Print Friendly and PDF

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU cu sediul în Sibiu, Str. Samuel Brukenthal, nr. 2 - Anunţă concurs de ocupare a următoarei funcţii publice vacante :

Secţiunea: angajari back
19.05.2017


   PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU cu sediul în Sibiu, Str. Samuel Brukenthal, nr. 2 - Anunţă concurs de ocupare a următoarei funcţii publice vacante :

La Serviciul Financiar Contabil :

1 post – consilier superior

Condiţii :

   • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de științe: științe economice;
    Vechime în specialitatea studiilor minimum 9 ani;
    Cunoştinţe operare pe calculator – nivel mediu;

Bibliografie :

   1. Legea nr. 215/2001 – Legea administraţiei publice locale (republicată şi actualizată);
   2. Legea 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici ,cu modificările şi completările ulterioare;
   3. Legea 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici;
   4. Legea 273/2006 privind finanţele publice locale;
   5. Legea 82/1991 republicată - Legea contabilităţii;
   6. Legea 15/1994 - privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale - republicata;
   7. Ordinul 2861/2009 privind efectuarea inventarierii;
   8. Ordin 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea ,lichidarea ,ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice ,precum şi organizarea ,evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.

   Actele normative mai sus menţionate vor fi actualizate în funcţie de toate modificările intervenite până la data organizării concursului. 

   Proba eliminatorie pe computer și proba scrisă a concursului se vor desfășura în data de 20.06.2017 ora 10.00, respectiv proba scrisă ora 12:00, la Primăria Municipiului Sibiu, str. Samuel Brukenthal nr. 2.

   Interviul va avea loc în data de 23.06.2017, ora 10.00, la sediul Primăriei Municipiului Sibiu.

   Dosarele persoanelor care doresc să participe la concurs se depun la Primăria Municipiului Sibiu, camera 123, până la data de 07.06.2017, astfel: luni – joi : 8.30 -15.30; vineri: 8.30 – 12.30.

   Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Managementul și Integritatea Resurselor Umane, telefon nr. 0269/208835 sau pe www.sibiu.ro.


                  DOSARUL DE CONCURS :


1. Formularul de înscriere tip şi CV (Descărcați Formularul de înscriere tip şi Curriculum Vitae).
2. Copia actului de identitate.
3. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări.
4. Copia carnetului de muncă, dacă este cazul sau adeverinte de vechime care sa ateste vechimea in specialitatea studiilor.
5. Cazierul judiciar.
6. Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare.
7. Declaraţia pe proprie răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

  Copiile de pe actele menţionate se prezintă însoţite de documentele originale sau în copii legalizate.

rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


de la (alege data din calendar):
până la: