Print Friendly and PDF

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU cu sediul în Sibiu, Str. Samuel Brukenthal, nr. 2 - Anunţă concurs de ocupare a următoarei funcţii publice de conducere vacante :

Secţiunea: angajari back
22.09.2017


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU cu sediul în Sibiu, Str. Samuel Brukenthal, nr. 2 - Anunţă concurs de ocupare a următoarei funcţii publice de conducere vacante :

La Serviciul tehnic, management energetic și monitorizare servicii comunitare de utilități publice:

1 post - Șef serviciu

Condiţii :   

    studii universitare de licență absolvite cu diploma, respective studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul științe inginerești, ramura de știință inginerie civilă, specializarea inginerie urbană și dezvoltare regională sau în ramura de știință inginerie electrică, electronica și telecomunicații, domeniul inginerie energetică sau în domeniul energie electrică; vechime în specialitatea studiilor: minim 2 ani;
   studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcție publice;
    vechime în specialitate minim 2 ani;
   • Cunoștințe operare calculator – nivel mediu.

Bibilografie :      

   1. Legea 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici ,cu modificările şi completările ulterioare;
   2. Legea 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici;
   3. Legea 273/2006 privind finanţele publice locale (actualizată);
   4. Legea 230/2006 a serviciului de iluminat public (actualizată);
   5. Legea 92/2007 a serviciilor de transport public local (actualizată).

   Actele normative mai sus menţionate vor fi actualizate în funcţie de toate modificările intervenite până la data organizării concursului.

Proba eliminatorie pe computer și proba scrisă a concursului se vor desfășura în data de 24.10.2017 ora 10.00, respectiv proba scrisă ora 12:00, iar interviul va avea loc în data de 27.10.2017, ora 11.00, la sediul Primăriei Municipiului Sibiu.

Dosarele persoanelor care doresc să participe la concurs se depun la Primăria Municipiului Sibiu, camera 123, până la data de 11.10.2017, astfel: luni – joi : 8.30 -15.30; vineri : 8.30 -12.30.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Managementul și Integritatea Resurselor Umane, telefon nr. 0269/208835 sau pe www.sibiu.ro.


                  DOSARUL DE CONCURS :


1. Formularul de înscriere tip şi CV (Descărcați Formularul de înscriere tip şi Curriculum Vitae).
2. Copia actului de identitate.
3. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări.
4. Copia carnetului de muncă, dacă este cazul si/sau copii dupa adeverintele de vechime.
5. Cazierul judiciar.
6. Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare.
7. Declaraţia pe proprie răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele menţionate se prezintă însoţite de documentele originale sau în copii legalizate.

rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


de la (alege data din calendar):
până la: