Print Friendly and PDF

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU cu sediul în Sibiu, Str. Samuel Brukenthal, nr. 2 - Anunţă concurs de ocupare a următoarei funcţii publice vacante la Serviciul Financiar Contabil :

Secţiunea: angajari back
03.11.2017


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU cu sediul în Sibiu, Str. Samuel Brukenthal, nr. 2 - Anunţă concurs de ocupare a următoarei funcţii publice vacante :

La Serviciul Financiar Contabil :

1 post – Consilier superior

Condiţii :   

    •  studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de științe: științe economice 
    •  vechime în specialitatea studiilor: minim 9 ani
    •  Cunoștințe operare calculator – nivel mediu

Bibilografie :      

1. Legea 215/2001 - legea administraţiei publice locale,republicata
2. Legea 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici ,cu modificările şi completările ulterioare
3. Legea 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici
4. Legea 273/2006 privind finanţele publice locale
5. Legea 82/1991 republicată - legea contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare
6. Ordinul  Ministerului Finantelor Publice 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia
7. Ordinul  Ministerului Finantelor Publice 2021/2013 pentru modificarea si completarea   Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia
8. Ordinul 2861/2009 privind efectuarea inventarierii 
9. Ordin 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,lichidarea,ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice ,precum şi organizarea ,evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.

Actele normative mai sus menţionate vor fi actualizate în funcţie de toate modificările intervenite până la data organizării concursului.

Proba eliminatorie pe computer și proba scrisă a concursului se vor desfășura în data de 05.12.2017 ora 10:00, respectiv proba scrisă ora 12:00, la Primăria Municipiului Sibiu, str. Samuel Brukenthal nr. 2, Interviul va avea loc în data de 08.12.2017, ora 10.00, la sediul Primăriei Municipiului Sibiu.

Dosarele  de inscriere la concurs se pot depune în perioada 03.11.2017 – 22.11.2017, la sediul Primariei Municipiului Sibiu, str. S. Brukenthal nr. 2., camera 114, astfel: luni – joi : 8:30 -15:30; vineri : 8:30 -12:30

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serv.Managementul și Integritatea resurselor umane, telefon nr. 0269/208800 interior 500, persoană de contact Tintea Alexandra Maria, consilier asistent, e-mail alexandra.tintea@sibiu.ro sau pe www.sibiu.ro.


                  DOSARUL DE CONCURS :


1. Formularul de înscriere tip (Descărcați Formularul de înscriere tip)
2. CV, modelul comun european; (Descărcați Curriculum Vitae)
3. Copia actului de identitate
4. Copiile diplomelor de studii, certificatelor şi ale altor documente care atestă efectuarea unor specializări
5. Copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice.
6. Cazierul judiciar
7. Copia adeverinţei care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
8. Declaraţia pe proprie răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele menţionate se prezintă însoţite de documentele originale sau în copii legalizate

ATRIBUŢIILE POSTULUI:

 1. Înregistrează în evidența contabilă creditele contractate de Consiliul Local (ct 162) respectiv a tragerilor precum și a dobânzilor  aferente(ct168/471 )
 2. Înregistrează în conturile  extrabilantiere (ct 8XX) operatiunile financiar contabile legate de împrumuturi/garanții, dobânzi, și alte costuri aferente împrumuturilor contractate
 3. Înregistreaza  cronologic si sistematic pe baza documentelor justificative in evidenta contabila bunurile reprezentand materialele/obiectele de inventar/materialele date spre prelucrare (ct 302,303,351)respectiv operatiunile de iesiri/casari care nu se generea automat prin sistemul informatic
 4. Înregistreaza  cronologic si sistematic pe baza documentelor justificative in evidenta contabila bunurilor reprezentand obiectele de inventar primite în folosinţă (cont 8030)
 5. Întocmește facturile fiscale,alocă și gestionează numerele facturilor  pentru fiecare an financiar conform legislației în vigoare
 6. Inregistreaza cronologic si sistematic in evidenta financiar contabila pe baza documentelor  justificative contractele de vânzare a spaţiilor comerciale conform Legii 550/2002 şi a contractelor de vânzare imobile/terenuri aflate în patrimoniul Consiliului Local Sibiu (cont 411/448)
 7. Întocmeşte lunar jurnalul de vânzări şi cumpărări 
 8. Întocmeste decontul de TVA si declaratia informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national (D300/D394)
 9. Înregistreaza în evidența financiar contabilă operatiunile de inchidere a conturilor de TVA (ct 442) si stabileste TVA-ul de plata/de recuperat
10. Verifică zilnic incasarile în contul  venituri din vânzarea spaţiilor comerciale (extras cont 50.22/ct.411/512)  şi  propune efectuarea plăţilor din acest cont conform dispozitiilor legale
11. Inregistreaza  in evidenta contabila  sistematic si cronologic pe baza extraselor de cont bancare  operatiunile  privind disponibilul din sume colectate pentru bugetele locale(ct 529) – taxa asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totală maximă  autorizată de peste 12 tone si repartizează sumele pe bugete cf.dispoziţiilor legale, întocmește ordinele de plată și adresa către Consiliul Județean referitoare la repartizarea sumelor între bugete.(extras cont bancar 50.33)
12. Inregistreaza cronologic si sistematic in evidenta financiar contabila pe baza extraselor de cont bancare disponibilul din fonduri cu destinatie speciala provenite din sponsorizari (cont 5500102)
13. Verifica incasarile din sponsorizări derulate prin Directia Fiscala Locala în contul de venit bugetar 
14. Întocmeşte lunar situaţia sumelor incasate din sponsorizari si transmite structurii abilitate din cadrul institutiei datele  în vederea rectificărilor bugetare
din sponsorizare pe fiecare contract 
16. Inregistreaza in evidenta contabila opratiunile de inchidere a executiei  exercitiului financiar referitoare la sponsorizari si cele  aferente anului financiar n+1 conform normelor metodologice ale MFP
17. Răspunde de rulajul si  componenţa  soldului conturilor in care opereaza conform atributiilor specifice 
18. Întocmeşte  si transmite lunar situatia incasarilor si platilor derulate prin conturi deschise la institutii de credit conform normelor metodologice elaborate de MFP
19. Întocmeşte  si transmite lunar situatia platilor restante conform normelor metodologice ale MFP 
20. Întocmeşte  si transmite lunar indicatorii din bilant conform normelor metodologice ale MFP 
21. Întocmeste nota explicativa, pentru conturile contabile prevăzute  la codurile 22/22.1/61/61.1/63.1/72/73 din formularul bilanț, conform ordinului 980/2010  
22. Întocmeste conform normelor elaborate de MFP fluxurile de trezorerie 
23. Întocmeste conform normelor elaborate de MFP situatia activelor si datoriilor institutiilor publice (formularul 40b)
24. Întocmește lunar formularul Contul de execuție Non -Trezor pentru Primăria Municipiului Sibiu formular în sistemul national de raportare forexebug
25. Întocmește lunar formularul Plăti restante pentru Primăria Municipiului Sibiu, formular în sistemul national de raportare forexebug
26. Întocmește la sfârșitul anului formularul privind Situația stocurilor formular în sistemul national de raportare forexebug
27. Actualizează inventarul faptic în cazul în care inventarierea are loc pe parcursul anului prin adăugarea rulajelor intrărilor și scaderea rulajelor iesirilor de la data inventarierii până la data încheierii exerciţiului financiar, în vederea completării Registrului inventar conform legii contabilitătii nr 82/1991
28. Raspunde de corectitudinea inregistrarilor în conturile contabile conform atributiilor.
29. Arhivează documentele pe care le gestionează şi documente comune la solicitarea şefului ierarhic superior.
30. Îndeplineşte  şi alte  atribuţii stabilite prin  lege, hotărâri  ale  Consiliului  local, dispoziţii ale  Primarului sau ale  şefului ierarhic superior.
31. Are obligaţia să colaboreze, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, atât cu personalul din cadrul structurii funcţionale din care face parte sau o conduce (după caz), cât şi cu compartimentele din aparatul  de  specialitate al primarului precum şi cu instituţiile sau serviciile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local. 
32. Răspunde de informațiile și îndrumările pe care le transmite conducerii și superiorului ierarhic.
33. Răspunde de organizarea activității conform atributiilor fisei postului pentru încadrarea în temenele limită și îndeplinirea obiectivelor
34. Răspunde de îndeplinirea oricăror alte sarcini ce îi revin în stadiul elaborării sau implementării  lucrărilor.
35. Se informează și studiază în permanență legislația în vigoare pentru domeniul de activitate și  specificul activitatii instituției, în vederea aplicării corecte a acesteia.
36. Folosește timpul de muncă exclusiv pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu, în acest sens, nu se ocupă în timpul de muncă de activități care nu sunt cuprinse în atribuțiile și îndatoririle sale ori nu  sunt dispuse de șeful ierarhic
37. Respectă prevederile legislaţiei privind sănătatea şi securitatea în muncă
38. Respecta obligatiile ce ii revin in calitate de functionar public

rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


de la (alege data din calendar):
până la: