Print Friendly and PDF

Serviciul Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat (S.P.A.U.I.P.S) - Anunţă organizarea unui concurs de ocupare a unui post vacant în cadrul Biroului Administrativ :

Secţiunea: angajari back
19.05.2017


SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT (S.P.A.U.I.P.S) - Anunţă organizarea unui concurs/examen de ocupare a :

  • 1 post vacant de muncitor calificat I în cadrul Biroului Administrativ – perioadă nedeterminată

      Nivelul postului: personal contractual vacant.
      Funcția: de execuție.

Condiţii generale:

    a) Are cetãţenia românã, cetãţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
    b) Cunoaşte limba românã, scris şi vorbit;
    c) Are vârsta minimã reglementatã de prevederile legale;
    d) Are capacitate deplinã de exerciţiu;
    e) Are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care candideazã, atestatã pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitãţile sanitare abilitate;
    f) Îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
    g) Nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvârşirea unei infracţiuni contra umanitãţii, contra statului ori contra autoritãţii, de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care împiedicã înfãptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni sãvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilã cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice:

      - Diplomă de absolvire (calificare) a școlii profesionale cu cel puțin una din calificări: tâmplar, lăcătuș, zidar, zugrav-vopsitor, instalator, electromecanic, mozaicar;
      - Vechime în muncă minim 10 ani;
      - Permis de conducere categoria B.

BIBLIOGRAFIA:

    1. Legea nr. 215/2001 – privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
    2. Legea nr. 477/2004 – privind codul de conduită al personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificările  și completările ulterioare;
    3. Legea nr. 544/2001 – privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările  și completările ulterioare.
  
  Concursul se va desfăşura la sediul Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat Sibiu, din Sibiu, str. Turnului nr. 4, astfel :

     - Selecția dosarelor: 09.06.2017
    
 - Proba scrisă: 19.06.2017, ora 12:00
     -
Interviul: 22.06.2017, ora 12:00

   Dosarele de concurs se vor depune în perioada 22.05.2017 - 07.06.2017, la sediul Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat Sibiu, din Sibiu, str. Turnului nr. 4 astfel: luni - joi, între orele 9:00 - 16:00, vineri, între orele 9:00 - 13:00. Secretariatul comisiei de concurs este asigurat de către d-na Mihaela Gulean, inspector de specialitate în cadrul SPAUIPS.
    
DOSARUL DE CONCURS:

  a) Cerere de înscriere la concurs adresatã conducãtorului S.P.A.U.I.P.S.;
  b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestã identitatea, potrivit legii, dupã caz;
  c) Copiile documentelor care sã ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestã efectuarea unor specializãri, copiile documentelor care atestã îndeplinirea condiţiilor specifice;
  d) Carnetul de muncă sau, după caz, o adeverinţã care sã ateste vechimea în muncã, în meserie;
şi/sau în specialitatea studiilor;
  e) Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale care sã-l facã incompatibil cu funcţia pentru care candideazã;
  f) Adeverinţã medicalã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare eliberatã cu cel mult 6 luni anterior derulãrii concursului de cãtre medicul de familie al candidatului sau de cãtre unitãţile sanitare abilitate;
  g) Curriculum vitae.

      Adeverinţa care atestã starea de sãnãtate conţine, în clar, numãrul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sãnãtãţii.

      În cazul documentului prevãzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pânã la data desfãşurãrii primei probe a concursului.

      Actele prevãzute la lit. b), c) vor fi prezentate şi în original în vederea verificãrii conformitãţii copiilor cu acestea.

      Relaţiile se pot obţine de la sediul Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat, din Sibiu, str. Turnului nr. 4, telefon 0269/210432 int. 105 sau pe pagina de internet.

rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


de la (alege data din calendar):
până la: