Print Friendly and PDF

Primarul Municipiului Sibiu convoacă Consiliul Local al Municipiului Sibiu în şedinţă ordinară în data de 27.01.2017, ora 12:00

Secţiunea: anunturi back
20.01.2017

   În temeiul art.39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, Primarul Municipiului Sibiu convoacă Consiliul Local al Municipiului Sibiu în şedinţă ordinară care va avea loc la data de 27.01.2017, ora 12:00, la sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sibiu şi propune următoarea ordine de zi :

 

1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi culturale nonprofit de interes general AGENDA CULTURALĂ
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi sportive nonprofit de interes general AGENDA SPORT
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi de dezvoltare a comunităţii locale, nonprofit, de interes general, denumit generic AGENDA COMUNITĂȚII
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor 

4. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Administrare Cimitir a mijloacelor fixe rezultate în urma investițiilor realizate la bunurile proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situate în incinta Cimitirului Municipal
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

5. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu în vederea schimbării destinației apartamentului nr. 2 din imobilul situat în Sibiu, str. Gladiolelor nr. 4, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, din unitate de învățământ în spațiu cu altă destinație
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea reevaluării bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Sibiu, transmise în administrarea Serviciului Public pentru Administrare Parcuri și Zone Verzi Sibiu
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

7. Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către SC Apă Canal SA Sibiu
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

8. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat a unor bunuri provenite din investițiile efectuate la imobilele unităților școlare din Municipiul Sibiu, în anul 2016
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

9. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului - teren proprietatea Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Regele Ferdinand F.N., identificat cu nr. cadastral 125881
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

10. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 12 la contractul nr. 11/2013 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

11. Proiect de hotărâre privind preluarea din concesiunea SC Piețe Sibiu SA a imobilului construcție și teren aferent Piața Ștrand
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor 

12. Proiect de hotărâre privind alipirea unor imobile - terenuri proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situate în Sibiu, str. George Coșbuc, nr. 5, în suprafață de 1627 mp
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

13. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Asistență Socială Sibiu a imobilului situat în Sibiu, A. Șaguna nr. 21, proprietatea publică a Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

14. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului de principiu al Consiliului Local al Municipiului Sibiu pentru modificarea și actualizarea actelor constitutive ale Asociației Județene de Turism Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ+RLU - Demolare construcții existente, Construire supermarket, Organizare de șantier, Amplasare panouri publicitare și totem, Amenajare accese și parcaje, Branșamente, Racorduri la utilități, Împrejmuire proprietate, Sibiu, str. Bâlea nr. 2, Investitor: SC LIDL ROMANIA SCS
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Construire vilă turistică, Sibiu, Șoseaua Alba Iulia, FN
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea renumerotării administrative a unor imobile situate în Municipiul Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 6 obiective de investiții în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

19. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "Reabilitare clădire administrativă stânga" la Serviciul Public Administrare Cimitir
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

20. Proiect de hotărâre privind constituirea unei noi Comisii locale de ordine publică la nivelul Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

21. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Sibiu în consiliul administrativ al Teatrului pentru Copii și Tineret "GONG" Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

22. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public de Asistență Socială Sibiu, precum și aprobarea Actului adițional nr. 1 la Convenția de parteneriat între Serviciul Public de Asistență Socială Sibiu și Fundația "Un Copil, O Speranță" Sibiu, aprobată prin HCL nr. 155/2016, modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social furnizat la domiciliu: "Centrul care acordă servicii de îngrijire și asistență la domiciliu" aprobat prin Anexa la HCL nr. 277/2016 și a Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului "Adăpostul de Noapte" aprobat prin Anexa nr. 4 la HCL nr. 417/2015
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

23. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

24. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

25. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții la Serviciul Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

27. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de ridicare, transport, depozitare a vehiculelor staţionate neregulamentar pe partea carosabilă de pe raza teritorială a Municipiului Sibiu 
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

28. Informarea nr. 2248/12.01.2017 a Direcției Economice din cadrul Primăriei Sibiu privind misiunea de control efectuată de către Camera de Conturi Sibiu în anul 2016 la SC Piețe Sibiu SA

29. Informare nr. 2606/2017 privind activitatea Serviciului Public de Poliţie Locală al Municipiului Sibiu pe trimestrul IV al anului 2016

30. Raport de activitate nr. 2608/2017 al Serviciului Public de Poliţie Locală al Municipiului Sibiu pentru anul 2016

31. Raport nr. 3559/2017 privind activitatea de soluţionare a petiţiilor pe semestrul II 2016

32. Raport nr. 3063/2017 privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2016

33. Raport nr. 3942/2017 privind serviciile şi activităţile de asistenţă medicală comunitară derulate în semestrul II al anului 2016

34. Întrebări, interpelări.

 

Ordine de Zi Suplimentară
- şedinţa ordinară din data de 27.01.2017 -

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de către Ocolul Silvic Sibiu şi Ocolul Silvic Valea Cibinului Sălişte pentru anul 2017 privind administrarea fondului forestier proprietatea Municipiului Sibiu, aflat în administrarea celor două ocoale silvice conform contractului de administrare nr. 70/2015
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de investiții cu finanțare din contul IID al SC Apă-Canal SA pentru anul 2017
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor


rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


de la (alege data din calendar):
până la: