Print Friendly and PDF

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU cu sediul în Sibiu, Str. Samuel Brukenthal, nr. 2 - Anunţă concurs de ocupare a următoarei funcţii publice vacante :

Secţiunea: angajari back
13.11.2017


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU cu sediul în Sibiu, Str. Samuel Brukenthal, nr. 2 - Anunţă concurs de ocupare a următoarei funcţii publice vacante :

La Centrul de Informații pentru Cetățeni și Registratură:

1 post - consilier debutant

Condiţii :   

    •  Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă. 
    •  Cunoștințe operare calculator - nivel mediu.

Bibilografie :       

1. Constituția României, republicată;
2. Legea nr. 215/2001 - administraţiei publice locale, republicată;
3. Legea nr. 188/1999 - privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;
4. Legea nr. 7/2004 - privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
5. Legea nr. 544/2001 - privind liberul acces la informaţiile de interes public;
6. Legea nr. 233/2002 - pentru aprobarea O.G.nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
7. HG nr. 1723/2004 - privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul;
8. HG. nr. 1487/2005 - pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul.

   Actele normative mai sus menţionate vor fi actualizate în funcţie de toate modificările intervenite până la data organizării concursului.

   Proba eliminatorie pe computer și proba scrisă a concursului se vor desfășura în data de 13.12.2017 ora 10:00, respectiv proba scrisă ora 12:00, la Primăria Municipiului Sibiu, str. Samuel Brukenthal nr. 2, Interviul va avea loc în data de 18.12.2017, ora 10:00, la sediul Primăriei Municipiului Sibiu.

   Dosarele  de inscriere la concurs se pot depune în perioada 13.11.2017 - 04.12.2017, la sediul Primariei Municipiului Sibiu, str. S. Brukenthal nr. 2., camera 114, astfel: luni - joi : 8:30 - 15:30; vineri : 8:30 - 12:30

  Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Managementul și Integritatea resurselor umane, telefon nr. 0269/208800 interior 500, persoană de contact Tintea Alexandra Maria, consilier asistent, e-mail alexandra.tintea@sibiu.ro sau pe www.sibiu.ro.


                  DOSARUL DE CONCURS :


1. Formularul de înscriere tip (Descărcați Formularul de înscriere tip).
2. CV, modelul comun european (Descărcați Curriculum Vitae).
3. Copia actului de identitate.
4. Copiile diplomelor de studii, certificatelor şi ale altor documente care atestă efectuarea unor specializări.
5. Copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice.
6. Cazierul judiciar.
7. Copia adeverinţei care să ateste starea de sănătate corespunzătoare.
8. Declaraţia pe proprie răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

    Copiile de pe actele menţionate se prezintă însoţite de documentele originale sau în copii legalizate
 

ATRIBUŢIILE POSTULUI :


1. Oferă informații cetățenilor cu privire la gama actelor ce se eliberează de către Primărie, în special din cadrul Direcției Amenajarea Teritoriului și Urbanism;
2. Primește, verifică și înregistrează actele depuse de cetățeni pe care apoi le prezintă Direcției Amenajarea Teritoriului și Urbanism; spre rezolvare, sub semnatură;
3. Eliberează cetățenilor, sub semnatură, toate documentațiile, actele ce au fost rezolvate de Direcției Amenajarea Teritoriului și Urbanism;
4. Oferă informații cetățenilor cu privire la stadiul în care se află soluționarea unui act, a unui dosar depus la primărie, prin preluarea informației de pe calculator; 
5. Poate solicita informații de la serviciile de specialitate ale Primăriei cu privire la modul de soluționare legală a problemelor ridicate de cetățeni;
6. Oferă informații cetățenilor cu privire la activitatea altor instituții de pe raza municipiului Sibiu, în măsura în care aceste informații figurează în baza de date a Centrului;
7. Asigură și oferă cetățenilor formularele tipizate, prevăzute de lege;
8. Atribuie fiecarui petent număr de înregistrare la cererea, sesizarea sau documentația prezentată;
9. Transmite cetățenilor interesați informații publice și utile din băncile de date și instituții de interes public din municipiului Sibiu pe baza documentației transmise de acestea la direcția de resort;
10. Asigură și pune la dispoziția cetățenilor:
      - documentații pentru obținerea avizelor, aprobărilor, documentelor în sfera de competență a Primăriei Municipiului Sibiu;
      - informații rapide privind activitatea Consiliului Local Sibiu;
      - alte informații despre viața publică a comunității (agenda manifestărilor culturale, sociale și sportive); adrese ale instituțiilor de interes public; elaborează și reactualizează fișe (fluturași) cu informații utile.
11. Colaborează în exercitarea atribuțiilor, atât cu personalul din cadrul structurii funcționale din care face parte, cât și cu compartimentele din aparatul de specialitate al primarului, precum și cu instituțiile, serviciile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local Sibiu;
12. Se informează și studiază în permanență legislația pentru domeniul de activitate în care își desfășoară activitatea, implicându-se direct în aplicarea acesteia;
13. Respectă prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la sănătatea şi securitatea în muncă;
14. Răspunde de informaţiile şi îndrumările pe care le transmite superiorului ierarhic;
15. Răspunde de organizarea activităţii pentru încadrarea în termenele limită şi îndeplinirea obiectivelor;
16. Răspunde de îndeplinirea oricăror altor sarcini ce îi revin în stadiul elaborării sau implementării lucrărilor;
17. Se informează şi studiază în permanenţă legislaţia în vigoare pentru domeniul de activitate şi specificul instituţiei, în vederea aplicării corecte a acesteia;
18. Folosește timpul de muncă exclusiv pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu, în acest sens, nu se ocupă în timpul de muncă de activități care nu sunt cuprinse în atribuțiile și îndatoririle sale, ori nu sunt dispuse de șeful ierarhic;
19. Atribuții realizate pe fluxul de lucru specific din Sistemul Informatic Integrat:
      - oferă informații actualizate cetățenilor referitoare la temele de transport în comun: greu, lent; stații taxi, parcări, lucrări din comisia de circulație, lucrări edilitare la artere și rețele, deszăpezire, salubritate stradală, parcuri, zone verzi, locuri de joacă, locuri pentru care s-a emis avize de tăiere si toaletare arbori, investiții în învățământ, asociații proprietari, patrimoniu, monumente, situația juridică a imobilelor sau acorduri și autorizații de funcționare.  Consultarea datelor se face în temele Construcții CIC, Lucrări edilitare CIC, Transport CIC, Zone verzi CIC, conform manualelor de utilizare.
20. Asigură arhivarea documentelor care aparțin de direcția care o deservește;
21. Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local, dispoziții ale primarului ori primite de la șefii ierarhici.

rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


de la (alege data din calendar):
până la: