Print Friendly and PDF

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU cu sediul în Sibiu, Str. Samuel Brukenthal, nr. 2 - Anunţă concurs de ocupare a următoarei funcţii publice vacante :

Secţiunea: angajari back
06.01.2017

La Birou Autoritate Tutelară :

1 post - Consilier debutant

Condiţii:

   • Studii universitare de licenţã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenţã sau echivalentã;
   • Cunoștințe operare calculator - nivel mediu.

1 post - Consilier superior

Condiţii:

   • Studii universitare de licenţã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenţã sau echivalentã;
   • Vechime în specialitatea studiilor - minim 9 ani;
   • Cunoştinţe operare pe calculator - nivel mediu.

Bibliografie:

   - Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată cu modificările și completările ulterioare (Cartea I - despre persoane și Cartea a II-a - despre familie);
   - Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare;
   - Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarului public, republicată cu modificările și completările ulterioare;
   - Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcșionarilor publici;
   - Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată cu modificările ulterioare;
   - Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Actele normative mai sus menţionate vor fi actualizate în funcţie de toate modificările intervenite până la data organizării concursului.

Proba eliminatorie pe computer și proba scrisă a concursului se vor desfășura în data de 06.02.2017 ora 10:00, respectiv proba scrisă ora 12:00, la Primăria Municipiului Sibiu, str. Samuel Brukenthal nr. 2, Interviul va avea loc în data de 09.02.2017, ora 10:00, la sediul Primăriei Municipiului Sibiu.
Dosarele persoanelor care doresc să participe la concurs se depun la Primăria Municipiului Sibiu, camera 114, până la data de 25.01.2017, astfel: luni - joi: 8:30 - 15:30; vineri: 8:30 - 12:30.
                   
Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane, telefon nr. 0269/208835 sau pe www.sibiu.ro.


DOSARUL DE CONCURS :

1. Formularul de înscriere tip şi CV(Descărcați Formularul de înscriere tip şi Curriculum Vitae).
2. Copia actului de identitate.
3. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări.
4. Copia carnetului de muncă, dacă este cazul.
5. Cazierul judiciar.
6. Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare.
7. Declaraţia pe proprie răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

    Copiile de pe actele menţionate se prezintă însoţite de documentele originale sau în copii legalizate.

rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


de la (alege data din calendar):
până la: