Print Friendly and PDF

SERVICIUL PUBLIC GRĂDINA ZOOLOGICĂ, anunţă organizarea unui concurs de ocupare a unui post de muncitor calificat I din cadrul Biroului Administrativ

Secţiunea: angajari back
10.11.2017

SERVICIUL PUBLIC GRĂDINA ZOOLOGICĂ

ANUNȚ privind  organizării concursului/examenului pentru ocuparea unui post de muncitor calificat I din cadrul Biroului Administrativ al Serviciului Public Grădina Zoologică  Sibiu

1) FUNCȚIE DE EXECUȚIE

Nivelul postului: personal contractual vacant

Biroul Administrativ din cadrul Serviciului Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu, propune prin referatul înregistrat sub nr.1339/02.11.2017 organizarea concursului/examenului pentru ocuparea a unui post de muncitor calificat I, pe perioadă nedeterminată, post existent în statul de funcții al Serviciului Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu, aprobat prin H.C.L. nr.404/17.12.2015.

2) DOCUMENTELE SOLICITATE CANDIDAȚILOR PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE CONCURS

a) cerere de înscriere la concurs adresatã conducãtorului Serviciul Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu;   
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestã identitatea, potrivit legii, dupã caz;
c) copiile documentelor care sã ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestã efectuarea unor specializãri, copiile documentelor care atestã îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) carnetul de muncă sau, după caz, o adeverinţã care sã ateste vechimea în muncã, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale care sã-l facã incompatibil cu funcţia pentru care candideazã;
f) adeverinţã medicalã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare eliberatã cu cel mult 6 luni anterior derulãrii concursului de cãtre medicul de familie al candidatului sau de cãtre unitãţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.

Dosarele de concurs se vor depune la sediul  Serviciului Public Grădina Zoologică, din Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 142, astfel:  luni - joi  între orele  9:00 - 16:00, vineri, între orele 9:00 - 13:00 în perioada 13.11.2017 -  24.11.2017 inclusiv. Persoana de contact care asigură secretariatul comisiei de concurs este doamna Sahaidac Sterica, contabil șef în cadrul Compartimentului Contabilitate Resurse Umane.

3) CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE

a) are cetãţenia românã, cetãţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba românã, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimã reglementatã de prevederile legale;
d) are capacitate deplinã de exerciţiu;
e) are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care candideazã, atestatã pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitãţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvârşirea unei infracţiuni contra umanitãţii, contra statului ori contra autoritãţii, de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care împiedicã înfãptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni sãvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilã cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

4) CONDIȚII SPECIFICE DE PARTICIPARE

 --> Muncitor calificat I (cod COR: 612902)

           •    diplomă de studii minim opt clase; 
           •    vechime în muncă minim 7 ani.

5) TIPUL PROBELOR DE CONCURS: proba practică, scrisă și interviu.

6) LOCUL, DATA ȘI ORA DESFĂȘURĂRII ACESTORA:

   Concursul se va desfăşura la sediul Serviciului Public Grădina Zoologică Sibiu, din Sibiu, str.Calea Dumbrăvii nr.142, astfel:
     -  Probă practică – eliminatorie 05.12.2017,  ora 11:00   
     -  Proba scrisă  07.12.2017, ora 11:00
     -  Interviul: 12.12.2017, ora 11:00

7) BIBLIOGRAFIA:

     1. Legea nr. 477/2004 – privind codul de conduită al personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificările  și completările ulterioare;
     2. Codul etic al Serviciului Public Grădina Zoologică;
     3. Instructiuni de lucru in sectorul maimute;
     4. Instructiuni de lucru in sectorul omnivore;
     5. Instructiuni de lucru în sectorul erbivore;
     6. Instrucțiuni de lucru în sectorul carnivore;
     7.  Instrucțiuni de lucru în cazul evadarii animalelor.

8) CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Dosarele de concurs se vor depune în perioada 13.11.2017 - 24.11.2017, la sediul  Serviciului Public Grădina Zoologică, din Sibiu, str. Calea Dumbrăvii nr. 142 astfel: luni - joi, între orele  9:00 - 16:00, vineri, între orele 9:00 - 13:00. 

   -  Selecția dosarelor: 27.11.2017
   -  Probă practică eliminatorie 05.12.2017 ora ora 11:00
   -  Afișare rezultate probă practică: 05.12.2017ora 16:00
   -  Termen contestații proba practica;06.12.2017, ora 13:00
   -  Proba scrisă: 07.12.2017, ora 11:00
   -  Afișarea rezultatelor probei scrise: 07.12.2017 ora 16:00
   -  Termen contestații: 11.12.2017, ora 13:00
   -  Afișare rezultate contestații: 11.12.2017, ora 16:00
   -  Interviul: 12.12.2017, ora 11:00
   -  Afișarea rezultatelor interviu : 12.12.2017ora 16:00
   -  Termen contestații: 13.12.2017, ora 16:00
   -  Afișare rezultate contestații: 14.12.2017, ora 16:00

Relaţiile se pot obţine de la sediul Serviciului Public Grădina Zoologică, din Sibiu, str.Calea Dumbrăvii  nr.142, telefon 0269/252996, sau pe pagina de internet.

rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


de la (alege data din calendar):
până la: