Print Friendly and PDF

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU cu sediul în Sibiu, Str. Samuel Brukenthal, nr. 2 - Anunţă concurs de ocupare a următoarei funcţii contractuale vacante:

Secţiunea: angajari back
15.03.2017


   PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU cu sediul în Sibiu, Str. Samuel Brukenthal, nr. 2 - Anunţă concurs de ocupare a următoarei funcţii contractuale vacante :

La Serviciul Cadastru :

1 post de Șef serviciu

Condiţii :

   • Studii universitare de licenţã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenţã sau echivalentã în domeniul inginerie geodezică.
   • Cunoştinţe operare pe calculator - nivel mediu.
   • Vechime în specialitatea studiilor: minimum 2 ani.


Bibliografie :

   1. Legea nr. 215/2001 - Legea administraţiei publice locale (republicată şi actualizată);
   2. Legea nr. 18/1991 - Legea Fondului Funciar (republicată şi actualizată);
   3. Legea nr. 1/2000 - Legea privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor cu vegetaţie forestieră şi celor agricole (actualizată);
   4. Legea nr. 7/1996 - Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare (republicată şi actualizată);
   5. Legea nr. 247/2005 - Lege privind reforma în domeniile proprietăţii  şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente (actualizată);
   6. Ordinul ANCPI nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificările și completările ulterioare; 
   7. Legea nr. 477/2004 - privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.


1 post de Șofer

Condiţii :

   • Studii medii.
   • Carnet de conducere categoria B.
   • Experiență în domeniu: minimum 2 ani.


Bibliografie :

   1. Legea 215/2001 - Legea administrației publice locale;
   2. H.G. 1391/2006 - Regulamentul de aplicare a O.U.G. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;
   3. Legea nr. 477/2004 - privind codul de conduită a personalului contractual autoritățile și instituțiile publice.

  Actele normative mai sus menţionate vor fi actualizate în funcţie de toate modificările intervenite până la data organizării concursului.

  Proba eliminatorie pe calculator și proba scrisă a concursului se vor desfăşura în data de 06.04.2017, ora 10:00 respectiv ora 12:00, la Primăria Municipiului Sibiu, str. Samuel Brukenthal nr. 2, cam. 203. Interviul va avea loc în data de 11.04.2017, la sediul Primăriei Municipiului Sibiu.

   Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării la sediul Primariei Municipiului Sibiu, str. S. Brukenthal nr. 2.

  Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Managementul și Integritatea Resurselor Umane, telefon nr. 0269/208835 sau pe www.sibiu.ro.


                  DOSARUL DE CONCURS :


1. Formularul de înscriere tip şi CV (Descărcați Formularul de înscriere tip şi Curriculum Vitae).
2. Copia actului de identitate.
3. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări.
4. Copia carnetului de muncă, dacă este cazul.
5. Cazierul judiciar.
6. Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare.
7. Declaraţia pe proprie răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

  Copiile de pe actele menţionate se prezintă însoţite de documentele originale sau în copii legalizate.

rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


de la (alege data din calendar):
până la: