Print Friendly and PDF

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ - Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuţie vacante din cadrul serviciului :

Secţiunea: angajari back
13.02.2017


   SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ - Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea  următoarelor funcții publice de execuţie vacante din cadrul serviciului :


În cadrul Biroului Protecţie Specială

   • consilier, clasa I, gradul profesional superior.
   • consilier, clasa I, gradul profesional asistent.

În cadrul Compartimentului Salarizare, Financiar Contabil 

   • consilier, clasa I, gradul profesional principal. 

   - Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.


PENTRU FUNCȚIILE PUBLICE DE EXECUȚIE DIN CADRUL BIROULUI PROTECȚIE SPECIALĂ

Condiţiile de participare specifice sunt:

    - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în asistenţă socială/ sociologie / psihologie / drept / administraţie publică.
    - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:
        minimum 9 ani pentru consilier, clasa I-grad profesional superior.
        minimum 1 an pentru consilier, clasa I-grad profesional asistent.

Bibliografia propusă :

   1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
   2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
   3. Legea Asistenţei Sociale nr. 292/2011, secţiunea a 3-a Asistenţa socială a persoanelor cu dizabilităţi;
   4. Legea nr. 448/2006 privind  protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată;
   5. Hotărârea de Guvern nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006  privind  protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată.
   6. Ordinulul nr. 1985/1305/5805/2016 al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării stiinţifice privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale special.


PENTRU FUNCȚIA PUBLICĂ DE EXECUȚIE DE CONSILIER, CLASA I, GRADUL PROFESIONAL PRINCIPAL ÎN CADRUL Compartimentului Salarizare, Financiar Contabil

Condiţiile de participare specifice sunt:

   - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe economice.
   - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 5 ani;             

Bibliografia propusă :

1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi  completările ulterioare.
4. Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
6. Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
7. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 al pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare.
8. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2021/2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.1917/2005.
9. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.
10. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificările și completările ulterioare
11. Hotărărea Guvernului nr. 1860/2006 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului, cu modificările și completările ulterioare. 


   Concursul de recrutare se va desfăşura la sediul Serviciului Public de Asistență Socială din Sibiu, B-dul Victoriei, nr. 1-3, astfel: 

        -  proba scrisă în data de 14.03.2017, ora 10:00; 
         - interviu în data de 17.03.2017 ora 12:00.

   Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare şi se pot depune în termen de 20 de zile de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul Serviciului Public de Asistență Socială din Sibiu, B-dul Victoriei, nr. 1-3, Biroul Resurse Umane, Administrativ, cam. 30.


Dosarul de concurs conține :

1. Formularul de înscriere tip;
2. Copia actului de identitate;
3. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
4. Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă tip care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice.
5. Cazierul judiciar;
6. Adeverință care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie ale candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
7. Declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică;

   Documentele solicitate vor fi prezentate și în original, urmând ca, după verificarea conformităţii copiei, originalul să se restituie.

   Relaţii se pot obţine la sediul Serviciului Public de Asistență Socială Sibiu, Bd.Victoriei, nr. 1-3.

rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


de la (alege data din calendar):
până la: