Print Friendly and PDF

Serviciul Public pentru Administrare Parcuri şi Zone Verzi Sibiu, Anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante :

Secţiunea: angajari back
09.08.2017


Serviciul Public pentru Administrare Parcuri şi Zone Verzi Sibiu, anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante :

1 post consilier juridic IA , perioadă nedeterminată.

Nivelul postului: execuție -  contractual vacant.

Condiţii de ocupare a postului:

Condiţii generale:

   a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
   b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
   c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
   d) are capacitate deplină de exerciţiu;
   e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
   f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
   g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice:

    studii superioare juridice, de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență;
    vechime în specialitate minim 7 ani;
    cunoştinţe operare pe calculator - nivel mediu.      
   
BIBLIOGRAFIA:

   1. Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
   2. Legea 477/2004 privind privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
   3. Legea 53/2003 - Codul muncii;
   4. Legea 62/2011, privind dialogul social;
   5. Legea 24/2007, privind spațiile verzi;
   6. Ordinul 1549/2008,  privind aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al spatiilor verzi;
   7. OUG 195/2005, privind protecția mediului;
   8. Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
   9. Codul Civil (Cartea I, Cartea III, Cartea IV, Cartea V, Cartea VII);
 10. Codul de procedură civilă (Cartea I, Cartea II, Cartea III);
 11. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 12. Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
 13. Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, cu modificările şi completările ulterioare;
 14. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 15. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu mofificările şi completările ulterioare;
 16. Legea 98/2016 privind achizițiile publice;
 17. HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 18. Legea 101/2016, privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

Actele normative mai sus menţionate vor fi actualizate în funcţie de toate modificările intervenite până la data organizării concursului.

DOSARUL DE CONCURS

a) Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului S.P.A.P.Z.V;
b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) O adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa va  conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
g) Curriculum vitae.
h) Recomandare de la ultimul loc de muncă;
În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b), c) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Concursul se va desfăşura la sediul Serviciului Public pentru Administrare  Parcuri şi Zonelor Verzi Sibiu, din Sibiu, str. Anul 1907 nr. 14, astfel:   

   - proba eliminatorie - verificarea abilităţilor de lucru cu calculatorul (word, excel) în data de 08.09.2017 ora 10:00;
   - proba scrisă în data de 11.09.2017, ora 11:00;
   - interviu în data de 14.09.2017, ora 11:00.

Dosarele de concurs se vor depune până la data de 04.09.2017, ora 14:00 la sediul Serviciului Public pentru Administrare Parcuri şi Zone Verzi Sibiu, din Sibiu, str. Anul 1907 nr. 14.

Relaţiile se pot obţine de la sediul Serviciului Public pentru Administrare Parcuri şi Zone Verzi Sibiu, din Sibiu, str. Anul 1907 nr. 14., telefon 0269/236791 int. 10 sau 0723555897 - persoană contact: d-na Corina Stoia.

rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


de la (alege data din calendar):
până la: