Print Friendly and PDF

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială Sibiu

Secţiunea: angajari back
10.01.2017


   Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin H.G. nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

În cadrul Centrului care acordă servicii de îngrijire şi asistenţă la domiciliu.              

      - 1 post de asistent social debutant

          Condiţii: - studii superioare în asistență socială;
                          - atestat de liberă practică.

Bibliografie concurs :

1. Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 466/2004 privind statutul asistentului social, cu modificările și completările ulterioare;
3. Codul deontologic al asistentului social nr. 1/2007;
4. Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice;
5. Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice;
6. Hotărârea nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice;
7. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
8. Ordinul nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale, anexa 8.

Concursul de recrutare se va desfăşura, la sediul Serviciului Public de Asistență Socială din Sibiu, B-dul Victoriei, nr. 1-3, astfel:

          - proba scrisă în data de 31.01.2017, ora 10:00; 
          - interviu în data de 03.02.2017 ora 12:00.

   Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până în data de 23.01.2017, la sediul Serviciului Public de Asistență Socială din Sibiu, B-dul Victoriei, nr. 1-3, Biroul Resurse Umane, Administrativ, cam. P32, de luni până joi de la ora 8:00 la ora 15:00, iar vineri de la ora 8:00 la ora 12:00.
   După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă și interviu, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise ori a interviului, la sediul instituţiei, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
   Rezolvarea contestației se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Dosarul de concurs conține :

a) Cerere de înscriere la concurs adresată directorului executiv al S.P.A.S. ;
b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) Curriculum vitae;

   Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
   În cazul cazierul judiciar candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
   După verificarea conformităţii copiei, originalul se returnează, pentru fiecare document în parte.

   Relații suplimentare se pot obține la sediul serviciului din Sibiu, B-dul Victoriei, nr.1-3, parter, camera P32 și la nr. de tel. 0269/208930.

rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


de la (alege data din calendar):
până la: