Print Friendly and PDF

Primarul Municipiului Sibiu convoacă Consiliul Local al Municipiului Sibiu în şedinţă ordinară în data de 28.09.2017, ora 14:00

Secţiunea: anunturi back
22.09.2017

   În temeiul art. 39 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, Primarul Municipiului Sibiu convoacă Consiliul Local al Municipiului Sibiu în şedinţă ordinară care va avea loc la data de 28.09.2017, ora 14:00, la sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sibiu şi propune următoarea ordine de zi :

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare iluminat public str. Islazului în zona de blocuri"
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare strada Dorobanților" - faza DALI
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare strada Neppendorf" - faza DALI
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare strada Granitului" - faza DALI
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare strada Lăcătușilor" - faza DALI
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare strada Macazului" - faza DALI
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare strada Macului" - faza DALI
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

8. Proiect de hotârâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare strada Mozaicului" - faza DALI
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare strada Poiana Sibiului" - faza DALI
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare strada Varului" - faza DALI
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare strada Viilor" - faza DALI
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare strada Zăvoi tronson II" - faza DALI
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare strada Bradului" - faza DALI
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

14. Proiect de hotărâre pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Amenajare spațiu pentru computer tomograf" la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

15. Proiect de hotărâre pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Construirea unui culoar exterior de trecere prin care se asigură realizarea circuitelor funcționale între Blocul Operator, Secția ATI, Secția de Ortopedie, Secția Clinică de Chirurgie, CPU și Ambulatoriu Integrat - locația din str. Gheorghe Barițiu nr. 1-3", la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

16. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Reabilitarea Școlii Gimnaziale nr. 21 Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice", faza DALI
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "Reconfigurare acces Poarta 1" la Serviciul Public Administrare Cimitir
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

18. Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Programului minimal pentru anul 2017 aprobat prin H.C.L. nr. 116/2017 pentru Casa de Cultură a Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită în favoarea Clubului Sportiv Școlar Sibiu asupra sălii de sport din incinta Școlii Gimnaziale nr. 25 Sibiu, str. Sibiel nr. 6, pentru perioada 01.10.2017 - 30.06.2018
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită în favoarea Clubului Sportiv Școlar Șoimii Sibiu asupra a 2 săli de sport din incinta: Liceului Teoretic "Constantin Noica” situat administrativ în Sibiu, str. Oștirii, nr. 5, Școlii Gimnaziale nr. 25 situată administrativ în Sibiu, str. Sibiel nr. 6
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

22. Proiect de hotărâre privind confirmarea pentru anul școlar 2017/2018 a reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membri ai Consiliilor de administrație și ai Comisiilor pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particulare acreditate/autorizate din Municipiul Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

23. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

24. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Baia Populară Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

26. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții și a organigramei Serviciului Public de Asistență Socială
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

27. Proiect de hotărâre privind completarea "Planului de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului în Municipiul Sibiu” aprobat prin HCL nr. 266/2015
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ și RLU: Modificare PUZ - Zonă de dezvoltare Ansamblu rezidențial - aprobat cu HCL nr. 153/2016 - Comasare parcele. Construire locuințe și servicii, în Sibiu, Calea Șurii Mici
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Construire clădire de birouri S+P+3E+ER (cu spații comerciale la parter și garaj subteran), în Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 46A
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

30. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței nominale a Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

31. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului teren pentru construcții situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str.  Prof. Aurel Popa (lot 49)
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcţiune şi valorificării prin casare a unor bunuri aflate în patrimoniul Municipiului Sibiu şi în concesiunea S.C. Pieţe Sibiu S.A., precum şi actualizarea Anexei nr. 1 - Inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietatea Municipiului Sibiu concesionate către S.C. Pieţe Sibiu SA
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

33. Proiect de hotărâre privind vânzarea fără licitaţie publică a imobilului - teren de construcții situat în Sibiu, str. Aleea Botticelli, nr. 2 în favoarea d-lui Costache Remus Tiberiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

34. Proiect de hotărâre privind vânzarea fără licitaţie publică, a imobilului - teren de construcții situat în Sibiu, str. Oslo, nr. 2 în favoarea d-lui Murg-Perlmutter Bogdan
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

35. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor, proprietatea Municipiului Sibiu, aflate în administrarea Serviciului Public de Asistenţă Socială Sibiu, ca urmare a reevaluării acestora
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

36. Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public şi privat al Mun. Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C Apă Canal SA Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

37. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului coproprietatea Statului Român, situat administrativ în loc. Sibiu, str. Nouă, nr. 33
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

38. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafaţă de 27 mp, situat în Sibiu, str. Calea Turnișorului  nr.26 A cu destinația "drum"
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

39. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafaţă de 102 mp, situat în Sibiu, str. Calea Dumbrăvii nr. 97  cu destinația "drum"
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

40. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului identificat cu nr top 5029/7/9/3 proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situat în cartierul Tineretului, transmis în favoarea d-nei Voica Adina Ana în baza Legii nr. 15/2003
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

41. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 290/2017 prin care s-a aprobat nota conceptuală inițială pentru avizarea demarării organizării concursului de soluții de arhitectură pentru construcție Teatrul Național - Centru Cultural Multifuncțional
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor 

42. Proiect de hotărâre privind completarea art.1 din H.C.L nr. 101/2017, privind stabilirea obiectivelor de interes local a căror pază va fi asigurată de Serviciul Public de Poliţie Locală al Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

43. Proiect de hotărâre privind exercitarea activității de ridicare a autovehiculelor staționate/parcate pe locurile de parcare adaptate, rezervate, și semnalizate prin semn internațional pentru persoane cu handicap, pe raza teritorială a municipiului Sibiu, de către Poliția Locală a mun. Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

44. Proiect de hotărâre pentru ratificarea Proiectului "Ziua fără mașini" din cadrul Săptămânii Europene a Mobilității
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice în Municipiul Sibiu 2017 - 2023, prin aplicarea Legii 121/2014, privind eficiența energetică
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

46. Întrebări, interpelări.

 

Ordine de Zi Suplimentară
- şedinţa ordinară din data de 28.09.2017 -

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  la obiectivul de investiţii "Reabilitarea Școlii Gimnaziale Radu Selejan Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice", faza DALI
  - initiator primar Astrid Cora Fodor

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea indicatorilor de performanță ai Serviciului Public de Management și Monitorizare Servicii de Salubrizare pe anul 2017
  - initiator primar Astrid Cora Fodor


rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


de la (alege data din calendar):
până la: