Print Friendly and PDF

Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu - Anunţă : Organizarea concursului de promovare în grad profesional

Secţiunea: angajari back
11.01.2017

Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu

Anunţă :
Organizarea concursului de promovare în grad profesional ca urmare a îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege, pentru :

SERVICIUL STARE CIVILĂ
   - 1 funcţie publică de consilier,  gradul profesional principal.​

Concursul se va desfăşura, la sediul instituţiei din Sibiu, str. B-dul Victoriei nr. 1-3 , astfel :
    - proba scrisă în data de 13.02.2017, ora 12:0;
    - interviu în data de 16.02.2017, ora 12:00.

Dosarele de înscriere se pot depune până în data de 31.01.2016, la sediul instituţiei din Sibiu, B-dul Victoriei nr. 1-3 cam. E87.

Bibliografia propusă pentru postul de Consilier, gradul profesional Principal din cadrul Serviciului Stare Civilă, este urmatoarea :

      1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, republicată;
      2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, republicată;
      3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
      4. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;
      5. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
      6. O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, cu modificările și completările ulterioare;
      7. H.G. nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor legale privind evidența, domiciliul,reședința și actele de identitate ale cetățenilor români;
      8. Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările și completările ulterioare;
      9. H.G. nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, cu modificările și completările ulterioare;
    10. O.G. nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, cu modificările și completările ulterioare;
    11. Legea nr. 21/1991 privind cetățenia română, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
    12. Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.
    13. H.G. nr. 801/2016 pentru stabilirea procedurilor de colectare și stergere a datelor persoanelor cu identitate declarată, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă și evidența persoanelor.


DOSARUL DE CONCURS :

      1. Formularul de inscriere tip;
      2. Copie de pe carnetul de muncã sau adeverinţa eliberatã de compartimentul de resurse umane în vederea atestãrii vechimii în gradul profesional din care se promoveazã;
      3. Copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani.

rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


de la (alege data din calendar):
până la: