Print Friendly and PDF

Primarul Municipiului Sibiu convoacă Consiliul Local al Municipiului Sibiu în şedinţă ordinară în data de 21.12.2016, ora 14:00

Secţiunea: anunturi back
16.12.2016

   În temeiul art.39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, Primarul Municipiului Sibiu convoacă Consiliul Local al Municipiului Sibiu în şedinţă ordinară care va avea loc la data de 21.12.2016, ora 14:00, la sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sibiu şi propune următoarea ordine de zi :

 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea subvențiilor de la bugetul local pentru anul 2017 asociațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială pe raza municipiului Sibiu, în baza Legii nr. 34/1998
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

3. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei care va proceda la urmărirea modului de desfășurare a activității de salubrizare în Municipiul Sibiu de către operatorul delegat - SC SOMA SRL
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

4. Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului - teren proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Ștefan cel Mare FN, identificat în CF 122970 Sibiu, nr. cad. 122970, în suprafață de 2.718 mp
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

5. Proiect de hotărâre cu privire la transmiterea în administrarea Serviciului Public pentru Administrarea Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu, a 5 spații – terenuri proprietatea publică a Municipiului Sibiu, pe care vor fi amplasate automate de parcare
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

6. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului teren situat în Sibiu, Calea Poplăcii nr. 2, identificat în CF 123632 Sibiu, nr top 7272/1/2, în suprafață de 100 mp
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

7. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosința gratuită a Fundației "Un Copil, O Speranță" - UCOS România, a imobilului situat în Sibiu, str. Uzinei, nr. 8, proprietatea privată a Municipiului Sibiu
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

8. Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către SC Apă Canal SA Sibiu
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de pornire la licitație publică, valabil pentru anul 2017, în vederea vânzării unor imobile - terenuri pentru construcții aparținând domeniului privat al Municipiului Sibiu
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ + RLU -  Activități economice cu caracter industrial: Hale producție și depozitare, Sibiu, Centrul Economic Vest, Zona străzii Turda
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ și RLU Zonă de urbanizare - activități economice cu caracter industrial - hală, birouri, platformă parcare, Sibiu, Zona Calea Șurii Mari (partea stângă) FN
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Creare acces separat pentru cabinet medical, Sibiu, B-dul Vasile Milea nr. 11, sc. C, ap. 31
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării, în condițiile legii, a numărului administrativ din municipiul Sibiu, Șos. Alba Iulia nr.100 (actual) în 100 B
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

14. Proiect de hotărâre privind prelungirea închirierii imobilului situat în Sibiu, str. Reconstrucției nr. 21, ap. 1, în care funcționează Grădinița cu program normal nr. 2 Sibiu
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "Sistem de drenaj la Grădinița cu PP Elefănțelul Curios" Aleea Haiducului nr.3
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

16. Proiect de hotărâre privind modificarea Planului de ocupare a funcțiilor publice în anul 2017, aprobat prin HCL nr. 309/2016, pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

17. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei si a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

18. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

19. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții și a organigramei Serviciului Public de Gestionare a Câinilor fără Stăpân Sibiu
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

20. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții la Serviciul Public Baia Populară Sibiu
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

21. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții la Serviciul Public Cantina Municipiului Sibiu 
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

22. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții al Grădiniței cu program prelungit nr. 43 Sibiu pentru Creșa nr. 8 Sibiu care funcționează ca și secție în cadrul Grădiniței, situată administrativ în Sibiu, Aleea Streiu, nr. 8
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții și a organigramei Teatrului pentru Copii și Tineret "Gong" Sibiu
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare, a secţiunii de dezvoltare şi a împrumuturilor interne şi externe pentru trimestrul IV 2016
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

26. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare si a contractului având ca obiect "Delegare de gestiune a serviciului public de transport, distribuție și furnizare energie termică în sistem centralizat în Cartierul Hipodrom din Municipiul Sibiu"
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Branșamente utilități la imobilul: P-ța Mică nr. 25"
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

29. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Modernizare Strada Prelungirea Săcel - FAZA SF"
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

30. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Pachet străzi zona Cartier Gușterița - Turnișor: Ana Ipătescu, Niță Octavian, Mălinului - str. NIȚĂ OCTAVIAN"
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

31. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Pachet străzi zona Gușterița - Turnișor (Ana Ipătescu, Niță Octavian, Mălinului) - str. MĂLINULUI"
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

32. Proiect de hotărâre privind prorogarea termenului pentru efectuarea operațiunilor financiar - contabile în cazul desființării Serviciului Public de Cadastru
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

33. Raport nr. 92222/13.12.2016 al Comisiei sociale pentru tineret privind îndreptarea erorii materiale a adresei administrative menționată la poziția nr. 85 din anexa nr. 1 la HCL nr. 394/2016

34. Întrebări, interpelări.


rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


de la (alege data din calendar):
până la: