Print Friendly and PDF

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU cu sediul în Sibiu, Str. Samuel Brukenthal, nr. 2 - Anunţă concurs de ocupare a următoarei funcţii publice de conducere vacante la Serviciul Juridic :

Secţiunea: angajari back
10.11.2017


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU cu sediul în Sibiu, Str. Samuel Brukenthal, nr. 2 - Anunţă concurs de ocupare a următoarei funcţii publice de conducere vacante :

la Serviciul Juridic, Contencios și Registrul Agricol :

1 post – Șef serviciu

Condiţii :   

    •  studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de științe: științe juridice 
    •  vechime în specialitatea studiilor: minim 2 ani
    •  studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcție publice
    •  cunoștințe operare calculator – nivel mediu

Bibilografie :      

 1. Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor  publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată
 4. Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 5. Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. H.G. nr. 250/2007 privind Normele metodologice de aplicare unitară a Legii nr.10/2001, cu modificările şi completările ulterioare
 7. Codul Civil ( Cartea I, Cartea III, Cartea IV, Cartea V, Cartea VII).
 8. Codul de procedură civilă (Cartea I, Cartea II, Cartea III)
 9. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
10. Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare
11. Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, cu modificările şi completările ulterioare
12. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
13. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
14. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului  si urbanismului, cu modificarile si completarile ulterioare
15. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu mofificările şi completările ulterioare
16. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
17. H.G. nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare
18. Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, cu modificările şi completările ulterioare

Actele normative mai sus menţionate vor fi actualizate în funcţie de toate modificările intervenite până la data organizării concursului.

Proba eliminatorie pe computer și proba scrisă a concursului se vor desfășura în data de 11.12.2017 ora 10.00, respectiv proba scrisă ora 12:00, la Primăria Municipiului Sibiu, str. Samuel Brukenthal nr. 2. Interviul va avea loc în data de 14.12.2017, ora 10.00, la sediul Primăriei Municipiului Sibiu.

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune în perioada 10.11.2017 -  29.11.2017, la sediul Primariei Municipiului Sibiu, str. S. Brukenthal nr. 2, camera 114, astfel: luni -  joi: 8.30 - 15.30; vineri: 8.30 - 12.30,

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serv.Managementul și Integritatea resurselor umane, telefon nr. 0269/208800 interior 500, persoană de contact Tintea Alexandra Maria, consilier asistent, e-mail alexandra.tintea@sibiu.ro sau pe www.sibiu.ro.


                  DOSARUL DE CONCURS :


1. Formularul de înscriere tip (Descărcați Formularul de înscriere tip)
2. CV, modelul comun european; (Descărcați Curriculum Vitae)
3. Copia actului de identitate
4. Copiile diplomelor de studii, certificatelor şi ale altor documente care atestă efectuarea unor specializări
5. Copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice.
6. Cazierul judiciar
7. Copia adeverinţei care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
8. Declaraţia pe proprie răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele menţionate se prezintă însoţite de documentele originale sau în copii legalizate

ATRIBUŢIILE POSTULUI:

 1. Conduce şi coordonează activitatea Serviciului juridic, contencios şi registrul agricol, răspunde de modul de îndeplinire a atribuţiilor ce revin serviciului, repartizează sarcinile de serviciu funcționarilor din subordine.
 2. Răspunde de întocmirea materialelor şi documentelor necesare pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce revin Municipiului Sibiu, Consiliului local al Municipiului Sibiu, Primarului Municipiului Sibiu, în calitate de persoană juridică civilă.
 3. Răspunde de reprezentarea Municipiului Sibiu, Consiliului local al Municipiului Sibiu, Primarului Municipiului Sibiu în litigiile aflate pe rolul instanţelelor judecătorești de diferite grade, în care aceștia sunt parte.
 4. Răspunde de reprezentarea în fața notarilor publici a Statului român, Municipiului Sibiu, Primarului Municipiului Sibiu pentru întocmirea actelor notariale.
 5. Răspunde solicitărilor instanțelor judecătorești de diferite grade, cu privire la comunicarea unor acte necesare îm soluționarea diferitelor litigii.
 6. Răspunde de promovarea cererilor de chemare în judecată, de formularea căilor de atac ( apeluri, recursuri ș.a), de formularea apărărilor (întâmplărilor, cererilor reconvenționale, cereri de chemare în garanție), participă împreună cu organul de specialitate la expertize și cercetări locale.
 7. Răspunde la solicitarea efectuării unor lucrări de carte funciară, dezmembrări, comasări, întabulări imobile.
 8. Acordă consultanță juridică, verifică și avizează sub aspectul legalității și nu al oportunității referatelor și celelalte acte care stau la baza emiterii dispozițiilor de către Primar, rapoartele care stau la baza proiectelor de hotărâri care se supun aprobării Consiliului Local, care emană de la Direcția Amenajarea Terioriului și Urbanism și serviciile și compartimentele din subordinea acestei direcții: Serviciul Patrimoniu; Serviciul Juridic-Contencios și Registrul Agricol; Direcția Economică- Serviciul buget contabilitate; Direcția tehnică și serviciile și compartimentele din subordinea acestei direcții.
 9. Vizează de legalitate toate actele (convenții, contracte, protocoale etc.) care angajează persoana juridică în relaţiile cu persoanele fizice sau juridice.
10. Certifică realitatea, regularitatea și legalitatea operațiunilor supuse vizei de control financiar preventiv.
11. Acordă asistență juridică comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Sibiu, respectiv Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conervarea monumentelor istorice și e arhitectură; Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al Municipiului Sibiu.
12. Participă la ședințele Consiliului local, la solicitarea Primarului și/sau a Secretarului.
13. Urmărește prezența zilnică, conform programului de lucru, a personalului din subordine și alică sau propune, după caz, măsuri în cazul absențelor nejustificate sau a altor abateri de la disciplina în muncă.
14. Întocmeşte fişele posturilor pentru personalul aflat în subordine.    
15. Întocmeşte şi răspunde de întocmirea corectă a fişei de pontaj şi predarea ei în termen la Serviciul Managementul și integritatea resurselor umane.
16. În sistemul operaţional G.I.S. urmăreşte  evidenţa solicitanţilor, a notificărilor formulate, a locaţiei imobilelor revendicate precum şi a stadiului de soluţionare a cererilor formulate în baza Legii nr.10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
17. Verifică, asigură şi răspunde de completarea şi conducerea evidenţei în registrul agricol.
18. Asigură şi răspunde de eliberarea certificatelor de producător.
19. Verifică şi răspunde de întocmirea dărilor de seamă statistice cu privire la modul de folosire a terenurilor agricole în gospodăriile individuale , efectivele de animale existente şi alte date conform formularisticii transmise de Direcţia judeţeană de statistică.
20. Colaborează în exercitarea atribuţiilor de serviciu, atât cu personalul din cadrul compartimentului funcţional pe care îl conduce, cât şi cu celelalte compartimente din aparatul de specialitate al primarului precum şi cu instituţiile şi serviciile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local.
21. Lunar vizează la plată factura emisă de administratorul fondului forestier în baza unui raport (preverificarea în programul SAP) întocmit de consilierii din Compartimentul Registru agricol, conform angajamentelor și contractului de administrare încheiat între Municipiul Sibiu (proprietar) și Regia Națională a Pădurilor – Romsilva Direcția Silvică Sibiu (administrator).
22. Respectă prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la sănătatea şi securitatea în muncă.
23. Îndeplineşte şi alte sarcini stabilite prin legi sau alte acte normative prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziţii ale Primarului.

rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


de la (alege data din calendar):
până la: