Print Friendly and PDF

Primarul Municipiului Sibiu convoacă Consiliul Local al Municipiului Sibiu în şedinţă ordinară în data de 29.06.2017, ora 14:00

Secţiunea: anunturi back
23.06.2017

   În temeiul art. 39 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, Primarul Municipiului Sibiu convoacă Consiliul Local al Municipiului Sibiu în şedinţă ordinară care va avea loc la data de 29.06.2017, ora 14:00, la sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sibiu şi propune următoarea ordine de zi :

 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 59/2003 privind stabilirea Metodologiei de ridicare, depozitare şi valorificare a unor bunuri abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu, cu modificările și completările ulterioare
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de ridicare și mutare a autovehiculelor staționate/parcate pe spațiul public, în caz de utilitate publică, pe raza teritorială a municipiului Sibiu
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatului special gratuit în favoarea SC URBANA SA pentru promovarea în instanţă a unei acţiuni civile pentru reglementarea situaţiei juridice a două spații cu altă destinație decât aceea de locuință
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

4. Proiect de hotărâre pentru acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  "Asociația de Apă Sibiu", în vederea exercitării de către aceasta a calității de autoritate publică tutelară pentru Operatorul Regional SC APĂ-CANAL SA SIBIU
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare iluminat public Prelungirea str. Săcel (obținerea certificatului de urbanism + obținerea avizelor și acordurilor de principiu necesare la faza SF + elaborare SF)"
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "Reparații capitale străzi în Cartierul Turnişor zona de blocuri: - faza DALI
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Reparații capitale străzi în Zona Cibin ( str. Râului, str. Metalurgiştilor, str. Cibin)" - faza DALI
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Reparații străzi în zona cuprinsă între strada Henri Coandă - Oțelarilor" - faza DALI
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Reparații capitale străzi în Zona 1 (Zona str. Școala de Înot în spatele blocurilor, Zona B-dul Vasile Milea și Gardul Poliției, str. Simion Mehedinți)" - faza DALI
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea comunicării prin mijloace electronice de transmitere la distanță a actelor administrative fiscale, a actelor de executare și altor acte emise de către Direcția Fiscală Locală Sibiu
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de SC Piețe Sibiu SA pentru anul 2017
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

12. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

13. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului-teren situat în Sibiu, Dealul Dăii, în suprafață de 211.803 mp, proprietatea publică a Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

14. Proiect de hotărâre privind suplimentarea valorilor unor mijloace fixe rezultate în urma investițiilor realizate la bunurile proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situate în incinta Cimitirului Municipal, transmise în administrarea Serviciului Public Administrare Cimitir Municipal
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

15. Proiect de hotărâre privind vânzarea fără licitație publică a imobilului - teren de construcții situat în Sibiu, str. Oslo, nr.41, în favoarea d-lui Purcărea Dorin Marian
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

16. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului-teren în suprafață de 1950 mp, situat în Sibiu, str. Zăvoi FN cu destinația "drum"
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

17. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului-teren în suprafață de 36 mp, situat în Sibiu, str. Tractorului FN cu destinația "drum"
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

18. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului-teren în suprafață de 60 mp, situat în Sibiu, str. Tractorului FN cu destinația "drum"
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

19. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului-teren în suprafață de 427 mp, situat în Sibiu, str. Frunzei FN cu destinația "drum"
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

20. Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către SC Apă Canal SA Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

21. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu, a unor bunuri proprietatea Municipiului Sibiu provenite din investițiile efectuate în cursul anului 2016
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

22. Proiect de hotărâre privind radierea din evidențele de publicitate imobiliară a dreptului de administrare al I.J.G.C.L. asupra imobilului situat în Sibiu, str. Patrioților nr. 2 și atestarea acestuia la domeniul privat al Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de producere a energiei termice practicat de SC URBANA SA Sibiu în anul 2017
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui număr de 3 locuințe aparținând fondului locativ al Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea subvențiilor de la bugetul local pentru anul 2017, lunile iulie-decembrie, asociațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială pe raza municipiului Sibiu, în baza Legii nr. 34/1998
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită în favoarea Inspectoratului Școlar Județean Sibiu asupra unui imobil din incinta Școlii Gimnaziale nr. 8 situat în Sibiu, str. Lupeni nr. 50
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii imobilului din Sibiu, str. Al. Odobescu nr. 2 în care funcționează Liceul de Artă Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii imobilului din Sibiu, str. B-dul Victoriei, nr. 42, jud. Sibiu, în care funcționează Grădinița cu program prelungit nr. 26 Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

29. Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației unei suprafețe de 267,75 mp din incinta Liceului Tehnologic "Avram Iancu’", cu sediul în Sibiu, str. Movilei nr. 8
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în administrarea Palatului Copiilor Sibiu, respectiv a Clubului Sportiv Școlar “Șoimii” Sibiu a unei părți din imobilul (corp B), aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu, situate în Sibiu, str. Henri Coandă nr. 51, din incinta Liceului Tehnologic "Henri Coandă" Sibiu
     - inițiator primar Astrid Cora Fodor

31. Proiect de hotărâre privind soluționarea plângerilor prealabile formulate de numiții Păunescu Laura, Păunescu Alexandru și Păunescu Dorina împotriva prevederilor art.1 lit.a Anexa I.1 din H.C.L. nr. 360/2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2017
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.D. - Construire complex cu funcțiuni de loisir public, spații comerciale, restaurant, funcțiuni sportive, P+2E și demolare  imobil existent, Sibiu, Strada Vasile Cârlova, FN
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism P.U.D. - Construire WDP INDUSTRIAL PARK SIBIU - Unitate pentru producție și depozitare contacte electrice cu anexe administrative, tehnice, alei carosabile și pietonale, parcare, împrejmuire, branșamente utilități, conectare la rezerva intangibilă apă pentru incendiu, semnalistică, amenajare spații verzi plantate și organizare de șantier, Sibiu, zona străzilor Barcelona/Salzburg, fn
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism P.U.D. - Extindere mansardă imobil cu modificarea acoperișului existent și schimbare de destinație în funcțiuni turistice conform PUZ aprobat cu HCL nr.224/2013, Sibiu, str. Viilor F.N.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

35. Proiect de hotărâre privind mandatarea d-nei Crina Anca Todescu - administrator special la SC Drumuri și Prestări Construcții SA Sibiu, pentru negocierea și semnarea Contractului colectiv de muncă la nivel de unitate
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu 
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

37. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții și organigramei la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor 

38. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții la Casa de Cultură a Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "Modernizare rețea iluminat aleea principală Cimitir Municipal Sibiu"
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "Execuție rețea nouă iluminat alei secundare Cimitir Municipal pe o lungime de 1500 m"
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

41. Proiect de hotărâre privind împuternicirea d-nei Astrid Cora Fodor, în calitate de Primar al Municipiului Sibiu, în vederea încheierii contractului de management cu Teatrul pentru Copii și Tineret "Gong" Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului Teatrului pentru Copii și Tineret “GONG”
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

43. Întrebări, interpelări.

 

Ordine de Zi Suplimentară
- şedinţa ordinară din data de 29.06.2017 -

 

1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "Reparaţii capitale străzi zona Gării -zona str. Uzinei - Constituţiei, Gen. Magheru, zona str. Constituţiei - Abatorului - Aleea Ţesătorilor - 9 Mai" - faza DALI
  - initiator primar Astrid Cora Fodor

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Amenajări Parcări în Municipiul Sibiu (Gara Mică-sub viaduct; Aleea Streiu nr. 4-6, str. Lomonosov nr. 1 - Calea Dumbrăvii nr. 22, str. Constituției nr. 1, str. Regele Ferdinand nr. 3, Casa de Cultură, str. Siretului nr. 3-7 si 13; Intrarea Siretului nr. 2 si 1-3; Aleea Șteaza; str. Rusciorului bl. 52-54)" - faza SF
  - initiator primar Astrid Cora Fodor

3. Proiect de hotărâre privind desemnarea a trei reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Sibiu, ca observatori în comisiile de concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de director/director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu
  - initiator primar Astrid Cora Fodor


rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


de la (alege data din calendar):
până la: