Print Friendly and PDF

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU cu sediul în Sibiu, Str. Samuel Brukenthal, nr. 2 - Anunţă concurs de ocupare a următoarei funcţii publice de conducere vacante :

Secţiunea: angajari back
11.09.2017


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU cu sediul în Sibiu, Str. Samuel Brukenthal, nr. 2 - Anunţă concurs de ocupare a următoarei funcţii publice de conducere vacante :

La Serviciul Juridic, Contencios și Registrul Agricol:

1 post - Șef serviciu

Condiţii :   

    Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de științe: științe juridice. 
    Vechime în specialitatea studiilor: minim 2 ani.
    Studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcție publice
    Cunoștințe operare calculator - nivel mediu

Bibilografie :      

   1. Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
   2. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor  publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
   3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată;
   4. Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
   5. Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
   6. H.G. nr. 250/2007 privind Normele metodologice de aplicare unitară a Legii nr.10/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
   7. Codul Civil (Cartea I, Cartea III, Cartea IV, Cartea V, Cartea VII);
   8. Codul de procedură civilă (Cartea I, Cartea II, Cartea III);
   9. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, cu modificările şi completările ulterioare;
 12. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 13. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 14. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului  si urbanismului, cu modificarile si completarile ulterioare;
 15. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu mofificările şi completările ulterioare;
 16. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 17. H.G. nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
 18. Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, cu modificările şi completările ulterioare.

   Actele normative mai sus menţionate vor fi actualizate în funcţie de toate modificările intervenite până la data organizării concursului.

   Proba eliminatorie pe computer și proba scrisă a concursului se vor desfășura în data de 11.10.2017 ora 10:00, respectiv proba scrisă ora 12:00, la Primăria Municipiului Sibiu, str. Samuel Brukenthal nr. 2. Interviul va avea loc în data de 16.10.2017, ora 10:00, la sediul Primăriei Municipiului Sibiu.

   Dosarele persoanelor care doresc să participe la concurs se depun la Primăria Municipiului Sibiu, camera 123, până la data de 02.10.2017, astfel: luni - joi : 8:30 - 15:30; vineri: 8:30 - 12:30.

   Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Managementul și Integritatea Resurselor Umane, telefon nr. 0269/208835 sau pe www.sibiu.ro.


                  DOSARUL DE CONCURS :


1. Formularul de înscriere tip şi CV (Descărcați Formularul de înscriere tip şi Curriculum Vitae).
2. Copia actului de identitate.
3. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări.
4. Copia carnetului de muncă, dacă este cazul si/sau copii dupa adeverintele de vechime.
5. Cazierul judiciar.
6. Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare.
7. Declaraţia pe proprie răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

  Copiile de pe actele menţionate se prezintă însoţite de documentele originale sau în copii legalizate.

rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


de la (alege data din calendar):
până la: