Print Friendly and PDF

SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRAREA CIMITIRULUI MUNICIPAL SIBIU cu sediul în Sibiu, anunţă concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual vacant – Inspector de specialitate gr. IA

Secţiunea: angajari back
13.09.2017

SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRAREA CIMITIRULUI MUNICIPAL SIBIU cu sediul în Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 155 anunţă concurs pentru ocuparea  pe perioadă nedeterminată a :

postului contractual vacant - Inspector de specialitate gr. IA - la Compartiment Contabilitate

Nivelul postului: personal contractual de execuție     

Condiţiile necesare ocupării postului:    
      a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
      b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
      c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
      d) are capacitate deplină de exerciţiu;
      e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
       f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
      g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.                                                                                                                                                              

Condiţii specifice de ocupare a postului:
  - studii superioare juridice absolvite cu diploma de licenţă, 
  - vechime în specialitate minim 7 ani;
  - cunosţinţe de operare pe calculator - nivel mediu.

Bibliografia:    

   1. HCL Sibiu nr. 13/2003 privind înfiintarea Serviciului public de interes local pentru Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu;
   2. HCL Sibiu nr .437/2005 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Cimitirului Municipal Sibiu;
   3. HCL Sibiu nr. 244/2007 privind modificarea si completarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Cimitirului Municipal Sibiu;
   4. Legea nr. 215/2001 (*republicata*)a administratiei publice locale;
   5. Legea nr. 53/2003- Codul muncii, republicată;  
   6. Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea persoanlului plătit din fonduri publice; 
   7. HCL Sibiu nr. 291/2017 privind punerea în aplicare a Legii nr. 153/2017 şi stabilire a salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu şi al serviciilor /instituţiilor publice subordonate; 
   8. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului cotractual din autorităţile şi instituţiile publice;
   9. Hotărîrea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Pentru legislația menționată, se vor avea în vedere toate modificările și completările ulterioare.

Desfășurarea  concursului :
Tipul probelor de concurs: Proba practică, scrisă  și interviu.
Concursul se va desfăşura la sediul instituţiei din Sibiu, Calea Dumbrăvi nr. 155.

Calendarul concursului :
 

    Depunerea dosarelor :       până în data de 27.09.2017 ora 12.00
    Selecția dosarelor:              28.09.2017
    Proba practică și scrisă :    05.10.2017  ora 10:00, respectiv ora 12:00
    Interviu :                               10.10.2017 
    Rezultate finale:                   12.10.2017  


Rezultatele pentru fiecare probă se afișează în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data desfășurării probei.
După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba practică, proba scrisă și interviu, candidații pot depune contestație în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, a probei practice, a probei scrise și a interviului.


DOSARUL  DE  CONCURS: 

Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs sunt următoarele:
      1. Cerere de înscriere la concurs adresatã conducãtorului S.P.Adm.Cimitir Sibiu; 
      2. Copia actului de identitate;
      3. Copiile diplomelor de studii si a altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
      4. Copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate; 
      5. Cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
      6. Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie sau de catre unitatile sanitare abilitate;
      7. Curriculum vitae.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În situația în care, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. 
Documentele solicitate (actul de identitate, diplomele de studii si alte acte care atesta efectuarea unor specializari) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
 

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane, telefon nr. 0269252208.  

rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


de la (alege data din calendar):
până la: