Print Friendly and PDF

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU cu sediul în Sibiu, Str. Samuel Brukenthal, nr. 2 - Anunţă concurs de ocupare a următoarei funcţii publice vacante la Serviciul Coordonare lucrări :

Secţiunea: angajari back
10.11.2017


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU cu sediul în Sibiu, Str. Samuel Brukenthal, nr. 2 - Anunţă concurs de ocupare a următoarei funcţii publice vacante :

La Serviciul Coordonare lucrări :

1 post – Consilier superior

Condiţii :   

    •  studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de științe: științe juridice 
    •  vechime în specialitatea studiilor: minim 9 ani
    •  Cunoștințe operare calculator – nivel mediu

Bibilografie :      

   1. Constituția României, republicată;
   2. Legea 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici ,cu modificările şi completările ulterioare
   3. Legea 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici
   4. Legea nr 98/2016 privind achizițiile publice
   5. Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor de metodologie de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordulu-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu completările și modificările ulterioare.
   6. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu completările și modificările ulterioare.
   7. HG. Nr. 343/2017 modificarea HG nr. 273/1994 privind aprobarea regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora.
   8. Ordinul nr. 1294/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații și a pomilor în localitățile urbane și rurale

Actele normative mai sus menţionate vor fi actualizate în funcţie de toate modificările intervenite până la data organizării concursului.

Proba eliminatorie pe computer și proba scrisă a concursului se vor desfășura în data de 12.12.2017 ora 10.00, respectiv proba scrisă ora 12:00, la Primăria Municipiului Sibiu, str. Samuel Brukenthal nr. 2, Interviul va avea loc în data de 15.12.2017, ora 10.00, la sediul Primăriei Municipiului Sibiu.

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune în perioada 10.11.2017 – 29.11.2017, la sediul Primariei Municipiului Sibiu, str. S. Brukenthal nr. 2., camera 114., astfel: luni – joi : 8.30 -15.30; vineri : 8.30 -12.30.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serv.Managementul și Integritatea resurselor umane, telefon nr. 0269/208800 interior 500, persoană de contact Tintea Alexandra Maria, consilier asistent, e-mail alexandra.tintea@sibiu.ro sau pe www.sibiu.ro.


                  DOSARUL DE CONCURS :


1. Formularul de înscriere tip (Descărcați Formularul de înscriere tip)
2. CV, modelul comun european; (Descărcați Curriculum Vitae)
3. Copia actului de identitate
4. Copiile diplomelor de studii, certificatelor şi ale altor documente care atestă efectuarea unor specializări
5. Copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice.
6. Cazierul judiciar
7. Copia adeverinţei care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
8. Declaraţia pe proprie răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele menţionate se prezintă însoţite de documentele originale sau în copii legalizate

ATRIBUŢIILE POSTULUI:

 1. Execută prevederile hotărârilor/dispoziţiilor  Consiliului Local al Municipiului Sibiu.   
 2. Asigură răspuns cererilor adresate Serviciului, atât de către cetăţeni, cât şi de către personalul din aparatul de specialitate al primarului.
 3. Asigură desfăşurarea procesului de înregistrare computerizată a documentelor, participă la realizarea aplicaţiilor specifice.
 4. Urmăreşte descărcarea din evidenţă  computerizată a documentelor pe care le rezolvă.
 5. Face propuneri privind îmbunătăţirea fluxului de lucru şi a activităţii desfăşurate.
 6. Răspunde de îndeplinirea oricăror alte sarcini ce ii revin în stadiul elaborării sau implementării lucrărilor.
 7. Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu , se abţine de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii instituţiei.
 8. Respectă procedurile de lucru şi politicile instituţionale.
 9. Propune şi participă la elaborarea procedurilor de lucru pentru activităţile pe care le desfăşoară.
10. Respectă normele şi îndatoririle prevăzute în Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, Legea nr.53/2003 Codul muncii, precum şi Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici.
11. Execută şi alte atribuţii stabilite prin lege sau prin alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local, dispoziţii ale Primarului sau primite de la şefii ierarhici.
12. Urmareste si coordoneaza lucrari de investitii si reparatii realizate de Primaria Municipiului Sibiu.
13. Verifica si certifica situatii de lucrari.
14. Intocmeste documentaii de atribuire, Referate de Necesitate, Caiete de Sarcini.
15. Verifica si receptioneaza lucrari realizate, cu ocazia Receptiilor la Terminarea Lucrarilor si a Receptiilor Finale.

rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


de la (alege data din calendar):
până la: