Print Friendly and PDF

Primarul Municipiului Sibiu convoacă Consiliul Local al Municipiului Sibiu în şedinţă ordinară în data de 27.04.2017, ora 14:00

Secţiunea: anunturi back
21.04.2017

   În temeiul art. 39 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, Primarul Municipiului Sibiu convoacă Consiliul Local al Municipiului Sibiu în şedinţă ordinară care va avea loc la data de 27.04.2017, ora 14:00, la sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sibiu şi propune următoarea ordine de zi :

 

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2018
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 întocmit de SC URBANA SA
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli întocmit pentru anul 2017 de SC TURSIB SA
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli întocmit pentru anul 2017 de SC PIEȚE SIBIU SA
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

6. Proiect de hotărâre privind execuția bugetelor secțiunii de funcționare, a secțiunii de dezvoltare și a împrumuturilor interne și externe pentru trimestrul I 2017
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor care cuprind documentele de interes public și categoriile de documente produse și/sau gestionate conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

8. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului-teren în suprafață de 16 mp, situat în Sibiu, str. Viile Sibiului, nr. 1, cu destinația "drum"
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de vânzare, valabil pentru anul 2017, a imobilului-teren de construcții, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, aferent blocului nr. 21, situat în Sibiu, str. Islazului
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

10. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de concesiune nr. 4/07.04.1997 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sibiu și dl. Igna Ioan Dorian
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

11. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Asistență Socială Sibiu a imobilelor situate în Sibiu, Calea Gușteriței nr. 22 și str. Podului nr. 46, proprietatea Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

12. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației apartamentului nr. 2 din imobilul situat în Sibiu, str. Gladiolelor nr. 4, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, din unitate de învățământ în spațiu cu altă destinație și transmiterea investițiilor în folosința gratuită a Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

13. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea contractului nr. 11/2013 de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane în Municipiul Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții și a organigramei Teatrului pentru Copii și Tineret "Gong" Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

16. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții la Casa de Cultură a Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

17. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Teatrului Național "Radu Stanca" Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

18. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Direcției Fiscale Locale Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse și al cuantumului unei burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu aferente anului 2017
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Lucrări necesare pentru obținerea autorizației ISU la Colegiul Național Samuel von Brukenthal"
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii imobilului din Sibiu, str. Bastionului nr. 7 în care funcționează Colegiul Național "Octavian Goga" Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

23. Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației unei părți din imobilul-internat (corp B) din incinta Liceului Tehnologic "Henri Coandă" Sibiu, aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

24. Proiect de hotărâre pentru actualizarea indicatorilor economici la obiectivul de investiții: Lucrări de intervenții pentru clădirea grădiniței Frații Grimm pentru proiectul Calea Verde spre Dezvoltare Durabilă
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor și procedurii de încadrare a terenurilor situate în intravilanul Municipiului Sibiu, în categoria terenurilor neîngrijite, în vederea majorării impozitului pentru aceste terenuri
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării HCL nr. 210/2001 pentru aprobarea normelor și regimul contravențiilor privind gospodărirea, păstrarea ordinii și liniștii publice, comerț și transport în Municipiul Sibiu, republicată în baza HCL nr. 389/2012
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități sportive non-profit de interes general, Agenda Sport - sesiunea 1/2017
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

28. Raport nr. 30258/12.04.2017 de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2016

29. Informare nr. 30080/12.04.2017 privind activitatea Serviciului Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu pe trimestrul I al anului 2017

30. Informarea nr. 28171/06.04.2017 a Direcției Economice privind misiunea de control efectuată de către Camera de Conturi Sibiu în anul 2017 la SC Tursib SA

31. Întrebări, interpelări.


rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


de la (alege data din calendar):
până la: