Print Friendly and PDF

Primarul Municipiului Sibiu convoacă Consiliul Local al Municipiului Sibiu în şedinţă ordinară în data de 29.05.2017, ora 14:00

Secţiunea: anunturi back
22.05.2017

   În temeiul art. 39 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, Primarul Municipiului Sibiu convoacă Consiliul Local al Municipiului Sibiu în şedinţă ordinară care va avea loc la data de 29.05.2017, ora 14:00, la sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sibiu şi propune următoarea ordine de zi :

 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție, a bilanțului contabil și a situațiilor financiare anuale ale bugetului local la data de 31.12.2016
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de circulaţie pentru transportul public de călători efectuat de S.C. TURSIB S.A valabil din data de 19.06.2017, corespunzător vacanţei de vară și prelungirea traseului 14
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației anuale către Asociația "Orașe - Energie România"
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției Fiscale Locale Locale Sibiu
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea reevaluării bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Sibiu, transmise în administrarea Serviciului Public pentru Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

7. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului-teren în suprafață de 42 mp, situat în Sibiu, str. Alunișului (DJ 106 D Sibiu - Cisnădioara) cu destinația "drum"
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

8. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Teatrului Național "Radu Stanca" Sibiu a imobilului situat în Sibiu, str. N. Bălcescu nr. 17, proprietatea publică a Municipiului Sibiu
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

9. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică deschisă a imobilelor terenuri proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situate în str. Stăvilarului nr. 6, str. Dimitrie Cantemir nr. 46 (Cvartal Ștand II lot 19) și str. Ciprian Porumbescu FN
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

10. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Serviciului Public pentru Administrare Parcuri și Zone Verzi Sibiu, a unor bunuri proprietatea Municipiului Sibiu, provenite din investițiile efectuate în anul 2016
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de vânzare, valabil pentru anul 2017, a imobilelor-terenuri, aflate în proprietatea privată a Municipiului Sibiu, cartierul Tineretului, transmise în folosință gratuită tinerilor, în baza Legii nr. 15/2003
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

12. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 8 din H.C.L. nr. 94/30.03.2017
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

13. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în Sibiu, Piața Iancu de Hunedoara nr. 2, proprietatea publică a Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

14. Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă  și de canalizare către SC Apă Canal SA Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

16. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public de Asistență Socială
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

17. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public de Administare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Serviciului Public de Asistență Socială Sibiu la "Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017 - 2019", conform Ordinului 661/2017 al ministrului mediului
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Serviciului Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu la "Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017 - 2019", conform Ordinului 661/2017 al ministrului mediului
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ+RLU - Zonă de urbanizare - Activități economice cu caracter industrial, Sibiu, str. Ștefan cel Mare
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Construire locuințe conform PUZ aprobat cu HCL 224/2013, Sibiu, str. Viilor, FN
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

22. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art. 4 lit.a din HCL nr. 232/2014 privind PUZ și RLU - UTR Balanța, modificat cu HCL nr. 194/2015
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

23. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Reabilitarea Școlii Gimnaziale nr. 1 Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice", faza DALI
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Reabilitarea Școlii Gimnaziale nr. 21 Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice", faza DALI
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Reabilitarea Școlii Gimnaziale Radu Selejan Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice", faza DALI
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Reabilitarea Liceului Constantin Noica Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice", faza DALI
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

28. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de "Cetățean de Onoare al Municipiului Sibiu" doamnei prof. univ. dr. Lucia Ana Țeposu Marinescu - istoric, arheolog și muzeograf
    - inițiatori membrii comisiei de acordare a titlului de cetățean de onoare

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului modificat privind refacerea infrastructurii domeniului public și privat al municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

30. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 210/2001, republicată în temeiul HCL nr. 389/2012
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de asociere între Municipiul Sibiu și Comuna Șelimbăr pentru realizarea unui drum de legătură între cele două localități, respectiv de la str. Oașa situată în Sibiu până la str. Octavian Goga situată în Șelimbăr
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități de dezvoltare a comunității, nonprofit de interes general, Agenda Comunității, sesiunea 1/2017
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

33. Raport nr. 39866/15.05.2017 întocmit de Comisia pentru repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, privind repartizarea locuințelor pentru tineri, rămase vacante, proprietatea Statului Român, aflate în administrarea Municipiului Sibiu construite de A.N.L., persoanelor care întrunesc criteriile de acces și se regăsesc în anexa nr. 1 la HCL nr. 114/2016

34. Întrebări, interpelări.


rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


de la (alege data din calendar):
până la: