Print Friendly and PDF

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU cu sediul în Sibiu, Str. Samuel Brukenthal, nr. 2 - Anunţă concurs de ocupare a următoarei funcţii contractuale vacante:

Secţiunea: angajari back
17.03.2017


   PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU cu sediul în Sibiu, Str. Samuel Brukenthal, nr. 2 - Anunţă concurs de ocupare a următoarei funcţii contractuale vacante :

1 post Administrator public

Probele de concurs constau în :

1. Proba eliminatorie și probă scrisă: 

    Proba eliminatorie se va susține în data de 10.04.2017, ora 10:00 la  sediul Primăriei Municipiului Sibiu și va consta în testarea cunoștiințelor și capacităților de exprimare (scris, vorbit citit) - nivel avansat, în cel puțin o limbă de circulație internațională, precum și testarea cunoștiințelor de operare PC - Windows, Microsoft Office, Internet - nivel mediu.
    • Proba scrisă se va susține în data de 10.04.2017, ora 12:00, la sediul Primăriei Municipiului Sibiu, și va consta în redactarea unei lucrări în vederea verificării cunoștiințelor cu privire la cele mai relevante aspecte legislative în domeniul administrației publice locale, organizarea și funcționarea serviciilor publice de interes local.

2. Proba interviu se va susține în data de 14.04.2017, ora 10:00, la sediul Primăriei Municipiului Sibiu și va consta în testarea :

    - abilităților și cunoștiințelor impuse de funcție.
    - capacității de analiză și sinteză.
    - motivației candidatului.
    - comportamentul în situații de criză.
    - inițiativei și creativității.
    - capacității de a lua decizii și de a evalua impactul acestora.
    - exercitării controlului decizional.
    - capacității manageriale.

În cadrul interviului se va prezenta viziunea managerială prin prezentarea unui plan de management cu referire la metode, strategii, programe, proiecte, măsuri ce vor și avute în vedere în perioada de executare a contractului de management, urmărind realizarea unui management strategic, unitar care să permită luarea deciziilor și punerea lor în aplicare într-un timp scurt și cu efecte benefice pentru cetățeni.

Condiții:

I. Criteriile generale în vederea ocupării funcției de administrator public sunt:

   a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
   b) cunoaște limba română scris și vorbit;
   c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
   d) are capacitate deplină de exercițiu;
   e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează, atestată pe bază adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
   f) îndeplinește criteriile specifice pentru ocuparea funcției;
   g) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sa contra autorității, de serviciu sa în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
   h) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani.

II. Criteriile specifice în vederea ocupării funcției de administrator public sunt:

   a) studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în unul din domeniile tehnic, juridic, economic, management;
   b) vechime în specialitatea studiilor absolvite minim 10 ani;
   c) studii postuniversitare sau de masterat în domeniul studiilor absolvite sau în domeniul administrației publice sau managementului;
   d) experiența în funcția de conducere minim 5 ani;
   e) capacitatea de exprimare (scris, vorbit, citit) - nivel avansat în cel puțin o limbă de circulație internațională;
   f) cunoștințe operare PC - Windows, Microsoft Office, Internet - nivel mediu;
   g) aptitudini legate de procesul decizional, de organizare și coordonare, de analiză și sinteză, control, depistare deficiențe, rezolvare operativă și eficientă a problemelor, capacitate de observație, capacitate; relațională, de consiliere și îndrumare, gândire logică și clară, capacitate de adaptare, capacitate de gestionare eficientă a resurselor alocate.


Bibliografie :

   1. Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare;
   2. HOTĂRÂRE nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
   3. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;
   4. H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;
   5. O.U.G  nr. 64 din 27 iunie 2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare;
   6. LEGE nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
   7. Programul Operațional Regional 2014-2020 (Versiunea aprobată 23 Iunie 2015);
   8. Ghidul solicitantului. Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014/2020;
   9. H.G nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european;
 10. O.U.G 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada 2014-2020;
 11. Noțiuni generale privind BERD site http://www.ebrd.com/home;     
 12. Legea 273/2006 privind finanţele publice locale (actualizată);
 13. Legea 230/2006 a serviciului de iluminat public (actualizată);
 14. Legea 101/2006 serviciului de salubrizare a localitatilor (republicată);
 15. Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare (republicată);
 16. Legea 92/2007 a serviciilor de transport public local;
 17. Legea 98/2016 privind achizițiile publice;
 18. HG 395/2016 pentru aprobare3a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea 98/2016;
 19. Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
 20. HG 394/2016 pentru aprobare3a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru din Legea 99/2016;
 21. Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.

 

  Actele normative mai sus menţionate vor fi actualizate în funcţie de toate modificările intervenite până la data organizării concursului.

  Proba eliminatorie pe calculator și proba scrisă a concursului se vor desfăşura în data de 10.04.2017, ora 10:00 respectiv ora 12:00, la Primăria Municipiului Sibiu, str. Samuel Brukenthal nr. 2. 
Interviul va avea loc în data de 14.04.2017, ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Sibiu.      

  Dosarele persoanelor care doresc să participe la concurs se depun la Primăria Municipiului Sibiu, camera 114, până la data de 30.03.2017, astfel: luni - joi: 8:30 - 15:00; vineri: 8:30 - 12:30.

  Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Managementul și Integritatea Resurselor Umane, telefon nr. 0269/208835 sau pe www.sibiu.ro.


                  DOSARUL DE CONCURS :


1. Formularul de înscriere tip şi CV (Descărcați Formularul de înscriere tip şi Curriculum Vitae).
2. Copia actului de identitate.
3. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări.
4. Copia carnetului de muncă, dacă este cazul, sau adeverinte de vechime în muncă.
5. Cazierul judiciar.
6. Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare.

  Copiile de pe actele menţionate se prezintă însoţite de documentele originale sau în copii legalizate.

rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


de la (alege data din calendar):
până la: