Print Friendly and PDF

Serviciul Public pentru Administrare Parcuri şi Zone Verzi Sibiu, - Anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante :

Secţiunea: angajari back
05.01.2017

A. 1 post șef Serviciu Aministrare Sere, perioadă nedeterminată.

     Nivelul postului: conducere - contractual vacant.  

Condiţii de ocupare a postului:

Condiţii generale:

  a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  d) are capacitate deplină de exerciţiu;
  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice:

   • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specializarea horticultură sau agronomie
   • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei 
   • vechime în specialitate minim 2 ani
   • cunoştinţe operare pe calculator - nivel mediu      

BIBLIOGRAFIA: 

   1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autorităţile şi entităţile publice;
   2. Legea nr.215/2001 privind Administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;
   3. Legea nr.24/2007, republicată,  privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor;
   4. Floricultură generală : Cantor Maria, USAMV Cluj Napoca, 2009 (se poate accesa de pe site-ul https://www.scribd.com/doc/92261623/Curs-Floricultura-Generala-Hortic-Anul-II-Sem-2-Maria-Cantor)
   5. Floricultură : Conf.dr.Drăghia Lucia, USAMV Iași, 2005 (se poate accesa de pe site-ul https://www.scribd.com/doc/38605319/Curs-Floricultura)
   6. Floricultură: dr. Camelia Sand, Editura Universității Lucian Blaga, Sibiu, 1999 (se poate pune la dispoziție spre multiplicare la sediul serviciului public)
   7. Lucrări practice de floricultură: Dr.ing. Camelia Sand și dr.ing.Mihai Radu Pop, Editura Universității Lucian Blaga, Sibiu 1999 (se poate pune la dispoziție spre multiplicare la sediul serviciului public)
    8. Arbori și arbuști ornamentali: Dr. Radu Mateescu - ediția a III-a, Editura M.A.S.T., 2002 (se poate pune la dispoziție spre multiplicare la sediul serviciului public)


DOSARUL DE CONCURS:

   a) Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului S.P.A.P.Z.V;
   b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
   c) Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
   d) O adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
   e) Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
   f) Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa va  conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
   g) Curriculum vitae;
   h) Recomandare de la ultimul loc de muncă.

   În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

   Actele prevăzute la lit. b), c) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

   Concursul se va desfăşura la sediul Serviciului Public pentru Administrare Parcuri şi Zonelor Verzi Sibiu, din Sibiu, str. Anul 1907 nr. 14, astfel:

        - proba eliminatorie - verificarea abilităţilor de lucru cu calculatorul (word, excel) în data de 03.02.2017, ora 10:00;
        - proba scrisă în data de 06.02.2017, ora 11:00;
        - interviu în data de 09.02.2017, ora 11:00.

   Dosarele de concurs se vor depune  până la data de 30.01.2017, ora 14:00 la sediul Serviciului Public pentru Administrare Parcuri şi Zone Verzi Sibiu, din Sibiu, str. Anul 1907 nr. 14.

   Relaţiile se pot obţine de la sediul Serviciului Public pentru Administrare Parcuri şi Zone Verzi Sibiu, din Sibiu, str. Anul 1907 nr. 14, telefon 0269/236791 int. 10; persoană contact: d-na Corina Stoia.


B. 1 post de inspector de specialitate gradul I - arhitectură peisageră, din cadrul Serviciului Administrare Sere, perioadă nedeterminată.

     Nivelul postului: personal contractual vacant.  

Condiţii de ocupare a postului:

Condiţii generale:

  a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  d) are capacitate deplină de exerciţiu;
  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice:

    studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, specializarea  arhitectură peisageră .
    vechime în specialitate minim 2 ani
    cunoştinţe medii de calculator.    

BIBLIOGRAFIA: 

   1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autorităţile şi entităţile publice;
   2. Legea nr.215/2001 privind Administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;
   3. Legea nr.24/2007, republicată, privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor;
   4. Arhitectură Peisageră: Prof. univ. dr. Ana-Felicia Iliescu, Editura Ceres-București, 2003 (se poate accesa de pe site-ul https://www.scribd.com)
   5. Cultura arborilor și arbuștilor ornamentali: Prof. univ.  Ana-Felicia Iliescu, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, Editura Ceres-București, 2002 (se poate accesa de pe site-ul https://www.scribd.com)


DOSARUL DE CONCURS:

   a) Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului S.P.A.P.Z.V;
   b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
   c) Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
   d) O adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
   e) Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
   f) Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa va  conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
   g) Curriculum vitae.
   h) Recomandare de la ultimul loc de muncă;

   În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

   Actele prevăzute la lit. b), c) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
    
   Concursul se va desfăşura la sediul Serviciului Public pentru Administrare Parcuri şi Zonelor Verzi Sibiu, din Sibiu, str. Anul 1907 nr. 14, astfel:

        - proba eliminatorie - verificarea abilităţilor de lucru cu calculatorul (word, excell) în data de 03.02.2017, ora 10:00;
        - proba scrisă în data de 06.02.2017, ora 11:00;
        - interviu în data de 09.02.2017, ora 11:00.

   Dosarele de concurs se vor depune  până la data de 30.01.2017, ora 14:00 la sediul Serviciului Public pentru Administrare Parcuri şi Zone Verzi Sibiu, din Sibiu, str. Anul 1907 nr. 14.

   Relaţiile se pot obţine de la sediul Serviciului Public pentru Administrare Parcuri şi Zone Verzi Sibiu, din Sibiu, str. Anul 1907 nr. 14, telefon 0269/236791 int. 10; persoană contact: d-na Corina Stoia.


C. maistru tr.I , perioadă nedeterminată - 1 post.

Condiţii de ocupare a postului:

Condiţii generale:

   a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
   b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
   c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
   d) are capacitate deplină de exerciţiu;
   e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
   f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
   g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 
Condiţii specifice:

    studii medii/post liceale în horticultură/silvicultură/mecanică agricolă;
    vechime în specialitatea studiilor absolvite minim 2 ani; 

BIBLIOGRAFIA: 

    1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autorităţile şi entităţile publice;
    2. Legea nr.215/2001 privind Administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;
    3. Legea nr.24/2007, republicată,  privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor;


DOSARUL DE CONCURS:

   a) Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului S.P.A.P.Z.V;
   b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
   c) Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
   d) O adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
   e) Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
   f) Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa va  conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
   g) Curriculum vitae.
   h) Recomandare de la ultimul loc de muncă;

   În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

   Actele prevăzute la lit. b), c) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
    
   Concursul se va desfăşura la sediul Serviciului Public pentru Administrare Parcuri şi Zonelor Verzi Sibiu, din Sibiu, str. Anul 1907 nr. 14, astfel:

        - proba scrisă în data de 06.02.2017, ora 11:00;
        - interviu în data de 09.02.2017, ora 11:00.

   Dosarele de concurs se vor depune  până la data de 30.01.2017, ora 14:00 la sediul Serviciului Public pentru Administrare Parcuri şi Zone Verzi Sibiu, din Sibiu, str. Anul 1907 nr. 14.

   Relaţiile se pot obţine de la sediul Serviciului Public pentru Administrare Parcuri şi Zone Verzi Sibiu, din Sibiu, str. Anul 1907 nr. 14., telefon 0269/236791 int. 10; persoană contact: d-na Corina Stoia.


D. muncitor calificat tr.I , perioadă nedeterminată - 2 posturi.

    Nivelul postului: personal contractual vacant.  

Condiţii de ocupare a postului:

Condiţii generale:

   a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
   b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
   c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
   d) are capacitate deplină de exerciţiu;
   e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
   f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
   g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice:

    studii profesionale/liceale, absolvite cu diplomă sau curs de calificare în  specialitatea arboricultură/floricultură/horticultură; 
    calificare în meseria de drujbist sau lucrător cu motounealta, constituie avantaj;
    o vechime de minim 2 ani în specialitate; 

BIBLIOGRAFIA:

   1. Cultura plantelor horticole: Manual pentru clasa a XI-a şi a XII-a; Iulia Tiţa, Mariana Stan, Editura Gimnasium, 2002;
   2. Ameliorarea plantelor horticole, Marin Neagu, Editura Ceres, 1975.


DOSARUL DE CONCURS:

   a) Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului S.P.A.P.Z.V;
   b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
   c) Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
   d) O adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
   e) Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
   f) Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa va  conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 
   g) Curriculum vitae.

   În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

   Actele prevăzute la lit. b), c), vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
    
   Concursul se va desfăşura la sediul Serviciului Public pentru Administrare Parcuri şi Zonelor Verzi Sibiu, din Sibiu, str. Anul 1907 nr. 14, astfel:

       - proba scrisă în data de 06.02.2017, ora 11:00;
       - interviu în data de 09.02.2017, ora 11:00.

   Dosarele de concurs se vor depune  până la data de 30.01.2017, ora 14:00 la sediul Serviciului Public pentru Administrare Parcuri şi Zone Verzi Sibiu, din Sibiu, str. Anul 1907 nr. 14.

   Relaţiile se pot obţine de la sediul Serviciului Public pentru Administrare Parcuri şi Zone Verzi Sibiu, din Sibiu, str. Anul 1907 nr. 14, telefon 0269/236791 int. 10; persoană de contact : d-na Corina Stoia.


E. muncitor calificat tr.II, perioadă nedeterminată, 3 posturi.

    Nivelul postului: personal contractual vacant.  

Condiţii de ocupare a postului:

Condiţii generale:

  a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  d) are capacitate deplină de exerciţiu;
  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 
Condiţii specifice:

    studii profesionale/liceale, absolvite cu diplomă sau curs de calificare în  specialitatea arboricultură/floricultură/horticultură; 
    calificare în meseria de drujbist sau lucrător cu motounealta, constituie avantaj; 

BIBLIOGRAFIA:

   1. Cultura plantelor horticole : Manual pentru clasa a XI-a şi a XII-a; Iulia Tiţa, Mariana Stan, Editura Gimnasium, 2002;
   2. Ameliorarea plantelor horticole, Marin Neagu, Editura Ceres, 1975.


DOSARUL DE CONCURS:

   a) Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului S.P.A.P.Z.V;
   b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
   c) Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
   d) O adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
   e) Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-  l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
   f) Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa va  conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
   g) Curriculum vitae.

   În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

   Actele prevăzute la lit. b), c), vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
    
  Concursul se va desfăşura la sediul Serviciului Public pentru Administrare Parcuri şi Zonelor Verzi Sibiu, din Sibiu, str. Anul 1907 nr. 14, astfel:

      - proba scrisă în data de 06.02.2017, ora 11:00;
      - interviu în data de 09.02.2017, ora 11:00.

   Dosarele de concurs se vor depune  până la data de 30.01.2017, ora 14:00 la sediul Serviciului Public pentru Administrare Parcuri şi Zone Verzi Sibiu, din Sibiu, str. Anul 1907 nr. 14.

  Relaţiile se pot obţine de la sediul Serviciului Public pentru Administrare Parcuri şi Zone Verzi Sibiu, din Sibiu, str. Anul 1907 nr. 14, telefon 0269/236791 int. 10; persoană de contact: d-na Stoia Corina.

rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


de la (alege data din calendar):
până la: