Print Friendly and PDF

Primarul Municipiului Sibiu convoacă Consiliul Local al Municipiului Sibiu în şedinţă ordinară în data de 23.02.2017, ora 14:00

Secţiunea: anunturi back
17.02.2017

   În temeiul art.39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, Primarul Municipiului Sibiu convoacă Consiliul Local al Municipiului Sibiu în şedinţă ordinară care va avea loc la data de 23.02.2017, ora 14:00, la sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sibiu şi propune următoarea ordine de zi :

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivelor de investiţii finanţate de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în cadrul proiectului "Programul de reabilitare a străzilor în Municipiul Sibiu"
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului şi a taxelor de utilizare pentru terenul sintetic de fotbal al Stadionului Municipal Sibiu
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

3. Proiect de hotărâre pentru acordarea unui mandat special doamnei Corina Bokor, reprezentantul Municipiului Sibiu în cadrul Adunării Generale a A.D.I. "Asociația de Apă Sibiu", în vederea exercitării votului favorabil privind aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilități publice
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatului special gratuit în favoarea Serviciului Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu pentru promovarea unei acțiuni în instanță în vederea recuperării sumei cu titlu de folos nerealizat pentru spațiul în suprafață de 34 mp situat în Sibiu, str. General Magheru nr. 6, aparținând Colegiului Național "Gheorghe Lazăr" Sibiu
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții al Grădiniței cu program prelungit nr. 22 Sibiu pentru Creșa nr. 4 Sibiu care funcționează ca și secție în cadrul grădiniței, situată administrativ în Sibiu, str. Calea Poplăcii, nr. 11
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației anuale către Asociația Municipiilor din România, ce revine Municipiului Sibiu, pentru anul 2017
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

7. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea "Serviciului public de management si monitorizare servicii de salubrizare" în Municipiul Sibiu
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Municipiului Sibiu pe anul 2017
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

9. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii străzilor: Nicolae Branga și Dimitrie Cunțan, unor străzi nou create în Municipiul Sibiu
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea "Strategiei privind Adaptarea la Schimbările Climatice în Municipiul Sibiu"
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local în Municipiul Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

12. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului-teren în suprafață de 437 mp, situat în Sibiu, zona străzii Europa Unită - str. Barcelona cu destinația "drum"
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

13. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilelor-terenuri în suprafață totală de 82 mp, situate în Sibiu, str. Viilor FN, cu destinația "drum"
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

14. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilelor-terenuri în suprafață totală de 743 mp, situate în Sibiu, str. Frunzei, cu destinația "drum"
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

15. Proiect de hotărâre privind repartizarea a două spații cu altă destinație decât aceea de locuință d-nei deputat Raluca Turcan și d-lui senator Mircea Cazan, ambele cu destinația: birou parlamentar
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

16. Proiect de hotărâre privind închirierea, fără licitație publică, în favoarea Organizației Municipale Sibiu a Partidului Alianța Liberalilor și Democraților, a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în Sibiu, str. N. Bălcesu nr. 39, cu destinația de sediu organizație municipală
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

17. Proiect de hotărâre privind închirierea fără licitație publică în favoarea Uniunii Salvați România a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, proprietatea Statului Român, situat în Sibiu, B-dul Victoriei, nr. 14, cu destinația: sediul organizației municipale
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

18. Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către SC Apă Canal SA Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

19. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică deschisă a subapartamentului XIV/II cu teren aferent, situat în Sibiu, str. Argintarilor nr. 4, proprietatea privată a Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

20. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosința gratuită a Uniunii Arhiecților din România, a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Sibiu, Piața Mică nr. 24
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

21. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Direcției Județene pentru Sport și Tineret Sibiu a spațiului proprietatea Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. N. Teclu nr. 41
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

22. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu, a unor bunuri provenite din investițiile efectuate la imobilele aflate în administrarea Spitalului de Pediatrie
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

23. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe terenurile neingrijite situate în intravilanul Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

24. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă la SC Urbana SA Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

25. Proiect de hotărâre privind înființarea funcției contractuale de administrator public, aprobarea criteriilor, procedurilor și atribuțiilor specifice funcției de administrator public, precum și aprobarea statului de funcții și a organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

27. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

28. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții și a organigramei Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere datorată de persoanele vârstnice la Căminul pentru persoane vârstnice Sibiu pentru anul 2017
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

30. Proiect de hotărâre privind preluarea "Căminului pentru persoane vârstnice" și a "Cantinei Municipiului Sibiu" în structura Serviciului Public de Asistență Socială, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

31. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții la Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

32. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții la Serviciul Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de asistență pentru proiect, încheiat la data de 30.11.2011 între Municipiul Sibiu, SC Apă-Canal SA Sibiu și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în legătură cu proiectul "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și canalizare în județul Sibiu și Brașov"
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

34. Proiect de hotărâre privind externalizarea activității de agrement pe lacul nr.1 din incinta Grădinii Zoologice a Municipiului Sibiu, prin concesionarea luciului de apă, a debarcaderului și a unui număr de 26 de ambarcațiuni
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

35. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu a bunurilor proprietatea Municipiului Sibiu necesare activității de ridicare, transport, depozitare a vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă de pe raza teritorială a Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în administrarea Universității "Lucian Blaga" Sibiu a imobilului - Cămin nr. 2, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Pedagogilor nr. 7    
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea suportului alimentar sub formă de pachet alimentar pentru elevii Colegiului Național Pedagogic "Andrei Șaguna" Sibiu
    - initiator primar Astrid Cora Fodor

38. Întrebări, interpelări.

 

Ordine de Zi Suplimentară
- şedinţa ordinară din data de 23.02.2017 -

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management, în vederea încredințării managementului Teatrului pentru Copii și Tineret "GONG" Sibiu
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

2. Proiect de hotărâre privind mandatarea directorului general al SC Tursib SA, dl. Dan Căprariu, pentru negocierea și semnarea Contractului Colectiv de Muncă la nivel de unitate
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

3. Proiect de hotărâre privind corectarea art. 1 pct. 2. b) din H.C.L. nr. 10/27.01.2017
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

4. Proiect de hotărâre referitor la încheierea unui contract de colaborare între Consiliul Județean Alba, ADI Salubris Alba și ADI ECO Sibiu
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor


rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


de la (alege data din calendar):
până la: