Print Friendly and PDF

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ - Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarei funcții contractuale de conducere vacante :

Secţiunea: angajari back
18.05.2017

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ - organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de conducere vacantă :

  • 1 post de Coordonator personal de specialitate din cadrul Centrului care acordă servicii de îngrijire și asistență la domiciliu:

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin H.G. nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţii specifice de participare :

     - absolvenţi cu diplomă învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu  vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau
     - absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

Bibliografie concurs :

     1. Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, cu modificările și completările ulterioare;
     2. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
     3. Legea nr. 292/2011 legea asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
     4. Ordinul nr.2.126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale - anexa 8;
     5. Legea nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare.

Concursul de recrutare se va desfăşura la sediul Serviciului Public de Asistență Socială din Sibiu, B-dul Victoriei, nr. 1-3, astfel : 

       - proba scrisă: 14.06.2017 ora 10:00;
       - interviu în data de 19.06.2017, ora 12:00.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până în data de 06.06.2017, la sediul Serviciului Public de Asistență Socială din Sibiu, B-dul Victoriei, nr. 1-3, Biroul Resurse Umane, Administrativ, cam.P 32, de luni până joi de la ora 8.00 la ora 15.00, iar vineri de la ora 8.00 la ora 12.00.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba practică și interviu, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise ori a interviului, la sediul instituţiei, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Rezolvarea contestației se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Dosarul de concurs conține :

   a) Cerere de înscriere la concurs adresată directorului executiv al S.P.A.S;
   b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
   c) Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
   d) Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
   e) Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
   f)  Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
   g) Curriculum vitae.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul cazierul judiciar candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

După verificarea conformităţii copiei, originalul se returnează.

Relații suplimentare se pot obține la sediul serviciului din Sibiu, B-dul Victoriei, nr.1-3, parter, camera P32 și la nr. de tel. 0269/208930.

rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


de la (alege data din calendar):
până la: