. 275/2016, modificată prin HCL nr. 348/2016
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare atelier școală pentru sediul de pe str. Ocnei nr. 31-33 la Colegiul Tehnic Independența" Sibiu, str. Ocnei, nr. 31-33
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită în favoarea Clubului Sportiv Școlar Șoimii Sibiu asupra a 2 săli de sport din incinta Școlilor Gimnaziale nr. 21 și nr. 25 situate în Municipiul Sibiu
  - initiator primar Astrid Cora Fodor

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației anuale către Asociația Municipiilor din România, ce revine Municipiului Sibiu, pentru perioada iulie-decembrie 2016
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, a organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

10. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului minimal anual aferent anului 2016 al Teatrului Național "Radu Stanca" Sibiu, aprobat prin HCL nr. 143/2016
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

11. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului teren situat în intravilanul Municipiului Sibiu, Stațiunea Păltiniș, identificat în CF 587 Cristian III, nr. top 182/1/24/1/1/1/2/3, în suprafață de 84 mp
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

12. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Serviciului Public pentru administrarea fondului locativ Sibiu, a etajelor I și II din internatul Liceului Tehnologic "Avram Iancu" situat în Sibiu, str. Lazaret nr. 14
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

13. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Grădina Zoologică, a unor bunuri provenite din investiții efectuate în perioada 2015-2016
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

14. Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către SC Apă canal SA Sibiu
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

15. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilelor-terenuri în suprafață totală de 96 mp, situate în sibiu, str. Calea Șurii Mari cu destinația: drum
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

16. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului-teren în suprafață de 33 mp, situat în Sibiu, str. Ogorului, nr. 19, cu destinație: "drum"
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

17. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat, a unor bunuri provenite din investițiile efectuate la imobilele unităților școlare din Municipiul Sibiu în anul 2016
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

18. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Serviciului public pentru administrarea fondului Locativ Sibiu, a 4 blocuri de locuințe și terenului aferent, situate în Sibiu, Reșița II, str. Viitorului
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor 

19. Proiect de hotărâre pentru aprobarea metodologiei privind pregătirea și organizarea licitației pentru închirierea standurilor de prezentare și vânzare și a amplasamantelor aferente acestora de pe strada Al. Papiu Ilarian din Municipiul Sibiu precum și a caietului de sarcini
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

20. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sibiu în comisia de licitație pentru închirierea standurilor de prezentare și vânzare și a amplasamentelor aferente acestora de pe str. Al. Papiu Ilarian din Municipiul Sibiu
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

21. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții și a organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, structurii și statului de funcții la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu începând cu data de 01.11.2016
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Construire locuință unifamilială, Sibiu, Șoseaua Alba Iulia, FN
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Construire locuință individuală S+P+E+M, Sibiu, strada Săcel, nr. 114B
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ + RLU -  Activități economice cu caracter industrial: Hale producție și depozitare, Sibiu, Centrul Economic Vest, Zona străzii Turda
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

26. Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr. 353/27.10.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Reabilitare termică blocuri de locuințe din Municipiul Sibiu în vederea creșterii eficienței energetice", faza DALI
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi în vederea repartizării de locuinţe din fondul locativ al Municipiului Sibiu pentru cazurile sociale
   - inițiatori consilierii Comisiei Sociale

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi în vederea repartizării de locuinţe din fondul locativ al Municipiului Sibiu pentru cazurile persoanelor evacuate sau care urmează a fi evacuate
   - inițiatori consilierii Comisiei Sociale

29. Proiect de hotărâre privind modificarea metodologiei privind închirierea chioșcului și a terasei aferente acestuia, amplasate în incinta Grădinii Zoologice a Municipiului Sibiu, aprobată prin HCL nr. 71/2016
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

30. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Direcției Fiscale Locale Sibiu
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare final al membrilor consiliului de administrație la SC TURSIB SA Sibiu
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare final al membrilor consiliului de administrație la SC URBANA SA Sibiu
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

33. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în Municipiul Sibiu
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

34. Întrebări, interpelări.

 

Ordine de Zi Suplimentară
- şedinţa ordinară din data de 24.11.2016 -

 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Pachet străzi zona cartier Gușterița-Turnișor: str. Ana Ipătescu"
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Iluminat public - Locuințe colective Cartier Reșița II, str. Viitorului"
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Programului minimal aferent anului 2016, aprobat prin HCL nr. 144/2016, pentru Casa de Cultură a Municipiului Sibiu
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

4. Proiect de hotărâre privind alocarea unui procent de 12,5%, respectiv 11 unități locative, din blocurile construite de Agenția Națională pentru Locuințe, situate în sibiu, Cartier Reșița II, str. Viitorului, pentru chiriașii evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari
  - inițiatori consilierii Comisiei Sociale

5. Raport nr. 87331/21.11.2016 al Comisiei sociale pentru tineret privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite de către Agențja Națională pentru locuințe, aflate în administrarea Municipiului Sibiu, situate în Sibiu


rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


de la (alege data din calendar):
până la: